Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Antonio Lopez Estudillo  / Rosa Ros Massana

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 9-10:30, dj 10:30-12

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Josep Colls Comas  / Antonio Lopez Estudillo

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 1: dl 10:30-12, dj 9-10:30; 2: dl 12-13:30, dj 9-10:30

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Gabriel Jover Avella  / Rosa Ros Massana

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dl 17:30-19, dj 17:30-19

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional.

Continguts

1. HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

          1.1. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA

                    1.1.1. Per què es va produir la primera revolució industrial a Anglaterra?

                    1.1.2. Les transformacions agràries

                    1.1.3. Innovacions tècniques en la indústria i transformacions socials

                    1.1.4. Els significats econòmics de la revolució industrial

          1.2. INDUSTRIALITZACIÓ I CREIXEMENT ECONÒMIC AL SEGLE XIX

                    1.2.1. Aspectes generals del creixement econòmic: una primera aproximació als indicadors del creixement econòmic i del benestar

                    1.2.2. La transició demogràfica

                    1.2.3. La difusió de la industrialització i la segona revolució tecnològica

          1.3. L'ECONOMIA INTERNACIONAL AL SEGLE XIX

                    1.3.1. Comerç internacional i polítiques comercials

                    1.3.2. Els moviments internacionals de capital i treball

                    1.3.3. Els Països Nous i les altres economies exportadores

          1.4. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA INESTABILITAT DELS ANYS VINT

                    1.4.1. La Primera Guerra Mundial i el seu llegat: deutes, reparacions i desordres monetaris

                    1.4.2. Creixement i desequilibris en l'economia internacional en la dècada de 1920

          1.5. LA GRAN DEPRESSIÓ DELS ANYS TRENTA

                    1.5.1. Els orígens de la crisi dels anys trenta: els Estats Units

                    1.5.2. Les vies de difusió de la crisi

                    1.5.3. Les polítiques de recuperació

          1.6. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973

                    1.6.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

                    1.6.2. Les polítiques keynesianes i l'estat del benestar

                    1.6.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

          1.7. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2010)

                    1.7.1. La fi de l'expansió

                    1.7.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

2. HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

          2.1. L'HERÈNCIA DE L'ANTIC RÈGIM

                    2.1.1. L'economia espanyola a finals de l'Antic Règim

                    2.1.2. La quebra de l'Antic Règim i el cost de la pèrdua de les colònies

          2.2. REVOLUCIÓ LIBERAL I FORMACIÓ D'UNA PRIMERA BASE INDUSTRIAL EN UN PAÍS DE LA PERIFÈRIA EUROPEA (1820-1890)

                    2.2.1. La reforma agrària liberal i els límits de l'expansió agrària

                    2.2.2. Hisenda i Estat del liberalisme del segle XIX

                    2.2.3. La modernització dels transports: el ferrocarril

                    2.2.4. Formació de la banca moderna

                    2.2.5. La industrialització i la redistribució espacial de l'activitat manufacturera

                    2.2.6. L'expansió minera

                    2.2.7. Recomposició del comerç exterior i política comercial

          2.3. DE LA CRISI FINISECULAR A LA CONVERGÈNCIA TRUNCADA AMB L'EUROPA INDUSTRIALITZADA (1890-1936)

                    2.3.1. La crisi agrària finisecular i la reorientació del sector agrari al primer terç del segle XX

                    2.3.2. Creixement i diversificació del sector industrial

                    2.3.3. La intervenció de l'Estat en l'economia

                    2.3.4. Les relacions econòmiques internacionals: entre el gir proteccionista i la Guerra Civil

          2.4. LA GUERRA CIVIL I L'AUTARQUIA (1936-1959)

                    2.4.1. La Guerra Civil i els seus efectes econòmics

                    2.4.2. Autarquia, repressió, redistribució desigualitària de l'ingrès i estancament econòmic

                    2.4.3. Els anys cinquanta: guerra freda, industrialització per substitució d'importacions i transformacions estructurals

          2.5. LA ESPAÑA DEL DESARROLLISMO (1960-1973)

                    2.5.1. El Pla d'Estabilització i els canvis en la política econòmica

                    2.5.2. (Re)integració en l'economia internacional i estímuls exteriors en una economia molt intervinguda

                    2.5.3. L'acceleració del creixement industrial

                    2.5.4. La transformació del sector agrari: el canvi del model tecnològic i energètic

                    2.5.5. Les transformacions demogràfiques al segle XX

          2.6. DE LA CRISI ECONÒMICA A L'ESPANYA ACTUAL (1974-2010)

                    2.6.1. Crisi econòmica i transició política (1974-1985)

                    2.6.2. De la incorporació a la CEE a la Gran Recessió d'inicis del segle XXI: una llarga etapa de creixement

                    2.6.3. La consolidació de l'estat del benestar i l'evolució de les desigualtats socials i interterritorials

                    2.6.4. Un balanç: el creixement econòmic de l'Espanya contemporània en perspectiva europea

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 5,00 76,00 81,00
Prova d'avaluació 9,00 45,00 54,00
Sessió expositiva 74,50 40,50 115,00
Sessió participativa 2,00 0 2,00
Sessió pràctica 4,50 27,00 31,50
Treball en equip 1,00 12,00 13,00
Tutories de grup 3,00 0 3,00
Total 99,00 200,50 299,5

