Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La Història i els fonaments socio-culturals de l'activitat física i l'esport són importants per comprendre el paper que juguen l'activitat física i l'esport en la configuració de la societat contemporània. És necessari, com a professionals, integrar els anàlisis històrics, polítics i socioculturals en la presa de decisions que afecten l'àmbit de l'activitat física i l'esport.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Adrian Martin Lopez  / Graham Murray Sinclair
Idioma de les classes:
Català (40%), Anglès (60%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Valorar positivament els principis morals i ètics per a millorar l'exercici de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.

Continguts

1. Perspectiva històrica de l’educació física i l’esport

          1.1. Definició tradicional de l’esport vs l’esport com a sistema obert

          1.2. Aparició i desenvolupament de l’esport modern: el procés de civilització

          1.3. Política i esport

          1.4. Evolució dels Jocs Olímpics i Paralímpics

          1.5. Desenvolupament i consolidació de l’educació física i l’esport a Catalunya

2. History and philosophy of sport and physical activity during different historical periods

          2.1. Development of awareness and knowledge of a gender perspective in Sports History

          2.2. Pre-historic sport and physical activity

          2.3. The first Olympic Games and the Heraean Games

          2.4. Spectator sports in ancient civilisations

          2.5. The Meso-American ball game

          2.6. Sport in the middle ages

          2.7. Sport and the Industrial Revolution

          2.8. Sport and the British Empire

3. Hàbits esportius de la població

          3.1. Dades generals

          3.2. Pràctica esportiva i variables independents

          3.3. La interdependencia de les variables

          3.4. La pràctica esportiva a Europa i el món

          3.5. L’esport contemporani com a institució social

4. Cultura i procés de socialització

          4.1. Cultura i socialització

          4.2. Cultura esportiva: valors tradicionals i nous valors de l’esport

          4.3. El procés de socialització

          4.4. La influència del procés d’individualització en la socialització

5. Procés de socialització i esport

          5.1. Presocialització esportiva

6. L’organització social de l’esport

          6.1. Principals arranjaments institucionals

7. El mercat de treball de l’esport

          7.1. Què és el mercat de treball en l’esport?

          7.2. Evolució i situació actual del mercat de treball a la Unió Europea

          7.3. Característiques del mercat de treball esportiu

          7.4. Regulació del mercat de treball i formació de professionals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 9,00 3,00 15,00
Exposició dels estudiants 4,50 5,00 0 9,50
Prova d'avaluació 14,00 59,50 0 73,50
Seminaris 5,00 20,00 5,00 30,00
Sessió expositiva 9,00 4,00 9,00 22,00
Total 35,50 97,50 17,00 150

Bibliografia

 • Blanchard, Kendall (1986). Antropologia del deporte. Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Bourdieu, P. (1993). Deporte y clase social. Dins Brohm, J.M., et al. (Ed.), Materiales de Sociología del Deporte (, p. 47-83). Madrid: Endymion.
 • Cagigal, J.M. (1981). Oh Deporte, anatomía de un gigante. Valladolid: Miñón.
 • Coakley, J. i Dunning, E. (2000). Handbook of Sport Studies. London: Sage Publications.
 • Dunning, E. (1999). Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization. London: Routledge.
 • Dunning, E. i Malcolm, D. (2003). Sport: Critical Concepts in Sociology. London: Routledge.
 • Dunning, E.; Malcolm, D. i Waddington, I. (2004). Sport Histories: Figurational Studies in the Development of Modern Sports. London: Routledge.
 • Dunning, E. i Norbert, E. (1992). Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
 • Garcia Ferrando, M.; Puig, N. i Lagardera, F. (1998). Sociología del Deporte. Madrid: Alianza.
 • Jarvie, G. i Maguire, J. (1994). Sport and Leisure in Social Thought. London: Routledge.
 • Kretchmar, R. S.; Dyreson, M.; Llewellyn, M. P.; Gleaves, J. (2017). History and philosophy of sport and physical activity. Champaign, Il.: Human Kinetics.
 • Lleixà, T. i Soler, S. (2004). Actividad física y deporte en sociedades multiculturales.. Barcelona: Horsori.
 • Nichols, John A. (2001). Women in Sport: Images from the Middle Ages. Recuperat 10/07/2013, a http://srufaculty.sru.edu/john.nichols/research/womensport.htm
 • Rodríguez-López, J. (2000). Historia del deporte. Barcelona: INDE.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Mid-course evaluation És un parcial que es farà de manera escrita. 5 No
AVC2: In-class speaking Presentació en grup sobre un tema proposat pel professor o pels estudiants. Durada mínima 2 minuts per persona. 10 No
AVC3: Exam És una prova escrita individual en la qual l'alumnat ha de demostrar els coneixements globals del curs a través d'un examen. 35
AVC4: Examen parcial 1 Prova d'avaluació dels continguts teòrics 25
AVC5: Examen parcial 2 Prova d'avaluació dels continguts teòrics 25

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació continuada:
Sessions grup petit - Graham Sinclair (50%). Per ser avaluats d'aquesta part s'haurà d'assistir a un mínim del 80% de les classes i realitzar totes les activitats d'avaluació continuada (AVC1; AVC2; i AVC3).
- AVC1. Mid-course evaluation: 5%
- AVC2. In-class speaking: 10%
- AVC3. Exam: 35%

Sessions grup gran - Adrià Martín (50%)
- AVC4. Examen parcial 1: 25%
- AVC5: Examen parcial 2: 25%

Observacions:
- Per aprovar l'assignatura s'haurà d'aprovar amb un 5 les dues parts (Sessions grup petit; 50%, i Sessions grup gran; 50%).

A continuació s'especifica les observacions per a cadascuna de les parts de l'assignatura:
Graham Sinclair:
- Els estudiants que no assisteixin al 80% de les sessions de grup petit i no realitzin totes les activitats d'avaluació continuada (AVC1 i AVC2), hauran de presentar-se a l'avaluació final del 100% de la part d'en Graham.
- Les proves AVC1 i AVC2 faran mitjana sigui quina sigui la nota. L'examen (AVC3) s'haurà d'aprovar amb un 5 com a mínim i farà mitjana amb la resta d'activitats (AVC1 i AVC2). És imprescindible que la mitjana obtinguda de AVC1; AVC2 i AVC3 sigui de 5 per aprovar aquesta part.
- En cas de suspendre únicament l'examen (AVC3) es podrà recuperar a l'avaluació final.
- En cas de suspendre l'examen (AVC3) i les proves AVC1 i AVC2 l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen d'avaluació final (100%).

Adrià Martín:
- Els exàmens parcials 1 i 2 (AVC4 i AVC5) s'hauran d'aprovar amb un 4,5 com a mínim per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda de AVC4 i AVC5 sigui de 5 per aprovar aquesta part. En el cas de suspendre es podrà recuperar el parcial suspès a l'avaluació final.

Avaluació Final:
En el cas que l'alumnat no assoleixi l'avaluació contínua haurà de realitzar un examen final en el qual s'inclouran les parts suspeses.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats per a l'avaluació única:
AVU1: In-class speaking | Entrevista individual sobre un tema proposat pel professor (10%). Activitat no recuperable.
AVU2: Exam | És una prova escrita individual en la qual l'alumnat ha de demostrar els coneixements globals del curs a través d'un examen (40%). Activitat recuperable.
AVU3: Examen parcial 1 | Prova d'avaluació dels continguts teòrics (25%). Activitat recuperable.
AVU4: Examen parcial 2 | Prova d'avaluació dels continguts teòrics (25%). Activitat recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Observacions:
- Per aprovar l'assignatura s'haurà d'aprovar amb un 5 les dues parts (Sessions grup petit; 50%, i Sessions grup gran; 50%).
- L'examen (AVC3) s'haurà d'aprovar amb un 5 com a mínim.
- Els exàmens parcials 1 i 2 (AVC4 i AVC5) s'hauran d'aprovar amb un 4,5 com a mínim per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda de AVC4 i AVC5 sigui de 5 per aprovar aquesta part.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els principals objectius d'aprenentatge són:
OA1. Conèixer les etapes més rellevants en la història de l'esport i l'activitat física.
OA2. Identificar les activitats físiques i els esports relacionant-los amb cada etapa de la història.
OA3. Conèixer el procés de socialització de l'esportista.
OA4. Analitzar la influència de gènere en el desenvolupament de l'Activitat Física i l'esport.
OA5. Identificar les tendències i l'evolució dels diferents àmbits laborals a l'activitat física i l'esport.
OA6. Redactar, de forma argumentada, textos en anglès.
OA7. Comprendre textos orals i escrits en anglès.
OA8. Adquirir habilitats comunicatives en anglès.

L'assignatura combina les exposicions teòriques del professorat amb exercicis de reforç teòric que impliquen la comunicació en llengua anglesa tant oral com escrita.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les sessions que es realitzin es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les sessions que es realitzin es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Mid-course evaluation. Es realitzarà virtualment (5%).
AVC2: In-class speaking. Es realitzarà virtualment (10%).
AVC3: Exam. Es realitzarà virtualment (35%).
AVC4 i AVC5: Els exàmens parcials es realitzaran virtualment (50%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens es realitzaran de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
AVU1: In-class speaking | Es realitzarà virtualment (10%).
AVU2: Exam | Es realitzarà virtualment (40%).
AVU3 i AVU4: Exàmens parcials | Es realitzaran virtualment (50%).

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.