Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Principals malalties dels cultius. Agents causants, etiologia, epidemiologia i maneig de les malalties.
Crèdits:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Isidre Llorente Cabratosa  / Emilio Montesinos Seguí  / Concepcio Moragrega Garcia
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB1 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB2 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB4 Saber comunicar les conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CG4 Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.
 • CG6 Treball cooperatiu en grups petits, multidisciplinaris i multiculturals.
 • CG8 Capacitat d'aprenentatge permanent.
 • CE1 Capacitat per detectar i diagnosticar un problema en cultius agrícoles causat per plagues, malalties o males herbes.
 • CE3 Capacitat per traduir una situació problemàtica en preguntes de coneixement que constitueixin objectius de recerca així com el coneixement de les fonts d'informació principals dins dels àmbits de treball i habilitat per consultar-les, entendre-les i aplicar-les.
 • CE4 Capacitat per situar el problema i les possibles solucions en el context del cultiu i de l'entorn social, econòmic i legislatiu.

Altres Competències

 • Conocer los agentes causantes de enfermedades y los métodos de detección para seleccionar e interpretar los más adecuados, así como las herramientas para el diagnóstico basadas en la sintomatología.
 • Conocer las enfermedades tipo que representan un factor limitante para los cultivos de mayor relevancia local y mundial.
 • Saber aprovechar los conocimientos sobre los mecanismos moleculares y bioquímicos de interacción patógeno-planta, para comprender y desarrollar estrategias de resistencia a las enfermedades de las plantas y actuar selectivamente en los ciclos biológicos
 • Conocer los factores que afectan al desarrollo espacio-temporal de las enfermedades de las plantas, y aplicar las herramientas de supervisión y predicción, para una gestión sostenible
 • Conocer, y adquirir la capacidad de diseñar y evaluar estrategias de control integrado de enfermedades de los cultivos, y adaptarlas a nuevos patógenos, productos y conocimientos sobre su ciclo biológico
 • Buscar, obtener, organizar y interpretar información básica y aplicada relacionada con la Patología Vegetal, de forma objetiva y crítica
 • Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para adaptarlos a situaciones nuevas y dar respuesta a problemas relacionados con la protección de los cultivos contra enfermedades
 • Conocer y saber aplicar la legislación existente en el marco de los patógenos de cuarentena de las plantas, su manejo y el de los productos fitosanitarios disponibles para su control.

Continguts

1. ASPECTES GENERALS.

          1.1. T1.Principis generals de patologia vegetal. Concepte de malaltia. Parasitisme i patogenicitat. Principals agents biòtics i abiòtics causants de malalties. Efecte dels patògens en la planta. Símptomes i signes. Principals grups de malalties. El triangle de la malaltia. Cicle de la malaltia. Quantificació de la intensitat de la malaltia i de les pèrdues de producció degudes a malalties.

          1.2. T2. Bases de la diagnosi de malalties. Introducció. Procés de diagnosi. Mostreig, seguiment de la malaltia. Processat de mostres. Mètodes i tècniques de diagnosi. Postulats de Koch.

          1.3. T3. Agents causants de malalties I. Viroides i Virus. Característiques generals i principals grups. Mètodes de detecció

          1.4. T4. Agents causants de malalties II. Procariotes (bacteris i fitoplasmes). Característiques generals i principals grups. Mètodes de detecció.

          1.5. T5. Agents causants de malalties III. Fongs i Oomicets. Característiques generals i principals grups. Mètodes de detecció.

          1.6. T6. Agents causants de malalties IV. Nematodes. Característiques generals i principals grups. Mètodes de detecció.

          1.7. T7. Interacció patogen-planta I. Parasitisme i malaltia. Mecanismes d’atac del patogen. Mecanismes de defensa de la planta: defenses preexistents i defenses induïbles, rutes d’activació. La resposta hipersensible

          1.8. T8. Interacció patogen-planta II. Genètica de la interacció patogen-planta. Gens de patogenicitat i virulència en el patogen. Variabilitat genètica en el patogen. Gens de resistència en la planta. Tipus de resistència a patògens: vertical, horitzontal, aparent. El concepte gen-a-gen. Reconeixement específic i transducció de senyal.

