Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura proposa a l'alumnat l'estudi de la fisiologia i el metabolisme en relació a l'equilibri energètic, la salut i el rendiment esportiu. Per aquesta raó, es fa un anàlisi en profunditat dels diferents nutrients i la seva aportació a la dieta i el rendiment de l'esportista.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Alimentació saludable. La piràmide alimentària.

2. Aparell digestiu: anatomia i fisiologia de la digestió. Anatomia i fisiologia del sistema digestiu. Fisiologia de la digestió durant l'exercici

3. Metabolisme i balanç energètic

4. Els nutrients, digestió, absorció i metabolisme: Hidrats de Carboni, Lípids, Proteïnes, Vitamines i Minerals

5. Els grups d'aliments. Etiquetatge dels aliments.

6. Planificació de la dieta de l'esportista.

7. Valoració de l'estat nutricional

8. Consideracions nutricionals en diferents situacions fisiològiques.

9. Patologies cròniques i alimentació

10. Dopatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 0 2
Classes expositives 30 15 45
Prova d'avaluació 8 45 53
Resolució d'exercicis 18 32 50
Total 58 92 150

Bibliografia

 • Barbany Cairo, J.R.; Liza´rraga, A.; Besco´s, R. (2012). Alimentación para el deporte y la salud. Badalona: Editorial Paidotribo..
 • Benardot, D. (2001). Nutrición para deportistas de alto nivel. Barcelona: Hispano-Europea.
 • Brouns, F. (2001). Necesidades nutricionales de los atletas. Barcelona: Paidotribo.
 • Burke S. (2009). Nutrición en el deporte. Aspectos prácticos. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • CESNID (Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica) (2008). Taules de composició d'aliments. Madrid: McGraw-Hill.
 • Esparza, F. (1993). Manual de Cineantropometría. Navarra: GREC i FEMEDE.
 • Gil, A. (2010). Tomo I. Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición . Médica Panamericana.
 • Jeukendrup, A. i Gleeson, M. (2010). Sport Nutrition - An Introduction to Energy (2ª). Champaign, IL.: Human Kinetics.
 • Kenney, W.L., Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2014). Fisiología del deporte y el ejercicio. Panamericana.
 • Pujol-Amat, P. (1998). Nutrición, salud y rendimiento deportivo. Barcelona: Espaxs.
 • Spano,M., Kruskall, L., Thomas D.T. (2017). Nutrition for sport exercise and health. Human Kinetics.
 • Williams, M.H., Anderson, D., Rawson, E. (2013). Nutrition for Health, Fitness & Sport (10th). Boston: McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV1: 2 Exàmens parcials Cada parcial esdevé una prova tipus test de 4 opcions amb resposta única. Cada un dels parcials val 35% de la nota. Cal aprovar amb un 4,5 cada un dels parcials per poder fer mitjana 70
AV3: Activitats de classe i treballs Les activitats es realitzen i es corregeixen a classe. La nota de les activitats de classe s’obtindrà segons el nombre d’exercicis entregats respecte al total i d'acord a la qualitat de les activitats i treballs realitzats, de la participació i de l’actitud a classe.Per optar a l’avaluació continuada s’han d’entregar el 50% de les activitats de classe. 30

Qualificació

Avaluació continuada (AV1+AV3):
És necessari aprovar amb un 4,5 cadascun dels parcials per lliurar matèria i poder fer promig de la nota. Les activitats de classe no són recuperables i el seu contingut pot entrar a tots els exàmens tant parcials com final. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig en funció de les activitats realitzades a classe i analitzar cada cas de forma individual (sempre i quan en els exàmens la nota mínima obtinguda sigui 4,5).
L’assignatura s’aprova amb un 5.
Nota final: 35% de cada examen parcial, 30% de les activitats de classe (AV3).

Avaluació final (AV2 + AV3): L’examen final (AV2) constarà de dos blocs. Cada bloc correspon a cadascun dels parcials realitzats, juntament amb les activitats de classe. Els alumnes només hauran de realitzar aquells blocs que no hagin obtingut la nota mínima de 4,5. En el cas de les activitats de classe entrarà tot el contingut de les mateixes, independentment de què algunes hagin estat superades durant el curs.

Nota final:
Per als alumnes que s´han presentat als parcials i han realitzat les activitats d’avaluació continuada però no han superat un o cap parcial: 35% de cada bloc corresponent als exàmens parcials i 30% de l´avaluació continuada. L’assignatura s’aprova amb un 5.
Per als alumnes que no s´han presentat a cap parcial i han fet les activitats d’avaluació continuada: 35% de cada bloc corresponent als exàmens parcials i 30% de l´avaluació continuada. L’assignatura s’aprova amb un 5.
Per als alumnes que han superat els parcials però no han fet les activitats d’avaluació continuada: 50% de cada examen parcial. La nota final s’obté de la mitjana de la nota de cada parcial o bé de la nota de l’examen final. L’assignatura s’aprova amb un 5.
Per als alumnes repetidors: 50% de cada examen parcial. La nota final s’obté de la mitjana de la nota de cada parcial o bé de la nota de l’examen final.
Per als alumnes que no optin a avaluació continuada (no facin els parcials i no facin les activitats d'avaluació continuada): 100% nota de l'examen final.
No és obligatori assistir a les classes magistrals. Per optar a l’avaluació continuada s’han d’entregar el 50% de les activitats de classe.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Objectius de l’assignatura:

1. Comprendre, analitzar, sintetitzar i avaluar els aspectes fonamentals de la nutrició humana. Adquirir els conceptes bàsics sobre alimentació, nutrició, metabolisme i fisiologia de la digestió.

2. Promocionar la salut mitjançant una correcta alimentació i nutrició, conèixer els hàbits nutricionals saludables.

3. Proporcionar la formació adequada per poder realitzar educació nutricional dins l'àmbit de l’activitat física.

4. Conèixer els aspectes nutricionals i alimentaris que requereix l’organisme abans, durant i desprès de l'activitat física o esportiva.

5. Conèixer les substàncies utilitzades com a ajudes ergogèniques i la seva funció en el rendiment esportiu i els efectes del seu abús.

6. Conèixer i consultar de forma habitual una bibliografia especialitzada en temes d’alimentació, nutrició, salut i activitat física, i estimular l’aprofundiment en les matèries. Diferenciar clarament l’informació científica contrastada de les moltes publicacions i articles divulgatius poc fonamentats.

7. Afavorir en l’aprofundiment dels temes de discussió més actuals, o aquells que interessin o motivin els alumnes d'una manera personal i individualitzada.

Assignatures recomanades

 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3