Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
El currículum LOE a l'etapa d'Educació Infantil. Les àrees curriculars i el seu desplegament. Globalització i interdisciplinarietat. Coneixement de bones pràctiques i elaboració de propostes didàctiques des d'una perspectiva inclusiva i globalitzadora. Pràctiques educatives innovadores en l'Educació Infantil. Reflexió a partir de la pròpia pràctica.
Crèdits ECTS:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / MARTA LOPEZ DALMAU  / LIDIA OCHOA CAÑIGUERAL  / CARINA SIQUES JOFRE  / MONTSERRAT VILA SUÑE

Competències

 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Aplicar recursos per elaborar propostes didàctiques amb i a partir dels mitjans audiovisuals.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Resistir la frustració, responsabilitzar-se i implicar-se positivament en la transformació personal i col•lectiva.

Continguts

1. BLOC 1. EL CURRÍCULUM A EDUCACIÓ INFANTIL. Currículum LOE. Interdisciplinarietat i tractament globalitzat de les àrees. Desplegament curricular i programació. Components de les unitats de programació.

2. BLOC 2. BONES PRÀCTIQUES EN EDUCACIÓ MATEMÀTICA DES D'UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. Les matemàtiques en el currículum d'educació infantil. Connexions matemàtiques. Experiències internacionals a partir d'un enfocament globalitzat a Educació Infantil

3. BLOC 3. BONES PRÀCTIQUES EN EDUCACIÓ MUSICAL DES D'UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. Educació musical i currículum a l'etapa d'educació infantil. Educació vocal, cancó i connexions. Educació autiviva i connexions. Educació rítmica i connexions. Bones pràctiques en educació musical des d'una perpectiva interdisciplinar.

4. BLOC 4. BONES PRÀCTIQUES EN EDUCACIÓ CIÈNCIES NATURALS DES D'UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. Projectes de medi natural en el currículum d’educació infantil. Descripció i anàlisi de projectes de medi natural.

5. BLOC 4. BONES PRÀCTIQUES EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) DES D'UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. Anglès i la seva didàctica a l'etapa d'educació infantil: principis generals i objectius del currículum. Desplegament del currículum: desenvolupament de les capacitats en llengua estrangera. Relació entre llengua estrangera i altres àrees i activitats escolars. Selecció i porgramació d'activitats d'aprenentatge en anglès.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2,00 20,00 22,00
Anàlisi / estudi de casos 10,00 10,00 20,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 23,00 23,00
Lectura / comentari de textos 10,00 28,00 38,00
Prova d'avaluació 2,00 30,00 32,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00
Treball en equip 28,00 55,00 83,00
Tutories de grup 2,00 10,00 12,00
Total 74,00 176,00 250