2. EPIDEMIOLOGIA I CONTROL.

          2.1. T10. Epidemiologia I. Elements d’una epidèmia. Factors que afecten el desenvolupament d’una epidèmia: factors del patogen, factors de l’hoste, factors ambientals, altres (culturals). Monitorització de factors que afecten al desenvolupament de la malaltia (potencial d’inòcul, paràmetres climàtics). Noves eines en epidemiologia (moleculars, GIS, anàlisi d’imatges).

          2.2. T11. Epidemiologia II. La malaltia en el temps (dinàmica): patrons i models matemàtics de progressió d’epidèmies, ajust de dades i exemples rellevants. La malaltia en l’espai (dispersió): patrons i models matemàtics de dispersió, i exemples rellevants. Modelització d’epidèmies. Simulació d’epidèmies per ordinador.

          2.3. T12. Control I. Mètodes de control de malalties. Exclusió, eradicació, reducció de l’inòcul del patogen, resistència en l’hoste, protecció directa amb control químic i control biològic. Integració dels mètodes en una estratègia de protecció del cultiu.

          2.4. T13. Control II. Llindars epidèmics i econòmics de danys. Models predictius de la malaltia, paràmetres, desenvolupament, avaluació, validació i aplicació. Sistemes de suport a la presa de decisions (SSPD): estacions d’avisos fitosanitaris, exemples. Control integrat de malalties: integració en programes de gestió GIP, exemples en cultius rellevants.

3. MALALTIES TIPUS.

          3.1. T14. Malalties tipus causades per viroides i virus. Virosis de cereals i cultius extensius: el complex del nanisme groc de cereals, nanisme del blat, nanisme rugós del blat de moro, mosaic del blat de moro, virosi de l’arròs. Virosis transmeses per Polymixia. Virosis de la remolatxa. El mosaic de la userda. Virosis d’espècies hortícoles: mosaic del tabac, mosaic del cogombre, arrissat groc de la tomatera, nanisme de la patata, tomato ring spot virus, tubercle fusiforme de la patata. Virosis de cítrics: virus de la tristesa, exocortis. Virosis de fruiters de pinyol: plum pox virus (la Sharka), mosaic latent del presseguer. Mosaic de la pomera. Virosis de la vinya. Taca solar de l’alvocat.

          3.2. T15. Malalties tipus causades per bacteris. Tumors causats per Agrobacterium tumefaciens. Podridures causades per Dickeya spp, Pectobacterium spp. Bacteriosis de fruiters: foc bacterià (Erwinia amylovora), taca bacteriana dels fruiters de pinyol (X. arboricola pv. pruni), necrosi apical del mango i de la perera (P. syringae pv. syringae), necrosi bacteriana del noguer (X. arboricola pv. juglandis), xancre dels cítrics (X. citri subsp. citri). Bacteriosis del kiwi causades per Pseudomonas spp. xancre i marciment bacterià dels fruiters de pinyol causats per P. syringae. Bacteriosi de la maduixera (Xanthomonas fragariae). Bacteriosis d’espècies hortícoles: taca bacteriana del pebrot, tomatera, grassa de la mongetera. Marciment bacterià causat per Ralstonia solanacearum. Malalties de les solanàcies causades per Clavibacter michiganensis.

          3.3. T16. Malalties tipus causades per fitoplasmes i bacteris difícilment cultivables o no cultivables. Clorosi variegada dels cítrics i malaltia de Pierce, causades per Xylella fastidiosa. Huanglongbing dels cítrics causada per Ca. Liberibacter spp. Bacteriosis de solanàcies causades per Ca. Liberibacter solanacearum. Malalties tipus causades per Mollicutes: Pear decline (Ca. Phytoplasma pyri). European Stone Fruit (Ca. Phytoplasma prunorum). Stolbur (Ca. Phytoplasma solani). Flavescència daurada de la vinya (Ca. Phytoplasma vitis).

