Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
BIOQUÍMICA DEL CÀNCER, ELS CÀNCERS HEMATOLÒGICS.LA GENÈTICA DEL CÀNCER. NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Rafael de Llorens Duran  / Anna Massaguer Vall-llovera  / Rosa Peracaula Miro  / Emma Polonio Alcalá  / Santiago Ruiz Martinez
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional
  • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica)
  • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements
  • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides
  • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes
  • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular

Continguts

1. Part 1: BIOQUÍMICA DEL CÀNCER: Introducció general i Epidemiologia; Bases moleculars i cel·lulars de l’aparició i disseminació dels tumors; Oncogens i Gens Supressors de Tumors; Característiques de la cèl.lula tumoral; Introducció al tractament del càncer. Part 2: CÈL·LULES MARE DEL CÀNCER. Origen, resistència, i cultiu en 3D. Part 3: LA EPIGENÈTICA DEL CÀNCER. Aplicacions de la biologia molecular en el pronòstic del pacient al tractament del càncer. Part 4: NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER. Teràpia dirigida: anticossos monoclonals, inhibidors de tirosin - quinases, immunoteràpia

2. Parte 1: BIOQUÍMICA DEL CÁNCER : Introducción general y Epidemiología; Bases moleculares y celulares de la aparición y diseminación de los tumores; Oncogenes y Genes Supresores de Tumores; Características de la célula tumoral; Introducción al tratamiento del cáncer.Parte 2 : CÉLULAS MADRE DEL CÁNCER. Origen, resistencia, y cultivo en 3D. Parte 3: LA EPIGENÉTICA DEL CÁNCER. Aplicaciones de la biología molecular en el pronostico del paciente al tratamiento del cáncer. Parte 4: NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL CÁNCER. Terapia dirigida: anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosin - quinasas, inmunoterapia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 0 0 2,00
Debat 3,00 0 0 3,00
Exposició dels estudiants 6,00 17,50 0 23,50
Resolució d'exercicis 1,50 0 0 1,50
Sessió expositiva 15,00 30,00 0 45,00
Total 27,50 47,50 0 75

Bibliografia

  • Alberts (2010). Biologia Molecular de la Célula. Omega. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seminaris/ Seminarios Els estudiants s'hauran de preparar i exposar un seminari, a triar entre els temes proposats pel professor. S'avalua l'exposició, el seu contingut i la capacitat de resposta a les preguntes formulades pels alumnes i el professor./
Los estudiantes deberán preparar y exponer un seminario, a elegir entre los temas propuestos por el profesor. Se evalúa la exposición, su contenido y la capacidad de respuesta a las preguntas formuladas por los alumnos y el profesor.
30 No
Participació a seminaris dels companys / Participación en seminarios de los compañeros S'avaluará la participació en forma de preguntes o aportacions als seminaris dels companys / Se evaluará la participación en forma de preguntas o aportaciones a los seminarios de los compañeros 10 No
Examen global Examen Escrit: Examen test (4 respostes) i preguntes de resposta curta o esquemes per completar. En l'examen entrarà matèria de les sessions teòriques i conferències experts. S'aprovarà amb un 5./ Examen Escrito : Examen Test (4 respuestas) y preguntas de respuesta corta o esquemas para completar. En el examen entrará materia de la de las sesiones teóricas y conferencias expertos. Se aprobará con un 5 . 60

Qualificació

La nota final consta de dues parts: La nota dels seminaris (40% del total) i la nota de l'examen global (60% del total). Cal tenir una nota superior a 5 en les dues activitats per aprovar l'assignatura.

Recuperació de l'assignatura:
Examen Escrit: Examen test (4 respostes) i preguntes de resposta curta o esquemes per completar. La matèria que entrarà a l'examen serà la de les sessions teòriques i els seminaris.
S'aprovarà amb un 5.

La nota final consta de dos partes: La nota de los seminarios (40% del total) y la nota del examen global (60% del total). Hay que tener una nota superior a 5 en las dos actividades para aprobar la asignatura.

Recuperación de la asignatura:
Examen Escrito : Examen test (4 respuestas) y preguntas de respuesta corta o esquemas para completar. La materia que entrará en el examen será la de las sesiones teóricas y los seminarios. Se aprobará con un 5 .

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran No Presentats els alumnes que no hagin assistit a cap de les activitats d'avaluació.

Se considerará No Presentados los alumnos que no hayan asistido a ninguna de las actividades de avaluación.

Avaluació única:
Es farà un examen presencial o virtual a través de Moodle depenent de l’escenari en que ens trobem al moment. L’examen computarà el 100% de la nota i constarà de preguntes test (4 opcions de resposta) i preguntes de resposta oberta i/o esquemes a completar de la matèria corresponent a les classes de teoria, les presentacions d’experts i els seminaris.

Se hará un examen presencial o virtual a través de Moodle dependiendo del escenario en que nos encontremos en el momento de hacerlo. El examen computará el 100% de la nota y constará de preguntas test (4 opciones de respuesta) y preguntas de respuesta abierta y/o esquemas a completar de la materia correspondiente a las clases de teoría, las presentaciones de expertos y los seminarios.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Para considerar superada la asignatura, será necesario obtener una cualificación mínima de 5.0.

