Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura pretén ser una iniciació al món de la ciència, a la creació de coneixement i una porta d'entrada a l'àmbit científic, tret diferencial de la formació universitària. Aquest coneixement ha de servir per ajudar els estudiants a donar resposta a les preguntes que els sorgiran referents a diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport. És per això que cal també disposar de competències relacionades amb la cerca d'informació rellevant entorn el problema que es vulgui resoldre. L’Estadística i el mètode científic seran claus per dur a terme la metodologia i procés d’investigació en el nostre àmbit. Finalment, es pretén que l'alumnat aprengui els procediments bàsics per a la comprensió i elaboració de textos científics plantejats a partir de diferents metodologies.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTI CASALS TOQUERO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTI CASALS TOQUERO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Apartat de metodologia de la investigació

          1.1. Introducció a la investigació aplicada a les ciències de l'activitat física i l’esport

                    1.1.1. Investigació en AF i esport

                    1.1.2. Mètode científic

                    1.1.3. Tipus de ciències

                    1.1.4. Tipus de divulgació científica

                    1.1.5. Classificació d’articles científics

                    1.1.6. Estructura bàsica d’un article científic

                    1.1.7. Revistes de l’àmbit de l’AF i esport. Mesures d’impacte científic

                    1.1.8. Cerca d’informació de publicacions científiques en bases de dades

                    1.1.9. Xarxes socials a la comunitat científica

                    1.1.10. Introducció a la investigació Qualitativa

          1.2. Sistemes d’informació i oportunitats d’Sports Analytics. La presa de decisions.

                    1.2.1. L’aplicació real de l’anàlisi de dades en equips professionals i amateurs

                    1.2.2. Tecnologia de Visualització

                    1.2.3. Anàlisi de l’esport. Una tendència a l’alça

                    1.2.4. Fonaments de l'anàlisi del rendiment esportiu i de l'anàlisi notacional. L’us de les dades i l’estadística.

                    1.2.5. Introducció a l’epidemiologia i els dissenys epidemiològics

2. Apartat d’estadística

          2.1. Introducció a l’Estadística

                    2.1.1. Concepte i diferents àmbits d’aplicació

                    2.1.2. Població i mostra

          2.2. Estadística Descriptiva

                    2.2.1. Conceptes bàsics: variables i escales de mesura.

                    2.2.2. Recollida de la informació i organització de les dades per a l'anàlisi.

                    2.2.3. Taules de distribució de freqüències.

                    2.2.4. Representació gràfica de la informació.

                    2.2.5. Mesures de tendència central: Mitjana, Moda, Mediana.

                    2.2.6. Mesures de posició: Percentils.

                    2.2.7. Mesures de dispersió: Variància, Desviació estàndard, Amplitud.

                    2.2.8. Mesures de forma: Índex d'asimetria. Índex d'apuntament.

                    2.2.9. Ús de paquets estadístics per l'anàlisi descriptiu.

                    2.2.10. Elaboració d'informes de resultats i edició.

          2.3. Introducció Estadística Inferencial. Aplicació amb exemples reals

                    2.3.1. Estimació puntual i per interval.

                    2.3.2. Ús de paquets estadístics per a l'estimació de paràmetres.

                    2.3.3. Test d'Hipòtesis: Tipus de proves: conformitat, homogeneïtat i relació. Contrastos unilaterals i bilaterals. Grau de significació. Comparança de proporcions. Comparança de mitjanes

                    2.3.4. Correlació i Regressió

                    2.3.5. Ús de paquets estadístics per a l'aplicació dels tests d'hipòtesi.

