Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura de caràcter transversal vol oferir als futurs professionals de l’activitat física i l’esport una base teòrica i els recursos necessaris que permetin donar una resposta adequada a les persones que presenten qualsevol tipus de discapacitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTEFANIA PLANS SALAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. LA DIVERSITAT FUNCIONAL EN EL CONTEXT DE LA SOCIETAT

          1.1. MARC CONCEPTUAL I TERMINOLOGIA

          1.2. SENSIBILITZACIÓ: BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

          1.3. INTEGRACIÓ / INCLUSIÓ

          1.4. RECURSOS FACILITADORS DE LA INCLUSIÓ

          1.5. L’ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA

2. LA DIVERSITAT FUNCIONAL EN EL CONTEXT EDUCATIU

          2.1. ESCOLARITZACIÓ I SERVEIS EDUCATIUS

          2.2. EDUCACIÓ FÍSICA INCLUSIVA: ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

3. L’ESPORT ADAPTAT

          3.1. CONCEPTE

          3.2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA

          3.3. ESTRUCTURA DE L’ESPORT ADAPTAT

          3.4. CLASSIFICACIONS ESPORTIVES

          3.5. ESPORTS ESPECÍFICS I ESPORTS ADAPTATS

4. DISCAPACITAT SENSORIAL

          4.1. DISCAPACITAT VISUAL

          4.2. DISCAPACITAT AUDITIVA

          4.3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

5. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

          5.1. TRASTORN DE LA PERSONALITAT I LA CONDUCTA

          5.2. SALUT MENTAL

          5.3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

6. DISCAPACITAT FÍSICA

          6.1. CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ

          6.2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

          6.3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 25,00 0 28,00
Seminaris 10,00 25,00 0 35,00
Sessió participativa 25,00 11,00 9,00 45,00
Sessió pràctica 13,00 15,00 0 28,00
Visionat/audició de documents 0 14,00 0 14,00
Total 51,00 90,00 9,00 150

Bibliografia

 • V.V.A.A. (2010). Aprendizaje cooperativo en educación física. Barcelona: INDE.
 • Giménez, F.J., Sierra, A., Tierra, J., Díaz, M. (2001). Educación Física y diversidad.. Huelva: Universidad de Huelva.
 • Ríos, M. (2005). Manual de educación física adaptada al alumnado con discapacidad (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Ríos, M., Blanco, A., Bonany, T., i Carol, N. (2009). Actividad física adaptada: El juego y los alumnos con discapacidad. Barcelona: Paidotribo.
 • Fernández, E., Fernández, A.M., Mendoza, S., Muiña, M.C. (1992). Los héroes olvidados. El deporte en los discapacitados físicos.. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 • Cumellas, M., Estrany, C. (2006). Discapacidades motoras y sensoriales en Primaria.. Barcelona: INDE.
 • Bielenberg, K. (2008). All active: 35 inclusive physical activities. Champaign: Human Kinetics.
 • Toro, S., Zarco, J. (1998). Educación Física para niños y niñas con necesidades educativas especiales.. Málaga: Aljibe.
 • Winnick, J.P. (2010). Adapted physical education and sport (5th ed.). Champaign: Human Kinetics.
 • Ventosa, V., Marset, R. (2000). Integración de personas con disminución psíquica en el tiempo libre.. Madrid: CCS.
 • Kasser, S.L. (1995). Inclusive games. Champaign: Human Kinetics.
 • Lieberman, L.J. i Houston-Wilson, C. (2009). Strategies for inclusion: A handbook for physical educators (2nd ed.). Leeds: Human Kinetics.
 • Albertí, M., Romero, L. (2010). Alumnado con discapacidad visual. Barcelona: Graó.
 • V.V.A.A. (2000). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. . Barcelona: EDIUOC.
 • Sacks, O. (2010). Un antropòleg a Mart. Barcelona: La Magrana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Exàmens de continguts teòrics-pràctics Activitat d'avaluació escrita individual. Consisteix en dos exàmens parcials.
Cada parcial correspon al 50% de la nota de l'activitat.
50
AVC2: Treball en grup Disseny i dinamització d’una estratègia inclusiva o d'una sessió d'esport adaptat. Treball grupal. Apartat recuperable.
40
AVC3: Exercicis i casos pràctics Exercicis i resolució de casos pràctics plantejats durant les sessions teòriques i/o pràctiques.
Apartat no recuperable (fa mitjana independentment de la nota obtinguda).
10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Per optar a aquesta modalitat és obligatori assistir com a mínim a un 80% de les sessions pràctiques.

