Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Els continguts i competències del mòdul es desenvolupen a través de quatre blocs temàtics al voltant de les bases teòriques i àmbits professionals del psicòleg/a educatiu: UF1: LA PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ EN EL CONTEXT DE LA PSICOLOGIA. L'objectiu és situar i contextualitzar la psicologia de l'educació: de què s'ocupa, la seva història, les seves dimensions d'anàlisis i àmbits principals d'actuació. UF2: PRÀCTIQUES EDUCATIVES I CONTEXTOS DE DESENVOLUPAMENT. L'objectiu bàsic és introduir-se en els diferents àmbits i pràctiques humanes susceptibles de convertir-se en agents i pràctiques educatives: l'escola, la família, els mitjans de comunicació, els videojocs, els dispositius digitals. UF3: ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FORMAL. L'objectiu és conèixer les funcions i àmbit d'actuació del psicòleg educatiu en el context formal, així com les funcions i trajectoria de l'assessorament psicopedagògic a Catalunya. UF4: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA COMUNITAT. L'obejectiu és familiaritzar-se en la intervenció psicoeducativa en l'àmbit de l'entorn social.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MOISES ESTEBAN GUITART  / PILAR MONREAL BOSCH  / JOAN SERRA CAPALLERA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup SI

Durada:
Anual
Professorat:
MOISES ESTEBAN GUITART  / PILAR MONREAL BOSCH  / JOAN SERRA CAPALLERA
Idioma de les classes:

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
MOISES ESTEBAN GUITART  / PILAR MONREAL BOSCH  / JOAN SERRA CAPALLERA
Idioma de les classes:

Competències

 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1. LA PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ EN EL CONTEXT DE LA PSICOLOGIA 1.1. Objecte d'estudi i dimensions de la psicologia de l'educació 1.2. Psicologia de l'educació, psicologia escolar i psicologia de la instrucció 1.3. Història de la psicologia de l'educació 1.4. Canvi evolutiu, canvi educatiu

2. UNITAT FORMATIVA 2. PRÀCTIQUES EDUCATIVES I CONTEXTOS DE DESENVOLUPAMENT 2.1. Pràctiques educatives escolars. 2.2. Pràctiques educatives familiars. 2.3. Els mitjans de comunicacio com a context educatiu. 2.4. Els videojocs com a dispositius d'aprenentatge. 2.5. Pràctiques educatives mediades per tecnologies digitals.

3. UNITAT FORMATIVA 3. ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FORMAL. 3.1. Intervenció psicopedagògic i social. 3.2. Perfil professional i àmbits d'actuació.

4. UNITAT FORMATIVA 4. INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA COMUNITAT 4.1. Pràctiques educatives en l'entorn social. 4.2. L'aprenentatge servei com a estratègia d'intervenció. 4.3. Perfil professional i camps d'intervenció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 20 30 50
Prova d'avaluació 30 60 90
Resolució d'exercicis 10 10 20
Treball en equip 60 80 140
Total 120 180 300

