Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Dret de la persona. Contractes i obligacions. Drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret civil català.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eva Beneit Vila  / Joan Bou Mias  / Eva Collell Hernandez  / Miquel Garcias Miquel  / Josep López García  / Anna Maria Puig Pellicer  / Marta Riera Alonso
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Joan Bou Mias  / Maria Hilari Sucarrat  / Josep López García  / Anna Maria Puig Pellicer  / Marta Riera Alonso  / Anna Valdé Via
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
  • B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
  • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
  • CE1- Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament
  • CE4- Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
  • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
  • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Altres Competències

  • Analitzar els aspectes substantius, argumentar-los i definir-ne la prova, cercar i estudiar la legislació, jurisprudència i doctrina aplicable, valorar la viabilitat de les distintes opcions de resolució, també des de la perspectiva de cost econòmic, i definir l'encàrrec professional, redactar documents jurídics, exposar i argumentar oralment i defensar els drets i interessos dels clients.

Continguts

1. Dret de la persona

2. Dret dels contractes

3. Drets propietat i drets reals

4. Dret de família

5. Dret de successions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48,00 0 0 48,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 50,00 0 0 50,00
Sessió participativa 50,00 0 0 50,00
Total 150,00 0 0 150

Bibliografia

  • El material recomanat per cada sessió en el moodle (2015). La doctrina, legislació i jurisprudència adequada a l'activitat d'aprenentage.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació Recuperable a la data de l'examen final de l'assignatura 45
Prova d'avaluació Recuperable a la data de l'examen final de l'assignatura 45
Resolució de casos pràctic, participació activa a les sessions pràctiques a l'aula, tallers pràctics. Recuperables a la data de l'examen final de l'assignatura, prèvia assistència a un 80% de les sessions d'aprenentatge. 10

Qualificació

1. Condicions de l'avaluació continuada:

a)45% de l'avaluació de la primera i 45% de l'avaluació de la segona meitat del temari de l'assignatura. Aquesta prova d’avaluació és recuperable i la prova de recuperació és el dia de l'examen oficial de l'assignatura fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10, tant en la primera convocatòria com en la convocatòria de recuperació.

b)10% de l'avaluació de les activitats d'aprenentatge. La nota resulta de la valoració conjunta i ponderada del treball dut a terme per l'alumne en cadascuna de les sessions pràctiques realitzades pels diferents professors, i corresponents al conjunt de matèries dins l'àmbit civil (elaboració i exposició dels casos pràctics, participació activa en les sessions pràctiques), juntament amb els tallers pràctics que es realitzin. L'avaluació de totes les activitats d'aprenentatge és recuperable. Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en l’avaluació de les activitats d'aprenentatge actiu.

b.1)Cal assistir i participar a un mínim del 80% de les activitats d'aprenentatge (sense aquest mínim, l'alumne no es podrà presentar a l'examen final per a recuperar la nota de les activitats d'aprenentatge)

b.2)L'estudiant que no participi en alguna de les activitats avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.

c) La còpia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació, comportarà una nota de 0 (SUSPÈS) en l'assignatura, sens perjudici de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.

d) Examen per a millorar la nota: l'alumne que hagi aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada podrà, si així ho desitja i ho sol·licita mitjançant correu electrònic adreçat al professor coordinador, anar a l'examen final per a millorar la nota. En aquest cas, s'haurà d'examinar de la totalitat de l'assignatura, i la nota del darrer examen serà la definitiva.

e) “La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l'avaluació d'una assignatura comportarà la no superació de l'assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).

2. Condicions de l'avaluació única:

Les condicions de l'avaluació única seran les mateixes exigides per a l'avaluació continuada amb l'excepció de l'exigència de l'assistència i participació a un mínim del 80% de les activitats d'aprenentatge. L'estudiant farà una única avaluació de la teoria i de les activitats d'aprenentatge en la data de l'examen oficial de l'assignatura fixat al calendari d'exàmens de la Facultat.

Caldrà una nota mínima de 5 en l'avaluació de la part teòrica i una nota mínina de 5 en l'avaluació de les activitats d'aprenentatge per aprovar l'assignatura.

3. Recuperacions:

En el marc de l'avaluació continuada, són activitats recuperables:

a) Les activitats d'aprenentatge: si l'alumne té una nota inferior a 5 de mitjana en les activitats d'aprenentatge i ha participat en un mínim del 80% de les activitats, podrà recuperar-les el dia de l'examen final establert al calendari oficial d'exàmens.

b) L'examen de recuperació de l'avaluació es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura fixat per la Facultat. Aquest examen de recuperació tindrà una part de preguntes relatives a la matèria corresponent a la primera meitat del semestre i una part de preguntes relatives a la segona meitat del semestre.


4. En la realització dels exàmens, amb independència del tipus d'avaluació a la que s'hagi acollit l'estudiant, l'alumne podrà portar el material que consideri necessari (codis, apunts), sense possibilitat de realitzar consultes a través de dispositius electrònics. Els alumnes no podran compartir el material que hagin portat el dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de final en la data oficial de l'examen de l'assignatura, si ha optat per l'avaluació única, o en cas d'haver suspès l'avaluació continuada.


Avaluació única:
Excepcionalment, l’estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol·licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i també de les activitats d'aprenentage amb proves específiques per cada una de les matèries dins l'àmbit civil.

L'examen es realitzarà a la data oficial de l'assignatura fixat al calendari d'exàmens de la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, de forma presencial o a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es durà a terme presencialmnet, i si no es disposa d'aquesta opció es podrà dur a terme en streaming. L'estudiant pot sol·licitar en qualsevol moment una tutoria, individual o en grup, amb qualsevol dels/de les professors/professores de l'assignatura, per tal d'aclarir dubtes i plantejar preguntes.

Observacions

Abans del començament de les sessions programades es posarà a disposició dels alumnes (moodle) un dossier de materials i/o un cas pràctic per treballar i resoldre. Per tant, cal procedir segons les indicacions en cada dossier o cas pràctic per realitzar l'activitat d'aprenentatge en les sessions programades del bloc d'assessorament civil.

Cal acudir a les sessions amb el suport legislatiu adequat i en el seu cas, amb el material que s'indiqui en cada cas pràctic.

Per qualsevol dubte general sobre el sistema d'avaluació, recuperació, revisió d'examens, etc. l'alumne ha de dirigir-se al professor que consti com a coordinador.

No es permet enregistrar les classes en cap format.

No s'admeten canvis de grup.

Al principi del semestre es publicarà al Moodle un DOCUMENT AMB EL CALENDARI I LA PROGRAMACIÓ DELS DIFERENTS CONTINGUTS que s'aniran desenvolupant, setmana a setmana, de l'assignatura.


(1) Pla de contingència: si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial per un estat d'alarma, confinament o d'acord amb les indicacions de la UdG, les classes expositives, o tutories d’aula, es duran a terme telemàticament a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.

(2) Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius.Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Consten a l'apartat d'observacions (pla de contingència), pel supòsits que les activitats (teòriques i pràctiques) no es puguin porta a terme de forma presencial.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació es durà a terme principalment de manera presencial. En el cas de les tutories, tal i com s'ha explicat a l'apartat corresponent, prèvia sol·licitud de l'estudiant.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.