Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura de Teoria de l'Entrenament Esportiu III tracta d'aprofundir en el coneixement d'aquest àrea de coneixement, tenint com a base Teoria d'Entrenament I i com a inici de l'aplicació més orientada a l'aplicació l'assignatura de Teoria de l'Entrenament II. En el cas d'aquesta assignatura de quart curs de grau, l'alumne es centrarà fonamentalment en dos punts importants: d'una banda, es treballarà la capacitat per aprendre a dissenyar sessions i tasques i, d'una altra, s'aprofundirà en la planificació i programació de l'entrenament en els anomenats esports de situació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL ROMERO RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL ROMERO RODRIGUEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, dissenyar, avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu.

Continguts

1. Introductori. Síntesi de les assignatures de Teoria de l’Entrenament I i II. 2. Els esports de situació. 2.1. Les diferents necessitats dels esports de prestació i de situació. 2.2. De la visió conductista de l’esport a la concepció provinent de la psicologia ecològica. 2.3. La complexitat de l’esport: visió estructuralista. 3. Les qualitats perceptiu-motrius. 4. Les qualitats cognitives. 5. La coordinació neuromuscular. 6. Valoració de les habilitats pròpies dels esports de situació. 7. Aplicació dels models de planificació de l’entrenament esportiu. 7.1. Similituds de la planificació i programació de l’entrenament entre els esports de prestació i els esports de situació 7.2. Estudi de models de planificació adaptats a esports de situació. La competició en forma de lliga regular. 7.3. Identificació d’objectius i planificació de les càrregues. 7.4. Planificació en esportistes en formació 8. La cerca de l’estat òptim: concepte de tapering. 8.1. Les bases del tapering. 8.2. Models de tapering. 8.3. El tapering en l’esport de prestació: adaptació a períodes o competicions específiques dels esports de situació 8.4. Aplicació d’un període de tapering als esports amb lliga regular. 9. La sessió com a unitat bàsica d’entrenament. 9.1. Tipus de sessió segons les tasques desenvolupades 9.2. Tipus de sessió segons la seva estructura 9.3. Les diferents fases de la sessió 9.4. Disseny i aplicació de la sessió segons objectius. 10. La creació de tasques. 10.1. Objectius de la tasca segons continguts a treballar. Relació amb les habilitats pròpies de cada esport. 10.2. Paràmetres a utilitzar en el disseny de tasques. 10.3. Dissenys de tasques. 10.4. Disseny de tasques amb component predominantment motriu. 10.5. Disseny de tasques amb component predominantment perceptiu-motriu. 10.6. Dissenys de tasques amb component predominantment cognitiu i coordinatiu. 10.7. Dissenys de tasques integrades.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 60 88
Classes pràctiques 14 20 34
Elaboració de treballs 3 0 3
Lectura / comentari de textos 4 18 22
Prova d'avaluació 2 0 2
Visionat/audició de documents 5 2 7
Total 56 100 156

Bibliografia

 • CONSULTAR BIBLIOGRAFÍA DE L'ASSIGNATURA TEORIA DE L'ENTRENAMENT II (0000). -. -.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Lectura de dos articles publicats en revistes indexades especialitzades en la matèria. Els estudiants rebran un article i l'hauran de treballar per a comprendre les seves diferents parts i fer posteriorment un examen on hi hauran 10 preguntes de resposta múltiple. Només una de les diferents possibilitats de resposta serà certa. La nota d'examen de cadascun dels articles significarà el 10% de la nota d'avaluació continuada. 20
AVC2: Treballs per grups sobre les pràctiques realitzades a l'assignatura. Aquests treballs (el seu promig) suposaran el 20 per cent de la nota. 20
AVC3: Examen de continguts teòrics. Examen tipus test amb quatre possibilitats de resposta (només una és verdadera) que avalua els continguts desenvolupats a les classes teòriques, classes pràctiques i a l'exposició d'exercicis propis de la matèria. La nota d'aquest examen significarà el 60% de la nota de l'avaluació continuada. 60

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
És imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 per aprovar l’assignatura. Per a poder promitjar la nota, es necessitarà un mínim de 4 tant en l'examen de continguts teòrics com a les avaluacions de les pràctiques desenvolupades.
En el cas de que després de realitzar el promig (sempre i quan no hi hagi cap nota per sota de 4) no es superi la nota de 5, l'estudiant podrà presentar-se a l'examen final per tal d'aprovar l'assignatura.


AVALUACIÓ FINAL
L’estudiant també té la possibilitat de realitzar un examen final, el qual representarà el 100% de la nota. Serà imprescindible obtenir una qualificació final mínima de 5 per aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
1.- Aprofundir, tenint com a referències les assignatures Teoria de l'Entrenament II i Teoria de l'Entrenament III, en l'anàlisi i dissenys de càrregues d'entrenament.
2.- Aprofundir en el concepte de tappering com a fase de l'entrenament que cerca l'estat de forma òptim.
3.- Saber dissenyar una sessió d'entrenament ubicada en les diferents fases de la planificació i programació tenint en compte les diferents variables necessàries.
4.- Aprofundir en el disseny de tasques de diferents orientacions.
5.- Iniciar el disseny del treball de metodologia integrada en l'entrenament esportiu.
6.- Conèixer els diferents mètodes de planficació de l'entrenament en esports de situació.
7.- Saber programar el contingut d'entrenament en esports de situació.