Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Comprendre la importància que els equipaments esportius tenen pel desenvolupament professional en els diferents àmbits d’actuació del Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. L’assignatura pretén sensibilitzar respecte als criteris bàsics que han d’utilitzar com arguments de viabilitat social, esportiva i econòmica, funcionalitat, seguretat, respecte ambiental, barreres arquitectòniques, etc., en la planificació, disseny, construcció, remodelació i/o gestió d’una instal•lació esportiva o qualsevol espai convencional o no convencional, sota el marc general del PIEC.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Araceli Gonzalez Lafont
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Araceli Gonzalez Lafont
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Araceli Gonzalez Lafont
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Els Equipaments esportius

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. Normativa tècnica

          1.3. Anàlisi riscos

          1.4. Espais esportius a l'aire lliure

          1.5. Espais esportius coberts

          1.6. Piscines

          1.7. Pistes atletisme

          1.8. Espais complementaris i auxiliars

          1.9. Paràmetres funcionals

          1.10. Espais esportius en els centres escolars

          1.11. Àrees d'activitats física

2. El Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC, 2005) i la seva actualització (PIEC, 2016)

          2.1. Pla Director d'Insta·lacions i Equipaments esportius de Catalunya

          2.2. Procés metodològic PIEC (2005) i la seva actualització (2016)

          2.3. Les xarxes d'EqE del PIEC i la seva actualització

          2.4. Àmbits territorials i Espais Esportius de xarxa bàsica

3. Valoració dels EqE i propostes pel seu planejament

          3.1. El Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM)

          3.2. Estudi viabilitat social, esportiu i econòmic

4. El procés inversor d’un equipament esportiu (construcció, ampliació, remodelació o reconversió). Pla de viabilitat

          4.1. Conceptes bàsics

          4.2. Projecte arquitectònic, disseny funcional i sostenible

          4.3. Projecte gestió

                    4.3.1. Projecte funcional: organització, recursos humans i materials, imatge i promoció

                    4.3.2. Projecte activitats: esportives, extraordinàries, programació, previsió usuaris

                    4.3.3. Pla de manteniment: blocs de manteniment, previsió de consums

                    4.3.4. Estudi econòmic i financers: previsió d’ingressos, previsió de despeses, programació dels resultats

          4.4. Projecte pre-obertura

                    4.4.1. Definició necessitats, organització dels espais i calendari execució

                    4.4.2. Comanda material, pressupostos, seguiment proveïdors i instal•lació del material

                    4.4.3. Contractes externs

                    4.4.4. Permisos, llicències, obligacions registrals (SS, IAE,...).

                    4.4.5. Campanya pre-obertura

                    4.4.6. Inauguració i obertura

5. La gestió d’una instal•lació esportiva

          5.1. La gestió funcional

          5.2. La gestió de les activitats

          5.3. La gestió del manteniment, mesures d'estalvi energètic i la neteja

          5.4. La gestió econòmica i financera

          5.5. La gestió de la qualitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 15,00 6,00 27,00
Elaboració individual de treballs 0 30,00 0 30,00
Prova d'avaluació 0 35,00 0 35,00
Seminaris 7,00 10,00 7,00 24,00
Sessió expositiva 17,00 0 17,00 34,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Centro de Investigaciones Sociológicas (2010). Los hábitos deportivos de los españoles. Madrid: Consejo Superior de Deportes. Recuperat , a http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-soc/encuesta-habitos-deportivos2010.pdf
