Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
A l’àmbit de l’activitat física i l’esport és necessari dominar els aspectes relacionats amb la seguretat de la pràctica d’exercici físic. Una correcta higiene esportiva pot ajudar a optimitzar el rendiment esportiu i a evitar lesions esportives. No obstant, no es poden evitar totes les lesions esportives. En cas de patir un accident, tant esportiu com derivat de malalties o d’altres tipus d’accidents, és necessari poder fer una correcta assistència sanitària immediata en atendre com a primer intervinent a una víctima.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SERGI GARCIA RETORTILLO  / AFRA MASIÀ PLANA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Higiene, prevenció de riscos i promoció de la salut

2. Conceptes bàsics i Atenció sanitària immediata

3. Valoració primària i secundària de la víctima

4. Obstrucció de la via aèria

5. Hemorràgies i xoc

6. Traumatismes i ferides

7. Lesions esportives

8. Lesions produïdes per animals

9. Intoxicacions i anafilaxi

10. Patologies tèrmiques i lesions per electricitat

11. Alteracions de la consciència i de la respiració

12. Problemes mèdics generals

13. Conceptes bàsics de salvament i socorrisme aquàtic

14. Suport vital bàsic de l'adult i pediàtric

15. Ús del desfibril·lador extern automàtitzat (DEA)

16. Mort sobtada en l'esportista

17. La farmaciola

18. Aspectes ètics i legals del socorrisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 9,00 45,00 0 54,00
Resolució d'exercicis 4,00 25,00 0 29,00
Seminaris 25,00 12,00 0 37,00
Sessió expositiva 15,00 0 15,00 30,00
Total 53,00 82,00 15,00 150

Bibliografia

 • Bahr, R., & Maehlum, S. (2007). Lesiones deportivas: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Panamericana.
 • Creu Roja Catalunya (1998). Socorrisme. Tècniques de suport a l'antenció sanitària immediata. Sabadell: Pòrtic.
 • Consell català de ressuscitació. Recuperat , a http://www.ccr.cat
 • Consejo español de RCP. Recuperat , a http://www.cercp.com
 • European Resuscitation Council (ERC). Recuperat , a https://www.erc.edu
 • Magnus, B., & Pfeiffer, R. P. (2007). Las lesiones deportivas. Badalona: Paidotribo.
 • Ortega Pérez, A. (2010). Primeros auxilios. ALTAMAR.
 • Serra, M., & Moncho, A. (2011). Principis bàsics de primers auxilis. Eines per la formació de tècnics. Barcelona: Inde.
 • PRIMEROS AUXILIOS EN EL DEPORTE (CASTELLANO) (2008). Cruz Roja.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AV1: 2 exàmens pràctics Els 2 exàmens parcials conformen el 40% de la nota d'avaluació contínua. Per fer promig s'ha d'aprovar cadascun dels parcials amb un mínim de 5. 40
AV2: 2 exàmens teòrics Els 2 exàmens parcials conformen el 60% de la nota d'avaluació contínua. Per fer promig s'ha d'aprovar cadascun dels parcials amb un mínim de 5. 60

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- AV1: 2 exàmens pràctics: constitueix la nota pràctica, que equival al 40% de la nota d'avaluació contínua. Consta de 2 exàmens pràctics. Per fer promig s'ha d'aprovar cadascun dels exàmens pràctics amb un mínim de 5. En el cas de suspendre un dels exàmens pràctics o els dos es recuperarà únicament la part suspesa (1er pràctic o 2n pràctic o els 2 pràctics) a l'avaluació final.

- AV2: 2 exàmens teòrics: constitueix la nota teòrica, que equival al 60% de la nota d'avaluació contínua. Consta de 2 exàmens parcials. Per fer promig s'ha d'aprovar cadascun dels parcials amb un mínim de 5. En el cas de suspendre un dels parcials o els dos es recuperarà únicament la part suspesa (1er parcial o 2n parcial o els 2 parcials) a l'avaluació final.

És imprescindible assissitir a un mínim del 80% de les pràctiques per poder aprovar en avaluació contínua.

És imprescindible aprovar amb un 5 com a mínim la part pràctica (AV1) i la part teòrica (AV2) independentment per a poder fer promig per la nota final.

AVALUACIÓ FINAL
Els alumnes que no assisteixen a un mínim del 80% de les pràctiques hauran de realitzar un examen pràctic (40%) i un examen teòric (60%), els quals s'hauran d'aprovar amb un 5 per fer mitjana. Aquest no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de quatre activitats:

- AVU1: 2 exàmens pràctics (40%). S'haurà d'obtenir un 5 de cada examen i es podran recuperar.
- AVU2: 2 exàmens teòrics (60%). S'haurà d'obtenir un 5 de cada examen i es podran recuperar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

- És imprescindible obtenir un 5 de cadascuna de les activitats d'avaluació (AV1 i AV2).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura es concreten de la següent manera:
OA1.- Saber diferenciar situacions que precisin una intervenció immediata de primers auxilis.
OA2.- Conèixer i aplicar assistència sanitària immediata en urgències.
OA3.- Conèixer i aplicar assitència sanitària immediata en emergències, incloent casos de mort sobtada.
OA4.- Prendre consciència de la importància de l'aplicació dels primers auxilis en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.
OA5.- Conèixer les bases del salvament aquàtic i dels protocols d'emergències.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Prescripció d'exercici físic per la salut

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
L'exposició teòrica de continguts i els seminaris pràctics es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament:
L'exposició teòrica de continguts i els seminaris pràctics es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- AV1: Exàmens pràctics (40%) | Es realitzaran de manera virtual en el què els estudiants hauran de deixar per escrit l'activitat que farien davant d'una situació plantejada per la professora.
- AV2: Exàmens teòrics (60%) | Es realitzaran de manera virtual a través del Moodle.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", però es desenvoluparan en format no presencial.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", però es desenvoluparan en format no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.