Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura proporciona a l’alumnat les eines que han de possibilitar-li un anàlisi acurat del context per tal de dissenyar programes i serveis d’AF i esport. L’anàlisi requereix recollir informació rellevant, interpretar correctament aquesta informació, dissenyar un programa i finalment tenir capacitat per avaluar-lo. L’assignatura proporciona una metodologia d’intervenció professional que permet adaptar la realitat a les necessitats i oportunitats del context.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA JODAR PORTAS  / ADRIAN MARTIN LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA JODAR PORTAS  / ADRIAN MARTIN LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE PROJECTES 1.1. Concepte de pla estratègic i projecte 1.2. Tipus de projectes 1.3. Direcció de projectes 1.4. Cicle de vida d’un projecte 1.5. Èxit del projecte

2. INTEGRACIÓ DEL PROJECTE 2.1. Constitució del projecte 2.2. Pla de gestió

3. ABAST 3.1. Definició de l’abast 3.2. Planificació de l’abast 3.2.1. Planificació de l’abast 3.3. Les funcions de màrqueting 3.3.1. Concepte de màrqueting 3.3.2. Segmentació 3.3.3. Posicionament 3.3.4. El pla de màrqueting

4. TEMPS 4.1. Definició de les activitats 4.2. Establiment de les seqüències 4.3. Establiment dels recursos 4.4. Estimació de la duració 4.5. Desenvolupament del cronograma, diagrames i histogrames

5. QUALITAT 5.1. Planificació de la qualitat 5.2. Realitzar el control de qualitat

6. COMUNICACIÓ 6.1. Difusió del projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 27 40 67
Classes expositives 20 0 20
Elaboració de treballs 11 30 41
Prova d'avaluació 2 20 22
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Ander-Egg, A. (1989). Introducción a la planificación. Buenos Aires: Humanitas.
 • Gan, F. (1996). Manual de programas. Desarrollo de Recursos Humanos. Barcelona: Apostrofe.
 • García Ferrando, Manuel (DL 1990 ). Aspectos sociales del deporte : una reflexión sociológica. Madrid: Alianza :Consejo Superior de Deportes. Catàleg
 • Heinemann, K. (1998). Introducción a la economía del deporte. Badalona: Paidotribo.
 • Jonson, G. i Scholes, K. (1999). Dirección estratégica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
 • Mestre, J.A. (1997). Planificiación deportiva. Barcelona: Inde.
 • Paris, F. (1996). La planificación estratégica en las organizaciones deportivas. Barcelona: Paidotribo.
 • Robins, S. (1996). Comportamiento organizacional. Teoría y práctica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Slack, T. (1997). Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory. Champain: Human Kinetics.
 • Triadó, X. (1996). El Marketing en la gestión deportiva. Barcelona: Colección Gestión Deportiva.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Casos pràctics i exercicis Consisteix en la resolució de casos pràctics i exercicis exposats a classe. Aquest apartat no és recuperable. 10
AVC2: Disseny d'un projecte Disseny i elaboració d'un projecte. Aquest treball es realitzarà en grup. Aquest apartat no és recuperable. 30
AVC3: Exàmens de continguts teòrico-pràctics Es realitzaran dues proves parcials. Aquest apartat és recuperable. 60

Qualificació

Avaluació contínua (només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
AVC1. Casos pràctics i exercicis: 10% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC2. Disseny d'un projecte: 30% (s'haurà d'aprovar amb un 5 i realitzar una tutoria com a mínim per ser avaluat). No es pot recuperar.
AVC3. Exàmens de continguts teòrico-pràctics: 60%. Es realitzaran dues proves parcials i es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.

L'assignatura s'aprova amb un 5.

Avaluació final:
- En el cas que es suspengui un o els dos parcials (AVC3) s'haurà de recuperar únicament l'apartat suspès a l'examen final. S'haurà d'obtenir un 4,5 com a mínim de cadascun dels parcials per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5, per fer mitja amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).
- L'alumnat que suspengui l'apartat AVC2 s'haurà de presentar a l'examen final del 100%. Per aprovar haurà d'obtenir un 5 com a mínim.
- L'alumnat que no assisteixi al 80% de les sessions pràctiques haurà de realitzar l'examen final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1. Conèixer els elements d’anàlisi d’una situació d’àmbit esportiu específic des d’un punt de vista de la gestió.
OA2. Desenvolupar una metodologia pròpia per a l’anàlisi, diagnòstic i concreció de projectes adaptats a situacions d’àmbits esportius específics.
OA3. Elaborar un projecte esportiu incorporant totes les fases del cicles de vida.
OA4. Conèixer l’àmbit de la gestió de manera global i posteriorment de manera més analítica per àrees funcionals.
OA5. Identificar i analitzar el sistema organitzacional de l’esport.
OA6. Aprendre els fonaments del màrqueting esportiu.