Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura de Teoria de l'Entrenament Esportiu III tracta d'aprofundir en el coneixement d'aquest àrea de coneixement, tenint com a base Teoria d'Entrenament I i com a inici de l'aplicació més orientada a l'aplicació l'assignatura de Teoria de l'Entrenament II. En el cas d'aquesta assignatura de quart curs de grau, l'alumne es centrarà fonamentalment en dos punts importants: d'una banda, es treballarà la capacitat per aprendre a dissenyar sessions i tasques i, d'una altra, s'aprofundirà en la planificació i programació de l'entrenament en els anomenats esports de situació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL ROMERO RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL ROMERO RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, dissenyar, avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu.

Continguts

1. 1. Els esports de situació. 1.1. Progressió del coneixement de l’entrenament: dels esports de prestació a les necessitats dels esports de situació. 1.2. Perspectives metodològiques en l’entrenament: de la visió conductista de l’esport a la concepció provinent de la psicologia ecològica. 1.3. La complexitat de l’esport: visió estructuralista i la seva adaptació a l’esport de situació. 2. Relació de les qualitats físiques amb la visió estructuralista en l’esport. 2.1. Les qualitats motrius i neuromotrius (breu contextualització basada en Teoria I Teoria II). 2.2. Les qualitats perceptiu-motrius. 2.3. Les qualitats cognitives. 2.4. La coordinació neuromuscular. 3. Metodologia de valoració en els esports de situació. 3.1. Orientació de la valoració condicional cap a les habilitats de l’esport 3.2. Valoració de les diferents estructures mitjançant formes jugades de l’esport. 4. Metodologia de planificació i programació en esports de lliga regular. 4.1. El microcicle estructurat. 4.2. La periodització tàctica. 5. El control de la càrrega en els esports de situació. 6. La cerca de l’estat òptim: concepte de tapering. 6.1. Fonaments i models del tapering. 6.2. Aplicació d’un període de tapering als esports amb lliga regular. 7. La sessió com a unitat bàsica d’entrenament. 7.1. Tipus de sessió segons estructura i tasques desenvolupades 7.2. Les diferents fases de la sessió 7.3. Disseny i execució d’una sessió d’entrenament dins d’una programació. 8. La creació de tasques. 8.1. Disseny de tasques amb component predominantment motriu. 8.2. Disseny de tasques amb component predominantment perceptiu-motriu. 8.3. Disseny de tasques amb component predominantment cognitiu i coordinatiu. 8.4. Disseny de tasques integrades. 9. Aplicació professional de l’estudiant de 4rt curs en l’entorn del rendiment esportiu. 9.1. Presentació de situacions reals (a classe) en entorns professionals 9.2. Plantejament del problema 9.3. Propostes de resolució del problema

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 54 84
Classes pràctiques 16 16 32
Elaboració de treballs 3 0 3
Lectura / comentari de textos 4 18 22
Prova d'avaluació 2 0 2
Visionat/audició de documents 5 2 7
Total 60 90 150

Bibliografia

 • CONSULTAR BIBLIOGRAFÍA DE L'ASSIGNATURA TEORIA DE L'ENTRENAMENT II (0000). -. -.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Lectura de dos articles publicats en revistes indexades especialitzades en la matèria. Els estudiants rebran un article i l'hauran de treballar per a comprendre les seves diferents parts i fer posteriorment un examen on hi hauran 10 preguntes de resposta múltiple. Només una de les diferents possibilitats de resposta serà certa. La nota d'examen de cadascun dels articles significarà el 10% de la nota d'avaluació continuada. 20
AVC2: Treball per grups sobre l'assignatura. Aquest treball suposa el 25% per cent de la nota. 25
AVC3: Examen de continguts teòrics. Examen tipus test amb quatre possibilitats de resposta (només una és verdadera) que avalua els continguts desenvolupats a les classes teòriques, classes pràctiques i a l'exposició d'exercicis propis de la matèria. La nota d'aquest examen significarà el 55% de la nota de l'avaluació continuada. 55

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
És imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 per aprovar l’assignatura. Per a poder promitjar la nota, es necessitarà un mínim de 4 tant en l'examen de continguts teòrics com en el treball de l’assignatura.
En el cas de que després de realitzar el promig (sempre i quan no hi hagi cap nota per sota de 4) no es superi la nota de 5, l'estudiant podrà presentar-se a l'examen final per tal d'aprovar l'assignatura.
Per poder promitjar, no hi ha nota mínima en relació a les puntuacions tretes als exàmens dels articles.

AVALUACIÓ FINAL
L’estudiant també té la possibilitat de realitzar un examen final, el qual representarà el 100% de la nota. Serà imprescindible obtenir una qualificació final mínima de 5 per aprovar l'assignatura. La matèria d’aquest examen inclou, a més de tota la matèria de les classes teòriques i pràctiques, possibles preguntes sobre els articles avaluats a l’avaluació continua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació contínua o a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
1.- Aprofundir, tenint com a referències les assignatures Teoria de l'Entrenament II i Teoria de l'Entrenament III, en l'anàlisi i dissenys de càrregues d'entrenament.
2.- Aprofundir en el concepte de tappering com a fase de l'entrenament que cerca l'estat de forma òptim.
3.- Saber dissenyar una sessió d'entrenament ubicada en les diferents fases de la planificació i programació tenint en compte les diferents variables necessàries.
4.- Aprofundir en el disseny de tasques de diferents orientacions.
5.- Iniciar el disseny del treball de metodologia integrada en l'entrenament esportiu.
6.- Conèixer els diferents mètodes de planficació de l'entrenament en esports de situació.
7.- Saber programar el contingut d'entrenament en esports de situació.