Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura d’Activitats i Esports Aquàtics pretén donar una visió global i entenedora a la tasca d’un professional al front d’activitats que es desenvolupen a la piscina, centrant-nos més profundament en l’aprenentatge i desenvolupament de la natació. Així mateix dotar de recursos suficients per plantejar qualsevol tipus d’activitat en aquest medi tan sol•licitat per la nostra població.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI ARTEMAN VERGES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI ARTEMAN VERGES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. La instal•lació aquàtica: Possibilitat d’activitats en funció de l’espai de pràctica.

2. L’Activitat Aquàtica Educativa. Definició i Integració de valors.

          2.1. Programes i continguts a desenvolupar.

          2.2. Els Patrons Motrius Aquàtics. Recursos.

          2.3. L'Escola d'Activitat Aquàtica. Bateria de jocs i recursos en funció del programa a desenvolupar. Criteris de selecció.

                    2.3.1. Programa d'aprendre a nedar.

                    2.3.2. Programa de Domini del Medi Aquàtic.

                    2.3.3. Programa d'Activitat Aquàtica Esportiva

3. Metodologia de treball en un Equip de Natació.

4. L’anàlisi qualitatiu de la tècnica.

          4.1. Bateria d’exercicis de tècnica.

          4.2. Identificació de l’errada tècnica i treball de correcció.

5. Els objectius esportius. Definició i concreció.

          5.1. L’anàlisi quantitatiu d’un nedador. Eines per a la mesura.

6. El waterpolo. Lògica interna i normativa de l’esport.

          6.1. Jocs de simulació i situacions atac - defensa.

7. L’activitat aquàtica recreativa.

          7.1. Muntatge d’un parc lúdic–aquàtic a la piscina com a activitat recreativa i festiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 20,00 0 22,00
Prova d'avaluació 5,00 45,00 0 50,00
Sessió expositiva 13,50 0 0 13,50
Sessió pràctica 24,50 40,00 0 64,50
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Cirigliano, M. (1989). Iniciación acuática para bebes, fundamentos y metodología. Madrid: Paidós.
 • Costil, D.L.; Maglischo, E.; Richardson, A. (1994). Natación. Barcelona: Hispano Europea.
 • Chollet, D. (1990). Approche scientifique de la natation sportive. París: Vigot.
 • Maglischo, E. (1992). Nadar más rápido. Barcelona: Hispano Europea.
 • Llobet, M.; Conde, C.; Fagoaga, J.; León, C. i Tricas, C. (1994). Natación Terapéutica. Barcelona: Paidotribo.
 • Reischle, K. (1993). Biomecánica de la natación. Madrid: Gymnos.
 • Bucher, W. (1995). 1000 Ejercicios y juegos de Natación y actividades acuáticas. Barcelona: Hispano Europea.
 • De Lanuza, F. i Torres, A. (1997). 1060 Ejercicios y juegos de natación. Barcelona: Paidotribo.
 • Cae, L. (2001). Aquagym, Programa Fitness. Barclona: Hispano Europea.
 • Arellano Colomina, Raúl (2010). Entrenamiento Técnico de Natación . Madrid: Cultivalibros.
 • Navarro, F; Oca A.; Rivas A. (2010). Planificación del entrenamiento y su control . Madrid: Cultivalibros.
 • Maglischo, E. (2009). Natación. Técnica, entrenamiento y competición. Barcelona: Paidotribo.
 • Colado Sánchez JC (2004). Acondicionamiento físico en el medio acuático. Paidotribo.
 • Lucero B. (2015). Los 100 mejores ejercicios de natación. Paidotribo.
 • Navarro F. (2012). Cómo nadar bién. Editec Red.
 • Gómez, J.M (2012). Enseñanza de los estilos de natación: Crol, Espalda, Mariposa y Braza. Wanceulen Editorial Deportiva SL.
 • Solé J.; Joven A. (1997). Planificació de l’entrenament tècnic en la natació de competició. Revista Apunts (Educació Fisica i Esport) (47) 88-95.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC2. Pràctiques didàctiques Trobareu les consignes de les diferents pràctiques degudament penjades en el moodle 50 No
AVC3. Treballs en grup Els criteris de presentació i avaluació es troben penjats en el moodle 40 No
AVC4. Examen Escrit Examen Teòric amb els continguts de l'assignatura. 10 No

Qualificació

En tres ocacions durant el semestre, l'alumnat podrà avaluar-se de la AVC1 que és una PROVA PRÀCTICA AQUÀTICA on serà imprescindible adquirir l'APTE per tal de superar l'assignatura, tant si és a través de l'avaluació continuada, com en l'avaluació final. Aquesta Prova Pràctica consisteix en nedar un 100 estils "adaptat" amb sortida i viratges oficials, dels quals es valora una sèrie d'ítems. L'adaptació la fem al final de la prova, ja que es realitza el viratge de crol i s'acaba aproximadament als 110 metres. Aquesta Prova Pràctica no es treballarà específicament durant les sessions de classe doncs forma part d'un treball personal amb hores d'aprenentatge autònom.

