Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Comprendre la importància que les instal•lacions esportives tenen pel desenvolupament professional en els diferents àmbits d’actuació del Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. L’assignatura pretén sensibilitzar respecte als criteris bàsics que han d’utilitzar com arguments de viabilitat social, esportiva i econòmica, funcionalitat, seguretat, respecte ambiental, barreres arquitectòniques, etc en la planificació, disseny, construcció -remodelació i/o gestió d’una instal•lació esportiva o qualsevol espai convencional o no convencional, sota el marc general del PIEC.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARACELI GONZALEZ LAFONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARACELI GONZALEZ LAFONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Part I. El Pla Director d'instal·lacions i Equipaments de Catalunya (PIEC)

          1.1. El PIEC

          1.2. Procés metodològic

          1.3. Els equipaments esportius

          1.4. Els espais esportius en els centres escolars

          1.5. Les àrees d'activitat físicoesportiva

          1.6. El material esportiu

2. Valoració dels equipaments i propostes pel seu planejament

          2.1. El Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM)

          2.2. Estudi de viabilitat social, esportiu i econòmic

3. El procés inversor d’un equipament esportiu (construcció, ampliació, remodelació o reconversió)

          3.1. Conceptes bàsics

          3.2. Projecte arquitectònic i disseny funcional

          3.3. Projecte gestió

                    3.3.1. Projecte funcional: organització, recursos humans i materials, imatge i promoció

                    3.3.2. Projecte activitats: esportives, extraordinàries, programació, previsió usuaris

                    3.3.3. Pla de manteniment: blocs de manteniment, previsió de consums

                    3.3.4. Estudi econòmic i financers: previsió d’ingressos, previsió de despeses, programació dels resultats

          3.4. Projecte pre-obertura

                    3.4.1. Definició necessitats, organització dels espais i calendari execució

                    3.4.2. Comanda material, pressupostos, seguiment proveïdors i instal•lació del material

                    3.4.3. Contractes externs

                    3.4.4. Permisos, llicències, obligacions registrals (SS, IAE,...).

                    3.4.5. Campanya pre-obertura

                    3.4.6. Inauguració i obertura

4. La gestió d’una instal•lació esportiva

          4.1. La gestió funcional

          4.2. La gestió de les activitats

          4.3. La gestió del manteniment i la neteja

          4.4. La gestió econòmica i financera

          4.5. La gestió de la qualitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 30 42
Classes expositives 34 0 34
Elaboració de treballs 0 20 20
Prova d'avaluació 0 30 30
Seminaris 14 10 24
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Centro de Investigaciones Sociológicas (2010). Los hábitos deportivos de los españoles. Madrid: Consejo Superior de Deportes. Recuperat , a http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-soc/encuesta-habitos-deportivos2010.pdf
 • Celma, J. (Coord.) (2003). El procés de construcció i funcionament d'una instal·lació esportiva. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Consejo Superior de Deportes (2005). Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Legislación y documentos técnicas de referencia. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Buenas prácticas en Instalaciones Deportivas. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Seguridad en instalaciones deportivas. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes (2010). Plan Integral para la actividad física y el deporte. Madrid: CSD.
 • Consejo Superior de Deportes. Fundación Alimentum (2011). Los hábitos deportivos de la población escolar en España. Madrid:: Consejo Superior de Deportes. Recuperat , a http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/encuesta-de-habitos-deportivos-p
 • Consejo Superior de Deportes (2012). Seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial. Madrid: CSD.
 • Consell Català de l'Esport (2006). Guia per a la redacció del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments esportius del mun. Esplugues del LLobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a http://esports.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/equipaments_esportiu
 • Consejo Superior de Deportes (2011). Estudio hábitos de la población escolar en Cataluña. Madrid: CSD.
