Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Juan Luis Alegret Tejero  / Josep Burch i Rius  / Francisco Javier Burgos Rincon  / Joaquim Maria Puigvert Sola  / Enric Saguer Hom
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (35%), Anglès (5%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques)
 • CED16. Conèixer i usar les disciplines específiques d'estudi, tractament i interpretació de les fonts pròpies de la disciplina
 • CEP28. Domini del disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb continguts històrics i relatius al patrimoni cultural material i immaterial

Continguts

1. Dos dipòsits de la Història: arxius i biblioteques per a la investigació històrica

          1.1. Història, historiografia. Fonts i documents. Conceptes generals i aclariments inicials

          1.2. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (I). Els arxius

          1.3. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (II). Les biblioteques

2. Fonts i mètodes d’anàlisi quantitativa

          2.1. La quantificació en història. Historiografia. Fortaleses i febleses de la quantificació

          2.2. Fonts documentals per a l’anàlisi quantitativa

          2.3. Eines informàtiques per a la recollida i organització de la d'informació

          2.4. Explotació i anàlisi de les dades

3. Fonts i mètodes d’anàlisi qualitativa

          3.1. Els mètodes qualitatius en història. Historiografia, fortaleses i febleses

          3.2. Els mètodes qualitatius. Biografies i prosopografies. Microhistòria.

4. El mètode etnogràfic

          4.1. L'etnografia com a mètode per estudar els grups familiars

          4.2. Treball de camp. Observació.

          4.3. El mètode genealògic

5. La cultura material com a font històrica

          5.1. Arqueologia de les societats modernes i contemporànies: concepte, definició i problemàtica

          5.2. Mètodes i tècniques d'anàlisi de la cultura material moderna i contemporània

          5.3. La patrimonialització de la cultura material moderna i contemporània

6. Disseny i desenvolupament d’un projecte de recerca històrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,50 0 1,50
Anàlisi / estudi de casos 22,50 100,00 122,50
Elaboració individual de treballs 6,50 90,00 96,50
Lectura / comentari de textos 1,50 50,00 51,50
Prova d'avaluació 7,00 45,00 52,00
Sessió expositiva 43,00 3,00 46,00
Sessió participativa 9,00 3,00 12,00
Sessió pràctica 48,00 20,00 68,00
Total 139,00 311,00 450