Bibliografia

 • Nadal, Jordi, (1997). Lectures d'història econòmica mundial (2a ed.). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
 • Feliu i Montfort, Gaspar, Sudrià i Triay, Carles, ,. Introducció a la història econòmica mundial (2a ed. corr.). [València]: Universitat de València[Barcelona].
 • Tello, Enric, Gordillo, Xavier, (1994). Guía práctica de historia económica mundial. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.
 • Western Europe : economic and social change since 1945 (1999). London [etc.]: Longman.
 • Keynes, John Maynard (cop. 1988). Ensayos de persuasión. Barcelona: Crítica.
 • Carreras, Albert (cop. 2004 ). Historia económica de la España contemporánea . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1. Anàlisi de textos (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Els estudiants hauran de llegir un text i elaborar un resum i un mapa conceptual. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 5
Pràctica 2. Anàlisi dels indicadors del creixement a llarg termini, 1300-1900. Els estudiants hauran de buscar informació sobre indicadors econòmics, elaborar i interpretar sèries temporals. Els estudiants hauran de contestar preguntes a l'aula sobre l'anàlisi de les sèries temporals que hauran construït. Es valorarà la identificació correcta dels processos analitzats. 5
Pràctica 3. Anàlisi de textos (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Els estudiants hauran de redactar un resum d'un text sobre l'economia d'entreguerres i respondre preguntes a classe sobre aquests textos. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 5
Pràctica 4. Test de control de lectures dels temes 1.1 a 1.6. Cada pregunta ben contestada sumarà un punt; cada pregunta mal contestada restarà 0,5. Les preguntes no contestades puntuen 0. 5
Examen primer quadrimestre Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplilcar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 30
Pràctica 6. A partir de les lectures, els estudiants hauran d'elaborar un mapa conceptual i contestar preguntes per escrit (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 5
Pràctica 7. Test de control de lectures dels temes 2.3 i 2.4 Cada pregunta ben contestada sumarà un punt; cada pregunta mal contestada en restarà 0,5. Les preguntes no contestades puntuen 0. 5
Pràctica 8. Test de control de lectures dels temes 2.5 i 2.6 Cada pregunta ben contestada sumarà un punt; cada pregunta mal contestada en restarà 0,5. Les preguntes no contestades puntuen 0. 5
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. Es farà un breu debat amb el professor sobre les respostes correctes. No s'anunciaran amb anticipadament (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 5
Examen del segon quadrimestre (o final per als estudiants que no hagin superat la primera part). Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplilcar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 30

Qualificació

S'avaluarà l'assimilació dels objectius de l'assignatura i de les competències bàsiques. L'avaluació comprendrà tots els materials i les lectures discutides a les classes teòriques i pràctiques, així com els dos manuals de l'assignatura.

Es faran dos exàmens teòrics: al gener/febrer i al juny. Al gener/febrer es farà l'examen parcial del primer quadrimestre. Els estudiants que no hagin obtingut almenys un 4 sobre 10 en l'examen de gener/febrer s'examinaran de tota l'assignatura al juny. Els estudiants que hagin obtingut un 4 o més al parcial de gener/febrer podran presentar-se al juny només del temari corresponent al segon quadrimestre. En aquest darrer cas, la nota de l'examen de juny farà mitjana amb la del de gener/febrer només si en el de juny s'obté almenys un 4. Els estudiants que no hagin superat la primera convocatòria de juny podran presentar-se a la segona convocatòria, que consistirà en un examen final sobre el temari i les lectures obligatòries de tota l'assignatura.

Tant a la primera com a la segona convocatòria de juny la nota de l'examen (sempre que sigui superior a 4) ponderarà un 60% de la qualificació total, mentre que l'altre 40% de la nota l'aportarà l'avaluació de les pràctiques. Al llarg del curs hi haurà les pràctiques que s'han detallat a l'apartat anterior d'aquest programa.

Els estudiants que optin per fer la pràctica voluntària del segon quadrimestre, i l'aprovin, podran sumar fins a 1 punt adicional a la nota mitjana del segon quadrimestre.

Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats portades a terme en el marc de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció particular en les activitats que apareixen identificades com d'anàlisi i interpretació de textos econòmics. Serà indispensable un nivell d'ortografia i sintaxi d'acord, com a mínim, amb el nivell C de català (o equivalent en castellà).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà per a aquells estudiants que no hagin fet cap examen ni prova d'avaluació continuada. Això implica que la nota final dels estudiants que no es presentin a examen, però que hagin fet alguna altra prova d'avaluació no serà No Presentat, sinó Suspès (amb la nota numèrica que derivi de la ponderació que s'ha establert).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.