Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques per resoldre un problema químic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball fet.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Indistintament (50%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Grup EJ

Durada:
Anual
Professorat:

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.
 • Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i de recerca.

Continguts

1. Elaboració d'un treball en què es desenvolupin les competències pròpies de l'estudi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 180 0 180
Elaboració de treballs 2,5 80 82,5
Exposició dels estudiants 5,5 20 25,5
Tutories 2 10 12
Total 190 110 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Desenvolupament experimental del treball L'avaluació d'aquesta tasca la durà a terme el tutor/a del treball. S'avaluarà la demostració d'aspectes formatius assolits (capacitat d'elaboració d'experiments i d'interpretació de resultats) i també les competències generals (iniciativa, autonomia, capacitat d'organització...) 10
  Elaboració de la memòria La memòria serà avaluada pel tribunal del TFG. Es valoraran aspectes tant d'aspectes formals (estructura, redactat...) com de continguts (adequació, discussió, ús de la bibliografia...) 35
  Defensa pública del treball La defensa consistirà en un acte públic en què l'estudiant exposarà els resultats més rellevants del treball, seguit d'un torn de preguntes per part d'un tribunal. S'avaluaran aspectes de correcció formal de l'exposició, expressió i demostració de coneixements. 35
  Seguiment del portafoli de competències S'avaluarà l'evolució en l'adquisició de competències a partir de les entrevistes amb el/la tutor/a corresponent. Serà imprescindible incidir sobre punts forts, punts febles i estratègies de millora, aportant evidències de l'adquisició de cada competència treballada. 20

  Qualificació