Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressuposts de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALFREDO FERRANTE  / MIQUEL MARTIN CASALS

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALFREDO FERRANTE  / MIQUEL MARTIN CASALS

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALFREDO FERRANTE  / MIQUEL MARTIN CASALS

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. I. PART GENERAL

2. Lliçó 1. LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La responsabilitat civil extracontractual i les seves funcions. 2.Evolució històrica i jurisprudencial: de la responsabilitat per culpa a la responsabilitat objectiva.

3. Lliçó 2. LES FRONTERES DE LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La responsabilitat civil contractual i extracontractual: distinció. El problema de la seva concurrència. 2. Responsabilitat penal, responsabilitat civil i l’anomenada “responsabilitat civil derivada de delicte”.

4. Lliçó 3. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (I): EL DANY COM A SUPÒSIT DE FET DE LES NORMES DE RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL : 1. El concepte de dany. 2. Classes de dany. 2.1. El dany patrimonial: dany emergent i lucre cessant. 2.2. El dany moral. 2.3. El dany corporal: partides de danys.

5. Lliçó 4. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (II): NEXE DE CAUSALITAT, IMPUTACIÓ OBJECTIVA I ANTIJURIDICITAT: 1. Causalitat: Causalitat de fet i causalitat jurídica. 2.Els problemes d’incertesa causal en la causalitat de fet 3. Els criteris d’imputació objectiva. 4. L'antijuridicitat de la conducta danyosa.

6. Lliçó 5. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY (I) RESPONSABILITAT PER FET PROPI: 1. Criteris d'imputació subjectiva: responsabilitat per culpa, responsabilitat objectiva i responsabilitat per fet aliè. 2.1. El concepte de culpa. 2.2. La responsabilitat civil de menors i incapacitats. 2.3. La responsabilitat de les persones jurídiques per la conducta culposa dels seus òrgans. 2.4. Presumpció de culpa i risc. 6. La responsabilitat objectiva: característiques i supòsits.

7. Lliçó 6. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY (II) REESPONSAIBLITAT PER FET ALIÉ: 1. La responsabilitat de pares i tutors pels danys causats pels menors d’edat o incapacitats. 2. La responsabilitat dels titulars dels centres docents d’ensenyament no superior pels danys que causen els alumnes. 3. La responsabilitat dels empresaris pels danys causats pels seus dependents.

8. Lliçó 7. FORMES I VIES DE REPARACIÓ DEL DANY: 1. Les formes de reparació del dany. 2. Les vies de reparació del dany. 2.1. Els acords transaccionals. 2.2. L’exercici judicial de la pretensió. En especial la prescripció de l'acció.

9. Lliçó 8. LA COBERTURA PÚBLICA I PRIVADA DE DETERMINATS RISCOS I LES ALTERNATIVES A LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La cobertura pública de determinats riscos. 2. L’assegurança. 2.1. Assegurances de danys i assegurances de responsabilitat civil. 2.2 L’acció directa i l’acció de subrogació. 3. Els fons de compensació: característiques i principals fons existents.

10. II. RÈGIMS ESPECIALS SOBRE DANYS

11. Lliçó 9. DIVERSOS SUPÒSITS ESPECIALS DE RESPONSABILITAT CIVIL: 1. Danys causats per la caça. 2. Danys causats per l’energia nuclear. 3. Danys causats per la navegació aèria. 4. Danys causats per l’ús i la circulació de vehicles de motor. 5. Danys causats al medi ambient. 6. Danys causats a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

12. Lliçó 10 . ELS DANYS PER PRODUCTES I ELS DANYS PER SERVEIS : 1. Els danys per productes i per servies en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris de 2007 (TRLGDCU) 2. Danys per productes defectuosos. 2.1 Antecedents i concepte. 2.2. Concepte de producte. 2.3. Concepte de productor o fabricant.2.4. Concepte de defecte: tipologia. 2.5. Danys indemnitzables. 2.6. Règim jurídic. 3. Els danys per serveis.

13. Lliçó 11. DANYS CAUSATS EN L'EXERCICI D'ACTIVITATS PROFESSIONALS: 1. El sistema de responsabilitat civil del professional lliberal. 2. La responsabilitat mèdica: principals característiques. 3. La responsabilitat dels advocats: principals característiques.

14. Lliçó 12. DANYS CAUSATS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS: 1. El sistema de responsabilitat civil de les Administracions públiques. Principis rectors. 2. Fet danyós, dany rescabalable i relació de causalitat. 3. El caràcter objectiu de la responsabilitat i els seus límits.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 10,50 17,50
Prova d'avaluació 2,00 27,50 29,50
Sessió expositiva 14,00 14,00 28,00
Total 23,00 52,00 75

Bibliografia

 • Roca i Trias, Encarna, Navarro Michel Mónica (2011). Derecho de daños: textos y materiales (6ª ed.). Tirant Lo Blanch. Catàleg
 • Busto Lago, José Manuel / Reglero Campos, Fernando L. (coords.) (2013). Lecciones de Responsabilidad Civil (2ª). Thomson Reurers Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari de sentències Es valorarà la participació, amb resum acurat dels fets i raonament jurídic fi. 30
Prova d'avaluació Es valorarà el coneixement i l'exposició acurada dels continguts. 70

Qualificació

Aquesta assignatura segueix el sistema d'avaluació continuada. D'acord amb això, la nota final de l'assignatura resultarà dels percentatges següents:
a) Comentari de sentències i participació i assistència a classe: 30%
b) Prova d’avaluació: 70 %
Als efectes dels sistema d'avaluació continuada únicament és recuperable la prova d'avaluació.
c) La copia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació, comportarà una nota de 0 (SUSPÈS)en l'assignatura, sens perjudici de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l’assignatura serà no presentat quan l'alumne:
a) quan no es presenti a l’examen de recuperació a la data oficial prevista per a l’examen de l’assignatura, conforme al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

Les hores de treball fixades per cada activitat d’aprenentatge i per les proves d’avaluació són aproximades i no constitueixen cap garantia per aprovar l’assignatura. Cada estudiant ha d’adaptar les hores de treball i de dedicació a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Pel correcte seguiment de l'assignatura, cada estudiant haurà de disposar d'un exemplar actualitzat del Codi Civil espanyol y de la legislació que els professors recomanaran en classe, així com d'un dels manuals recomanats en la bibliografia bàsica. AQUESTS MATERIALS SÓN EL MÍNIM INDISPENSABLE PER L'ADEQUADA PREPARACIÓ DE L'ASSIGNATURA, MÉS A MÉS DELS ALTRES MATERIALS I NORMATIVA QUE ELS PROFESSORS RECOMANARAN PUNTUALMENT.