Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Aquesta assignatura de caràcter transversal vol oferir als futurs professionals de l’activitat física i l’esport una base teòrica i pràctica, a més dels recursos necessaris que permetin donar una resposta adequada a les persones que presenten algun tipus de discapacitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Estefania Plans Salas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. LA DISCAPACITAT EN EL CONTEXT DE LA SOCIETAT

          1.1. MARC CONCEPTUAL I TERMINOLOGIA

          1.2. SENSIBILITZACIÓ: BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

          1.3. INTEGRACIÓ / INCLUSIÓ

          1.4. RECURSOS FACILITADORS DE LA INCLUSIÓ

2. LA DISCAPACITAT EN EL CONTEXT EDUCATIU

          2.1. ESCOLARITZACIÓ I SERVEIS EDUCATIUS

          2.2. EDUCACIÓ FÍSICA INCLUSIVA: ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

3. ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA I ESPORT ADAPTAT

          3.1. CONCEPTE

          3.2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA

          3.3. ESTRUCTURA DE L’ESPORT ADAPTAT

          3.4. CLASSIFICACIONS ESPORTIVES

          3.5. ESPORTS ESPECÍFICS I ESPORTS ADAPTATS

4. DISCAPACITAT SENSORIAL

          4.1. DISCAPACITAT VISUAL

          4.2. DISCAPACITAT AUDITIVA

          4.3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

5. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

          5.1. CONCEPTE I DIAGNÒSTIC

          5.2. COMORBIDITAT: SALUT MENTAL I CONDUCTA

          5.3. TIPOLOGIES

          5.4. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

6. DISCAPACITAT FÍSICA

          6.1. CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ

          6.2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

          6.3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

7. SALUT MENTAL

          7.1. MALALTIES MENTALS

          7.2. ADDICCIONS

          7.3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 25,00 0 28,00
Seminaris 5,00 25,00 0 30,00
Sessió participativa 16,00 20,00 8,00 44,00
Sessió pràctica 13,00 15,00 0 28,00
Visionat/audició de documents 0 20,00 0 20,00
Total 37,00 105,00 8,00 150

Bibliografia

 • V.V.A.A. (2010). Aprendizaje cooperativo en educación física. Barcelona: INDE.
 • Giménez, F.J., Sierra, A., Tierra, J., Díaz, M. (2001). Educación Física y diversidad.. Huelva: Universidad de Huelva.
 • Ríos, M. (2005). Manual de educación física adaptada al alumnado con discapacidad (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Ríos, M., Blanco, A., Bonany, T., i Carol, N. (2009). Actividad física adaptada: El juego y los alumnos con discapacidad. Barcelona: Paidotribo.
 • Fernández, E., Fernández, A.M., Mendoza, S., Muiña, M.C. (1992). Los héroes olvidados. El deporte en los discapacitados físicos.. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 • Cumellas, M., Estrany, C. (2006). Discapacidades motoras y sensoriales en Primaria.. Barcelona: INDE.
 • Bielenberg, K. (2008). All active: 35 inclusive physical activities. Champaign: Human Kinetics.
 • Toro, S., Zarco, J. (1998). Educación Física para niños y niñas con necesidades educativas especiales.. Málaga: Aljibe.
 • Winnick, J.P. (2010). Adapted physical education and sport (5th ed.). Champaign: Human Kinetics.
 • Ventosa, V., Marset, R. (2000). Integración de personas con disminución psíquica en el tiempo libre.. Madrid: CCS.
 • Kasser, S.L. (1995). Inclusive games. Champaign: Human Kinetics.
 • Lieberman, L.J. i Houston-Wilson, C. (2009). Strategies for inclusion: A handbook for physical educators (2nd ed.). Leeds: Human Kinetics.
 • Albertí, M., Romero, L. (2010). Alumnado con discapacidad visual. Barcelona: Graó.
 • V.V.A.A. (2000). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. . Barcelona: EDIUOC.
 • Sacks, O. (2010). Un antropòleg a Mart. Barcelona: La Magrana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Exàmens de continguts teòrics-pràctics Activitat d'avaluació escrita individual. Consisteix en dos exàmens parcials.
Cada parcial correspon al 50% de la nota de l'activitat.
50
AVC2: Treball en grup Disseny i dinamització d’una estratègia inclusiva o d'una sessió d'esport adaptat. Treball grupal. Apartat recuperable.
40
AVC3: Exercicis i casos pràctics Exercicis i resolució de casos pràctics plantejats durant les sessions teòriques i/o pràctiques.
Apartat no recuperable (fa mitjana independentment de la nota obtinguda).
10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Per optar a aquesta modalitat és obligatori assistir com a mínim a un 80% de les sessions pràctiques.