 • Celma, J. (Coord.) (2003). El procés de construcció i funcionament d'una instal·lació esportiva. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Consejo Superior de Deportes (2005). Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Legislación y documentos técnicas de referencia. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Buenas prácticas en Instalaciones Deportivas. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Seguridad en instalaciones deportivas. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Plan Integral para la actividad física y el deporte. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes. Fundación Alimentum (2011). Los hábitos deportivos de la población escolar en España. Madrid:: Consejo Superior de Deportes. Recuperat , a http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/encuesta-de-habitos-deportivos-p
 • Consejo Superior de Deportes (2012). Seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial. Madrid: CSD.
 • Consell Català de l'Esport (2006). Guia per a la redacció del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments esportius del mun. Esplugues del LLobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a http://esports.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/equipaments_esportiu
 • Consejo Superior de Deportes (2011). Estudio hábitos de la población escolar en Cataluña. Madrid: CSD.
 • Diputació de Barcelona (2007). Cercle de comparació intermunicipal d'Esports: 4ª edició: Resultats any 2006. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Diputació de Barcelona (2004). Guia d'hàbits esportius: Eines per a la planificació esportiva municipal. Barcelona: Diputació de Barcelona. Institut d'Edicions.
 • European Quality Assurance Spain (2012). Accesibilidad total. UNE 170001. . Recuperat , a www.eqa.org/documentos/ACCESIBILIDAD.pdf
 • Garcia Ferrando, M. i Llopis, R. (2011). Ideal democrático y bienestar personal. Madrd: CSD.
 • Institut Biomecànica de Valencia (2005). ¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!. Madrid: IMSERSO. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Recuperat , a http://www.ibv.org/es/libreria/catalogo-de-publicaciones/publicacion/show_produc
 • Institut d'estudis de Seguretat (2006). Guia per a l'elaboració de plans d'autocontrol en instal·lacions esportives. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a http://www.diba.cat/documents/41294/45580/esports-descarregues-equipaments-asses
 • Mestre, J.A. (2010). Gestión de entidades con piscina. Sevilla: Wanceulen.
 • Rovira-Beleta, E. (2012). L'esport inclou. Guia d'accessibilitat. Barcelona: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona. Recuperat , a http://www.bcn.cat/lesportinclou/pdf/GuiaLesportInclouWEB.pdf
 • Secretaria General de l’Esport (2001). Enquesta sobre l’ús i la gestió de les piscines cobertes a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria general de l’Esport (2005). Pla Director d’instal•lacions i Equipaments Esportius a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria General de l’Esport (2005). Fitxes tècniques (1996-2005). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria General de l’Esport (2007). Fulls tècnics (1996-2007). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria General de l'Esport. Consell Català de l'Esport (2010). Enquesta d'hàbits esportius a Catalunya 2009-2010. Esplugues de Llobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a www.observatoridelesport.cat/uploads/pdf/habits2010.pdf
 • Tarragó, A. (Coord.) (2010). Cicle inversor d'un equipament esportiu públic. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Morales, C. i Comas, J. , 2014, 2014. Print. (2014). Mesures d’estalvi energètic en un complex esportiu. Girona: PFC-EPS, Enginyeria Industrial - Universitat de Girona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Prova escrita. Parcial 1 Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura. 25
AVC2: Prova escrita. Parcial 2 Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura. 25
AVC3: Prova escrita. Anàlisi d'equipaments esportius Prova escrita sobre l'anàlisi dels equipaments esportius. 10 No
AVC4: Treball Treball grupal sobre els continguts de l'assignatura 30
AVC5: Exercicis pràctics Activitat i exercicis sobre els continguts teòrics treballats a l'assignatura elaborats individualment. 10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació contínua:
AVC1: Prova escrita. Parcial 1: 25%
AVC2: Prova escrita. Parcial 2: 25%
AVC3: Prova escrita. Anàlisi d'equipaments esportius: 10%. NO RECUPERABLE.
AVC4: Treball: 30%
AVC5: Exercicis pràctics: 5% elaborats i 5% entregats a classe (per optar a aquesta nota caldrà presentar, com a mínim, el 80% dels exercicis proposats a classe). NO RECUPERABLE.