          3.4. T17. Malalties tipus causades oomicets. Míldius: míldiu de la vinya (Plasmopara viticola), míldiu de la patata (Phytophthora infestans). Podridura de llavors, damping-off de plàntules i podridura radicular (Pythium sp.). Podridures d’arrels en llenyoses i hortícoles (Phytophthora spp). Mort de branques i arbres (Phytophthora sp.). Gomosi dels cítrics (Phytophthora citrophthora).

          3.5. T18. Malalties tipus causades per fongs. Oïdis o cendroses: oïdi dels fruiters de pinyol (Podosphaera sp.), oïdi de la vinya, oïdi dels cereals. Rovells: rovells dels cereals (Puccinia spp.), rovells de les rosàcies (Gymnosporangium sp.), rovells de pollancres i pins (Melampsora sp.). Carbons dels cereals (Ustilago, Urocistis, Tilletia). Gal·les i deformacions: arrufats dels fruiters de pinyol i forestals (Taphrina). Crostes: motejat de la pomera i la perera (Venturia spp.), ull de gall de l’olivera (Fusicladium oleagineum). Necrosis foliars, antracnosis i podridures de fruits: estemfiliosi de la perera, antracnosi de fruiters i hortícoles (Colletotrichum spp.), alternariosis (Alternaria spp), momificat de fruits (Monilia spp.). Xancres: del castanyer (Cryphonectria parasitica), perennes (Nectria, Valsa), de debilitat en fruiters i forestals (Botryophaeriaceae i anamorfs). Marciments vasculars: grafiosi agressiva de l’om (Ophiostoma novo-ulmi), fusariosis vasculars (Fusarium oxysporum), verticilosi de l’olivera i altres cultius (Verticillium dahliae). Podridures d’arrel i coll: mal del peu del blat (Gaeumannomyces graminis), mort d’hortícoles i ornamentals (Rhizoctonia, Sclerotinia), podridures d’arrels en llenyoses (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix). Podridures del tronc i alteracions de la fusta: malalties de la fusta de la vinya (Fomitiporia, Stereum), podridures de coníferes (Heterobasidion).

          3.6. T19. Malalties tipus causades per nematodes. Nòduls en les arrels de tomatera (Meloidogyne spp.). Cists en les arrels de la patata (Globodera spp.). Cists en les arrels dels cereals (Heterodera avenae). Decaïment dels cítrics (Tylenchulus semipenetrans). Lesions en les arrels de fruiters (Pratylenchus vulnus). Deformació de bulbs d’all i ceba (Ditylenchus dipsaci). Taques foliars (Aphelenchoides spp.). Àpex blanc de les fulles d’arròs. Arrissat de la maduixera. Marciment dels pins (Bursaphelenchus xylophilus). Transmissor del virus de l’entrenús curt de la vinya (Xiphinema index).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 5,00 15,00 0 20,00
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 0 25,00
Prova d'avaluació 4,00 52,00 4,00 60,00
Sessió expositiva 30,00 30,00 30,00 90,00
Sessió pràctica 20,00 10,00 10,00 40,00
Total 59,00 147,00 44,00 250

