Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estructurada a partir de dos esports: tennis i judo JUDO El judo és un esport de lluita que afavoreix l’adquisició de valors i de noves formes de moviment possibilitant al practicant d’un ampli ventall de respostes als problemes motrius plantejats. L’assignatura tracta el judo i els jocs de lluita des d’una vessant pràctica i vivencial, per transmetre continguts bàsics (tècnics, tàctics i reglamentaris) treballant la metodologia de l’ensenyament del judo en diferents àmbits: educatiu, recreatiu i d’entrenament. TENNIS El tennis és un esport d'oposició i adversari. S'enfronten dos jugadors o dues parelles de jugadors, que es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa, consistent a colpejar una pilota amb una raqueta per fer-la passar per damunt de la xarxa de manera que l'oponent no la pugui tornar. La matèria se centra en les generalitats de l'esport i en la iniciació als fonaments tècnics i tàctics del tennis. Es plantegen eines i recursos metodològics del tennis i la transferència a d'altres esports de raqueta.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CAMPOS RIUS  / FATIMA RIBOT I SITJA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. JUDO

          1.1. - ELS ESPORTS DE LLUITA 1.1- Contextualització dins els esports d’adversari 1.2- Classificació 1.3- Característiques generals

          1.2. - EL JUDO 2.1-Història i evolució 2.2- Conceptes bàsics i aspectes formals en la pràctica del judo 2.3- Aspectes bàsics del reglament 2.4- Nomenclatura bàsica

          1.3. - METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DEL JUDO 3.1- Consideracions generals en el procés d’iniciació de l’ensenyament del judo 3.2- Fonaments del judo 3.3- Pràctica dels elements tècnics i tàctics (nivell iniciació) 3.4- Mètodes i models d’ensenyament de la tècnica bàsica en judo

          1.4. - ELS ESPORTS DE LLUITA EN L'ÀMBIT EDUCATIU 4.1- Elements educatius del judo 4.2- Proposta metodològica per l’ensenyament i l’aprenentatge d’activitats i jocs de lluita 4.2.1- Orientacions didàctiques i estratègies d’intervenció docent. 4.2.2- Disseny d’una proposta didàctica i aplicació pràctica. 4.3- Pràctica de jocs de lluita i d’oposició 4.4- Criteris per la classificació dels jocs de lluita i d’oposició.

          1.5. - L'ENTRENAMENT EN ELS ESPORTS DE LLUITA 5.1- Anàlisi dels factors que condicionen la pràctica 5.2- Riscos i prevencions en edats infantils 5.3- Desenvolupament de les capacitats condicionals 5.4- Planificació i estructura de l’entrenament esportiu

2. TENNIS

          2.1. Generalitats i organització del tennis / Generalidades y organización del tenis.

          2.2. Els fonaments de la tècnica, la tàctica i l'estratègia en el tennis / Los fundamentos de la técnica, la táctica i la estrategia en el tenis.

          2.3. Les eines metodològiques i didàctiques per a l'ensenyament i entrenament del tennis / Las herramientas metodológicas y didácticas para la enseñanza y entrenamiento del tenis.

          2.4. El disseny, intervenció i avaluació d'activitats de tennis en funció dels esportistes / El diseño, intervención y evaluación de actividades de tenis en función de los deportistas.

          2.5. El rol del monitor/entrenador de tennis / El rol del monitor/entrenador de tenis.

          2.6. L'organització de competicions i esdeveniments de tennis / La organización de competiciones y eventos de tenis.

          2.7. Altres esports de raqueta / Otros deportes de raqueta.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 15,00 0 19,00
Elaboració individual de treballs 3,00 45,00 0 48,00
Lectura / comentari de textos 5,00 32,00 0 37,00
Prova d'avaluació 7,00 66,00 0 73,00
Seminaris 18,00 6,00 0 24,00
Sessió expositiva 28,00 4,00 0 32,00
Sessió participativa 1,00 0 0 1,00
Sessió pràctica 34,00 32,00 0 66,00
Total 100,00 200,00 0 300

Bibliografia

 • Taira, S. (2009). La esencia del Judo (Volúmenes I y II). Gijón: Satori.
 • Álamo, J.M. (2008). La iniciación al judo en la educación física escolar. Sevilla: Wanceulen.
 • García-García, J.M. (2006). Judo, juegos para la mejora del aprendizaje de las técnicas. Barcelona: Paidotribo.
 • Kano, J. (1989). Judo Kodokan. Madrid: Eyras.
 • COE (1993). Tenis. Comité Olímpico Español (I i II) . Madrid: COE.
 • Díaz. J. (1995). El currículum de la educación física en la reforma educativa. Barcelona: Inde.
 • Federación Alemana de Tenis (1982). Escuela de campeones. Vol 1-5. Barcelona: Hispano Europea.
 • FFT. (1987). Mini-tennis, Maxi-tennis. París: Vigot.
 • VVAA (2000). I ARA, TENNIS!!! Material didàctic de tennis a les escoles. Barcelona: Federació Catalana de Tennis.
 • Blázquez, D. (1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Sanz, D. (2014). El tenis en la escuela. Barcelona: Paidotribo.
 • Torres, G. y Carrasco, L. (2005). El tenis en la escuela. Barcelona: Inde.
 • Batalla, A. (2002). Deportes individuales. Barcelona: Inde.
 • Elliot, B., Reid, M. & Crespo, M. (2009). Technique development in tennis stroke production. Londres: International Tennis Federation.
 • Reid, M., Quinn, A. & Crespo, M. (2003). Strength and conditioning for tennis. Londres: International Tennis Federation.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Exàmen teòric (judo) Preguntes dels seminaris, dels articles i del treball autònom 19 No
AVC2: Disseny d'un treball (judo) En grup 8 No
AVC3: Exàmen pràctic (judo) Per parelles: demostració de l'execució de les diferents tècniques de judo treballades a les sessions pràctiques 13 No
AVC4: Intervenció en les pràctiques (judo) Demostrar una actitud activa en les classes pràctiques i proposar i aplicar una proposta d'exercici per a respondre a un objectiu concret 10 No
AVC5: Disseny sessió pràctica de tennis / Diseño sesión práctica de tenis. Individualment caldrà dissenyar una sessió d'entrenament de tennis de 40 minuts seguint pautes especificades / Individualmente se debe diseñar una sesión de entrenamiento de tenis de 40 minutos siguiendo unas pautas especificadas. 10 No
AVC6: Direcció d'una sessió pràctica de tennis / Dirección de una sesión práctica de tenis. Individualment caldrà dirigir la sessió d'entrenament de tennis de 40 minuts que s'haurà dissenyat prèviament / Individualmente se debe dirigir la sesión de entrenamiento de tenis de 40 minutos que se habrá diseñado previamente. 10 No
AVC7: Observació-Avaluació d'una sessió de tennis / Observación-Evaluación de una sesión de tenis. L'estudiant observarà i avaluarà la sessió posada en pràctica per un company/a / El estudiante observará y evaluará la sesión impartida por un compañero/a. 5 No
AVC8: Examen teòric / Examen teórico. Preguntes de les sessions teòriques, dels seminaris, dels articles, de les pràctiques i del treball autònom / Preguntas de las sesiones teóricas, de los seminarios, de los artículos, de las prácticas y del trabajo autónomo. 20 No
AVC9: Treball d'autoavaluació del joc propi / Trabajo de autoavaluación del juego propio. L'estudiant haurà de preparar un informe on analitzarà i compararà els seus cops de tennis i nivell de joc prèviament gravat. 5 No

Qualificació

És imprescindible aprovar cadascuna de les matèries per separat (judo i tennis) per a poder fer la mitjana de la nota / Es imprescindible aprobar cada una de las materias por separado (judo y tenis) para poder hacer media.

Cadascuna de les matèries (judo i tennis) seran aprovades si se superen amb una nota de 5 o més cadascuna de les parts de què estan composades. En cas de no superar alguna de les parts, l'alumnat es pot presentar a l'avaluació final única per recuperar només la part suspesa / Cada una de las materias (judo y tenis) serán aprobadas si se superan con una nota de 5 o más cada una de las partes de que están compuestas. En caso de no superar alguna de las partes, el alumnado puede presentarse a la evaluación final única para recuperar sólo la parte suspendida.

L'avaluació final única per a l'alumnat que no hagi assistit al 80% de les pràctiques consistirà en un examen teòric i pràctic i un treball aplicat (tennis) / La evaluación final única para el alumnado que no haya asistido al 80% de las prácticas consistirá en un examen teórico y práctico y un trabajo aplicado (tenis).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne/a com a no presentat a aquell qui no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació continuada / Se considerará a un alumno/a como no presentado a aquel que no se presente a la evaluación final no habiendo superado la evaluación continuada.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor/a responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.
A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:


AVC1: Examen teòric/Exámen teórico (judo): 40% (s'haurà d'aprovar amb un 5/Se deberá aprobar con un 5).
AVC2: Disseny d'un treball individual/Diseño de un trabajo individual (judo): 20% (s'haurà d'aprovar amb un 5/Se deberá aprobar con un 5).
AVC3: Examen pràctic/Exámen práctico (judo): 40% (s'haurà d'aprovar amb un 5/Se deberá aprobar con un 5).
AVC5: Treball individual/Trabajo individual (tennis): 20% (s'haurà d'aprovar amb un 5/Se deberá aprobar con un 5).
AVC6: Treball individual/Trabajo individual (tennis): 20% (s'haurà d'aprovar amb un 5/Se deberá aprobar con un 5).
AVC8: Examen teòric/Exámen trórico (tennis): 40% (s'haurà d'aprovar amb un 5/Se deberá aprobar con un 5).
AVC9: Treball d'autoavaluació del joc propi/Trabajo de autoavaluación del juego propio (tennis): 20% (s'haurà d'aprovar amb un 5/Se deberá aprobar con un 5).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 / Para considerar superada la asignatura, se necesitará obtener una calificación mínima de 5.0.

