Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
El mòdul suposa una aproximació al desenvolupament infantil, des del moment de formar-se fins als 6 anys. També s'estudia els contextos en el qual creix l'infant: social, lingüístic, educatiu,... i la seva influència en els processos educatius. És necessari que els futurs mestres coneguin tot el procés de desenvolupament infantils i els contextos que l'acompanyen, essent imprescindible per tal de fer correctament la seva tasca eductiva. Entre altres punts, es tractaran: Educació, aprenentatge i desenvolupament psicològic. El desenvolupament cognitiu, lingüístic, psicomotor, social i afectiu en l'etapa de l'Educació Infantil. Els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. El procés de construcció del coneixement a l'escola. Els components cognitius, relacionals i afectius en l'aprenentatge escolar. La interacció entre alumnes i aprenentatge escolar. Els processos d'ensenyament i aprenentatge en l'etapa d'Educació Infantil i l'atenció a la diversitat. Contexts de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. Les pràctiques educatives com contexts de desenvolupament. La continuïtat entre contexts de desenvolupament.
Crèdits ECTS:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA AMADO CODONY  / ESTHER ARGELAGOS CASTAÑ  / LLUÏSA GRÀCIA SOLÉ

Competències

 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infantesa.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Psicologia evolutiva en l'edat infantil

          1.1. Desenvolupament físic i psicomotor

          1.2. Desenvolupament cognitiu

          1.3. Adquisició del llenguatge

          1.4. Desenvolupament social i emocional

2. UNITAT FORMATIVA 2: Diversitat lingüística a l'aula.

          2.1. Diversitat lingüística al món i a Catalunya. Prejudicis lingüístics.

          2.2. Sistemes d'escriptura de les llengües parlades a Catalunya.

          2.3. Les llengües i la percepció del món: diferències de categorització.

          2.4. L'adquisició del català i del castellà per part dels alumnes estrangers: influències de la primera llengua i estratègies universals.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Processos d'ensenyament-aprenenatge a l'aula

          3.1. Processos d'aprenentatge a l'aula

          3.2. La comunitat com a context d'aprenentatge. Família, escola i la seva influència en els processos d'aprenentatge

          3.3. La interacció entre alumnes en l'aprenentatge escolar

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 86 86
Anàlisi / estudi de casos 0 8 8
Classes expositives 60 0 60
Elaboració de treballs 0 14 14
Lectura / comentari de textos 0 24 24
Prova d'avaluació 6 42 48
Visionat/audició de documents 10 0 10
Total 76 174 250

Bibliografia

 • Theron Alexander, Paul Roodin, Bernard Gorman (1998). Psicologia Evolutiva.. Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 38 (2005). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Barrieras, Mònica (2000 ). Quadern E.S.O. de la diversitat lingüística . Barcelona: Projecte GELA [etc.]. Catàleg
 • Ellen D. Cagné (1985). La psicología cognitiva del aprendizaje escolar. Madrid: Visor. Catàleg
 • Comunitats d'Aprenentatge. Recuperat , a www.comunidadesdeaprendizaje.net
 • Elboj Saso, Carmen (2002 ). Comunidades de aprendizaje : transformar la educación . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Josep Gallifa (1990). Model cognitius de l'aprenentatge. Edicions Raima. Catàleg
 • Gràcia, Lluïsa (2010). Llengua i immigració.. Vic: EUMO. Catàleg
 • Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall (1995). Psicología del desarrollo hoy. Madrid: Mc Graw-Hill. Catàleg
 • Junyent, M. Carme (1996 ). Estudis africans . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Junyent, M. Carme (2002 ). La Gimcana de les llengües . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Les llengües a Catalunya (2005). Barcelona: Universitat de Barcelona / Octaedro. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (cop. 2000 ). La Dignidad e igualdad de las lenguas : crítica de la discriminación lingüística . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Sadurní, M., Rostan, C., Serrat, E. (2003). El desarrollo de los niños, paso a paso. Editorial UOC. Catàleg
 • Carme Triadó (coord) (1993). Psicologia Evolutiva. Barcelona: Eumo editorial. Catàleg
 • Palacios, Jesús (1999-2001 ). Desarrollo psicológico y educación (2a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen de la unitat formativa 1 Examen tipus test i de preguntes obertes. Caldrà obtenir una puntuació mínima de 4. 20
Comentari d'articles. Lectura i comentari posterior de les idees principals del text indicat. Caldrà la presentació d'aquesta activitat per tal de ser avaluat de la unitat 1. 15
Treball escrit sobre els factors que intervenen en l'aprenentatge entre iguals. Comparació entre aprenentatge individual i aprenentatge cooperatiu. Caldrà la presentació d'aquesta activitat per tal de ser avaluat de la unitat 3. 15
Examen de la unitat formativa 2. Prova de coneixements. Caldrà obtenir una puntuació mínima de 5. 30
Examen de la unitat formativa 3 Prova de coneixements. Caldrà obtenir una puntuació mínima de 4.
20

Qualificació

- Caldrà la presentació de totes les activitats d'avaluació dins el termini marcat per tal de tenir avaluació final de l'assignatura.
- Els treballs hauran d'estar presentats correctament, amb un vocabulari clar i comprensible, amb els documents consultats correctament referenciats i sense errors de normativa. En el cas dels exàmens, activitats a l'aula i treballs, es penalitzarà 0'1 punts per cada error comès, fins a un màxim de 1'5 punts.
- No s'acceptaran treballs copiats, parcialment o totalment, d'algun altre company o d'internet.

Per tal d'aprovar el mòdul, cal:
- Aprovar totes les unitats formatives per separat.
- Presentar en el termini previst totes les activitats de les unitats 1 i 3, i obtenir com a mínim una mitjana de 5.
- Si se suspèn alguna unitat, es podrà recuperar. Si se supera la recuperació, la nota màxima d'aquella unitat serà un 5.
- Si al final se suspèn NOMÉS una de les tres unitats amb una nota no inferior a 4, es farà la mitjana de les tres unitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT aquell alumne que no hagi presentat alguna de les proves d'avaluació.

Observacions

HORARIS DE TUTORIES (provisional)


MONTSERRAT PALMA

Horaris: dimecres 17.00-20.00 i hores a convenir
Telèfon: 972.418255
Correu-e: montserrat.palma@udg.edu
Despatx: 2

LLUÏSA GRÀCIA

Horaris: dimecres: 16.00-19.00 (de novembre a febrer) i hores a convenir (tot el curs).
Telèfon: 972.418963
Correu-e: lluisa.gracia@udg.edu

ATENCIÓ: el despatx de la professora L. Gràcia és a la Facultat de Lletres (cinquè pis de l'edifici de despatxos; hi ha el nom a la porta).