Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 18. Dominar l'estadística aplicada.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 • CE18. Dominar l'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Introducció a la investigació científica social

          1.1. Principals diferències entre coneixement científic i sentit comú

          1.2. L’estudi de la realitat social com construcció humana

          1.3. Els paradigmes d'investigació social

2. El procés d’investigació científica.

          2.1. Les etapes de la investigació social

          2.2. El marc teòric

          2.3. El disseny empíric

3. La investigació social quantitativa

          3.1. Les fonts secundàries

          3.2. L'enquesta

          3.3. L'experiment

          3.4. L'anàlisi estadística

4. La investigació qualitativa

          4.1. L'entrevista en profunditat

          4.2. Els grups de discusió

          4.3. L'observació participant

          4.4. L'anàlisi de contingut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 14,00 67,00 81,00
Prova d'avaluació 8,00 25,00 33,00
Sessió expositiva 36,00 0 36,00
Total 58,00 92,00 150

Bibliografia

 • Borge Bravo, Rosa (2005 ). Tècniques d'investigació en ciència política II : etapes,dades, mètodes, tècniques i anàlisi . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Box, George E. P. (cop. 1999 ). Estadística para investigadores : introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Box, George E. P. (cop. 1978 ). Statistics for experimenters : an introduction to design,data analysis, and model building . New York [etc.]: John Wiley and Sons. Catàleg
 • Brunet i Icart, Ignasi (2002 ). Tècniques d'investigació social : fonaments epistemològics i metodològics . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (cop. 2003 ). Metodología y técnicas de investigación social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Cea D'ancona, Mª Ángeles (2004). Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal (DL 2002 ). Tipos de encuestas y diseños de investigación . [Pamplona]: Universidad Pública de Navarra. Catàleg
 • Domínguez Amorós, Màrius (2000 ). Tècniques d'investigació social I . Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelons. Catàleg
 • Ferrán Aranaz, Magdalena (cop. 2002 ). Curso de SPSS para Windows . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • García Ferrando, Manuel (1984 ). Socioestadística : introducción a la estadística en sociología (2a ed). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2003 ). Metodología de la investigación (3ª ed.). México, D.F. [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Kerlinger, Fred N. (cop. 2002 ). Investigación del comportamiento (4ª ed.). México [et al.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Moore, David S. (cop. 2001 ). Statistics : concepts and controversies (5th ed.). New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Moore, David S. (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Quivy, Raymond (2001 ). Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctics El professor proposarà una sèrie de pràctiques, algunes de les quals es realitzaran individualment i altres en grup, segons les indicacions del professor per a cada pràctica. 50
Proves escrites Mitjançant un examen escrit s'avaluarà el domini dels continguts del temari
50

Qualificació

ÉS MOLT IMPORTANT LLEGIR AMB ATENCIÓ AQUEST DOCUMENT. ES CONSIDERA QUE TOTS ELS ESTUDIANTS MATRICULATS EN AQUESTA ASSIGNATURA HAN LLEGIT I COMPRENEN TOTS ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DETALLATS EN EL PRESENT TEXT.


SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té dos components:

1) La realització d'una sèrie de pràctiques, que podran ser individuals o en grup, segons les indicacions del professor per a cada pràctica (50% de la nota)

2) La realització d'exàmen sense apunts (50% de la nota)

La nota final serà una mitjana de la nota de pràctiques i de la nota d'examen. Per a què cada part pugui fer mitjana, s'ha de treure almenys un 5 en cadascuna d'elles.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ: En cas que l'estudiant suspengui l'assignatura podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens (juny).


Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "No presentat a l'avaluació" l'estudiant que no compleixi els requisits mínims d'assistència:

- Assistir al 80% de les sessions pràctiques i almeys al 50% de les classes teòriques. Únicament es tindran en compte les sessions en las quals el professor hagi passat llista.

- Assistència a la prova o proves escrites.

JUSTIFICACIÓ D'INASSISTÈNCIES: L’estudiant podrà justificar la seva inassistència a classes, pràctiques i examen si presenta un certificat mèdic o laboral, o si el professor considera la seva explicació raonable i suficientment documentada.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia