Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Part I: Dret Sindical I.1. Sindicats i Dret de Llibertat Sindical; I.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; I.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga; Part II. Administració laboral; Part III. Dret Processal L
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HILDA-IRENE ARBONES LAPENA  / JUDIT BASEIRIA MARTI  / FERNANDO CAMAS RODA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HILDA-IRENE ARBONES LAPENA  / JUDIT BASEIRIA MARTI  / FERNANDO CAMAS RODA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. I. PART. INTRODUCCIÓ AL DRET SINDICAL.

2. I.1 Definició de sindicats i associació d'empresaris.

3. I.2 Drets fonamentals de caràcter sindical: el dret de llibertat sindical i el dret de vaga.

4. II PART. LLEI DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS: TITOL II i TITOL III (ARTS. 61 A 92). REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA DELS TREBALLADORS I NEGOCIACIÓ COLECTIVA

5. II.1 Dret de representació col·lectiva i órgans de representació.

6. II.2 Procediment electoral

7. II.3 Dret de reunió.

8. II.4 Negociació col·lectiva : els convenis col·lectius.

9. II.5 Naturalesa i efectes dels convenis col·lectius.

10. II.6 Legitimació per negociar convenis col·lectius.

11. II.7 Procediment d'adopció, aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.

12. II.8 Adhesió i extensió dels convenis col·lectius.

13. III PART. EL PROCÉS LABORAL. ESTUDI DE LA LLEI DE PROCEDIMENT LABORAL.

14. III.1 La Jurisdicció d'allò Social. Competències. Òrgans judicials.

15. III.2 Actes previs d'evitació del procés. La demanda judicial com acte d'inici del procés.

16. III.3 El procés ordinari. Modalitats processals. Sentències judicials. Règim d'execució.

17. III.4 Mitjans d'impugnació de les sentencies: els recursos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 3,00 7,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Total 6,00 3,00 9

Bibliografia

 • TOMAS SALA FRANCO (2003). DERECHO SINDICAL ESPAÑOL. Valencia: Tirant lo blanch. Catàleg
 • IGNACIO ALBIOL MONTESINOS (2004). DERECHO PROCESAL LABORAL. Valencia: Tirant lo blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a les sessions pràctiques i realització de dos treballs pràctics sobre la Part III del Programa. LLiurament de dos treballs (un en grup i un altre individual) al professor responsable de pràctiques durant les sessions corresponents a "Resolució de pràctiques" que es realitzin durant el curs. Assistència i participació a les sessions pràctiques.
Lliurament personal per l'estudiants de 2 treballs pràctics d'entre els 5 que es preveu durant el curs.
20
Realització d’un examen teòric-pràctic sobre la Part III del Programa de l'assignatura. L'encert en la resolució del cas pràctic que és objecte de l'examen. Es tractarà d'un cas pràctic semblant a un dels 5 que s'hagin fet conforme al sistema d'avaluació continua. 40
Realització d’un examen tipus test sobre la Part I i II del programa: en concret sobre la Llei de l’Estatut dels Treballadors, la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i la normativa sobre vaga i tancaments patronals. El tipus test serà de 20 preguntes amb opcions múltiples, però només una resposta serà la correcta. Es penalitzaran les respostes incorrectes amb la resta d'un punt. 40

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura se realitzarà en funció de les tres tasques següents:

AVALUCIÓ CONTINUA

a) Assistència a les sessions pràctiques d'avaluació continua i presentació de 2 treballs pràctics de la part III del programa durant el curs. La qualificació obtinguda de la presentació d’aquests treballs pràctics suposarà 1/5 part (20%) de la qualificació final. Per realitzar els treballs pràctics i obtenir la corresponent qualificació serà necessària l’assistència a les sessions pràctiques previstes durant el curs. La no presentació de treballs pràctics durant el curs no és una activitat que es pugui recuperar ja que la realització d’aquests treballs està directament relacionada amb el seu estudi i debat a les classes pràctiques. Aquelles persones que no assisteixin a les classes pràctiques o no lliurin els corresponents treballs obtindran de l'assignatura un NO PRESENTAT.
Tot i que la nota de pràctiques sigui un suspès, aquesta nota farà mitja amb l'obtinguda a l'examen tipus test i a l'examen teòric-pràctic. Cadascuna d'aquestes parts val 2/5.

b) Realització d’un examen teòric-pràctic de la part III del programa de l’assignatura. La nota d’aquest examen equivaldrà a 2/5 parts (40%) de la qualificació final de l’assignatura. Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal sobre dret processal laboral.

c) Realització d’un examen tipus test de la part II del programa. Aquesta part suposarà 2/5 parts (40%) de l’assignatura; aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal del Dret sindical: en concret, la Llei de l’Estatut dels Treballadors, la legislació orgànica de Llibertat Sindical i la normativa sobre tancament patronal i dret de vaga. L’examen test tindrà 20 preguntes amb opcions múltiples de les quals, una será la correcta. Es penalitzarà la resposta incorrecta amb 1 punt.

AVALUCIÓ FINAL

d) L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT esdevé per la no realització del sistema de pràctiques durant el curs: és a dir, és requisit previ per superar l'assignatura assistir a les sessions pràctiques del curs (de preparació i resolució de les pràctiques), i el lliurament dels dos treballs pràctics exigits.

Si es compleixin aquests requisits del sistema de classes pràctiques, però l'estudiant no es presenta als examens corresponents, la nota també serà la de NO PRESENTAT.

Observacions

Degut a la necessitat d'assistir i lliurar personalment al professor responsable els dos treballs pràctics exigits, el professorat control·larà l'assistència a les sessions corresponents al sistema de classes pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Dret de la seguretat social
 • Dret del treball I
 • Dret social europeu
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals