Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El joc motor és un mitjà excel•lent per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius. L'assignatura s'estructurarà al voltant del joc motor com a eina d'intervenció per al desenvolupament i millora de la motricitat, reflexionant sobre els aspectes didàctics que el condicionen i aprofundint en l'anàlisi de la seva lògica interna.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAQUEL FONT LLADO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. El joc

          1.1. Definició

          1.2. Classificacions

          1.3. Característiques del joc

2. La motricitat humana en les primeres etapes

          2.1. Definició de la motricitat

          2.2. Condicionants de les habilitats motrius: capacitats condicionals, capacitats perceptiumotrius

          2.3. Les habilitats motrius bàsiques

3. El joc motor des d’una perspectiva educativa

          3.1. Concepte de joc motor i interès educatiu

          3.2. La utilització del joc en les diferents etapes de desenvolupament de les habilitats motrius: Joc simbòlic i joc de regles

          3.3. Anàlisi dels elements estructurals i funcionals del joc

          3.4. Classificació dels jocs motors. Tipologia dels jocs segons la interacció social i la seva utilització en les diferents etapes de desenvolupament

                    3.4.1. Jocs de cooperació: característiques i aspectes metodològics

                    3.4.2. Jocs d’oposició: característiques i aspectes metodològics

                    3.4.3. Jocs de col•laboració i oposició: característiques i aspectes metodològics

4. Metodologia del treball amb jocs: planificació i intervenció docent

          4.1. Criteris per a la planificació i selecció de jocs

          4.2. Presentació dels jocs: estratègies de presentació en diferents tipus de joc

          4.3. Conducció dels jocs: estratègies d’interacció i d’intervenció docent

                    4.3.1. Observació i anàlisi de la situació de joc

                    4.3.2. Organització i disseny de variants a partir de diferents elements estructurals i funcionals.

5. La gamificació, una eina per a la participació

          5.1. Concepte

          5.2. Objectius propis de la gamificació

          5.3. Elements de la gamificació

                    5.3.1. Narrativa

                    5.3.2. Experiència d’usuari

                    5.3.3. Mecàniques i dinàmiques

          5.4. Experiències inspiradores

          5.5. Crear una experiència gamificada: un procés amb diferents passes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 36,00 38,00 0 74,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 2,00 17,00 0 19,00
Seminaris 10,00 13,00 0 23,00
Sessió pràctica 14,00 0 0 14,00
Total 62,00 88,00 0 150

Bibliografia

 • Bantulà, J. i Mora , JM (2002). Juegos multiculturales (1a edició). Barcelona: Paidotribo.
 • Batalla, A. (2000). Habilidades motrices. Barcelona: Ed INDE .
 • Grupo LA TARUSA (2011). Educación Física en Primaria a través del juego (I,II i III ciclo) (1 edició). Barcelona: Inde.
 • Huizinga, J (1974). Homo ludens. . Madrid: Alianza.
 • Lagardera, P. i Lavega, P. (1999). Introducción a la praxiología motriz (1a edició). Barcelona: Paidotribo.
 • Lavega, P. i Olaso, S. (1999). 1000 juegos y deportes populares y tradicionales: la tradición jugada. Barcelona: Paidotribo.
 • Linaza, J. (1991). Jugar y aprender. Madrid: Alhambra Longhman.
 • Méndez Giménez, A. (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de E.F.. Barcelona: Paidotribo.
 • Méndez, A. i Méndez, C. (2000). Los juegos en el currículum de educación física. Barcelona: Paidotribo.
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: Inde.
 • Omeñaca, R. i Ruiz, J.V. (1999). Juegos cooperativos y educación física. Barcelona: Paidotribo.
 • Orlick, T. (1997). Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona: Paidotribo.
 • Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: Inde.
 • Puyuelo, E.; J. Ruiz i Omeñaca, R. (2001). Explorar, jugar, cooperar. Barcelona: Paidotribo.
 • Ruiz, F. i García, Ma. (2001). Desarrollo de la motricidad a través del juego. Madrid: Gymnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Joc i observació
Objectiu d'aprenentatge: Comprendre els elements interns del joc i la seva manipulació per tal de transformar el joc com a recurs pel desenvolupament motor.
Condicions de realització: Descriure cada una de les sessions pràctiques a través d'una fitxa
Presentació de 3 fitxes (si no es presenten un mínim de 2 fitxes, aquesta activitat es considera NO PRESENTADA)
Correcció de 2 fitxes a l'atzar
Criteris: Objectiu d'aprenentatge (30%), Lògica interna (40%), Criteris d'èxit (30%).
NO RECUPERABLE. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui
20 No
AVC2: Examen de continguts teòrics-pràctics.
Objectiu d'aprenentatge: Conèixer les bases teòriques del desenvolupament motor a través del joc i la seva aplicació pràctica.
Condicions de realització: Prova individual que combina preguntes tipus test, preguntes obertes i preguntes d'aplicació pràctica de la teoria.
Recuperable. Examen teòric 60 No
AVC3: Treball: Innovació en el joc. Gamificació
Objectiu d'aprenentatge: Dissenyar una proposta d'aprenentatge de les habilitats motrius a través d'una proposta de joc innovador
- Assistència obligatòria a les sessions teòriques i pràctiques per tal de que aquesta part sigui avaluada.
-NO RECUPERABLE. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui

20 No

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
És imprescindible haver assistit al 80% de les sessions pràctiques per acollir-se a aquesta modalitat.
Cal aprovar l'AVC2 com a mínim amb un 5 per poder fer mitjana.
Per altra banda, la mitjana de l'assignatura ha de sortir aprovada.

AVALUACIÓ FINAL
a) L'alumnat que no ha assistit al 80% de les sessions pràctiques té un NP (per tant un 0) de l'AVC1 que no es pot recuperar.

b) L'alumnat que no ha assistit al 80% de les sessions teòriques i pràctiques del seminari de gamificació AVC3, té un NP (per tant un 0) d'aquest apartat que no és recuperable.

c)L'alumnat que ha assistit al 80% de les sessions pràctiques però la mitjana li surt suspesa només podrà recuperar l'AVC2.

Per aprovar l'assignatura la mitjana ha de sortir aprovada i l'AVC2 ha de tenir una nota superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació contínua o l'avaluació final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Conèixer la incidència del joc en les etapes de desenvolupament motriu
dels i de les alumnes.
OA2.- Analitzar i aprofundir, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, en les
possibilitats d'utilització del joc per a la consecució dels objectius relacionats
amb el desenvolupament de les habilitats motrius .
OA3.- Analitzar l'estructura interna dels diferents jocs per afavorir el
desenvolupament de les habilitats motrius.
OA4.- Dissenyar jocs i les seves variants per adaptar-los a la realitat del context
en el que han de donar resposta afavorint l’educació en valors.
OA5.- Presentar i conduir diferents jocs a partir de l'observació i l'anàlisi reflexiva
de la mateixa situació de joc.
OA6.- Mostrar interès per la millora en la intervenció docent.

És una assignatura de caràcter teòricopràctic.
Cal assistir al 80% de les sessions pràctiques per acollir-se a l'avaluació continua.
Les sessions pràctiques es fan a les instal·lacions esportives.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu