Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El joc motor és un mitjà excel•lent per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius. L'assignatura s'estructurarà al voltant del joc motor com a eina d'intervenció per al desenvolupament i millora de la motricitat, reflexionant sobre els aspectes didàctics que el condicionen i aprofundint en l'anàlisi de la seva lògica interna.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ricard Pradas Casas  / Oriol Ripoll Gonzalez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ricard Pradas Casas  / Oriol Ripoll Gonzalez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. El joc

          1.1. Introducció: el joc i l'ésser humà

          1.2. Definició i característiques del joc

          1.3. Classificacions del joc

          1.4. Interès educatiu del joc

2. El joc motor des d’una perspectiva educativa

          2.1. Concepte de joc motor i interès educatiu

          2.2. Classificacions del joc motor.

          2.3. Anàlisi dels elements estructurals i funcionals del joc

3. La motricitat humana en les primeres etapes

          3.1. Definició de motricitat

          3.2. Condicionants de les habilitats motrius: capacitats condicionals i capacitats perceptiumotrius

          3.3. Les habilitats motrius bàsiques

4. Metodologia del treball amb jocs: planificació i intervenció docent

          4.1. Criteris per a la planificació i selecció de jocs

          4.2. Presentació dels jocs: estratègies de presentació en diferents tipus de joc

          4.3. Conducció dels jocs: estratègies d’interacció i d’intervenció docent

                    4.3.1. Observació i anàlisi de la situació de joc

                    4.3.2. Organització i disseny de variants a partir de diferents elements estructurals i funcionals.

5. La gamificació, una eina per a la participació

          5.1. Concepte

          5.2. Objectius propis de la gamificació

          5.3. Elements de la gamificació

                    5.3.1. Narrativa

                    5.3.2. Experiència d’usuari

                    5.3.3. Mecàniques i dinàmiques

          5.4. Experiències inspiradores

          5.5. Crear una experiència gamificada: un procés amb diferents passes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 2,00 30,50 0 32,50
Seminaris 5,00 21,00 0 26,00
Sessió expositiva 12,00 11,00 9,00 32,00
Sessió pràctica 21,50 0 0 21,50
Tasques i qüestionaris formatius 3,00 15,00 0 18,00
Total 43,50 97,50 9,00 150

Bibliografia

 • Bantulà, J. i Mora , J.M. (2002). Juegos multiculturales (1a edició). Barcelona: Paidotribo.
 • Batalla, A. (2000). Habilidades motrices. Barcelona: Ed INDE .
 • Blázquez, D. (2013). Iniciación a los deportes de equipo. Del juego al deporte: de los 6 a los 10 años. Barcelona: Inde.
 • Cascón, P. i Marin. C. (1995). La Alternativa del juego (I): juegos y dinámicas de educación para la paz. Madrid: Los Libros de la Catarata.
 • Cascón, P. i Marin. C. (1997). La alternativa del juego (II). Madrid: Los Libros de la Catarata.
 • Fernández, J. i Velázquez, C. (2005). Desafíos físicos cooperativos. Sevilla: Wanceullen.
 • Gallardo, P. i Fernández, J. (2010). El juego como recurso didáctico en educación física. Sevilla: Wanceullen.
 • Grupo LA TARUSA (2011). Educación Física en Primaria a través del juego (I,II i III ciclo) (1 edició). Barcelona: Inde.
 • Huizinga, J. (1974). Homo ludens. Madrid: Alianza.
 • Lagardera, P. i Lavega, P. (1999). Introducción a la praxiología motriz (1a edició). Barcelona: Paidotribo.
 • Lavega, P. i Olaso, S. (1999). 1000 juegos y deportes populares y tradicionales: la tradición jugada. Barcelona: Paidotribo.
 • Linaza, J. (1991). Jugar y aprender. Madrid: Alhambra Longhman.
 • Méndez Giménez, A. (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de E.F.. Barcelona: Paidotribo.
 • Méndez, A. i Méndez, C. (2000). Los juegos en el currículum de educación física. Barcelona: Paidotribo.
 • Moreno, J. A. (2002). Aprendizaje a través del juego. Archidona: Aljibe.
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: Inde.
 • Omeñaca, R. i Ruiz, J.V. (1999). Juegos cooperativos y educación física. Barcelona: Paidotribo.
 • Orlick, T. (1997). Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona: Paidotribo.
 • Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: Inde.
 • Puyuelo, E.; J. Ruiz i Omeñaca, R. (2001). Explorar, jugar, cooperar. Barcelona: Paidotribo.
 • Ruiz, F. i García, Ma. (2001). Desarrollo de la motricidad a través del juego. Madrid: Gymnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AAC1: Treball: observació i anàlisi de jocs. Activitat individual.
Descriure i analitzar tasques i/o sessions pràctiques de jocs.
Condicions: cal assistir a la sessió (o sessions) en la qual (o les quals) es desenvolupi l'activitat. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui. Activitat no recuperable.
20 No
AAC2: Examen de continguts teòrics i pràctics.
Activitat individual. Contestar preguntes de tipologia diversa (test, obertes, d'aplicació pràctica...) relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, en un examen escrit. Condicions: cal treure un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura. 60
AAC3: Treball: innovació en el joc a través de la gamificació.
Activitat en grup. Dissenyar una situació d'aprenentatge de les habilitats motrius a través d'una proposta de joc innovador. Condicions: assistència obligatòria a les sessions teòriques i pràctiques per tal que aquesta part sigui avaluada. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui.

