Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Al llarg de la carrera l'alumnat cursarà 3 assignatures d'entrenament. En aquesta primera assignatura, es pretén que l'alumnat entengui els fonaments de la teoria de l'entrenament, així com les adaptacions que l'rganització i execució d'exercici física provoca en els diferents sistemes orgànics. L'alumnat finalitzarà l'assignatura organitzant càrregues de treball per tal d'aconseguir objectius de millora per a situacions no complexes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI VICENS BORDAS
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, dissenyar, avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu.

Continguts

1. Generalitats de la teoria de l’entrenament esportiu. 1.1.Contextualització. 1.2. L’activitat física i l’esport.

2. Les qualitats físiques de l’ésser humà. 2.1. Conceptualització de les qualitats físiques 2.2. Classificació de les qualitats físiques 2.3. Introducció a les capacitats físiques condicionals 2.4. Introducció a les capacitats coordinatives

3. Entrenament de la força. 3.1. Contextualització: Bases neurofisiològiques 3.2. Les diferents expressions de la força muscular 3.3. Metodologia i equipament de l’entrenament de la força 3.4. Valoració funcional de la força

4. Flexibilitat i mobilitat 4.1. Conceptualització 4.2. Classificació dels estiraments 4.3. Metodologia de l’entrenament 4.4. Valoració de la mobilitat

5. Entrenament de la resistència. 5.1. Fonaments bàsics i classificació de resistència 5.2. Manifestacions de la resistència 5.3. Metodologia de l’entrenament de la resistència 5.4. Entrenament predominant de la resistència aeròbica 5.5. Entrenament predominant de la resistència anaeròbica làctica 5.6. Valoració funcional de la resistència

6. 6La velocitat. 6.1 Concepte 6.2 Manifestacions 6.3 Metodologia d'entrenament 6.4 Agilitat. 6.4.1 Els canvis de direcció 6.5 Mètodes de valoració i control

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 15 27
Classes expositives 22 0 22
Lectura / comentari de textos 2 50 52
Prova d'avaluació 9 40 49
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Anderson B. (2010). Estirándose. Barcelona: RBA libros.
 • Baechle, R. (2008). Essentials of strength training and conditioning (3a). Champaign: Human Kinetics.
 • Bompa, T.O. (2007). Periodización. Teoria y metodología del entrenamiento deportivo. Barcelona: Hispano Europea.
 • Bompa, TO. (2005). Entrenamiento para jóvenes deportistas . Barcelona: Hispano Europea.
 • Bosch, F (2015). Strength training and coordination: an integrative approach. Rotterdam: 2010 Publishers.
 • Cometti, G. (2007). Los métodos modernos de la musculación. Barcelona: Paidotribo.
 • Clark, M., & Lucett, S. (2010). NASM essentials of corrective exercise training. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Chu, D. A., & Myer, G. (2013). Plyometrics. Human Kinetics..
 • Delavier, F., & Gundill, M. (2012). Musculación. El método Delavier. Madrid: HISPANO EUROPEA..
 • Esnault M. (2000). Streching: Estiramientos de las cadenas musculares (2a). Barcelona: Masson.
 • Faigenbaum, A., & Westcott, W. (2009). Youth Strength Training: Programs for Health, Fitness, and Sport.. Human Kinetics..
 • Gamble, P. (2013). Strength and conditioning for team sports: sport-specific physical preparation f. New York: Routledge.
 • García Manso, J.M.; Navarro, M. i Ruíz, J.A. (1996). Planificación del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
 • García Manso, J.M. (1999). Alto rendimiento. La adaptación y la excelencia deportiva. Madrid: Gymnos.
 • García Manso, J.M.; Navarro, M. i Ruíz, J.A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
 • González Badillo, J.J., Sánchez Medina, L., Pareja Blanco, F., & Rodríguez Rosel (2017). La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evalua. Ergotech.
 • Grosser, M. i Starischka, S. (1988). Principios de entrenamiento deportivo. Barcelona: Martínez Roca.
 • Grosser, M.; Bruggeman, P. i Zintl, F. (1989). Alto Rendimiento Deportivo. Barcelona: Martínez Roca.
 • Harre, D. (1987). Teoría del enrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium.
 • Hawley J, Burke L. (2000). Rendimiento deportivo máximo: estrategias para el entrenamiento y la nutrición. Barcelona: Paidotribo.
 • Iñigo Mujika (2012). Endurance Training: Science and Practice.. Iñigo Mujika.
 • Issurin V (2011). ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. Periodización en bloques. Barcelona: Paidotribo.
 • Kovacs M (2010). Dynamic streching. Ullysses Press.
 • Manno, R. (1991). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.
 • Matveev, L.P. (1991). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.
 • Meinel, K. i Schnabel, G. (2004). Teoría del movimiento (2ª edició). Buenos Aires : Stadium.
 • McArdle, W.D.; Katch, F.I. i Katch, V.L. (2010). Exercise Physiology. Energy Nutrition and Human Performance. Philadelphia: Lippincott williams & wilkins.
 • Nacleiro, F. (2010). Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. Madrid: Panamericana.
 • Navarro, F. (1998). La resistencia. Entrenamiento y planificación. Madrid: Gymnos.
 • Navarro, F. i Rivas, A. (2001). Planificación y organización del entrenamiento. Madrid: Gymnos.
 • Platonov, V.N. (1991). La adaptación en el deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Platonov, V.N. (1988). El Entrenamiento Deportivo. Teoría y metodología. Barcelona: Paidotribo.
 • Richard Schmidt, Tim Lee (2011). Motor Control and Learning. A Behavioral Emphasis.. Human Kinetics..
 • Stiff MC, Verkhoshanky Y. (2004). Superentrenamiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Solé, J. (2008). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Libro de ejercicios. Barcelona: Sicrospat.
 • Solé J. (2006). Planificación del entrenamiento deportivo: libro de ejercicios. Barcelona: Sicropat Sport.
 • Tous, J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Barcelona: Ergo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Exàmens parcials de contingut teòric Hi haurà tants parcials com es consideri en funció del seguiment de l'alumnat 70
AVC2: Pràctiques realitzades a classe És obligatòria l'assistència a la classe pràctica per poder optar a la nota de cadascun dels exercicis a avaluar. S’avalua amb la nota de Apte/No apte. És necessari assistir al 80% de les pràctiques realitzades a classe per poder optar a aquesta nota. Aquestes pràctiques no es poden recuperar. 15
AVC3:Exàmens d’articles científics. Exàmens tipus test d’articles científics relacionats amb el contingut de l’assignatura 15

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA: AV1 (70%) + AV2 (15%) + AV3 (15%)

És necessari obtenir un mínim de 4 en cadascun dels exàmens parcials, per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens.
És necessari aprovar amb un 5 el sumatori de parcials per a poder fer promig de la nota. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig en funció de la participació activa i positiva a classe i analitzant cada cas de forma individual.

Les activitats d'avaluació AV2 i AV3 no són recuperables.

AVALUACIÓ FINAL: Examen final 100% (entra tot el treball autònom i activitats de seminari)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Entendre els fonaments de la teoria de l’entrenament com a àrea de coneixement, incidint especialment en la comprensió, estudi i aplicació dels principis que la regeixen.
OA2.- Adquirir un vocabulari específic de la matèria, entenent què signifiquen les càrregues d’entrenament i com es produeixen les adaptacions desitjades en l’organisme
OA3.- Conèixer les adaptacions que l’organització y execució de l’exercici físic provoca en els diferents sistemes orgànics
OA4.- Conèixer les qualitats físiques de l’ésser humà, incidint en l’estudi d’aquelles més relacionades amb un major component motriu
OA5.- Saber organitzar, segons situacions no complexes, les càrregues de treball per tal d’aconseguir els objectius que es determinin

Assignatures recomanades

 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Readaptació a l'esforç
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3