Bibliografia

 • Llácer Ill, Gerardo (1996). Patología vegetal. [S.l.]: Sociedad Española de Fitopatología. Catàleg
 • Walker, John Charles (1973). Patología vegetal (2ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Marín Sánchez, Juan Pedro (2002). Mètodes experimentals per al control en patologia vegetal =. Lleida: Universitat de Lleida Servei de Publicacions. Catàleg
 • Urquijo Landaluze, Pedro (1971). Patología Vegetal Agrícola (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Agrios, George N (2005). Plant pathology (5th ed). Burlington [etc.]: Elsevier Academic Press. Catàleg
 • Schumann, Gail L (2010). Essential plant pathology (2nd ed.). St. Paul, Minn.: APS Press. Catàleg
 • Singh, Rudra P. (1995). Molecular methods in plant pathology. Boca Raton [etc.]: Lewis Publishers. Catàleg
 • Fox, R.T.V (1993). Principles of diagnostic techniques in plant pathology /. Wallingford: CAB International. Catàleg
 • Kelman, Arthur (1967). Sourcebook of laboratory exercises in plant pathology / ([2nd ed.]). San Francisco [etc.]: WH Freeman and Co. Catàleg
 • Johnson, R (1992). Breeding for disease resistance. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic. Catàleg
 • Lelliot, R.A (1987). Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants. Oxford [etc.]: British Society for Plant Pathology Blackwell Scientific Publications. Catàleg
 • Gilligan, Christopher A (1985). Mathematical modelling of crop disease. London [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Schumann, Gail L (1991). Plant diseases :. St. Paul, Minn.: APS Press American Phytopathological Society. Catàleg
 • Finckh, Maria R. (2015). Plant diseases and their management in organic agriculture. St. Paul, Minn.: APS Press American Phytopathological Society. Catàleg
 • American Phytopathological Society (1994). Common names for plant diseases :. [St. Paul]: APS Press. Catàleg
 • Cooke, B. M. (2006). The Epidemiology of plant diseases (2nd ed.). Dordrecht: Springer. Catàleg
 • Shurtleff, Malcolm C (2000). Diagnosing plant diseases caused by nematodes. St. Paul, Minnesota: APS Press. Catàleg
 • Kranz, Jürgen (1990). Epidemics of plant diseases : (2nd, compl. rev. ed.). Berlin [etc.]: Springer-Verlag. Catàleg
 • Maas, J. L (1998). Compendium of strawberry diseases (2nd ed.). St. Paul, Minnesota: American Phytopathological Society. Catàleg
 • Caruso, Frank Lawrence (1995). Compendium of blueberry and cranberry diseases. St. Paul, MN: APS Press. Catàleg
 • Ogawa, Joseph M. (1995). Compendium of stone fruit diseases. St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Caruso, Frank Lawrence (1995). Compendium of blueberry and cranberry diseases. St. Paul, MN: APS Press. Catàleg
 • Ploetz, R. C (1994). Compendium of tropical fruit diseases. St. Paul (Minn.): APS Press. Catàleg
 • Webster, Robert K (1992). Compendium of rice diseases. St. Paul, MN: APS Press. Catàleg
 • Hall, Robert (1991). Compendium of bean diseases. St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Jones, J. Benton (1991). Compendium of tomato diseases. St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Stuteville, Donald L. (1990). Compendium of alfalfa diseases (2nd ed.). St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Whiteside, J.O. (1988). Compendium of citrus diseases. St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Wiese, M.V (1987). Compendium of wheat diseases (2nd ed.). St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Mathre, Don E. (1982). Compendium of barley diseases. St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Hooker, W.J. (1981). Compendium of potato diseases. St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Hooker, W.J. (1981). Compendium of potato diseases. St. Paul: APS Press. Catàleg
 • Jones, J. Benton (2001). Plagas y enfermedades del tomate. Barcelona [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • López, María Milagros (2018). Enfermedades de plantas causadas por bacterias. Madrid: Bubok Publishing SL. Catàleg
 • Jiménez Díaz, R. M (2010). Enfermedades de las plantas causadas por hongos y oomicetos. Valencia: Sociedad Española de Fitopatología. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Informes i treballs escrits del curs Correcció i adequació a la proposta. 30 No
Exercicis Correcció en la solució aportada. 10 No
EXAMEN FINAL Correcció en la solució aportada. 60

Qualificació

Avaluació continuada (40 % nota): exercicis i treballs.
EXAMEN FINAL recuperable (60% nota).
Les activitats d'avaluació no presentades en el termini establert es qualificaran amb un 0.
Per aprovar l'assignatura cal aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 i que la nota global de l'assignatura sigui igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es valorarà com a no presentat l'estudiant que no participi en un 80% de les activitats d'assistència obligatòria, i/o no es presenti a l'examen final.

Avaluació única:
No procedeix ja que les assignatures d'aquest màster segueixen la normativa d'avaluació de la UdL.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran de forma individual o en grup sempre que l'estudiantat ho sol.liciti per correu electrònic al professorat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es realitzarà a través del correu electrònic institucional (UdG i UdL), dels xats del moodle (UdG) i del Campus Virtual (UdL) i del fòrum d'avisos i notícies.
La informació es penjarà també en la pàgina de l'assignatura (UdG i UdL).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats s'adaptaran en tot moment seguint les orientacions de la UdL, universitat coordinadora.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.