          2.4. Ús i interpretació de l'estadística aplicats a situacions reals de l’activitat física i l’esport

                    2.4.1. Lectura crítica d’articles científics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 12,00 31,00 0 43,00
Seminaris 11,00 14,00 0 25,00
Sessió expositiva 6,00 2,00 6,00 14,00
Sessió pràctica 9,00 12,00 6,00 27,00
Treball en equip 10,00 21,00 0 31,00
Total 48,00 90,00 12,00 150

Bibliografia

 • Klaus Heinemann (2008). Introducción a la metodología de la investigación empírica (2ª Edición). Editorial Paidotribo.
 • Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, & Stephen J. Silverman (2011). Reseach Methods in Physical Activity (Sixth Edition). Human Kinetics.
 • Vincent, William J (1995). Statistics in kinesiology (Human kinetics). Northridge.
 • O'Donoghue, P (2013). Statistics for sport and exercise studies: an introduction. Routledge.
 • Newell, J., Aitchison, T., & Grant, S (2014). Statistics for sports and exercise science: a practical approach. Routledge.
 • Alamar, B (2013). Sports analytics: A guide for coaches, managers, and other decision makers. Columbia University Press..
 • Miller, T. W (2015). Sports analytics and data science: winning the game with methods and models. FT Press..
 • Sentís, J et al (2003). Bioestadística. Barcelona: Elsevier.
 • Cobo, Erik; Muñoz, Pilar; González, José Antonio (2007). Bioestadística para no estadísticos. Barcelona Elsevier España s.l.
 • Martínez-González, M. A., Fajardo, A. F., Martínez-González, F. J. M. A., Sánche (2006). Bioestadística amigable . F. J. F.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Activitats i casos pràctics individuals i en grup Treball individual i en equip. Portar a terme un seguit de tasques relacionades amb la investigació. 15 No
AVC2: Exàmens d’articles científics Exàmens tipus test d’articles científics relacionats amb el contingut de l’assignatura 35 No
AVC3: Examen de continguts pràctics i teòrics Avaluació de continguts pràctics i teòrics treballats a l’assignatura 50

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA (només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
AVC1. Activitats i casos pràctics individuals i en grup: 15% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC2. Exàmens d’articles científics: 35% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC3. Examen de continguts teòrico-pràctics: 50% (s'haurà d'obtenir un 4 com a mínim per fer mitjana). Per aprovar l'avaluació continuada és necessari obtenir un mínim de 5 de l'AVC3. Aquest apartat consta de dos parcials els quals es poden recuperar.

L'assignatura s'aprova amb un 5. L’alumnat que no obtingui una qualificació global de 5 (resultat de la mitjana de AVC1, AVC2 i AVC3) en avaluació continuada haurà de presentar-se a l’examen d’avaluació final del 100%.

AVALUACIÓ FINAL
- En el cas que es suspengui l'examen de continguts teòrico-pràctics (AVC3) s'haurà de recuperar únicament aquesta part en l'examen final. S'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).
- L’estudiant que aprova l’examen (AVC3), però la mitjana global obtinguda amb la resta d’activitats (AVC1 i AVC2) no es igual o superior a 5. En aquest cas haurà de realitzar l’examen final del 100%.
- L'alumnat que no assisteixi al 80% de les sessions pràctiques haurà de realitzar l'examen final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

AVU1: Examen de continguts pràctics i teòrics (65%). Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En el cas de suspendre es podrà recuperar.
AVU2: Exàmens d'articles científics (35%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No es pot recuperar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Per a cadascun dels dos parcials de l'AVC3 s'haurà d'obtenir un 4 com a mínim per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda sigui com a mínim de 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA 1: Comprendre les bases teòriques i empíriques dels textos científics.
OA 2: Conèixer la lògica subjacent a la metodologia en ciències de l'esport.
OA 3: Interpretar els principals indicadors estadístics.
OA 4: Traduïr expressions estadístiques en llenguatge científic i quotidià.
OA 5: Entendre la lògica subjacent a l'integració de nous coneixements empírics en el marc teòric i empíric existent.

L'assignatura es desenvolupa a l'aula combinant l'exposició de continguts teòrics per part del professor i la comprensió i anàlisi d'articles científics proposats pel professor.

Assignatures recomanades

 • Esports d'adversari
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Mitjans i mètodes de recuperació
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3
 • Treball final de grau

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1- Activitats i casos pràctics individuals i en grup. L'entrega es realitzarà a través del moodle (15%).
AVC2- Exàmens d'articles científics. Es realitzaran virtualment (35%).
AVC3- Examen de continguts pràctics i teòrics. Es realitzaran virtualment (50%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen de continguts pràctics i teòrics i els exàmens d'articles científics es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.