Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN FONT GARCIA  / MIGUEL JOVER BENJUMEA

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN FONT GARCIA  / MIGUEL JOVER BENJUMEA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE2 - Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE3 - Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE9 - Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, les interaccions entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius del ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Capacitat de recollir de forma ambientalment ètica, segura i adequada mostres biològiques i evidencies en el medi natural terrestre i aquàtic tant de forma individual com en grup.

Continguts

1. Continguts TEÒRICS

          1.1. Bloc I. Generalitats

                    1.1.1. Tema 1. Introducció a la diversitat vegetal. Dades taxonòmiques i corològiques. Aspectes biogeogràfics i florístics de la Mediterrània occidental.

          1.2. Bloc II. Elements florístics d'interès

                    1.2.1. Tema 2. La flora endèmica i relicte. Endemismes: origen i tipologia. Centres d'especiació. L'endemoflora als Països Catalans i a la península Ibèrica.

                    1.2.2. Tema 3. La flora sinantròpica. Aproximació general a les espècies al.lòctones. Classificació. Vies d'expansió i mesures de control.

                    1.2.3. Tema 4. Els vegetals com a recurs. Els recursos genètics i farmacològics. El comerç d'espècies vegetals.

          1.3. Bloc III. Plans i legislació proteccionistes. Espais i centres de conservació

                    1.3.1. Tema 5. Criteris per la protecció d'espècies d'àrea reduïda. Normatives nacionals i internacionals per a la protecció de les espècies amenaçades. Els catàlegs d'espècies vegetals en perill en la legislació catalana, espanyola i europea.

                    1.3.2. Tema 6. Els centres de recerca per a la conservació de la flora: jardins botànics i bancs de germoplasma. Mètodes i experiències de reintroducció.

          1.4. Bloc IV. Caracterització ecològica i funcionalisme de diversos ambients naturals i humanitzats. Problemàtica en la gestió de la flora

                    1.4.1. Tema 7. El medi marí i les zones litorals. Litoralització. Paisatges marins i litorals amenaçats a la Mediterrània. Protecció i desenvolupament.

                    1.4.2. Tema 9. Els boscos. Evolució històrica de l'explotació del bosc. Silvicultura i gestió forestal. Inventari forestal de Catalunya.

                    1.4.3. Tema 10. Els ambients agrícoles. Perspectiva històrica i situació actual. Espècies vegetals conreades i patrimoni genètic. Flora arvense: efecte de les pràctiques i dels canvis culturals.

2. Programa de PRÀCTIQUES:

          2.1. Pràctica de camp: avaluació d'espècies invasores en un espai natural (identificació, cartografia, estratègies reproductives i dispersives, possibilitats de control).

          2.2. Cerca per internet i estructuració de la informació: biologia de les espècies que es treballaran posteriorment.

          2.3. Pràctica d'aula: conflictes i solucions entre l'explotació dels recursos naturals i la conservació de la diversitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 2,00 4,00
Assistència a actes externs 0 2,00 2,00
Elaboració individual de treballs 0 8,00 8,00
Lectura / comentari de textos 0 6,00 6,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Resolució d'exercicis 2,00 4,00 6,00
Sessió expositiva 20,00 15,00 35,00
Sortida de camp 6,00 1,00 7,00
Treball en equip 4,00 2,00 6,00
Visionat/audició de documents 1,00 0 1,00
Total 37,00 40,00 77

Bibliografia

 • La Diversidad biológica de España (cop. 2002). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Thompson, John D. (2005). Plant evolution in the mediterranean. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Biología de la conservación de plantas amenazadas (DL 2002). [Madrid]: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Catàleg
 • Estrategias para la conservación de la flora amenazada de Aragón (DL 1996). [Zaragoza]: Consejo Superior de la Naturaleza de Aragón. Catàleg
 • Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España, : taxones prioritarios (2004). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Catàleg
 • Blondel, J. Jacques, Aronson, James 1953 (1999). Biology and wildlife of the Mediterranean region. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Primack, Richard B, Ros, Joandomènec (DL 2002). Introducción a la biología de la conservación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Delibes, M. (2005). La naturaleza en peligro. Barcelona: Destino. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis basats en activitats a l'aula Consisteix en realitzar i lliurar un breu exercici sobre un cas de conservació d'un tàxon vegetal proposat pel professor. 10
Elaboració de la memòria de pràctiques Memòria presentada per grups de 2 persones. Es valorarà el grau d'adequació de la memòria als objectius marcats pel guió de pràctiques, la maduresa en les reflexions i la redacció. 20
Exercici de lectures proposades Prova escrita de pregutes crutes sobre les lectures proposades durant el curs i relacionades amb el temari de l'assignatura 10
Examen dels continguts teòrics Consisteix en la resolució de preguntes d'ambdós blocs, flora i fauna, en espai limitat. Les preguntes es refereixen a estudi de casos, interpretació de dades o gràfics, resolució de problemes i definició de conceptes. També poden haver preguntes tipus test i de relacionar. 60

Qualificació

El curs serà avaluat globalment.

L'assistència a totes les sessions pràctiques és obligatòria i condició necessària per poder lliurar la memòria corresponent. Els estudiants repetidors poden optar per no fer les pràctiques, sempre i quan les tinguin aprovades de l'any anterior.

Les activitats puntuables "examen dels continguts teòrics" i "exercici sobre les lectures" són recuperables en segona convocatòria. En canvi, els "exercicis basats en activitats d'aula" i la "memòria de pràctiques" seran avaluades un sol cop i la nota obtinguda es mantindrà a les dues convocatòries.

L’examen de continguts teòrics valorarà els coneixements adquirits, la capacitat de síntesi i de relació i la resolució de casos concrets mitjançant l'aplicació dels coneixements teòrics (vegeu els models).

Observacions

No hi ha prerrequisits obligatoris. És necessari disposar de coneixements fonamentals de botànica, zoologia i ecologia.