Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
Estructures i processos de memòria: teories generals. Memòries sensorials. Memòria a curt termini: la memòria operativa. Memòria a llarg termini: memòria semàntica i episòdica. Processos de codificació i recuperació. La representació mental: xarxes, esquemes i mapes cognitius.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jaume Juan Ferrer

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj-dv 9-10:30 04
Pràctiques d'aula1 dj 13-15
Pràctiques d'aula2 dj 13-15

Competències

 • Demostrar coneixements i comprensió dels diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
 • Demostrar coneixements i comprensió de les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d’avaluació.
 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l’avaluació, la recerca o els serveis demanats.
 • Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, tot respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • Mostrar domini de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de difusió del coneixement psicològic.
 • Fer servir les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d’actualització documental.
 • Recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca (documents, històries clíniques, arxius, etc.).
 • Analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixement disciplinari establert.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l’elecció, l’aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d’investigació psicològica.
 • Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
 • Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
 • Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
 • Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
 • Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.

Altres Competències

 • Revisar l’evolució històrica i la problemàtica actual de la psicologia de la memòria i de la representació Introducció general als models actuals de memòria humana

Continguts

1. INTRODUCCIÓ EPISTEMOLÒGICA A LA PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA

          1.1. Inductivisme, Popper, Lakatos i Kuhn

          1.2. Associacionisme vs. construccionisme

          1.3. La metodologia de recerca: introspecció, simulació i experimentació

2. ORIGENS I DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA CIENTIFICA EN MEMÒRIA HUMANA:

          2.1. Ebbinghaus i l’aprenentatge verbal. Mètode de l'estalvi: taxa d'aprenentatge i taxa d'oblit

          2.2. Desenvolupaments posteriors: el conductisme i la "hipòtesi de la inferència"

          2.3. Bartlett i la "teoria d’esquemes"

          2.4. La hipòtesi del "canvi autònom de la petjada" de la Gestalt

3. DE LA CRISI CONDUCTISTA AL NAIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL COGNITIVISME

          3.1. L’ENFOCAMENT ESTRUCTURAL: LA TEORIA MULTIMAGATZEM.

                    3.1.1. Models generals de memòria: Broadbent (1958,1984), Atkinson i Shiffrin (1968) i Cowan (1988)

                    3.1.2. Memòries sensorials. Sperling i la tècnica de "l'informe parcial"

                    3.1.3. De Memòria a Curt Termini (MCT) a Memòria Operativa (Baddeley i Hitch). Característiques estructurals. Propietats

          3.2. L’ENFOCAMENT PROCESSUAL: els processos de codificació: Craik, Lockhart i Tulving

          3.3. L’ENFOCAMENT REPRESENTACIONAL: organització de la Memòria a Llarg Termini (MLT)

                    3.3.1. Formalismes simbòlics analítics (proposicionals): Xarxes semàntiques i Teoria d'Esquemes (Guions i Marcs)

                    3.3.2. Formalismes simbòlics analògics: les imatges mentals

                    3.3.3. Formalismes connexionistes: les representacions distribuides

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Sessió expositiva 40,50 60,75 101,25
Sessió pràctica 10,00 7,50 17,50
Treball en equip 0 15,00 15,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 62,50 83,25 145,75

Bibliografia

 • Baddeley, A.D. (1983). Psicología de la memoria (1era ed.). Madrid: Debate.
 • Chalmers, A.F. (1994). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? (1era ed.). Madrid: Siglo XXI.
 • Crespo León, A. (1997). Psicología General. Memoria, pensamiento y lenguaje (1era ed.). Madrid: C.E. Ramón Areces.
 • De Vega, M. (1984). Introducción a la psicología cognitiva (1era ed.). Madrid: Alianza Psicología.
 • Mayor, J. i De Vega, M. (1992). Memoria y representación (1era ed.). Madrid: Alhambra.
 • Ruiz Vargas, J.M. (1991). Psicología de la memoria (1era ed.). Madrid: Alianza Psicología.
 • Ruiz Vargas, J.M. (1994). La memoria humana (1era ed.). Madrid: Alianza minor.
 • Saiz, D. i Saiz. M. (1989). Una introducción a los estudios de memoria (1era ed.). Barcelona: Avesta.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
BLOC I. INTRODUCCIÓ EPISTEMOLÒGICA A LA PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA. Inductivisme
Falsacionisme 1: Popper
Falsacionisme 2: el paper de la confirmació: Lakatos
Relativivisme estructuralista: T. S. Kuhn
Aplicació de les idees de Lakatos i Kuhn a la Psicología Básica: els conceptes de nucli central, cinturò protector i heurìstica, i el concepte de paradigma (respectivament).
Descripció dels dos nuclis centrals de la psicologia bàsica: l’associacionisme i construccionisme i el seu desenvolupament pendular al llarg de la història
Descripció de la metodologia fonamental de recerca en processos psicològics bàsics: la introspecció, la simulació i la experimentació.
Exàmen semestral de 40 preguntes tipus test.
L’aprovat es a 25 encerts i els errors no descompten puntuació.
Pràctiques del Bloc I: INTRODUCCIÓ EPISTEMOLÒGICA A LA PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA. Sessions informatives de com redactar els informes dels experiments que es faran posteriorment Presentació de la Memòria de les Pràctiques (en grups de màxim 4 alumnes) que s’haurà d’anar confeccionant al llarg del curs i supervisant en horari de tutories.
BLOC II. ORIGENS I DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA CIENTIFICA EN MEMÒRIA HUMANA. Els origens de la psicologia de la memòria: l’associacionisme d’ Ebbinghaus. La seva metodologia de l’aprenentatge verbal (trigrames i mètode de l’estalvi) i les seves troballes (taxa d’aprenentatge i taxa d’oblit).
La alternativa construccionista: Bartlett i el naixement de la teoría d’esquemes
Exàmen semestral de 40 preguntes tipus test.
L’aprovat es a 25 encerts i els errors no descompten puntuació.
Pràctiques del Bloc II: ORIGENS I DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA CIENTIFICA EN MEMÒRIA HUMANA Presentació de la Memòria de les Pràctiques (en grups de màxim 4 alumnes) que s’haurà d’anar confeccionant al llarg del curs i supervisant en horari de tutories.
BLOC III. DE LA CRISI CONDUCTISTA AL NAIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL COGNITIVISME:
1) L’ENFOCAMENT ESTRUCTURAL: LA TEORIA MULTIMAGATZEM
1.1. Introducció als Models generals de memòria humana que resumeixen bona part de la recerca parcial dels diferents camps de la psicologia de la memòria: Broadbent (1958, 1984), Atkinson i Shiffrin (1968) i Cowan (1988).
1.2. Introducció a les Memòries sensorials. Sperling i la tècnica de “l’informe parcial”. Bàsicament la memòria sensorial Icónica i la memòria sensorial Ecoica.
1.3. El pas de Memòria a Curt Termini (MCT) a Memòria Operativa (Baddeley i Hitch). Descripció de base experimental de les característiques estructurals i funcionals del nostre sistema de memòria a curt termini. Propietats rellevants d’aquests sistema: la fonamentalitat del llaç/bucle articulatori.

