Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Producció de dades quantitatives. Treballar les dades amb paquets estadístics de software: PASW (SPSS). Conceptes i eïnes bàsiques d'anàlisi bivariat i multivariat: les taules de contingència i les regressions lineals. Anàlisi i interpretació dels resultats. Construcció de taules estadístiques i gràfics
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
TATIANA SANTOS PITANGA  / ANA REBECA URMENETA GARRIDO
Idioma de les classes:
Castellà (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 18. Dominar l'estadística aplicada.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Dominar l'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.

Continguts

1. Introducció. Raonament estadístic aplicat a la ciència política i l’administració. Les fonts estadístiques primàries i secundàries.

2. El teorema central del límit. La distribució Normal. Els intervals de confiança.

3. Anàlisi bivariant i trivariant

          3.1. Anàlisi bivariant i trivariant entre variables qualitatives.

          3.2. Anàlisi bivariant entre variables quantitatives.

          3.3. Anàlisi bivariant entre variable dependent quantitativa i independent qualitativa. La comparació de mitjanes.

4. Regressió

          4.1. La regressió lineal simple.

          4.2. La regressió lineal múltiple.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 0 30,00 30,00
Resolució d'exercicis 14,00 28,00 42,00
Sessió participativa 28,00 0 28,00
Total 42,00 58,00 100

Bibliografia

 • Achen, Ch.H. (1982). Interpreting and using regression. Newbury Park, CA: Sage Publications. Catàleg
 • Asher, H.B. (2004). Polling and the public: What every citizen should know. Washington, D.C.: CQ Press. Catàleg
 • Behar Gutiérrez, Roberto (cop. 2004 ). 55 respuestas a dudas típicas de estadística . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Best, J. (2001). Damned lies and statistics. Untangling numbers from the media. Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Box-Steffensmeier, J.M.; Brady, H.E.; Collier, D. (2008). Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Cea d'Ancona, M.A. (2004). Análisis multivariable. Teoría y práctica en la investigación social. Madrid: Editorial Síntesis. Catàleg
 • Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Fox, J. (2008). Applied regression analysis and generalized linear models. Los Angeles: Sage Publications.
 • García Ferrando, Manuel (1984 ). Socioestadística : introducción a la estadística en sociología (2a ed). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Guillén, M.F. (1992). Análisis de regresión múltiple. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Hamilton, L. (1992). Regressions with graphics. A second course in applied statistics. Belmont, C.A.: Duxbury.
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis-Beck, M.S. (1980). Applied regression. An introduction. Newbury Park, CA: Sage Publications. Catàleg
 • McIver, J.P.; Carmines, E.G. (1981). Unidimensional scaling. Newbury Park, CA: Sage Publications. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Moore, D.S. (2001). Statistics: concepts and controversies. New York: W.H. Freeman and Company. Catàleg
 • Pennings, P.; Keman, H.; Kleinnijenhuis, J. (1999). Doing research in political science : an introduction to comparative methods and. Londres: Sage. Catàleg
 • Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J.S.; Pérez Meléndez, C. (1998). Investigar mediante encuesta. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ritchey, F.J. (2008). Estadística para las ciencias sociales. México: McGraw Hill. Catàleg
 • Sánchez Carrión, J.J. (1999). Manual de análisis estadístico de los datos. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Spector, P.E. (1992). Summated rating scale construction. An introduction. Sage Publications. Catàleg
 • Tufte, E.R. (1974). Data anlysis for politics and policy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Catàleg
 • Tufte, E.R. (1990). Envisioning information. Cheshire, Conneticut: Graphics Press. Catàleg
 • Tufte, E.R. (1997). Visual explanations: images and quantities, evidence and narrative. Cheshire, Conneticut: Graphics Press. Catàleg
 • Visauta Vinacua, B. (2007). Análisis estadístico con SPSS 14: estadística básica. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (cop. 2002-2003 ). Análisis estadístico con SPSS 11.0 para Windows : estadística básica. volumen I (2a ed.). Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Weiss, N.A. (2006). Introductory statistics (8th edition). New York: Pearson - Addison Wesley.
 • Wooldridge, J.M. (2001). Introducción a la econometría: un enfoque moderno. México: Thomson Learning. Catàleg
 • Wright, D.B. (1997). Understanding statistics: an introduction for the social sciences. London: Sage. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Es faran dos controls parcials (control 1: 20% i control 2: 30%). Per aprovar l’assignatura i fer mitja amb les pràctiques cal obtenir una nota mínima de cinc en aquest component (mitja ponderada entre les dues proves escrites). S'avaluarà la comprensió i domini dels continguts teòrics, així com l'aplicació dels instruments i procediments estadístics a casos concrets. Es valorarà especialment la capacitat d'anàlisi i interpretació de dades estadístiques. 50
Es realitzaran 4 pràctiques. Les pràctiques 1, 2 i 3 consistiran en exercicis d'interpretació estadística, en els quals s'aplicaran i es posaran en pràctica els anàlisis apresos a les classes teòriques.
La pràctica 4 consistirà en la lectura i comentari d'articles en què apareguin anàlisis estadístics vistos a classe.
Les pràctiques 1, 2 i 3 valen un 10% de la nota final, i la 4 un 20%.
Per aprovar la part pràctica s'han d'entregar almenys 3 de les 4 pràctiques, i s'ha de treure un 5 de nota promig de les 4 pràctiques.
S'avaluarà el domini dels conceptes i nocions estadístiques, així com la capacitat d'aplicar els mateixos a l'anàlisi i interpretació de dades estadístiques, procedents d'enquestes, informes o articles científics o de premsa.
50