AVC1. Exàmens teòrics-pràctics: consisteix en dos exàmens parcials. Cada un correspon al 50% de la nota de l'activitat. Els parcials s’han d’aprovar amb una nota mínima de 5. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5. Aquests son recuperables a l'avaluació final.
AVC2. Treball en grup. Aquest es basa en dues parts:
1. Preparació i dinamització d'una sessió pràctica d'una tipologia d'esport adaptat (20%).
2. Preparació i dinamització d'una estació durant el CreaXarXa (20%).
S’ha de realitzar mínim una tutoria per ser avaluat. S’aprova amb una nota mínima de 5. És recuperable.

AVC3. Exercicis i casos pràctics: Activitats de participació no recuperables (fa mitjana independentment de la nota obtinguda).

L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.


AVALUACIÓ FINAL:

Procediment 1: Per aquells alumnes que han complert el 80% d’assistència a les sessions pràctiques.
- En cas d’haver suspès l’AVC1 (Exàmens teòric-pràctics) s’haurà de recuperar només aquest apartat. Caldrà obtenir una nota mínima de 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes (AVC2 i AVC3).
- En cas d’haver suspès l’AVC2 (Treball en grup) s’haurà d'entregar la rectificació i s'optarà a una notà màxima de 5.
- Si la mitjana de les activitats d’avaluació no queda aprovada amb una nota mínima de 5 malgrat tenir superades l’AVC1 i l’AVC2 també s’haurà de realitzar l’examen de continguts teòrics-pràctics final (100%).

Procediment 2: Pels alumnes que no han complert el 80% d’assistència mínima obligatòria a les classes pràctiques.
- Examen de continguts teòrics-pràctics (50%).
- Treball individual sobre un dels continguts teòrics de l’assignatura (40%). El document on s’especifiquen les característiques i pautes d’aquest treball es pot trobar al campus virtual de l’assignatura.
La nota màxima que es pot obtenir a l’avaluació final mitjançant aquest procediment és de 9.

L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura, a secretaria acadèmica (secretaria.graus@euses.cat) i en còpia al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de dues activitats:

- Examen de continguts teòrics-pràctics (60%). Aquest apartat és recuperable.
- Treball individual (40%). Aquest apartat és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir una nota mínima de 5 dels apartats AVC1 (exàmens continguts teòrics-pràctics) i AVC2 (treball en grup).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els principals objectius d'aprenentage de l'assignatura són:

OA1- Prendre consciència de la realitat que viu una persona amb discapacitat.
OA2- Adquirir nocions bàsiques d’atenció adequada i acompanyament a les persones amb diversitat funcional tant en el context social com en el context educatiu.
OA3- Identificar les necessitats específiques de les persones amb discapacitat sensorial, física i intel·lectual en relació a la pràctica esportiva.
OA4- Planificar, gestionar i avaluar activitats de caràcter inclusiu o específic.
OA5- Conèixer les activitats físiques i els esports adaptats per a persones amb discapacitat.

- Part de l'assignatura es desenvoluparà de manera pràctica a les instal·lacions esportives. Per tant, serà necessari portar roba esportiva (lesionats inclosos).
- L'assignatura proposa la participació de persones i entitats externes que poden modificar mínimament l'horari i l'espai de pràctica, així com també l'ordre dels continguts a tractar a les classes expositives.
- S'utilitzarà el moodle com a eina bàsica de comunicació. S’hi notificaran les incidències d’última hora, recordatoris, notes, etc. Cal estar pendent.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Hidroteràpia
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i a les instal·lacions esportives.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1. Exàmens teòric-pràctics. Es realitzaran virtualment (50%).
AVC2. Treball en grup. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (40%).
AVC3. Exercicis i casos pràctics. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).


AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen i l'entrega del treball es realitzarà virtualment.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen i l'entrega del treball es realitzarà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.