Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura proposa a l'alumnat l'estudi de la fisiologia i el metabolisme en relació a l'equilibri energètic, la salut i el rendiment esportiu. Per aquesta raó, es fa un anàlisi en profunditat dels diferents nutrients i la seva aportació a la dieta i el rendiment de l'esportista.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Alimentació saludable. La piràmide alimentària.

2. Aparell digestiu: anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu. Fisiologia de la digestió durant l'exercici

3. Metabolisme i balanç energètic

4. Els nutrients, digestió, absorció i metabolisme: Hidrats de Carboni, Lípids, Proteïnes, Vitamines i Minerals

5. Els grups d'aliments. Etiquetatge dels aliments.

6. Planificació de la dieta de l'esportista.

7. Valoració de l'estat nutricional

8. Consideracions nutricionals en diferents situacions fisiològiques.

9. Patologies cròniques i alimentació

10. Ajudes ergogèniques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 12,00 3,00 18,00
Prova d'avaluació 4,00 52,00 0 56,00
Resolució d'exercicis 6,00 12,00 0 18,00
Sessió expositiva 14,00 15,00 14,00 43,00
Treball en equip 3,00 9,00 3,00 15,00
Total 30,00 100,00 20,00 150

Bibliografia

 • Barbany Cairo, J.R.; Liza´rraga, A.; Besco´s, R. (2012). Alimentación para el deporte y la salud. Badalona: Editorial Paidotribo..
 • Brouns, F. (2001). Necesidades nutricionales de los atletas. Barcelona: Paidotribo.
 • Burke S. (2009). Nutrición en el deporte. Aspectos prácticos. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • CESNID (Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica) (2008). Taules de composició d'aliments. Madrid: McGraw-Hill.
 • Esparza, F. (1993). Manual de Cineantropometría. Navarra: GREC i FEMEDE.
 • Gil, A. (2010). Tomo I. Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición . Médica Panamericana.
 • Jeukendrup, A. i Gleeson, M. (2010). Sport Nutrition - An Introduction to Energy (2ª). Champaign, IL.: Human Kinetics.
 • Kenney, W.L., Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2014). Fisiología del deporte y el ejercicio. Panamericana.
 • Pujol-Amat, P. (1998). Nutrición, salud y rendimiento deportivo. Barcelona: Espaxs.
 • Spano,M., Kruskall, L., Thomas D.T. (2017). Nutrition for sport exercise and health. Human Kinetics.
 • Williams, M.H., Anderson, D., Rawson, E. (2013). Nutrition for Health, Fitness & Sport (10th). Boston: McGraw-Hill.
 • Urdampilleta A, Giménez J, Roche E. (2015). Planificación nutricional y deportiva personalizada : nutrición, entrenamiento, suplementación y estrategias motivacionales. . Limencop, D.L. .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Activitats de classe Les activitats es realitzen i es corregeixen a classe. La nota de les activitats de classe s’obtindrà segons el nombre d’exercicis entregats respecte al total i d'acord a la qualitat de les activitats i treballs realitzats, de la participació i de l’actitud a classe. 15 No
AVC2: Treball sobre evidència científica en Nutrició La nota del treball s’obté de la qualitat de cada un dels apartats proposats en el treball. 15 No
AVC3: Treball d'educació nutricional La nota del treball s’obté de la qualitat de cada un dels apartats proposats en el treball. 10 No
AVC4: Exàmen de contingut tròric i pràctic parcial 1 Cal aprovar amb un 4,5 cada un dels parcials per poder fer mitjana. 30
AVC5: Examen de contingut teòric i pràctic parcial 2 Cal aprovar amb un 4,5 cada un dels parcials per poder fer mitjana. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació continuada:
Per optar a l'avaluació continuada cal haver entregat el 80% de les activitats pràctiques avaluatives.
AVC1: Activitats de classe (15%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
AVC2: Treball sobre evidència científica en Nutrició (15%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
AVC3: Treball d'educació nutricional (10%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
AVC4 i AVC5: Exàmen de contingut teròric i pràctic (60%). Es pot fer la mitjana a partir de 4,5. És recuperable.

L’assignatura s’aprova amb un 5.

Avaluació final:
En el cas que es suspengui algun parcial (AVC4, AVC5), s'haurà de recuperar únicament el/s parcial/s suspès/sos a l'examen final. S'haurà d'obtenir un 4,5 a cada un dels parcials per fer mitjana amb la resta de notes (AVC1, AVC2, AVC3).

Si no s'han entregat el 80% de les activitats de l'avaluació continuada, l'alumne haurà de fer l'examen final (100%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

AVU1: Examen (75%). S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 per aprovar l'assignatura. És recuperable.
AVU2: Treball sobre evidència científica en Nutrició (15%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
AVU3: Treball d'educació nutricional (10%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Cal aprovar amb un 4,5 cada un dels parcials (AVC4 i AVC5) per poder fer mitjana i obtenir una nota global de 5 per aprovar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l’assignatura són:

1. Comprendre, analitzar, sintetitzar i avaluar els aspectes fonamentals de la nutrició humana. Adquirir els conceptes bàsics sobre alimentació, nutrició, metabolisme i fisiologia de la digestió.

2. Promocionar la salut mitjançant una correcta alimentació i nutrició, conèixer els hàbits nutricionals saludables.

3. Proporcionar la formació adequada per poder realitzar educació nutricional dins l'àmbit de la salut, l’activitat física i l'esport.

4. Conèixer els aspectes nutricionals i alimentaris que requereix l’organisme abans, durant i desprès de l'activitat física o esportiva.

5. Conèixer les substàncies utilitzades com a ajudes ergogèniques i la seva funció en el rendiment esportiu i els efectes del seu abús.

6. Conèixer i consultar de forma habitual una bibliografia especialitzada en temes d’alimentació, nutrició, salut i activitat física, i estimular l’aprofundiment en les matèries. Diferenciar clarament l’informació científica contrastada de les moltes publicacions i articles divulgatius poc fonamentats.

7. Afavorir en l’aprofundiment dels temes de discussió més actuals, o aquells que interessin o motivin els alumnes d'una manera personal i individualitzada.

Assignatures recomanades

 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i sessions teòriques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i sessions teòriques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1, AVC2, AVC3: Activitats pràctiques i treballs (40%) | Els treballs i activitats pràctiques es faran en format virtual.
AVC4, AVC5: Exàmens (60%) | Els exàmens parcials programats es faran en format virtual.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen final es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen final (AVU1) es realitzarà de manera virtual i els treballs (AVU2 i AVU3) es faran i entregaran de manera no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.