Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Perspectives teòriques d'anàlisi de les dimensions socials i culturals del procés d'emmalaltir i del cuidar des de la perspectiva antropològica i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i els Drets Humans. Aportacions al rol de promotors de la salut en societats cada vegada més complexes i davant de conceptualitzacions de salut diverses i dinàmiques. Introducció a l’Antropologia de la salut; salut i diversitat cultural; concepte de cos y persona; conceptualització de la salut i la malaltia; sistemes, practiques i itineraris terapèutics; salut i desigualtat social.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Lucia Sanjuan Nuñez
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (90%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut

Altres Competències

 • En aquesta assignatura s'integren dues competències transversals relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els corresponents resultats d’aprenentatge: 1. Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona. Resultats d’aprenentatge: - Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats a l’assignatura. - Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres. 2. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions. Resultats d'aprenentatge: - Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l’accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes. - Sap analitzar l'impacte de gènere individual i poblacional del tipus de sistema d'atenció a la salut. - Coneix les polítiques públiques que afecten la igualtat en la salut i els instruments del gender mainstreaming per a la seva aplicació als plans i informes relacionats amb la salut. A més a més, es contemplen altres competències: - Capacitat per conèixer i aplicar els diferents models teòrics de l'antropologia sociocultural. Analitzar i valorar la seva contribució en la comprensió dels problemes socioculturals contemporanis. Incloure'ls en la planificació de la pràctica relacionada en els processos de tenir cura. - Capacitat per adquirir una actitud de “relativisme cultural” en els principis d'igualtat i justícia social independentment del gènere, edat, origen ètnic, discapacitat, posició social... en la pràctica professional. - Capacitat per conèixer la variabilitat històrica en la definició de les problemàtiques socioculturals i les eines utilitzades pel seu abordatge. - Capacitat per identificar i saber analitzar processos d'emergència davant noves problemàtiques identificant les dimensions socioculturals implicades. - Capacitat per utilitzar estratègies i habilitats que permetin el treball interdisciplinari centrat en les persones.

Continguts

1. Introducció a l'Antropologia social i cultural

          1.1. Concepte i camp d'estudi de l'Antropologia social i cultural

          1.2. Noció de cultura i altres conceptes relacionats

          1.3. Mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia

2. Introducció a l'Antropologia de la salut

          2.1. Concepte i camp d'estudi de l'Antropologia de la salut

          2.2. Reflexions crítiques sobre el determinisme biològic

3. Salut i diversitat

          3.1. Salut i diversitat cultural

          3.2. Sistemes, pràctiques i itineraris terapèutics

          3.3. Salut i desigualtat social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25,00 50,00 0 75,00
Total 25,00 50,00 0 75

Bibliografia

 • Azmecúa, Manuel (2000). El trabajo de campo etnográfico en salud. . Índex de Enfermería, IX(30), 30-35
 • Bohannan, Paul (1996). Para raros, nosotros: introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.
 • Boixareu, Ros Maria (2003). De l'antropologia filosòfica a l'antropologia de la salut. Barcelona: Cátedra Ramón Llull-Blanquerna.
 • Casdo, Irina (2011). Representaciones y prácticas durante el proceso reproductivo de los imazighen rifeños en Catalunya. Dins (Ed.), ParentescoS. Modelos culturales de reproducción (, p. 345-368). Barcelona: PPU.
 • Casado, Irina (2016). Itinerarios terapéuticos. Propuesta para la aplicabilidad en la etnografía. Grafo Working Papers, (5), . Recuperat , a https://doi.org/10.5565/rev/grafowp.22
 • Comelles, Josep Maria (1993). Enfermedad, cultura y sociedad. Madrid: EUDEMA.
 • Comelles, Josep Maria; Martorell, Maria Antonia; Bernal, Mariona (2009). Enfermería y antropología. Barcelona: Icaria.
 • Cuadrada, Coral (ed.-9 (2020). Pluralismo médico y curas alternativas. Barcelona: Publicacions URV.
 • Esteban, Mari Luz (2004). Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona: Edicions Bellaterra.
 • Esteban, Mari Luz; Comelles, Josep Maria; Diez Mintengui, Carmen (2010). Antropología, género, salud y atención. Barcelona: Edicions Bellaterra.
 • Evagelidou, Stella; Martínez-Hernáez, Àngel (2020). Reflexiones antropológicas ante la pandemia de Covid-19. Tarragona: Publicacions URV.
 • Fons, Virgínia (2004). Entre dos aguas. Etnomedicina, procreación y salud entre los ndowé de Guinea Ecuatorial. Barcelona: Ceiba.
 • Kottak, Conrad Philip (2002). Antropología cultural. Espejo para la huanidad. Madrid: MCGraw-Hill.
 • Mallart, Lluís (2001). Sóc fill dels evuzok. Barcelona: edicions la campana.
 • Martínez-Hernéz, Ángel (2008). Antropologia médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Barcelona: Antropos.
 • Martínez-Hernéz, Ángel (2018). ´Síntomas y pequeños mundos. Un ensayo antropológico sobre el saber psiquiátrico y las aflicciones humanas. Barcelona: Anthropos Editorial.
 • Martínez-Hernéz, Ángel; Masana, Lina; DiGiacomo, Susan (2013). Evidencias y narrativas en la atención sanitaria. Tarragona: Publicacions URV.
 • Menéndez, Eduardo (2001). De la reflexión metodológica a las prácticas de investigación. Región y Sociedad. Revista de El Colegio de Sonora, XX(2), 119-163
 • Moreno, Manuel (2021). Transculturalidad, género y salud. Barcelona: Bellaterra.
 • Perdiguero, Enrique; Comelles, Josep Maria (2000). Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina. Barcelona: Bellaterra.
 • Pertiñez, Judit (2010). La enfermedad de la doctora Pertiñez. Dins (Ed.), Migraciones y salud (, p. 8-15). Tarragona: Publicacions URV.
 • Romaní, Oriol (2013). Etnografía, técnicas cualitativas e investigación en salud: un debate abierto. Tarragona: Publicacions URV.
 • Torralba, Francesc (1998). Antropologia del cuidar. Barcelona: Institut Borja de Bioètica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura individual i anàlisi crític de continguts específics i textos recomanats.
Reflexió etnogràfica relacionada amb la dinàmica generada en les sessions plenàries.
Coherència de les argumentacions d'acord amb els continguts de l'assignatura. 30
Visualització de material gràfic i visual per a identificar elements culturals que impregnen la percepció de salut/malaltia així com els diferents sistemes terapèutics. La idoneïtat de les reflexions i la seva correspondència amb els continguts de l'assignatura i els textos argumentals de les projeccions. 30
Elaboració i reflexió sobre els diferents sistemes, pràctiques i itineraris terapèutics. Elaboració i explicació d'un itinerari terapèutic d'acord amb els continguts explicats a les sessions plenàries. Coherència entre els coneixements adquirits i les reflexions generades en el treball individual que es lliurarà al finalitzar l'assignatura. 40