Bibliografia

 • Alberch i Fugueras, Ramon (cop. 1999 ). ¡Archívese! : los documentos del poder : el poder de los documentos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cruz Mundet, José Ramón (2003 ). Manual de archivística (5ª ed., corr. y act.). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Alía Miranda, Francisco (1998). Fuentes de información para historiadores. Obras de referencia y bibliografías. Gijón: Trea. Catàleg
 • Andrés Díaz, Rosana de (1993). "El Estado: documentos y archivos". Dins Miguel Artola (Ed.), Enciclopedia de Historia de España, t.VII (, p. 85-145). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cerdá Díaz, Julio (1999). Archivos municipales españoles: guía bibliográfica. Gijón: Trea.
 • Alaminos, Antonio (1993). Gráficos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Anderson, Margo (2007). Quantitative History. Dins William Outhwaite & Stephen Turner (Ed.), The Sage Handbook of Social Science Methodology (, p. 246-63). London: Sage Publications. Catàleg
 • Cameron, Sonja (2005 ). Using computers in history : Sonja Cameron and Sarah Richardson . Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Cardoso, Ciro Flamarion Santana (2000 ). Introducción al trabajo de la investigación histórica : conocimiento, método e historia (5a ed.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carreras, Albert Tafunell Sambola, Xavier Barciela López, Carlos Fernando (2005 ). Estadísticas históricas de España : siglos XIX-XX (2ª ed, rev. y ampliada). Bilbao: Fundación BBVA. Catàleg
 • Cipolla, Carlo M (1991 ). Entre la historia y la economía : introducción a la historia económica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coll, Sebastián (1995 ). Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España . Madrid: Banco de España. Servicio de Estudios. Catàleg
 • Harvey, Charles (1996 ). Databases in historical research : theory, methods and applications . Basingstoke: Macmillan. Catàleg
 • Hudson, Pat (2000 ). History by numbers : an introduction to quantitative approaches . London [etc.]: Arnold. Catàleg
 • Pagarolas i Sabaté, Laureà (cop. 2007 ). Los Archivos notariales : qué son y cómo se tratan . Gijón: Trea. Catàleg
 • Pujadas, Juan José (2010 ). Etnografía . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Aróstegui, Julio (cop. 1995 ). La Investigación histórica : teoría y método . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burke, Peter (2001 ). Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coller, Xavier (2000 ). Estudio de casos . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Apuesta biográfica : escribir una vida . València: La Universitat. Catàleg
 • Duverger, Maurice (1996 ). Métodos de las ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Joutard, Philippe (1986 ). Esas voces que nos llegan del pasado . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Pujadas Muñoz, Joan Josep (1992 ). El Método biográfico : el uso de las historias de vida enciencias sociales . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Samuel, Raphael (2008). Teatro de la memòria. Pasado y presente de la cultura contemporània. València: PUV. Catàleg
 • Thompson, Paul (1986 ). The Voice of the past : oral history . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Appadurai, Arjun (cop. 1986). The Social life of things : commodities in cultural perspective . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Català Viúdez, Manel (2010 ). Metodologia de recerca etnològica . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Catàleg
 • X. Barral i Altet (1992). Arqueología industrial o Arqueología del mundo moderno y contemporáneo. Arqueología hoy. Cuadernos de la UNED, (108), 175-186 Catàleg
 • J. Canal i Roqueta et al. (1995). Història urbana de Girona. Girona: Ajuntament de Girona. Catàleg
 • R. A. Buchanan (1992). Industrial Archaeology in Britain. Hardmonsworth: Allen Lane. Catàleg
 • A. Carandini (1984). Arqueología y cultura material. Barcelona: Mitre. Catàleg
 • Cerdà, Manuel (2008 ). Arqueología industrial : teoría y práctica . València: Universitat de València. Catàleg
 • D. Crossely (1990). Post-medieval Archaeology in Britain. Leicester: Leicerster University Press. Catàleg
 • J. Guilaine (dir.) (1991). Pour une archéologie agraire. París: Armand Colin. Catàleg
 • M. López García (1992). El concepto de patrimonio. El patrimonio industrial o la memoria del lugar. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 9-12 Catàleg
 • A. J. Morales (1996). Patrimonio histórico-artística. Madrid: Historia 16. Catàleg
 • M. Peñalver (1994). A propósito de la tradición y del patrimonio. Una propuesta hermenéutica seguida. Dins (Ed.), Arquitectura y patrimonio. Memoria del futuro. Una reflexión sobre la relación e (, p. 41-44). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Catàleg
 • J. M. Santacreu Soler (1992). Una visión global de la arqueología industrial en Europa. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 13-28 Catàleg
 • Kuper, Adam (2001). Fraternity and endogamy. The House of Rothschild. Social Anthropology, 9(3), 273-287 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un breu treball de recerca de fonts i sèries documentals i/o bibliogràfiques existents als arxius i/o biblioteques espanyoles sobre un tema històric pactat amb el professor, fet a partir de catàlegs publicats i/o en xarxa (bloc temàtic 1) Contingut, extensió i varietat de la recerca de fonts i recursos utilizats per a trobar-los 5
Prova escrita sobre els continguts exposats a les classes i les lectures referides al bloc temàtic 1 Grau de coneixement dels continguts i lectures fetes sobre els temes i capacitat expositiva 10
Prova escrita corresponent al punt 2.2 del temari Es valorarà tant la comprensió dels textos de lectura obligatòria com la capacitat d'identificar tipologies documentals, de situar-les en el seu context històric i de llegir-les i interpretar-les correctament 15
Prova corresponent als punts 2.3 i 2.4 del temari Prova de disseny, construcció i maneig d'una base de dades orientada al buidatge de documentació històrica 20
Treball de 5-10 fulls sobre una de les fonts analitzades en el bloc 3 Es valorarà la capacitat d'integrar els continguts de les classes teòriques i les lectures en l'anàlisi pràctica de la font escollida 9
Exercici escrit sobre el dossier de lectures del bloc 3 Es valorarà la correcta utilització de les lectures recomanades i la capacitat de relacionar-les 6
Exercici d'elaboració d'un genograma familiar Es tindrà en compte la utilització acurada de la simbologia i l'exhaustivitat en la recollida de informació. Es presentara una memòria sobre el procés d'elaboració de la representació amb els problemes i dificultats sorgides, a més dels comentaris sobre la informació recollida seguint les pautes facilitades a classe. 10
Prova escrita vinculada al bloc 5 del temari Grau d'assoliment de les competències vinculades 15
Elaboració d'un Projecte de Recerca per presentar a una convocatòria d'ajuts o beques. Es presentarà per escrit i oralment S'avaluarà la capacitat per dissenyar correctament un projecte de recerca sobre el tema o qüestió que l'alumne desitgi, sempre dins l'àmbit de la història i el patrimoni cultural. L'alumne haurà de fer una sessió de tutoria abans de les festes de Nadal amb el tutor que se li assigni. 10

Qualificació

És obligatòria l'assistència a totes les sessions en que es realitzin exercicis pràctics o fora de la facultat. En cas d'absència cal presentar justificació documental. També és obligatòria l'assistència a les presentacions del projecte de recerca que facin els altres alumnes de l'assignatura.

Els criteris d'avaluació de cadascun dels treballs i activitats es troben especificats en l'apartat 'Activitats d'avaluació'.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És obligatori presentar tots els exercicis i activitats d'avaluació sol·licitats. Aquells exercicis que no es presentin equivaldran a un zero, que computarà en el càlcul de la nota final.

Observacions

El correu electrònic és un mitjà adequat per concertar tutories amb els professors de l'assignatura. No s'atendran, però, dubtes o preguntes referits al contingut i l'organització de l'assignatura a través del correu electrònic

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.