Bibliografia

 • Berbero, J. M. y Cortès F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Besalu, X. y Vila, I. (2007). La buena educación. Libertad e igualdad en la escuela del siglo XXI. Madrid : Los libros de la catarata. Catàleg
 • Bonals, Joan Sánchez Cano, Manuel (2008 ). Manual de asesoramiento psicopedagógico . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • Bruner, J. (1991). Actos de significado. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bruner, J. (1997). La educación puerta de la cultura. Madrid: Visor. Catàleg
 • Carretero, Mª Reyes|q(Carretero Torres) (2002 ). Un Altre assessorament per a l'escola : l'assessorament psicopedagògic des d'una perspectiva comunitària . Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Coll, C. (1997). Psicología de la educación. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Delors, J. (1996). Educació. Hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: Mediterrànea. Catàleg
 • Erstad, O. & Sefton-Green, J. (2012). Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Oxford: Cambridge University Press. Catàleg
 • Esteban, M. (2009). L'origen de la identitat humana. Des. psicològic i pràctiques educatives . Girona: Prisma. Catàleg
 • Esteban, M. (2013). Principios y aplicaciones de la psicología cultural. Buenos Aires: Miño y Davila Editores. Catàleg
 • Esteban, M. y Vila, I. (2013). Experiencias en educación inclusiva: vinculación familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Gomez-Granell. C. y Vila, I. (2001). La ciudad como proyecto educativo. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Lago, José Ramón (2008 ). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa . Vic: Eumo. Catàleg
 • Navarro, S. (2004). Redes sociales y construcción comunitaria. Madrid: CCS. Catàleg
 • Serra Capallera, Joan. Els Equips municipals a Catalunya. |c2001: . Catàleg
 • Solé, Isabel (2002 ). Orientación educativa e intervención psicopedagógica (2a ed.). Barcelona: ICE Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Vila, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Vila, I. y Casares, R. (2009). Educación y sociedad.. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Vygotski, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITAT 1. L'estudiant haurà de realitzar una prova escrita individual d'integració i sintesis de coneixements per tal d'avaluar els continguts desenvolupats al llarg de la Unitat Formativa 1 i la Unitat Formativa 2. La realització de la prova és obligatoria. La puntuació serà de 0 a 4 punts. Representa el 40% del total de la nota del mòdul. 40
ACTIVITAT 2. Registre d'activitats d'aprenentatge que s'aniran realitzant, bàsicament, en sessions de grups mitjans en el transcurs de la UF1 i la UF2. L'activitat representa un 10% de la nota total, 0-1 punt. 10
ACTIVITAT 3. Activitat d'avaluació relativa a la Unitat Formativa 3 dedicada a la intervenció psicoeducativa en el context formal i l'assessorament psicopedagògic L'activitat equival a un 20% de la nota final, 0 a 2 punts. 20
ACTIVITAT 4. Elaboració de la proposta d'un pla d'intervenció. L'activitat serà desenvolupada pels propis estudiants en grups de treball tutoritzats per la professora Pilar Monreal. Cada grup haurà de fer una proposta de treball d'intervenció educativa. Els treballs s'entregaran a la professora Pilar Monreal en suport paper. La realització dels treballs es obligatoria. La nota de l'activitat d'avaluació serà de 0 a 3 punts. L'activitat serà de realtizació obligatoria, representa un 30% de la nota final del modul. 30

Qualificació

L'avaluació del mòdul "psicologia de l'educació" es realitza a través de TRES ACTIVITATS OBLIGATORIES D'AVALUACIÓ més l'activitat 2 de registre d'activitats d'aprenentatge:

1) Prova escrita individual d'allò tractat a la Unitat Formativa 1 i 2 (40% de la nota).

2) Registre i seguiment de les activitats d'aprenentatge realitzades, bàsicament, en el transcurs del curs en sessions de grups mitjans (10% de la nota).

3) Activitat d'avaluació al voltant de l'assessorament psicopedagògic i la intervenció psicoeducativa en l'àmbit formal (20% de la nota).

4) Treball en grup consistent en fer una proposta d'intervenció educativa (30% de la nota).

Per aprovar el mòdul cal que la suma de les activitats d'avaluació sigui com a minim de 5 punts. L'arrodoniment de les notes, ja sigui a l'alça o a la baixa, així com l'obtenció d'una MH (matrícula d'honor), es realitzarà en funció de la quantitat i qualitat de la participació, aportacions i treball realitzat durant el curs. Per això es tindrà en compte l'activitat 2 de registre d'activitats d'aprenentatge.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES CONSIDERA NO PRESENTAT AQUELLA PERSONA QUE NO FA ALGUNA DE LES 3 ACTIVITATS OBLIGATORIES D'AVALUACIÓ (activitats 1, 3 i 4)