Qualificació

La necessitat de valorar numèricament l'assignatura, a efectes de tancar les actes corresponents, implica ponderar les diferents activitats avaluatives que conformen l'avaluació continuada de l'assignatura. De totes maneres, cal ressaltar que per assolir les competències que es treballen en l’assignatura és imprescindible dur a terme totes les activitats programades. Tanmateix, ressaltar que l'assistència al 80% als seminaris plenaris es considera molt important per assolir les competències descrites en l'assignatura.

La qualificació global de l'assignatura queda conformada per:

Mòdul 1: Ressenya d'un text [30%].

Mòdul 2: Anàlisi d'un material relatiu a la promoció de la salut [30%].

Mòdul 3: Construcció d'un itinerari terapèutic [40%].

La data de lliurament dels treballs del mòduls 1, 2 i 3 serà una setmana després d’acabar l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP, si l’estudiant ha presentat activitats que equivalguin a menys d'un 30% de l'avaluació de l'assignatura.

Avaluació única:
Els i les estudiants es poden acollir a l'avaluació única de l'assignatura si ho demanen a la Secretaria Acadèmica de la Facultat en el termini d'una setmana a partir de l'inici de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
L'avaluació dels mòduls 1, 2 i 3 és obligatòria. L’estudiant no podrà superar l'assignatura si no ha avaluat cadascun d'aquests mòduls.
L'assignatura es considerarà aprovada quan la nota final, calculada d'acord amb la ponderació explicada, sigui igual o superior a 5.

Tutoria

Les tutories seran presencials o online, en horaris a concertar entre els/les estudiants i la docent.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l’estudiant és un element clau en el procés d'aprenentatge i de coresponsabilitat. Així, s'esperonarà la fluïdesa en la comunicació amb el grup classe assignant un temps inicial de cada sessió per valorar la comprensió del tema tractat el dia anterior i per identificar els possibles dubtes sobre aquest o sobre qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura. També la tutoria és un instrument important que s'utilitzarà per mantenir una comunicació efectiva.
A través del moodle de l’assignatura es facilitarà a l'estudiantat tota la informació necessària relativa a l'assignatura, inclosos els materials, condicions de realització, format, dates de lliurament i criteris d'avaluació de les activitats avaluatives.

Observacions

No s'acceptaran evidències d'avaluació lliurades fora de termini o que no s'ajustin als estàndards de format que s'hagin indicat.
Cada exercici ha de ser el resultat original del treball de l'estudiant. No pot copiar altres fonts (siguin treballs acadèmics, publicacions, pàgines web, etc.) sense citar correctament l'autoria.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de docència no presencial, les activitats docents programades, en modalitat presencial, es duran a terme a través d'una plataforma virtual.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de docència no presencial, l'avaluació es durà a terme, via online, a través de la plataforma Moodle.

Tutoria i comunicació:
Les tutories, en el cas de docència no presencial, es relitzaran via online per resoldre els possibles dubtes pel que fa als continguts teòrics de la mateixa i en l'elaboració de les diferents activitats d'aprenentatge. El correu electrònic i el fórum del Moodle seran altres vies utilitzades per mantenir una comunicació fluïda i efectiva.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.