Avaluació final:
- En el cas que es suspengui un o els dos parcials (AVC1 i AVC2) s'haurà de recuperar únicament l'apartat suspès a l'examen final. S'haurà d'obtenir un 4,5 com a mínim de cadascun dels parcials per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5, per fer mitja amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).
- L'alumnat que suspengui l'apartat AVC4 (treball) pot recuperar el treball optant a una nota màxima de 6. És imprescindible obtenir un 4,5 per fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- Es manté la nota sigui quina sigui de de l'AVC3: Anàlisi d'equipaments esportius (10%) i l'AVC5: Exercicis (10%).

Tant a l'avaluació contínua com a la final serà necessari:
- Obtenir com a mínim un 4,5 en cada parcial (AVC1, AVC2) i que la mitjana entre ells sigui igual o superior a 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura (AVC3 i AVC4).
- Obtenir un 4,5 en l'AVC4 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- És imprescindible obtenir un 5 en el còmput total de l'assignatura (AVC1, AVC2, AVC3, AVC4, AVC5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:
- AVU1: Prova escrita. Parcial 1: 25%. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5.
- AVU2: Prova escrita. Parcial 2: 25%. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5.
És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials (AVU1 i AVU2) sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.

- AVU3: Prova escrita. Anàlisi d'equipaments esportius: 10%. No és recuperable i, per tant, fa mitjana sigui quina sigui la nota.
- AVU4. Treball sobre continguts assignatura (40%). És imprescindible obtenir un 4,5 per fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura. Aquest treball inclourà un nou apartat respecte al proposat a l'avaluació continuada. L'alumnat que suspengui l'apartat AVU4 (elaboració dels treballs) pot recuperar el treball optant a una nota màxima de 6.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tant a l'avaluació contínua com a la final serà necessari:
- Obtenir com a mínim un 4,5 en cada parcial (AVC1, AVC2) i que la mitjana entre ells sigui igual o superior a 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- Obtenir un 4,5 en l'AVC4 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- Obtenir un 5 en el còmput total de l'assignatura (AVC1, AVC2, AVC3, AVC4, AVC5).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura es concreten de la següent manera:

OA1.- Conèixer les característiques bàsiques constructives, funcionals i adaptacions als discapacitats de les principals tipologies d’equipaments esportius convencionals i singulars per a l’activitat física, l’esport, l’educació física i el joc infantil.
OA2.- Identificar la normativa de seguretat i qualitat dels equipaments i material esportiu.
OA3.- Conèixer els aspectes bàsics per la valoració dels equipaments i el seu planejament.
OA4.- Aprofundir en el càlcul de les necessitats actuals i de futur d’equipaments esportius, segons la demanda social, aplicant coneixements de qualitat i sostenibilitat.
OA5.- Conèixer el procés inversor d’un equipament esportiu i disposar d’eines per intervenir en el seu disseny amb l’objectiu de cobrir les necessitats detectades.
OA6.- Capacitar per a dissenyar i controlar els aspectes fonamentals en l’obertura d’una instal•lació esportiva i per redactar el projecte de gestió.
OA7.- Conèixer elements i eines per a la gestió d’una instal•lació esportiva (usuaris, personal, activitats, manteniment i neteja, recursos materials, recursos econòmics, etc.)

Assignatures recomanades

 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Recreació, oci i turisme

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
- L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisis i exercicis es desenvoluparan de forma presencial.

Escenari IV: Confinament:
- L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisis i exercicis es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Prova escrita. Parcial 1. Es realitzarà virtualment (25%).
AVC2: Prova escrita. Parcial 2. Es realitzarà virtualment (25%).
AVC3: Prova escrita. Anàlisi d'equipaments esportius. Es realitzarà virtualment (10%).
AVC4: Treball. Es manté el format del treball però es modifica l'apartat d'anàlisi de la Instal·lació Esportiva que s'haurà de fer de manera virtual. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (30%).
AVC5: Exercicis pràctics. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens i l'entrega del treball es realitzarà virtualment.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens i l'entrega i seguiment del treball es realitzarà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.