És imprescindible assistir al 80% de les sessions pràctiques per tal de superar l'assignatura a través de l'avaluació contínua. Les faltes justificades s'hauran de presentar com a molt tard en una setmana i es valorarà si s'admeten com a tal. Si no es compleix aquest requisit l'alumne passarà directament a l'avaluació final.

Els treballs en grup s'iniciaran sempre durant les sessions de classe i no es podran incorporar nous membres que no hagin assistit a la sessió inicial. D'aquesta manera es vol de garatir que realment siguin pràctiques on hagin participat tots els components del grup.

Avaluació Continua:

- Prova Pràctica : Assolir APTE

La nota mínima de cada part per poder fer mitjana és de 4. S'aprova a partir de 5.

- Pràctiques didàctiques 50% (activitats no recuperables)
- Treballs grup classe 40% (activitats no recuperables)
- Prova escrita 10% (activitat recuperable)

NOTA: Atenció a les consignes de realització i lliurament de cada pràctica a igual que els ítems de la Prova Aquàtica. Estaran degudament penjades en el moodle.

Avaluació Final:

- Prova Pràctica : Assolir APTE

- Prova escrita 100% de la nota final . S'aprova a partir de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació contínua.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura es concreten de la següent manera:

OA1.- Analitzar, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, les possibilitats de les activitats i els esports aquàtics: educatiu, recreatiu i de rendiment.
OA2.- Conèixer la incidència de les activitats aquàtiques en el desenvolupament motriu dels diferents grups de practicants.
OA3- Concretar els objectius més adequats per la millora del desenvolupament motriu de cada grup de practicants.
OA4.- Dissenyar i desenvolupar programes i activitats que condueixin al desenvolupament de les habilitats i destreses motrius aquàtiques.
OA5.- Mostrar interès per la millora en la intervenció docent.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Hidroteràpia
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 5. Tancament perllongat:
- A partir de divendres 13 de març de 2020, les classes expositives i pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
- Les classes expositives i pràctiques es desenvoluparan de forma presencial.

Modificació de l'avaluació:
Escenari 5. Tancament perllongat:
Les activitats d'avaluació que es realitzaran a partir de divendres 13 de març de 2020:

Avaluació continuada:
AVC1. Bateria pràctica (No avaluable) | Queda anul•lada la seva valoració. Com el resultat era d’APTE o bé NO APTE i, per tant no computava en el percentatge de l’avaluació, no fa variar el pes dels següents apartats de l’avaluació.
AVC2. Pràctiques didàctiques (50%) | És manté el format de les pràctiques, però les entregues es realitzaran a través del moodle.
AVC3. Treballs en grup (40%) | És manté el format del treball, però l'entrega es realitzarà a través del moodle.
AVC4. Examen escrit (10%) | L'examen es realitzarà de manera virtual.

Per optar a l'avaluació continuada s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant l'entrega de tasques o activitats mitjançant el moodle. El control d’assistència s’aplicarà a partir del dilluns 20 d’abril de 2020 i es comptabilitzarà amb el control d’assistència que s’ha realitzat durant el període de presencialitat del 3 de febrer al 12 de març. Durant el període del 13 de març al 17 d’abril no es comptabilitzarà l’assistència.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Els criteris de la nota No Presentat es mantenen igual.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
Avaluació continuada:
AVC1. Bateria pràctica (No avaluable) | Queda anul•lada la seva valoració. Com el resultat era d’APTE o bé NO APTE i, per tant no computava en el percentatge de l’avaluació, no fa variar el pes dels següents apartats de l’avaluació.
AVC2. Pràctiques didàctiques (50%) | És manté el format de les pràctiques, però les entregues es realitzaran a través del moodle.
AVC3. Treballs en grup (40%) | És manté el format del treball, però l'entrega es realitzarà a través del moodle.
AVC4. Examen escrit (10%) | L'examen es realitzarà de manera presencial.

Per optar a l'avaluació continuada s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant la signatura de l'assistència a les classes pràctiques que es desenvoluparan presencialment.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen i es desenvolupen en format presencial.

Els criteris de la nota No Presentat es mantenen igual.

Tutoria i comunicació:
Escenari 5. Tancament perllongat:
- A partir de divendres 13 de març de 2020, les tutories i comunicació amb els estudiants es realitzarà mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
Les tutories i comunicació amb els estudiants es realitzarà mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, tutories presencials i correu electrònic.