Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Es defineix el concepte d'activitat física al medi natural, les principals característiques i classificacions. Es revisa el marc normatiu i legislatiu que les regula. Es proposen experiències en el medi natural amb la intenció de valorar-ne la utilització com a recurs en el futur exercici professional. Es proposen eines per planificar, dirigir, portar a la pràctica i avaluar activitats físiques en el medi natural.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Fontané Masó  / Ricard Pradas Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Fontané Masó  / Ricard Pradas Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. Introducció: concepte, característiques, evolució i classificació de les AFMN

2. Fonaments teòrics i pràctics de la iniciació a l'escalada, la BTT, les curses d'orientació, la BTT, el piragüisme d'aigües braves i la vela.

3. Règim jurídic i normatiu de les AFMN

4. Les AFMN com a recurs educatiu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,25 2,00 2,25 6,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1,00 19,50 0 20,50
Lectura / comentari de textos 1,50 10,00 1,50 13,00
Prova d'avaluació 2,00 30,00 0 32,00
Seminaris 25,00 15,00 0 40,00
Sessió participativa 8,00 6,00 8,00 22,00
Treball en equip 1,00 15,00 0 16,00
Total 40,75 97,50 11,75 150

Bibliografia

 • Amat Segura, J.I. (2017). Seguridad en montaña. Los peligros ocultos. Madrid: Desnivel.
 • Association prise de tete (1999). Juegos de escalada. Barcelona: Inde.
 • Ayora, A. (2011). Gestión del riesgo en montaña y en actividades al aire libre (2a ed.). Madrid: Desnivel.
 • Ayora, A. (2012). Riesgo y liderazgo. Cómo organizar actividades en el medio natural. Madrid: Desnivel.
 • Bennett, J (2001). Manual del kayakista de aguas bravas. Barcelona: Paidotribo.
 • Berger, K. (2007). Trucos para excursionistas (3a ed.). Madrid: Desnivel.
 • Casterad Seral, Jaime (2000 ). Actividades en la naturaleza . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Colorado, J. et al. (2010). Montañismo y trekking: manual completo. Madrid: Desnivel.
 • Costillas, B. i Gelabert, J. (2010). Excursionisme en BTT. Manual pràctic. Barcelona: Cossetània.
 • García, P.; Martínez, A. et al. (2005). Actividad física en el medio natural para primaria y secundaria. Sevilla: Wanceulen.
 • García , P. i Quintana, M. (2007). Introducción a las actividades en la naturaleza. Sevilla: Wanceulen.
 • Granero, A. i Baena, A. (2010). Actividades físicas en el medio natural. Sevilla: Wanceulen.
 • Lagidin, D. et al. (2006). ¡Aligera! Guía completa del senderismo ultraligero. Madrid: Desnivel.
 • Martínez, A (2007). El deporte de orientación en la escuela. Unidades didácticas para primaria y sec. Sevilla: Wanceulen.
 • Meyer, H. i Rogner, T. (2009). Técnicas de mountain bike para todos los niveles. Madrid: Tutor.
 • McNeill, C.; Cory-Wright, J. i Renfrew, T. (2006). Carreras de orientación: guía de aprendizaje. Barcelona: Paidotribo.
 • Nealy, W. (2001). Kayak. Manual animado de la técnica en aguas bravas. Madrid: Desnivel.
 • Rogner,T. (2009). La mountain bike. Manual de mantenimiento y reparación.. Madrid: Tutor.
 • Winter, S. (2000). Escalada deportiva con niños y adolescentes. Madrid: Desnivel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AAC1.Examen Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura. 45
AAC2. Treball: part escrita Realitzar un treball en grup, en format escrit. 20 No
AAC3. Treball: part audiovisual Realitzar un treball en grup, en format audiovisual, relacionat amb l'AAC2. 35 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA
Per poder optar a l'avaluació continuada:
- s'ha d'haver assistit a totes les activitats pràctiques obligatòries programades pels divendres (es podran valorar i acceptar excepcions per causes de força major amb condicions, les quals s'exposaran a l'inici de l'assignatura juntament amb les formes d'avaluació alternativa), i
- s'ha d'haver entregat l'activitat d'avaluació continuada, i la/les d'avaluació alternativa si és el cas, dins dels terminis i amb les condicions establerts.

AAC1: EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA (45%)
Avaluació dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura mitjançant un examen, amb la possibilitat que hi hagi una part pràctica (aquestes dues parts es podrien desenvolupar en dies diferents).
Aquesta activitat s'ha de superar amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de l'avaluació continuada sigui superior a 5, l'examen s'haurà de recuperar a l'avaluació final. Si en aquell moment tampoc se superés, l'assignatura estaria suspesa.

AAC2: TREBALL: PART ESCRITA (20%)
Elaborar un treball grupal d'ampliació, aprofundiment i/o aplicació d'algun/s dels continguts donats a l'assignatura, en format escrit. A principi de curs se n'exposaran les condicions, el termini d'entrega i les condicions i criteris d'avaluació.

AAC3. TREBALL: PART AUDIOVISUAL (35%)
Elaborar un treball grupal d'ampliació, aprofundiment i/o aplicació d'algun/s dels continguts donats a l'assignatura, en format audiovisual, relacionat amb l'AAC2. A principi de curs se n'exposaran les condicions i el termini d'entrega, així com les condicions d'avaluació (la qual podria incloure una part de coavaluació i/o autoavaluació) i els criteris d'avaluació.


AVALUACIÓ FINAL
Els/Les estudiants que no vulguin o no puguin optar a l'avaluació continuada podran optar a ser avaluats/des en l'avaluació final, la qual inclou les següents activitats d'avaluació:

AAF1. EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (60%)
Avaluació dels continguts teòrics (mitjançant un examen) i dels continguts pràctics (mitjançant una prova d'execucions pràctiques en el medi natural) de l'assignatura. Aquestes dues parts es podrien desenvolupar en dies diferents i durant tot el curs.
Aquesta activitat s'ha de superar amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de l'avaluació continuada sigui superior a 5, l'assignatura estarà suspesa.

AAF2. TREBALL: PART ESCRITA (15%).
Aquesta activitat té les mateixes condicions que l'AAC2 de l'avaluació continuada (condicions i termini d'entrega, format, contingut, condicions d'avaluació...), llevat que s'ha de fer individualment i que representa el 15% de la nota final. Com en el cas de l'ACC2, a principi de curs se n'exposaran les condicions.

AAF3. TREBALL: PART AUDIOVISUAL (25%)
Aquesta activitat té les mateixes condicions que l'AAC3 de l'avaluació continuada (condicions i termini d'entrega, format, contingut...), llevat que s'ha de fer individualment, que representa el 15% de la nota final i que, amb relació a l'avaluació, es farà únicament amb heteroavaluació. Com en el cas de l'ACC3, a principi de curs se n'exposaran les condicions.

AAF4. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ ALTERNATIVES
Presentació de totes les activitats alternatives a les activitats de divendres. Aquesta activitat no és qualificadora però, si no satisfà els mínims criteris de qualitat definits, pot penalitzar en la nota final.


Els/Les estudiants que han optat a l'avaluació continuada però no l'han superada poden:
- presentar-se a recuperar la nota de l'AAC1, si l'han suspesa, o a pujar la nota de l'AAC1, si l'han aprovada però la mitjana amb les notes de les altres activitats els dona l'assignatura com a suspesa, en la data de l'avaluació final (recordar que, independentment de quina sigui la nota final, per aprovar l'assignatura és obligatori aprovar l'examen), o
- presentar-se a l'avaluació final, amb les condicions exposades anteriorment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de quatre activitats:

AAU1. EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (60%)
Avaluació dels continguts teòrics (mitjançant un examen) i dels continguts pràctics (mitjançant una prova d'execucions pràctiques en el medi natural) de l'assignatura. Aquestes dues parts es podrien desenvolupar en dies diferents i durant tot el curs.
Aquesta activitat s'ha de superar amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de l'avaluació continuada sigui superior a 5, l'assignatura estarà suspesa.

AAU2. TREBALL: PART ESCRITA (15%).
Aquesta activitat té les mateixes condicions que l'AAC2 de l'avaluació continuada (condicions i termini d'entrega, format, contingut, condicions d'avaluació...), llevat que s'ha de fer individualment i que representa el 15% de la nota final. Com en el cas de l'ACC2, a principi de curs se n'exposaran les condicions.

