Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Tècniques de restauració. Estabilitat de talussos. Erosió superficial. Restauració de lleres fluvials. Restauració d'aqüífers. Restauració de platges. Bases de l'enginyeria geològica.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID SOLER HERNANDEZ

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID SOLER HERNANDEZ

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE7 - Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.
 • CE10 - Analitzar la dinàmica natural de processos i recursos geològics, hidrícs i /o sòls
 • CE12 - Identificar, avaluar riscos naturals i dissenyar plans de prevenció.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Introducció a les tècniques de restauració del medi físic.

2. Bases de l’enginyeria geològica. El medi geològic i la seva relació amb els mètodes i aplicacions de l’enginyeria. Mecànica del sòl. Mecànica de roques.

3. Estabilitat de talussos. Factors que influeixen en l’estabilitat. Moviments de vessant. Anàlisi de l’estabilitat. Mesures correctores. Excavació de talussos. Terraplens.

4. Erosió superficial. Erosió del sòl. Erosió eòlica. Erosió en vessants per escolament superficial d’aigua. Càlcul de la pèrdua de sòl i estratègies preventives. Erosió/sedimentació en cursos fluvials i mesures correctores.

5. Restauració de platges. Processos geodinàmics litorals. Impactes antròpics. Regeneració de platges.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 4 18
Classes pràctiques 4 7 11
Elaboració de treballs 0 16 16
Prova d'avaluació 0 18 18
Sortida de camp 6 6 12
Total 24 51 75

Bibliografia

 • González de Vallejo, Luis I. (2002). Ingeniería geológica. Madrid: Pearson Educación.
 • ITGE (1987). Manual de ingeniería de taludes. Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • ITGE (2004). Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en miner (5a). Madrid: Instituto Geológico y Minero. Catàleg
 • Schwab, Glenn O (1990). Ingeniería de conservación de suelos y aguas (1a). México, D.F.: Limusa. Catàleg
 • Gray, Donald H. - Sotir, Robbin B. (1996). Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization. A practical guide for . New York: John Wiley & Sons, Inc.. Catàleg
 • Nordstrom, Karl F. (2008). Beach and dune restoration. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
 • Lundgren, Lawrence (1999). Environmental geology (2a). Upper Saddle River: Prentice-Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i treballs Entrega d'exercicis i treballs 50
Examen final Examen final 50

Qualificació

La nota de l'assignatura s'obtindrà de:

50% Examen teòric i pràctic al final del període de classes.
50% Nota obtinguda de l'entrega d'exercicis fets o iniciats durant les sessions de pràctiques, o bé plantejats a través de la plataforma docent de l'assignatura, dins dels terminis establerts en cada cas.

Cal obtenir una nota final mínima de 5 per aprovar l'assignatura.

En cas de no aprovar en primera instància, es donarà opció a una prova de recuperació del conjunt del temari teòric i pràctic. Aquesta prova comptabilitzarà un 50% de la nota, mentre el 50% restant corresponent a l'entrega d'exercicis no serà recuperable en cap cas. Independentment de la nota que s'obtingui en l'examen de recuperació, la qualificació final màxima a la que es podrà optar per aquesta via serà de 5,00 (aprovat).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de "No presentat" només s'aplicarà quan es donin conjuntament les dues situacions següents:
-L'alumne no s'hagi presentat a l'examen final.
-L'alumne no hagi entregat tots els exercicis avaluables, o bé ho hagi fet fora dels terminis establerts.

En qualsevol altre cas es considerarà la condició de "Presentat", i la nota corresponent a la part no realitzada serà de zero.