Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat al camp de les arts visuals. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.
Crèdits:
2,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT TESOURO CID

Altres Competències

 • Conèixer els principals enfocaments epistemològics que orienten la investigació i els models metodològics que se’n deriven.
 • Aprofundir en les metodologies que es deriven d’aquests enfocaments: metodologia quantitativa i metodologia qualitativa de recerca educativa
 • Reflexionar sobre el paper de la investigació en l’exercici professional.
 • Saber planificar i desenvolupar un procés d’investigació.
 • Conèixer els criteris de rigor científic d’una investigació i saber analitzar la qualitat de la recerca.
 • Aprofundir en el coneixement de l’Estadística aplicada.
 • Reflexionar sobre els aspectes ètics implicats en el procés d’investigació.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Evolució, Concepte i fonaments de la investigació

          1.1. Evolució, concepte i característiques de la investigació.

          1.2. La investigació en l’exercici professional.

          1.3. Paradigmes de la recerca educativa (quantitatiu, qualitatiu i sociocrític).

          1.4. Deontologia de la investigació educativa.

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació

          2.1. Perspectiva general del procés.

          2.2. Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. Apartats d’un treball d’investigació (Introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisi de resultats, conclusions, referències bibliogràfiques, abstract, paraules clau i annexos).

          2.4. La cerca bibliogràfica.

          2.5. La redacció d'un projecte i d'un treball d’investigació.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Concepte de variables i constructes. Tipus de mostreig.

          3.1. Concepte de variables i constructes

          3.2. Formes de definir les variables i classificacions de les mateixes.

          3.3. Tècniques i tipus de mostreig. Representativitat de la mostra.

4. UNITAT FORMATIVA 4: Metodologies d’investigació d’orientació empírico-analítica (quantitativa) i dissenys d’investigació.

          4.1. Control de les variables.

          4.2. Característiques del disseny. Validesa i fiabilitat.

          4.3. La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals.

          4.4. La investigació no experimental: estudis transversals i longitudinals

          4.5. Anàlisi i interpretació estadística de dades mitjançant el programa SPSSx

5. UNITAT FORMATIVA 5: Metodologies d’investigació d’orientació qualitativa orientades a la interpretació i a la comprensió.

          5.1. Metodologies: observació participant, investigació etnogràfica i estudi de casos.

          5.2. Tècniques: entrevistes i qüestionaris (definició, construcció, validació, realització, transcripció, anàlisi de la informació...), l’observació (notes de camp, enregistraments anecdòtics, mitjans audiovisuals...), documents (diaris, autobiografies, cartes personals...)...

          5.3. Anàlisi qualitativa de les dades mitjançant tècniques qualitatives.

          5.4. La triangulació

6. UNITAT FORMATIVA 6: Metodologia qualitativa orientada cap al canvi i la presa de decisions.

          6.1. La innovació educativa.

          6.2. Investigació avaluativa.

          6.3. Investigació-acció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Albert Gómez (2007). La investigación educativa. Madrid: McGraw Hill.
 • Latorre, A.; Rincón, D. del; Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: GR92.
 • McMillan, J.H., Schumacher, S. (2005). Investigación educativa: una introducción conceptual. . Madrid: Pearson.
 • Tójar, J.C. (2006). Investigación cualitativa. Comprender y actuar. Madrid: Muralla.
 • Visauta Vinacua, B. (2007). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica . Madrid: McGraw-Hilll Interamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Per aprovar el mòdul l'estudiant haurà de presentar un projecte de recerca i demostrar que sap utilitzar algun programa informàtic per analitzar les dades.
Cal destacar que s'organitza un portafoli únic i global per a totes les assignatures del mòdul 2 que ha cursat cada estudiant i pel que fa referència a aquest mòdul es proposaran diferents exercicis relacionats amb diferents tipus d'estudis (longitudinals, transversals, experimentals, estudi de casos, estudi etnogràfic...).

Observacions

Les pràctiques d'anàlisi de dades es realitzaran a l'aula d'informàtica.