Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Tècniques de cultiu cel•lular, principis i aplicacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / EVA BUSSALLEU MUNTADA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / EVA BUSSALLEU MUNTADA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.

Continguts

1. Introducció als cultius cel·lulars i principis bàsics

2. Característiques de la cèl·lula animal cultivada. Tipus de cultius

3. Equipament bàsic d'un laboratori de cultius cel·lulars

4. Manteniment i avaluació de l'estat dels cultius cel·lulars

5. Aplicacions generals i específiques dels cultius cel·lulars

6. Pràctiques de laboratori: 2 sessions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 2 2
Classes expositives 26 14 40
Classes pràctiques 8 4 12
Lectura / comentari de textos 0 6 6
Prova d'avaluació 5 0 5
Tutories 6 0 6
Visionat/audició de documents 2 2 4
Total 47 28 75

Bibliografia

 • Alberts, Bruce Wilson, John H., 1944- Hunt, Tim, 1943- (cop. 2010 ). Biología molecular de la célula (5ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M (cop. 2010 ). La Célula . Madrid: Marbán. Catàleg
 • Freshney, R. Ian (cop. 2005 ). Culture of animal cells : a manual of basic technique (5th ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Catàleg
 • Harrison, Maureen A (1997 ). General techniques of cell culture . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Darling, David C (1994 ). Animal cells : culture and media . Chichester [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita de les classes expositives S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes expositives mitjançant una prova escrita individual del tipus d'elecció múltiple i una pregunta de resposta breu. La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà recuperable.
75
Prova escrita de les classes pràctiques S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes pràctiques mitjançant una prova escrita individual del tipus d'elecció múltiple. La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà recuperable. 15
Lectura / Comentari de textos S'avaluarà la comprensió dels continguts tractats en els textos científics mijançant un breu informe avaluable al llarg del curs. La nota d'aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable. 10

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats:

I. Prova escrita que constarà de preguntes de resposta múltiple i d'una pregunta de resposta breu sobre el temari de les classes expositives (75% de la nota). En les preguntes de resposta múltiple, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. En les preguntes de resposta múltiple, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 4 sobre una puntuació màxima de 7.5 en la prova escrita final de les classes expositives per a poder optar a superar l'assignatura.


II. Prova escrita que constarà de preguntes de resposta múltiple sobre les classes pràctiques de laboratori (15% de la nota). Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota.

La nota d'aquestes dues activitats d'avaluació serà recuperable mitjançant la realització d'un examen similar que es realitzarà dins del període de proves de recuperació; però, en aquest cas, la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre 10.

III- Lectura i comprensió d'articles científics mitjançant la realització d'un breu informe, en grups de varis estudiants. La contribució d'aquesta activitat avaluable a la nota final de l'assignatura representarà un 10% de la qualificació final (1 punt sobre 10).
La nota d'aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar l'examen final.