Qualificació

ÉS MOLT IMPORTANT LLEGIR AMB ATENCIÓ AQUEST DOCUMENT. ES CONSIDERA QUE TOTS ELS ESTUDIANTS MATRICULATS EN AQUESTA ASSIGNATURA HAN LLEGIT I COMPRENEN TOTS ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DETALLATS EN EL PRESENT TEXT. NO ES PODRÀ, EN CAP CAS, JUSTIFICAR L'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS SEUS APARTATS PER DESCONEIXEMENT. AQUEST SISTEMA D'AVALUACIÓ SERÀ EXPLICAT PELS DOCENTS LA PRIMERA SETMANA DE CLASSES (PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTAR LA WEB).

***SISTEMA D'AVALUACIÓ***

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té dos components:
1) Avaluació de continguts teòrics: Proves escrites (50%).
2) Avaluació de continguts pràctics: Treballs pràctics (50%)


1) PROVES ESCRITES

Es realitzaran dues proves escrites (20% i 30% respectivament). Per aprovar aquest component cal tenir i demostrar un coneixement mínim dels tots els continguts del temari. La prova consisteix en un examen escrit amb preguntes de desenvolupament i de resolució d'exercicis pràctics, especialment d'interpretació de dades.

PER APROVAR L'ASSIGNATURA I FER MITJA AMB LES PRÀCTIQUES CAL OBTENIR UNA NOTA MÍNIMA DE CINC EN AQUEST COMPONENT (MITJA PONDERADA ENTRE LES DUES PROVES ESCRITES).

ELS ESTUDIANTS QUE SUSPENGUIN ALGUNA D'AQUESTAS PROVES TINDRAN DRET A UN EXAMEN DE RECUPERACIÓ (veure següent secció). ELS ESTUDIANTS QUE NO ARRIBIN A LA NOTA MÍNIMA DE CINC EN AQUEST COMPONENT SUSPENDRAN AUTOMÀTICAMENT L'ASSIGNATURA.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ (tant per a les proves escrites com per a la part pràctica) En el cas que l'estudiant suspengui o no pugui presentar-se alguna de les proves escrites, o la part pràctica, podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens (febrer). La nota d'aquesta prova de recuperació substituirà la qualificació de la prova anterior, encara que sigui inferior a la obtinguda la primera vegada.
Tindran dret a la prova de recuperació únicament els estudiants que compleixin els requisits per ser considerats com a “Presentats a l'avaluació' (veure la secció corresponent) i que hagin suspès les prova individual o la part pràctica. La prova de recuperació NO ÉS UNA PROVA PER PUJAR NOTA, el seu objectiu és donar una segona oportunitat als estudiants suspensos.

2) TREBALLS PRÀCTICS

Es realitzaran 4 pràctiques. Les pràctiques 1, 2 i 3 consistiran en exercicis d'interpretació estadística, en els quals s'aplicaran i es posaran en pràctica els anàlisis apresos a les classes teòriques.
La pràctica 4 consistirà en la lectura i comentari d'articles en què apareguin anàlisis estadístics vistos a classe.
Les pràctiques 1, 2 i 3 valen un 10% de la nota final, i la 4 un 20%.
Per aprovar la part pràctica s'han d'entregar almenys 3 de les 4 pràctiques, i s'ha de treure un 5 de nota promig de les 4 pràctiques.
S'avaluarà el domini dels conceptes i nocions estadístiques, així com la capacitat d'aplicar els mateixos a l'anàlisi i interpretació de dades estadístiques, procedents d'enquestes, informes o articles científics o de premsa.

***MOLT IMPORTANT: La nota de les practiques s’afegiran a la qualificació final de l’assignatura ÚNICAMENT si s’arriba a la nota mínima de cinc en les proves escrites (mitja ponderada entre les dues proves). Els estudiants que hagin suspès les proves escrites tindran, automàticament, un zero en totes les pràctiques (encara que la nota obtinguda originalment sigui diferent), i únicament podran afegir a la seva qualificació final les notes del grup si aproven la prova de recuperació***.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran considerats com a “no presentats a l’avaluació” els estudiants que no compleixin qualsevol d’aquests dos requisits:

- Presentar-se a les dues proves escrites (o a l’examen de recuperació quan correspongui).
- Presentar al menys 3 dels treballs pràctics en els terminis establerts pels docents.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la sociologia
 • Metodologia de la investigació social