Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS GARCIA ROCASALVA  / JUAN MANUEL TRAYTER JIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: L’ACTE ADMINISTRATIU I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. 1.1. L’acte administratiu: concepte, elements i requisits. La invalidesa dels actes administratiu. 1.2. La presumpció de validesa i l’eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. 1.3. L’execució forçosa, la revisió d’ofici i la revocació dels actes administratius. 1.4. El procediment administratiu: marc constitucional, estatutari i legislatiu. 1.5. Els principis generals del procediment administratiu. El procediment administratiu per via electrònica: especificitats. 1.6. Règim d’actuació de les persones interessades i fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització.

2. LES GARANTIES FRONT L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: RECURSOS ADMINISTRATIUS, JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2.1. La garantia no jurisdiccional: els recursos administratius. Concepte, classes i principis generals. 2.2. La garantia jurisdiccional: la jurisdicció contenciosa administrativa. Àmbit, extensió i límits. 2.3. Els recursos i el procés contenciós administratius. Els processos especials. 2.4. La garantia patrimonial: la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment.

3. L’ACTIVITAT D’ORDENACIÓ, CONTROL I INSPECCIÓ. L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA. 3.1. L’activitat d’ordenació i l’anomenada “activitat de policia administrativa”. 3.2. L’activitat de control i inspecció i el seu exercici. Les entitats col•laboradores de les administracions públiques. 3.3. L’autorització administrativa: concepte i evolució. 3.4. Classes, principis i règim jurídic de l’autorització administrativa. 3.5. Les mesures de simplificació administrativa: el registre d’ofici, la comunicació prèvia i la declaració responsable.

4. LES SANCIONS ADMINISTRATIVES. 4.1. La distinció entre sanció penal i sanció administrativa. 4.2. Els principis informadors de la potestat sancionadora. 4.3. El procediment sancionador: principis informadors i fases. 4.4 La prevenció en front la sanció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 10,00 12,00
Lectura / comentari de textos 4,00 10,00 14,00
Prova d'avaluació 2,00 34,00 36,00
Sessió participativa 25,00 2,00 27,00
Sessió pràctica 6,50 1,00 7,50
Tutories de grup 2,50 1,00 3,50
Total 42,00 58,00 100

Bibliografia

 • CANO CAMPOS, T. (2009). Lecciones y materiales para el estudio del Derecho administrativo (t. III i IV). Madrid: Iustel. Catàleg
 • ESTEVE PARDO, J. (2011). Lecciones de Derecho Administrativo. Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons. Catàleg
 • GARCÍA DE ENTERRÍA, E. i FERNÁNDEZ, T. R. (2011). Curso de Derecho Administrativo (t. I i II) (15ª t. I, 12ª t. II). Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas. Catàleg
 • GAMERO CASADO, E. (coord.) (2008). Derecho administrativo para el ECTS: materiales docentes adaptados al proceso de. Madrid: Iustel. Catàleg
 • TRAYTER, J.M. (2013). Derecho Administrativo. Parte general . Barcelona: Atelier Libros. Catàleg
 • TRAYTER, J. M. (2008). Dret Administratiu I. Casos pràctics i materials docents . Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica obligatòria núm. 1: cerca i definició de conceptes i categories jurídiques Es valorarà la capacitat per obtenir i comprendre l'informació jurídica en bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia, així com la redacció de textos jurídics 15
Pràctica obligatòria núm. 2: lectura i comentari de text legislatiu i/o jurisprudencial Es valorarà la capacitat per comprendre i avaluar textos legislatius i/o jurisprudencials 15
Prova escrita amb una part teòrica i una part pràctica Prova escrita (70% nota final) que constarà d’una part teòrica (40%) i d’una part pràctica (30%), que es faran en dies separats. Per superar la prova escrita caldrà aprovar ambdues parts. 70

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu II hi ha un únic sistema d’avaluació: l’avaluació continuada.

L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de dues activitats o pràctiques obligatòries, a raó del 15% de la nota final cadascuna, i d’una prova escrita que valdrà el 70% de la nota final. La prova escrita constarà d’una part teòrica (40%) i d’una part pràctica (30%), que es faran en dies separats. Per superar la prova escrita caldrà aprovar ambdues parts.

GRUPS A i B (Grau DRET): La pràctica obligatòria núm. 1 es farà en grups de 2 alumnes. La pràctica obligatòria núm. 2 es fara via electrònica, com a exercici d'autoavaluació.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia de realització i correcció de les dues activitats obligatòries. En cas que un alumne no realitzi aquestes activitats, no se li contarà a la nota final el 15% o 30% corresponent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de "No Presentat" aquell alumne que no faci la part teòrica de la prova escrita.

Observacions

S’ha demostrat que l'assistència és un factor determinant pel bon seguiment de l’assignatura.

És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el Moodle.

En l’examen pràctic l’alumne podrà fer ús dels codis legislatius.

Es facilitarà bibliografia específica per temes al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret constitucional. Drets i llibertats
 • Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya