Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estructurada a partir de dos esports: tennis i judo JUDO El judo és un esport de lluita que afavoreix l’adquisició de valors i de noves formes de moviment possibilitant al practicant d’un ampli ventall de respostes als problemes motrius plantejats. L’assignatura tracta el judo i els jocs de lluita des d’una vessant pràctica i vivencial, per transmetre continguts bàsics (tècnics, tàctics i reglamentaris) treballant la metodologia de l’ensenyament del judo en diferents àmbits: educatiu, recreatiu i d’entrenament. TENNIS El tennis és un esport d'oposició i adversari. S'enfronten dos jugadors o dues parelles de jugadors, que es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa, consistent a colpejar una pilota amb una raqueta per fer-la passar per damunt de la xarxa de manera que l'oponent no la pugui tornar. La matèria se centra en les generalitats de l'esport i en la iniciació als fonaments tècnics i tàctics del tennis. Es plantegen eines i recursos metodològics del tennis i la transferència a d'altres esports de raqueta.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CAMPOS RIUS  / FATIMA RIBOT I SITJA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. JUDO

          1.1. - ELS ESPORTS DE LLUITA 1.1- Contextualització dins els esports d’adversari 1.2- Classificació 1.3- Característiques generals

          1.2. - EL JUDO 2.1-Història i evolució 2.2- Conceptes bàsics i aspectes formals en la pràctica del judo 2.3- Aspectes bàsics del reglament 2.4- Nomenclatura bàsica

          1.3. - METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DEL JUDO 3.1- Consideracions generals en el procés d’iniciació de l’ensenyament del judo 3.2- Fonaments del judo 3.3- Pràctica dels elements tècnics i tàctics (nivell iniciació) 3.4- Mètodes i models d’ensenyament de la tècnica bàsica en judo

          1.4. - ELS ESPORTS DE LLUITA EN L'ÀMBIT EDUCATIU 4.1- Elements educatius del judo 4.2- Proposta metodològica per l’ensenyament i l’aprenentatge d’activitats i jocs de lluita 4.2.1- Orientacions didàctiques i estratègies d’intervenció docent. 4.2.2- Disseny d’una proposta didàctica i aplicació pràctica. 4.3- Pràctica de jocs de lluita i d’oposició 4.4- Criteris per la classificació dels jocs de lluita i d’oposició.

          1.5. - L'ENTRENAMENT EN ELS ESPORTS DE LLUITA 5.1- Anàlisi dels factors que condicionen la pràctica 5.2- Riscos i prevencions en edats infantils 5.3- Desenvolupament de les capacitats condicionals 5.4- Planificació i estructura de l’entrenament esportiu

2. TENNIS

          2.1. Generalitats i organització del tennis / Generalidades y organización del tenis.

          2.2. Els fonaments de la tècnica, la tàctica i l'estratègia en el tennis / Los fundamentos de la técnica, la táctica i la estrategia en el tenis.

          2.3. Les eines metodològiques i didàctiques per a l'ensenyament i entrenament del tennis / Las herramientas metodológicas y didácticas para la enseñanza y entrenamiento del tenis.

          2.4. El disseny, intervenció i avaluació d'activitats de tennis en funció dels esportistes / El diseño, intervención y evaluación de actividades de tenis en función de los deportistas.

          2.5. El rol del monitor/entrenador de tennis / El rol del monitor/entrenador de tenis.

          2.6. L'organització de competicions i esdeveniments de tennis / La organización de competiciones y eventos de tenis.

          2.7. Altres esports de raqueta / Otros deportes de raqueta.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 15 19
Classes expositives 28 4 32
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 34 32 66
Elaboració de treballs 3 45 48
Lectura / comentari de textos 5 32 37
Prova d'avaluació 7 66 73
Seminaris 18 6 24
Total 100 200 300

Bibliografia

 • Taira, S. (2009). La esencia del Judo (Volúmenes I y II). Gijón: Satori.
 • Álamo, J.M. (2008). La iniciación al judo en la educación física escolar. Sevilla: Wanceulen.
 • García-García, J.M. (2006). Judo, juegos para la mejora del aprendizaje de las técnicas. Barcelona: Paidotribo.
 • Kano, J. (1989). Judo Kodokan. Madrid: Eyras.
 • COE (1993). Tenis. Comité Olímpico Español (I i II) . Madrid: COE.
 • Díaz. J. (1995). El currículum de la educación física en la reforma educativa. Barcelona: Inde.
 • Federación Alemana de Tenis (1982). Escuela de campeones. Vol 1-5. Barcelona: Hispano Europea.
 • FFT. (1987). Mini-tennis, Maxi-tennis. París: Vigot.
 • VVAA (2000). I ARA, TENNIS!!! Material didàctic de tennis a les escoles. Barcelona: Federació Catalana de Tennis.
 • Blázquez, D. (1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Sanz, D. (2014). El tenis en la escuela. Barcelona: Paidotribo.
 • Torres, G. & Carrasco, L. (2005). El tenis en la escuela. Barcelona: Inde.
 • Batalla, A. (2002). Deportes individuales. Barcelona: Inde.
 • Elliot, B., Reid, M. & Crespo, M. (2009). Technique development in tennis stroke production. Londres: International Tennis Federation.
 • Reid, M., Quinn, A. & Crespo, M. (2003). Strength and conditioning for tennis. Londres: International Tennis Federation.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Exàmen teòric (judo) Preguntes dels seminaris, dels articles i del treball autònom 19
AVC2: Disseny d'un treball (judo) En grup 8
AVC3: Exàmen pràctic (judo) Per parelles: demostració de l'execució de les diferents tècniques de judo treballades a les sessions pràctiques 13
AVC4: Intervenció en les pràctiques (judo) Demostrar una actitud activa en les classes pràctiques i proposar i aplicar una proposta d'exercici per a respondre a un objectiu concret 10
AVC5: Disseny sessió pràctica de tennis / Diseño sesión práctica de tenis. Individualment caldrà dissenyar una sessió d'entrenament de tennis de 40 minuts seguint pautes especificades / Individualmente se debe diseñar una sesión de entrenamiento de tenis de 40 minutos siguiendo unas pautas especificadas. 10
AVC6: Direcció d'una sessió pràctica de tennis / Dirección de una sesión práctica de tenis. Individualment caldrà dirigir la sessió d'entrenament de tennis de 40 minuts que s'haurà dissenyat prèviament / Individualmente se debe dirigir la sesión de entrenamiento de tenis de 40 minutos que se habrá diseñado previamente. 10
AVC7: Observació-Avaluació d'una sessió de tennis / Observación-Evaluación de una sesión de tenis. L'estudiant observarà i avaluarà la sessió posada en pràctica per un company/a / El estudiante observará y evaluará la sesión impartida por un compañero/a. 5
AVC8: Examen teòric / Examen teórico. Preguntes de les sessions teòriques, dels seminaris, dels articles, de les pràctiques i del treball autònom / Preguntas de las sesiones teóricas, de los seminarios, de los artículos, de las prácticas y del trabajo autónomo. 20
AVC9: Treball d'autoavaluació del joc propi / Trabajo de autoavaluación del juego propio. L'estudiant haurà de preparar un informe on analitzarà i compararà els seus cops de tennis i nivell de joc prèviament gravat. 5

Qualificació

És imprescindible aprovar cadascuna de les matèries per separat (judo i tennis) per a poder fer la mitjana de la nota / Es imprescindible aprobar cada una de las materias por separado (judo y tenis) para poder hacer media.

Cadascuna de les matèries (judo i tennis) seran aprovades si se superen amb una nota de 5 o més cadascuna de les parts de què estan composades. En cas de no superar alguna de les parts, l'alumnat es pot presentar a l'avaluació final única per recuperar només la part suspesa / Cada una de las materias (judo y tenis) serán aprobadas si se superan con una nota de 5 o más cada una de las partes de que están compuestas. En caso de no superar alguna de las partes, el alumnado puede presentarse a la evaluación final única para recuperar sólo la parte suspendida.

L'avaluació final única per a l'alumnat que no hagi assistit al 80% de les pràctiques consistirà en un examen teòric i pràctic i un treball aplicat (tennis) / La evaluación final única para el alumnado que no haya asistido al 80% de las prácticas consistirá en un examen teórico y práctico y un trabajo aplicado (tenis).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne/a com a no presentat a aquell qui no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació continuada / Se considerará a un alumno/a como no presentado a aquel que no se presente a la evaluación final no habiendo superado la evaluación continuada.

Observacions

El objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:

OA1.-Assolir uns coneixements generals sobre el judo, el tennis i els esports de lluita i de raqueta.
OA2.-Adquirir els coneixements teòrics i pràctics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris, i el domini d’aquells que siguin imprescindibles per a la pràctica.
OA3.-Conduir activitats lúdiques que puguin permetre el domini dels fonaments dels esports d'adversari.
OA4.-Conèixer i valorar les possibilitats educatives i recreatives dels esports d'adversari.
OA5.-Dissenyar propostes metodològiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge en els esports d'adversari amb caràcter educatiu i recreatiu.
OA6.-Conèixer i identificar els elements que intervenen en l’entrenament dels esports d'adversari.
OA7.-Desenvolupar el nivell d’autonomia i competència necessaris per la recerca i la intervenció professional.

La majoria de classes són pràctiques, per tant, per poder-les desenvolupar correctament cal portar la roba esportiva específica per al judo (judogui). En el cas del tennis, els estudiants poden portar raqueta pròpia.