 • Diputació de Barcelona (2007). Cercle de comparació intermunicipal d'Esports: 4ª edició: Resultats any 2006. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Diputació de Barcelona (2004). Guia d'hàbits esportius: Eines per a la planificació esportiva municipal. Barcelona: Diputació de Barcelona. Institut d'Edicions.
 • European Quality Assurance Spain (2012). Accesibilidad total. UNE 170001. . Recuperat , a www.eqa.org/documentos/ACCESIBILIDAD.pdf
 • Garcia Ferrando, M. i Llopis, R. (2011). Ideal democrático y bienestar personal. Madrd: CSD.
 • Institut Biomecànica de Valencia (2005). ¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!. Madrid: IMSERSO. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Recuperat , a http://www.ibv.org/es/libreria/catalogo-de-publicaciones/publicacion/show_produc
 • Institut d'estudis de Seguretat (2006). Guia per a l'elaboració de plans d'autocontrol en instal·lacions esportives. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a http://www.diba.cat/documents/41294/45580/esports-descarregues-equipaments-asses
 • Mestre, J.A. (2010). Gestión de entidades con piscina. Sevilla: Wanceulen.
 • Rovira-Beleta, E. (2012). L'esport inclou. Guia d'accessibilitat. Barcelona: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona. Recuperat , a http://www.bcn.cat/lesportinclou/pdf/GuiaLesportInclouWEB.pdf
 • Secretaria General de l’Esport (2001). Enquesta sobre l’ús i la gestió de les piscines cobertes a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria general de l’Esport (2005). Pla Director d’instal•lacions i Equipaments Esportius a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria General de l’Esport (2005). Fitxes tècniques (1996-2005). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria General de l’Esport (2007). Fulls tècnics (1996-2007). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Secretaria General de l'Esport. Consell Català de l'Esport (2010). Enquesta d'hàbits esportius a Catalunya 2009-2010. Esplugues de Llobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a www.observatoridelesport.cat/uploads/pdf/habits2010.pdf
 • Tarragó, A. (Coord.) (2010). Cicle inversor d'un equipament esportiu públic. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1-Prova escrita. Parcial 1 Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura. 30
AVC2-Prova escrita. Parcial 2 Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura. 30
AVC3-Treball Treball sobre els continguts de l'assignatura 30
AVC4-Exercicis pràctics Activitat i exercicis sobre els continguts teòrics treballats a l'assignatura. 10

Qualificació

Avaluació contínua:
AC1: Prova escrita. Parcial 1: 30%
AC2: Prova escrita. Parcial 2: 30%
AC3: Elaboració treball: 30%
AC4: Exercicis pràctics: 5% elaborats i 5% entregats a classe (per optar a aquesta nota s'han de presentar, com a mínim, el 80% dels exercicis proposats a classe). NO RECUPERABLE


Avaluació Final:
L'alumnat s'haurà de presentar a les avaluacions suspeses o a les que no s'hagi presentat (exceptuant l'AVC4).
En el cas que la mitjana de l'assignatura no surti aprovada per AVC, caldrà recuperar la nota més baixa dels dos parcials (AC1 o AC2)
AC1: Prova escrita. Parcial 1: 30%
AC2: Prova escrita. Parcial 2: 30%
AC3: Treball: 30%
AC4: Exercicis: 10%. Es manté la nota de l'AVC

Tant a l'avaluació contínua com a la final serà necessari obtenir, com a mínim, un 4,5 en cada part (AC1, AC2, AC3) per fer mitjana i, un 5 en el còmput total de l'assignatura (AC1, AC2, AC3, AC4)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura es concreten de la següent manera:

OA1.- Conèixer les característiques bàsiques constructives, funcionals i adaptacions als discapacitats de les principals tipologies d’equipaments esportius convencionals i singulars per a l’activitat física, l’esport, l’educació física i el joc infantil.
OA2.- Identificar la normativa de seguretat i qualitat dels equipaments i material esportiu.
OA3.- Conèixer els aspectes bàsics per la valoració dels equipaments i el seu planejament.
OA4.- Aprofundir en el càlcul de les necessitats actuals i de futur d’equipaments esportius, segons la demanda social, aplicant coneixements de qualitat i sostenibilitat.
OA5.- Conèixer el procés inversor d’un equipament esportiu i disposar d’eines per intervenir en el seu disseny amb l’objectiu de cobrir les necessitats detectades.
OA6.- Capacitar per a dissenyar i controlar els aspectes fonamentals en l’obertura d’una instal•lació esportiva i per redactar el projecte de gestió.
OA7.- Conèixer elements i eines per a la gestió d’una instal•lació esportiva (usuaris, personal, activitats, manteniment i neteja, recursos materials, recursos econòmics, etc.)