20 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA
Per poder optar a aquesta modalitat d'avaluació s'ha d'haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques.

AVALUACIÓ FINAL
OPCIÓ A: si s'ha assistit al 80% de les sessions pràctiques però la mitjana de notes no surt aprovada o s'ha suspès l'examen.
- Presentar-se a l'examen final de continguts teòrics i pràctics (AAF2) per recuperar la nota (en cas de tenir l'examen suspès, independentment de quina sigui la nota final de l'assignatura) o per pujar la nota (en cas de tenir examen aprovat però tenir la nota final de l'assignatura suspesa).

OPCIÓ B: si NO s'ha assistit al 80% de les sessions pràctiques.
- AAF1. Treball: observació i anàlisi de jocs. (20%)
Activitat individual. No recuperable. S'avaluarà mitjançant un examen escrit en el qual s'hauran de contestar preguntes de diversa tipologia relacionades amb el desenvolupament de jocs, amb la possibilitat de partir d'una situació d'anàlisi de vídeo. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui.

- AAF2. Examen de continguts teòrics i pràctics. (60%)
Activitat individual. Recuperable. Contestar preguntes de tipologia diversa (test, obertes, d'aplicació pràctica...) relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, en un examen escrit. Cal treure un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.

- AAF3. Treball: innovació en el joc a través de la gamificació. (20%)
Activitat individual. No recuperable. Dissenyar una situació d'aprenentatge de les habilitats motrius a través d'una proposta de joc innovador i respondre preguntes orals amb relació al treball. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui. El termini d'entrega es detallarà a principi de curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

CONDICIONS

- AAU1. Treball: observació i anàlisi de jocs. (20%).
Activitat individual. No recuperable. S'avaluarà mitjançant un examen escrit en el qual s'hauran de contestar preguntes de diversa tipologia relacionades amb el desenvolupament de jocs, amb la possibilitat de partir d'una situació d'anàlisi de vídeo. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui.

- AAU2. Examen de continguts teòrics i pràctics (60%).
Activitat individual. Recuperable. Contestar preguntes de tipologia diversa (test, obertes, d'aplicació pràctica...) relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, en un examen escrit. Cal treure un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.

- AAU3. Treball Innovació en el joc: la gamificació (20%).
Activitat individual. No recuperable. Dissenyar una situació d'aprenentatge de les habilitats motrius a través d'una proposta de joc innovador i respondre preguntes orals amb relació al treball. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui. El termini d'entrega es detallarà a principi de curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura caldrà:
- Obtenir una nota mínima de 5 en l'AAC2, l'AAU2 o l'AAF2 (examen de continguts teòrics i pràctics). En cas contrari, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions doni una nota superior a 5, l'assignatura estarà suspesa (és a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar, obligatòriament, l'examen de continguts teòrics i pràctics, en qualsevol de les modalitats d'avaluació).
- Obtenir una qualificació mínima de 5 en la mitjana de l'assignatura.
- Haver presentat totes les activitats d'avaluació dins dels terminis i amb les condicions estipulades.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Conèixer la incidència del joc en les etapes de desenvolupament motriu dels i de les alumnes.
OA2.- Analitzar i aprofundir, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, en les possibilitats d'utilització del joc per a la consecució dels objectius relacionats amb el desenvolupament de les habilitats motrius.
OA3.- Analitzar l'estructura interna dels diferents jocs per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius.
OA4.- Dissenyar jocs i les seves variants per adaptar-los a la realitat del context en el que han de donar resposta afavorint l’educació en valors.
OA5.- Presentar i conduir diferents jocs a partir de l'observació i l'anàlisi reflexiva de la mateixa situació de joc.
OA6.- Mostrar interès per la millora en la intervenció docent.

És una assignatura de caràcter teòricopràctic.
Cal assistir al 80% de les sessions pràctiques per acollir-se a l'avaluació continua.
Les sessions pràctiques es fan a les instal·lacions esportives.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I:PRESENCIAL: l'exposició teòrica de continguts, l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

ESCENARI IV: CONFINAMENT: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I: PRESENCIAL
AV CONTÍNUA
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen i es desenvolupen en format presencial.
Per optar a l'avaluació continuada s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant la signatura de l'assistència a les classes pràctiques que es desenvoluparan presencialment.
AV. FINAL I AV. ÚNICA
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen i es desenvolupen en format presencial.

ESCENARI IV: CONFINAMENT
AV. CONTÍNUA
Es mantindran la majoria de les activitats d'avaluació, però les entregues i el desenvolupament de cada una d'elles es farà a través del moodle, videoconferència o correu electrònic.
La única activitat d'avaluació que es modificarà serà la AVC1, que en lloc de desenovlupar-se en base a una sessió pràctica, es desenvoluparà a partir d'un cas presentat amb video.
Per optar a l'avaluació contínua s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant l'entrega de tasques o activitats mitjançant el moodle, o la presencialitat a les videotrucades.
AV FINAL I AV ÚNICA
Es mantindran totes les activitats d'avaluació, però les entregues i el desenvolupament de cada una d'elles es farà a través del moodle, videoconferència o correu electrònic.

Tutoria i comunicació:
ESCENAI I: PRESENCIAL les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i el correu electrònic.

ESCENARI IV: CONFINAMENT: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.