Tutoria

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Escenari I. Presencial: La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

El objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:

OA1.-Assolir uns coneixements generals sobre el judo, el tennis i els esports de lluita i de raqueta.
OA2.-Adquirir els coneixements teòrics i pràctics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris, i el domini d’aquells que siguin imprescindibles per a la pràctica.
OA3.-Conduir activitats lúdiques que puguin permetre el domini dels fonaments dels esports d'adversari.
OA4.-Conèixer i valorar les possibilitats educatives i recreatives dels esports d'adversari.
OA5.-Dissenyar propostes metodològiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge en els esports d'adversari amb caràcter educatiu i recreatiu.
OA6.-Conèixer i identificar els elements que intervenen en l’entrenament dels esports d'adversari.
OA7.-Desenvolupar el nivell d’autonomia i competència necessaris per la recerca i la intervenció professional.

La majoria de classes són pràctiques, per tant, per poder-les desenvolupar correctament cal portar la roba esportiva específica per al judo (judogui). En el cas del tennis, els estudiants poden portar raqueta pròpia.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
- Judo: l'exposició teòrica i pràctica de les sessions de judo es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.
- Tennis: l'exposició teòrica de continguts de tennis, el disseny d'activitats pràctiques de tennis, el desenvolupament d'un cas pràctic: la sessió de tennis i el Seminari d'esports de raqueta es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament:
- Judo: Les classes teòriques i pràctiques de judo es realitzaran de forma no presencial a través de classes virtuals i supòsits pràctics al moodle.
- Tennis: L'exposició teòrica de continguts de tennis es desenvoluparà de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle. El disseny d'activitats pràctiques de tennis i el desenvolupament d'un cas pràctic s'encarregarà i es lliurarà a través del moodle.


Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial:
Avaluació continuada:
Judo:
AVC1: Examen teòric | Es desenvoluparà de manera presencial.
AVC2: Disseny d'un treball | Es manté el format del treball i s'entregarà a través de moodle.
AVC3: Examen pràctic | Es realitzarà en parelles de manera presencial.
AVC4: Intervenció en les pràctiques | Es realitzarà de manera presencial al tatami de judo.

Tennis:
AVC5: Disseny sessió pràctica de tennis | Es realitzarà a través del moodle.
AVC6: Direcció d'una sessió pràctica de tennis | Es descriurà i justificarà la sessió a través d'un annex a aquesta i lliurament de manera virtual.
AVC7: Observació-Avaluació d'una sessió de tennis | Es realitzarà de manera virtual.
AVC8: Examen teòric | Es realitzarà de manera presencial.
AVC9: Treball d'autoavaluació del joc propi | Es realitzarà amb el mateix format.

Per optar a l'avaluació continuada de les dues subassignatures s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant la signatura de l'assistència a les classes pràctiques que es desenvoluparan presencialment.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació de les dues subassignatures es mantenen i es desenvolupen en format presencial.

Els criteris de la nota No Presentat es mantenen igual.


Escenari IV. Tancament perllongat:

Avaluació continuada:
Judo:
AVC1: Examen teòric | Es desenvoluparà de manera virtual a través de moodle/ Exámen teórico | Se desarrollará virutualmente a través del moodle.
AVC2: Disseny d'un treball | Es manté el format del treball i s'entregarà a través de moodle / Diseño de un trabajo | Se mantiene el formato del trabajo i se entregará a través del moodle.
AVC3: Examen pràctic | Serà individual i es realitzarà de manera virtual / Exámen práctico | Será individual y se realizará de manera virtual.
AVC4: Intervenció en les pràctiques | Es realitzarà a través de supòsits pràctics i tasques interactives a través del moodle. / Intervenció en las prácticas | Se realizará a través de supuestos prácticos y tareas interactivas.

Tennis:
AVC5: Disseny sessió pràctica de tennis | Es realitzarà a través del moodle / Diseño de una sesión práctica de tennis | Se realizará a través del moodle.
AVC6: Direcció d'una sessió pràctica de tennis | Es descriurà i justificarà la sessió a través d'un annex a aquesta i lliurament de manera virtual / Dirección de una sesión práctica de tennis | Se descrivirá y justificará la sesión a través de un annexos y la entrega será virtual.
AVC7: Observació-Avaluació d'una sessió de tennis | Es realitzarà de manera virtual / Observación - Evaluación de una sesión de tennis | Se realizará virtualmente.
AVC8: Examen teòric | Es realitzarà de manera virtual / Exámen teórico | Se realizará virtualmente a través de Moodle.
AVC9: Treball d'autoavaluació del joc propi | Es realitzarà amb el mateix format adaptant-ne les condicions de la gravació / Trabajo de autoavaluación del juego propio | Se realitzará con el mismo formato adaptando las condiciones de grabación.

Per optar a l'avaluació continuada de les dues subassignatures s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant l'entrega de tasques o activitats mitjançant el moodle.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació de les dues subassignatures es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Els criteris de la nota No Presentat es mantenen igual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment.

Escenari I. Presencial: La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.