AAU3. TREBALL: PART AUDIOVISUAL (25%)
Aquesta activitat té les mateixes condicions que l'AAC3 de l'avaluació continuada (condicions i termini d'entrega, format, contingut...), llevat que s'ha de fer individualment, que representa el 15% de la nota final i que, amb relació a l'avaluació, es farà únicament amb heteroavaluació. Com en el cas de l'ACC3, a principi de curs se n'exposaran les condicions.

AAU4. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ ALTERNATIVES
Presentació de totes les activitats alternatives a les activitats de divendres. Aquesta activitat no és qualificadora però, si no satisfà els mínims criteris de qualitat definits, pot penalitzar en la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els principals objectius d'aprenentatge són:
OA1- Analitzar què són les activitats físiques en el medi natural i els diferents punts de vista pel seu estudi.
OA2- Conèixer l'evolució general i les diferents classificacions de les activitats físiques en el medi natural.
OA3- Conèixer i analitzar els marcs jurídics i normatius que regulen les activitats físiques en el medi natural.
OA4- Adquirir els coneixements bàsics per a la iniciació a les curses d'orientació, l'escalada, el piragüisme en aigües braves i la BTT.
OA5- Adquirir els coneixements bàsics relacionats amb la seguretat en la realització d'activitats físiques en el medi natural.
OA6- Valorar críticament l'impacte de les activitats físiques en el medi natural en la societat actual.
OA7- Participar en l'organització, desenvolupament i avaluació d'activitats físiques en el medi natural.


Les característiques específiques de les activitats pràctiques d'aquesta assignatura (p.e., la necessitat de fer algunes pràctiques amb grups reduïts per qüestions relacionades amb el control del grup, la seguretat o la disponibilitat de material; la programació d'activitats de llarga durada; la realització d'activitats en un medi i en unes condicions d'incertesa, variabilitat i imprevisió;...), fan que, per exemple:
- tot i que els divendres es duran a terme activitats pràctiques, els/les estudiants estaran dividits en grups, per la qual cosa no tots/es tindran classe cada divendres. A més, la composició dels grups podrà variar al llarg del curs en funció dels coneixements previs i les característiques de les activitats;
- algunes de les activitats programades es poden dur a terme durant dos dies (divendres i dissabte), amb pernoctació;
- per participar en les activitats pràctiques serà necessari disposar d'alguns materials específics (p.e., escarpins o calçat similar per al piragüisme d'aigües braves; bicicleta de muntanya, casc i altres materials per a les activitats de BTT, material d'esquí o de surf de neu per a la sortida optativa a la neu; etc.). En d'altres casos hi haurà material recomanat, tot i que no serà obligatori (p.e., vestit de neoprè per al piragüisme d'aigües braves).

Per tot això, en començar l'assignatura o, si es considera convenient durant el primer semestre del curs, es convocarà a tots/es els/les estudiants matriculats/des a una reunió informativa, en la qual s'aclariran totes aquestes i d'altres qüestions.

Assignatures recomanades

 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu
 • Recreació, oci i turisme

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats programades inicialment.
L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a l'EUSES.

Escenari IV. Confinament
L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudi de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.
Donat que la situació de confinament no possibilitarà dur a terme les sessions pràctiques de manera presencial, es buscarà una forma alternativa virtual de desenvolupament d'aquestes sessions. Sigui com sigui, es mantindran les condicions d'assistència obligatòria de cara a l'opció d'avaluació continuada.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.


Escenari IV. Confinament
Es faran les següents modificacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- AAC1.EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA (30%)
Es farà de forma no presencial i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 30%.
- AAC2. TREBALL EN GRUP (50%)
Es farà de forma no presencial i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 50%, per la qual cosa es demanarà ampliació de continguts.
- AAC3. ANÀLISI I REFLEXIÓ INDIVIDUAL (20%)
Anàlisi crítica i reflexió argumentada al voltant de continguts rellevants de l'assignatura, a partir de la lectura de textos, i/o consulta de documents, i/o visionat de vídeos, i/o altres.
Aquesta activitat d'avaluació es fa individualment i no és recuperable.

AVALUACIÓ FINAL
L'avaluació de la part pràctica de l'examen (AAF1.EXAMEN D'AVALAUCIÓ FINAL) es farà de forma no presencial.

AVALUACIÓ ÚNICA
L'avaluació de la part pràctica de l'examen (AAU1.EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA) es farà de forma no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.