Exàmen semestral de 40 preguntes tipus test.
L’aprovat es a 25 encerts i els errors no descompten puntuació.
BLOC III. DE LA CRISI CONDUCTISTA AL NAIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL COGNITIVISME: 2) L’ENFOCAMENT PROCESSUAL: ELS PROCESSOS DE CODIFICACIÓ: Craik, Lockhart i Tulving. Introducció al polèmic enfocament processual, on els diferents magatzems implicats perden rellevància explicativa a favor de les estrategies dels subjectes per tal de codificar i recuperar informació. Discusió crítica final on es posen de manifest les mancances d’aquest plantejament, tot respectant les seves aportacions. Exàmen semestral de 40 preguntes tipus test.
L’aprovat es a 25 encerts i els errors no descompten puntuació.
Pràctiques Bloc III: DE LA CRISI CONDUCTISTA AL NAIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL COGNITIVISME: 2) L’ENFOCAMENT PROCESSUAL: ELS PROCESSOS DE CODIFICACIÓ: Craik, Lockhart i Tulving. Presentació de la Memòria de les Pràctiques (en grups de màxim 4 alumnes) que s’haurà d’anar confeccionant al llarg del curs i supervisant en horari de tutories.
BLOC III. DE LA CRISI CONDUCTISTA AL NAIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL COGNITIVISME: 3) L’ENFOCAMENT REPRESENTACIONAL: ORGANITZACIÓ DE LA MEMÒRIA A LLARG TERMINI (MLT). Descripció dels diferents posicionaments teòrics sobre QUINA es la naturalesa de la nostra representació mental
1.- Formalismes simbòlics analítics (proposicionals): postulen una representació semàntica mès o menys articulada. Aquesta representació no conté les propietats sensorio-perceptives d’allò que representa, nomès les conceptuals: Teoria de Xarxes semàntiques i TEORIA D’ESQUEMES (GUIONS I MARCS)
2.- Formalismes simbòlics analògics: les imatges mentals.
La representació conté ara les propietats sensorio-perceptives d’allò representat.
3.- Formalismes connexionistes: les representacions distribuides . Una breu introducció al novissim plantejament PDP (Processament Distribuit en Paral.lel), on s’ha substituit la metàfora computacional per la metàfora cerebral: la representació està distruida en diferents patrons d’exitació-inhibició de diferents xarxes neuronals.
Exàmen semestral de 40 preguntes tipus test.
L’aprovat es a 25 encerts i els errors no descompten puntuació.
Pràctiques del Bloc III. DE LA CRISI CONDUCTISTA AL NAIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL COGNITIVISME: 3) L’ENFOCAMENT REPRESENTACIONAL: ORGANITZACIÓ DE LA MEMÒRIA A LLARG TERMINI (MLT). Presentació de la Memòria de les Pràctiques (en grups de màxim 4 alumnes) que s’haurà d’anar confeccionant al llarg del curs i supervisant en horari de tutories.

Qualificació

Mètodes docents:
Les classes teòriques es basaran en l’exposició del temari.
Les classes pràctiques (PA) replicaràn coneguts experiments amb anàlisi, contrast i discussió grupal dels resultats. a més aquestes pràctiques hauràn de ser redactades i entergades com a dossier de pràctiques (en grups de màxim 4 alumnes) per tal de fomentar el terball i discussió en equip.


ACTIVITATS PRÀCTIQUES DE L’ASSIGNATURA
_________________________________________________________________________________________________________

Les classes pràctiques (PA) consistiràn en la rèplica de coneguts experiments per part del grup classe, amb anàlisi, contrast i discussió dels resultats, confeccionant un informe de cadescun d’ells.
Presentació de la Memòria de les Pràctiques (en grups de màxim 4 alumnes) que s'haurà d'anar confeccionanat al llarg del curs i supervisant en horari de tutories.


TIPUS D'EXÀMEN
________________________________________________________________________________________________________

Exàmen semestral de 40 preguntes tipus test.
L’aprovat es a 25 encerts i els errors no descompten puntuació.


Ambdues coses són necessàries per a l'avaluació. Si en manca alguna d'elles, la nota serà "NO PRESENTAT". L'exàmen és el 80% de la quota de l'assignatura, i el 20% restant correspon a la memòria de Pràctiques (en grup).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.