Tutoria

Es podrà concertar una tutoria contactant prèviament amb qualsevol dels professors de l’assignatura a través dels correus rafael.llorens@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu que es realitzarà de forma presencial o virtual a través de la plataforma Google Meet segons l’escenari i disponibilitat.

Se podrá concertar una tutoría contactando previamente con cualquiera de los profesores de la asignatura a través de los correos rafael.llorens@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu que se realizará de forma presencial o virtual a través de la plataforma Google Meet según el escenario y la disponibilidad.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà servir el fòrum creat al Moodle de l’assignatura per dubtes generals o a través de correu electrònic per dubtes puntuals amb qualsevol dels professors de l’assignatura (rafael.llorens@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu).

Se utilizará el foro que creado en el Moodle de la asignatura para dudas generales o a través de correo electrónico para dudas puntuales con cualquiera de los profesores de la asignatura (rafael.llorens@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

En el cas d’aforament limitat o modificacions horàries es permetrà el seguiment de les classes de forma telemàtica (streaming). Les sessions avaluables (seminaris i examen) es mantindran de forma presencial seguint sempre les mesures de seguretat establertes per la OSL-UdG en el moment.

Escenari tancament UdG

En el cas de tancament de la UdG totes les activitats passaran a ser de forma no presencial. Les presentacions de les classes teòriques (també les presentacions dels experts convidats) es gravaran i penjaran al Moodle en format pdf, ppt (amb gravació de veu) i/o mp4. Els professors posaran a l’abast dels estudiants a través del Moodle, el material addicional que consideri necessari per facilitar la comprensió i el seguiment de forma no presencial. Es programaran sessions de dubtes a través de la plataforma Google Meet. Els seminaris es realitzaran a través de Google Meet on es farà la presentació compartint la pantalla i posterior discussió i resolució de dubtes. L’examen mantindrà la mateixa estructura i passarà a ser virtual a través de Moodle el mateix dia i hora prèviament programats.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

En el cas d’estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies o que per motius de salut no puguin assistir a la universitat (persones de risc), se’ls facilitarà les presentacions de les classes teòriques (així com la presentació virtual de l’expert convidat) amb el material necessari per facilitar la comprensió i el seguiment de forma no presencial. Les activitats avaluables les farà de forma virtual (seminaris a través de Google Meet i examen a través de Moodle).

Escenario semipresencial

En el caso de aforo limitado o modificaciones horarias se permitirá el seguimiento de las clases de forma telemática (streaming). Las sesiones evaluables (seminarios y examen) se mantendrán de forma presencial siguiendo siempre las medidas de seguridad establecidas por la OSL-UdG en el momento.

Escenario cierre UdG

En el caso de cierre de la UdG, todas las actividades pasaran a ser de forma no presencial. Las presentaciones de las clases teóricas (también las presentaciones de los expertos invitados) se grabaran y subirán al Moodle en formato pdf, ppt (con grabación de voz) y/o mp4. Los profesores pondrán a disposición de los estudiantes a través de Moodle, el material adicional que consideren necesario para facilitar la comprensión y el seguimiento de forma no presencial. Se programarán sesiones de dudas a través de la plataforma Google Meet. Los seminarios se realizarán a través de Google Meet donde se compartirá la pantalla para llevar a cabo la presentación y posterior discusión y resolución de dudas. El examen mantendrá la misma estructura y pasará a ser virtual a través de Moodle el mismo día y hora previamente programados.

Trato de estudiantes vulnerables o en confinamiento temporal

En el caso de estudiantes que por motivos sanitarios deban confinarse por un período de 15-30 días o que por motivos de salud no puedan asistir a la universidad (personas de riesgo), se les facilitará las presentaciones de las clases teóricas (así como la presentación virtual del experto invitado) con el material necesario para facilitar la comprensión y el seguimiento de forma no presencial. Las actividades evaluables las realizará de forma virtual (seminarios a través de Google Meet y examen a través de Moodle).

Modificació de l'avaluació:
Els exàmens i seminaris es realitzaran de forma presencial (en el cas de semipresencialitat) o format telemàtic (en el cas de tancament de la UdG o personal de risc/quarentena) però no hi haurà modificacions en els criteris d'avaluació.

Los exámenes y seminarios se realizarán de forma presencial (en el caso de semipresencialidad) o en formato telemático (en el caso de cierre de la UdG o para el personal de riesgo/cuarentena) pero no habrá modificaciones en los criterios de evaluación.

Tutoria i comunicació:
Totes les tutories es realitzaran a través de la plataforma Moodle. A més, es pot contactar amb els professors via correu electronic per dubtes puntuals i individuals: rafael.llorens@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu. Si és necessari, es poden concertar tutories via Google Meet per resoldre dubtes generals o fer les consultes.

Todas las tutorías se realizarán a través de la plataforma Moodle. Además, se puede contactar con los profesores por correo electrónico para dudas puntuales e individuales: rafael.llorens@udg.edu ó santiago.ruiz@udg.edu. Si es necesario, se podrán concertar turorías via Google Meet para resolver dudas generales o hacer las consultas.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.