AVC1. Exàmens teòric-pràctics: Consisteix en dos exàmens parcials. Cada un correspon al 50% de la nota de l'activitat. Els parcials s’han d’aprovar amb una nota mínima de 4,5. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5. Aquests són recuperables a l'avaluació final.
AVC2. Treball en grup. S’ha de realitzar mínim una tutoria per ser avaluat. S’aprova amb una nota mínima de 5. És recuperable.
AVC3. Exercicis i casos pràctics: Activitat d'avaluació no recuperable (fa mitjana independentment de la nota obtinguda).

L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.


AVALUACIÓ FINAL:

Procediment 1: Per aquells alumnes que han complert el 80% d’assistència a les sessions pràctiques.
- En cas d’haver suspès l’AVC1 (Exàmens teòric-pràctics) s’haurà de recuperar només aquest apartat. Caldrà obtenir una nota mínima de 4,5 per poder fer mitjana amb la resta de notes (AVC2 i AVC3).
- En cas d’haver suspès l’AVC2 (Treball en grup) s’haurà d'entregar la rectificació i s'optarà a una notà màxima de 5.
- Si la mitjana de les activitats d’avaluació no queda aprovada amb una nota mínima de 5 malgrat tenir superades l’AVC1 i l’AVC2 també s’haurà de realitzar l’examen de continguts teòrics-pràctics final (100%).

Procediment 2: Pels alumnes que no han complert el 80% d’assistència mínima obligatòria a les classes pràctiques.
- Examen de continguts teòrics-pràctics (50%).
- Treball individual sobre un dels continguts teòrics de l’assignatura (40%). El document on s’especifiquen les característiques i pautes d’aquest treball es pot trobar al campus virtual de l’assignatura.
La nota màxima que es pot obtenir a l’avaluació final mitjançant aquest procediment és de 9.

L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de dues activitats:

- Examen de continguts teòrics-pràctics (60%). Aquest apartat és recuperable.
- Treball individual (40%). Aquest apartat és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir una nota mínima de 5 dels apartats AVC1 (exàmens teòric-pràctics) i AVC2 (treball en grup).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els principals objectius d'aprenentage de l'assignatura són:

OA1- Prendre consciència de la realitat que viu una persona amb diversitat funcional.
OA2- Adquirir nocions bàsiques d’atenció adequada i acompanyament a les persones amb diversitat funcional tant en el context social com en el context educatiu.
OA3- Identificar les necessitats específiques de les persones amb discapacitat sensorial, física i intel·lectual en relació a la pràctica esportiva.
OA4- Planificar, gestionar i avaluar activitats de caràcter inclusiu o específic.
OA5- Conèixer les activitats físiques i els esports adaptats per a persones amb diversitat funcional.

- Part de l'assignatura es desenvoluparà de manera pràctica a les instal·lacions esportives. Per tant, serà necessari portar roba esportiva (lesionats inclosos).
- L'assignatura proposa la participació de persones i entitats externes que poden modificar mínimament l'horari i l'espai de pràctica, així com també l'ordre dels continguts a tractar a les classes expositives.
- S'utilitzarà el moodle com a eina bàsica de comunicació. S’hi notificaran les incidències d’última hora, recordatoris, notes, etc. Cal estar pendent.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Hidroteràpia
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i a les instal·lacions esportives.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1. Exàmens teòric-pràctics. Es realitzaran virtualment (50%).
AVC2. Treball en grup. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (30%).
AVC3. Exercicis i casos pràctics. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).


AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen i l'entrega del treball es realitzarà virtualment.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen i l'entrega del treball es realitzarà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.