Bibliografia

 • Alsina, Àngel (2004 ). Com desenvolupar el pensament matemàtic dels 0 als 6 anys : propostes didàctiques . Vic: Eumo. Catàleg
 • Alsina, Àngel (2010). Educación matemática en contexto de 3 a 6 años. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Planas, Núria (2009 ). Educación matemática y buenas prácticas : infantil, primaria, secundaria y educación superior . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Alsina, Àngel (2008 ). Matemática inclusiva : propuestas para una educación matemática accesible . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Alsina, Pep (2008 ). La Música en la escuela infantil (0-6) . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pascual Mejía, Pilar (cop. 2006 ). Didáctica de la música para educación infantil . Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Malagarriga Rovira, M. Teresa (cop. 2003 ). La Audición musical en la educación infantil : propuestasdidácticas . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Torres Santomé, Jurjo (1996 ). Globalización e interdisciplinariedad : el currículum integrado (2ª ed.). Madrid: Morata. Catàleg
 • López Ruiz, Juan Ignacio (cop. 2005 ). Construir el currículum global : otra enseñanza en la sociedad del conocimiento . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Escamilla, Amparo (2009-2011 ). Las Competencias en la programación de aula : infantil y primaria (3-12 años) . Barcelona: Graó. Catàleg
 • ORDEN ECI/3960/2007, por la que se establece el currículo y se regula la Ed. Inf (2007). Recuperat 10/07/2010, a www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016-01036.pdf
 • DECRET 181/2008, pel qual s'estableixen els ensenyaments segon cicle EI (2008). Recuperat 10/07/2010, a www.gencat.cat/diari/5216/08247053.htm
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (1997 ). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (2a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Infància : revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (1981- ). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Brumfit, Christopher (1991 ). Teaching English to children : from practice to principle. London: Collins ELT. Catàleg
 • Ellis, Gail (2002 ). The Primary English teacher's guide (New ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Cameron, Lynne (2001 ). Teaching languages to young learners . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Guillén, Carmen (DL 2002 ). Didáctica de la lengua extranjera en la educación infantily primaria . Madrid: Síntesis Educación. Catàleg
 • Lightbown, Patsy (2006 ). How languages are learned (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • López Téllez, Gloria (1999 ). Ring a ring of roses : reflexiones y propuestas para trabajar la lengua inglesa en educación infantil . Oviedo: Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Reilly, Vanessa (1997 ). Very young learners . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Flores, C.; Corcoll, C. (2008). Aprendre una llengua estrangera a l'educació infantil: un repte per a l'escola. Recuperat , a http://www.xtec.cat/recursos/lestrangeres
 • Taylore, N.. Teaching English in "infantil": Implications for the classroom. Recuperat , a http://www.xtec.net/cirel/02/infantil/index.htm
 • Williams, P. (2008). Being, having, doing. Recuperat , a http://www.xtec.cat/recursos/lestrangeres
 • UK-based site with resources for primary teachers. Recuperat , a http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en
 • Espai de trobada per amestres d'infantil i primària. Recuperat , a http://www.eduangles365.com
 • Murphy, Raymond (1993 ). Basic grammar in use . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (1995 ). Practical English usage (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Online grammar support. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
 • On-line dictionary. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • Casas, Montserrat (1999). Les ciències socials a l'ensenyament obligatòri: Què ensenyar i per a què?. III Jornades. L'ensenyament de les ciències socials: reflexió i experiències,, 7-11 Catàleg
 • Sílvia Majoral (2004). Veig tot el món! Crèixer junts tot fent projectes. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració en grup (4 estudiants) d'una carpeta d'aprenentatge (portfoli). Aquesta carpeta inclou diferents activitats i exercicis (mostres) i també el disseny d'un projecte interdisciplinar. * Presentació ordenada, clara i neta
* Correcció i claredat en la comunicació escrita
* Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions defensades
* Utilització correcta i precisa de la terminologia educativa pròpia dels continguts treballats
* Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts de l’assignatura.
* Capacitat de treballar en grup de forma cooperativa per assolir objectius comuns
* Recerca de fonts de documentació que permetin ampliar i aprofundir els continguts treballats a classe
50
Prova escrita individual. Integra els continguts de les sessions presencials (expositives-treball en equip) i de les lectures proposades. S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 25
Activitats individuals
• Autoreflexió individual de cada bloc (caldria lliurar-lo al professor corresponent al finalitzar el bloc)
• Autoreflexió individual en relació a tot el mòdul
• Exposició oral del projecte
• Assistència a classe, participació efectiva en les diferents activitats proposades pel professorat i lliurament dels encàrrecs en els terminis proposats
S'especificaran prèviament a la realització de les activitats 25

Qualificació

Les activitats avaluables (portfoli, prova escrita i activitats individuals) s'han d'aprovar separadament amb una qualificació de 5.

La prova escrita computa el 25% del mòdul. Si se suspèn es pot recuperar, però la puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta recuperació és un 6.

El portfoli computa el 50% del mòdul.

Les activitats individuals (autoreflexió individual de cada bloc,autoreflexió individual en relació a tot el mòdul, exposició oral del projecte, assistència a classe, participació efectiva en les diferents activitats proposades pel professorat i lliurament dels encàrrecs en els terminis proposats) computen un 25%

Solament serà recuperable la prova escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar el portfoli, no presentar-se a la prova escrita o no presentar les activitats individuals implica la qualificació de No Presentat

Observacions

El Bloc 4 "Bones pràctiques en llengua estrangera (anglès) des d'una perspectiva interdisciplinar" es farà en llengua anglesa