Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura aprofundirà en el coneixement dels elements fonamentals de l’aprenentatge motor i la seva influència sobre el desenvolupament motor humà. També treballarà amb els continguts necessaris perquè l’alumnat pugui dissenyar situacions d’ensenyament aprenentatge relacionades amb la iniciació esportiva que afavoreixin el desenvolupament de l’infant o el jove.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL FONT LLADO
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports.

Continguts

1. . DESENVOLUPAMENT MOTOR 1.1. Definició i nocions bàsiques. 1.1.1. Creixement, maduració, desenvolupament i aprenentatge. 1.1.2. Tipologia dels moviments: reflexos, automàtics, voluntaris i automatitzats. 1.1.3. Principals factors que incideixen en el desenvolupament motor. 1.1.4. Habilitats motrius, capacitats motrius i competència motriu. 1.2. Etapes del desenvolupament motor. 1.2.1. Aspectes bàsics de creixement i maduració. 1.2.2. Delimitació i característiques de les etapes de desenvolupament motor. 1.2.3. Evolució de les capacitats motrius i aspectes del desenvolupament psicomotriu. 1.3. Habilitats motrius bàsiques i específiques. 1.3.1. Criteris d’anàlisi de les habilitats motrius: elements estructurals. 1.3.2. HMB i HME i les seves característiques. 1.3.3. Evolució de les HMB. 1.3.4. De les HMB a les HME i les HM especialitzades.

2. . APRENENTATGE MOTOR 2.1. Mecanismes de control de l’execució del moviment. 2.1.1. Programes motors i esquemes motors. 2.1.2. La memòria motriu. 2.2. Les tasques d’aprenentatge i les condicions de la pràctica. 2.2.1. Estructura, nivell de complexitat i criteris d’organització i seqüenciació de les tasques. 2.2.2. Organització de les condicions de pràctica. 2.3. La interacció didàctica i els processos d’ajuda a l’aprenentatge. 2.3.1. Els feedbacks sobre coneixement de resultat i sobre coneixement de l’execució. 2.3.2. La interacció com a procés mantingut en el temps. 2.4. Fases de l’aprenentatge motor. 2.4.1. Anàlisi de les característiques de les diferents fases.

3. . INICIACIÓ ALS ESPORTS 3.1. Elements estructurals i funcionals dels esports. 3.1.1. Criteris d’anàlisi de les diferents modalitats esportives. 3.2. Els comportaments motors esportius i les seves característiques. 3.2.1. La tècnica esportiva. 3.2.2. La tàctica esportiva: individual i col.lectiva. 3.2.3. L’estratègia esportiva. 3.3. Etapes de la iniciació esportiva: aspectes bàsics. 3.4. La iniciació esportiva (I): models d’iniciació. 3.4.1. Anàlisi dels models analítics i globals. 3.4.2. Models comprensius de l’ensenyament esportiu. 3.5. La iniciació esportiva (II): exemples. 3.5.1. Iniciació als esports de no oposició: l’atletisme. 3.5.2. Iniciació als esports d’adversari: esports de lluita. 3.5.3. Iniciació als esports de col.laboració i oposició.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 21 33
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 21 33
Classes expositives 30 0 30
Prova d'avaluació 11 10 21
Treball en equip 4 29 33
Total 69 81 150

Bibliografia

 • Batalla, A. (2000). Habilidades motrices. Barcelona: Inde.
 • Blázquez, D. (dir.) (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde.
 • Castejón, F.J. (coord.) (2003). Iniciación deportiva: la enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Sevilla: Wanceulen.
 • Castejón, F.J. (coord.) (2010). Deporte y enseñanza comprensiva. Sevilla: Wanceulen.
 • Contreras, O.; De la Torre, E. i Velázquez, R. (2001). Iniciación Deportiva. Madrid: Síntesis.
 • Corraze, J. (1988). Las bases neuropsicológicas del movimiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Durand, M. (1988). El niño y el deporte. Barcelona: Paidós.
 • Famose, J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona: Paidotribo.
 • Fernández, E. ; Gardoqui, M.L. i Sánchez, F. (2007). Evaluación de las habilidades motrices básicas. Barcelona: Inde.
 • Gallahue, D. i Ozmun, J. (2002). Understanding motor development. Madison: Brown and Benchmark.
 • Gallahue, D. i Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children. Champaign: Human Kinetics.
 • Griffin, L. y Butler, J. (2005). Teaching Games for Understanding. Theory, research and practice. Champaign: Human Kinetics.
 • Hernández, J. (dir.) (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura y dinàmica. Barcelona: Inde.
 • López Ros, V. i Sargatal, J. (2008). L’esport en edat escolar. Girona: CEEF/UdG.
 • Magill, R.A. (2004). Motor learning and control. Boston: McGraw Hill.
 • Malina, R. i Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. Champaign: Human Kinetics.
 • Massion, J. (2000). Cerebro y motricidad. Barcelona: Inde.
 • Meinel, K. i Schnabel, G. (1988). Teoría del movimiento. Buenos Aires: Stadium.
 • Nitsch, J. et al. (2002). Entrenamiento de la técnica. Barcelona: Paidotribo.
 • Payne, V. i Isaacs, L. (2002). Human motor development. A lifespan approach. . Boston: McGraw Hill.
 • Personne, J. (2005). El deporte para el niño. Sin records ni medallas. Barcelona: Inde.
 • Piek, J.P. (2006). Infant motor development. Champaign: Human Kinetics.
 • Riera, J. (1989). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la tàctica deportivas. Barcelona: Inde.
 • Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona: Inde.
 • Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Barcelona: Inde.
 • Ruiz Pérez, L.M. (1987). Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos.
 • Ruiz Pérez, L.M. (1994). Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor.
 • Ruiz Pérez, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid: Gymnos.
 • Ruiz Pérez, L.M. (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid: Síntesis.
 • Schmidt, R.A. i Lee T.D. (1999). Motor control and learning. A behavioral emphasis. Champaign: Human Kinetics.
 • Target, Ch. y Cathelinau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • Wickstrom, R. (1990). Patrones motores básicos. Madrid: Alianza.
 • Wrisberg, C. (2007). Sport skill instructions for coaches. Champaign: Human Kinetics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1:Projecte 1: Valoració del desenvolupament motor 5% Autoavaluació

No recuperable
5
AVC2: Projecte 2: Tasca d'aprenentatge motor Coavaluació grup parella (5%).
No recuperable
5
AVC3: Projecte 3: Vídeo desenvolupament motor i aprenentatge Descripció de l’HM (5%) Heteroavaluació Professora
Test de valoració (5%) Heteroavaluació Professora
Resultats de la valoració (5%) Heteroavaluació Professora
Justificació de la seqüència d’activitats per a la millora de l’HM (4’5%) Heteroavaluació Professora
Filmació Tasca 1 (Condicions de la pràctica i ajuda) (3’5%) Heteroavaluació Professora
Filmació Tasca 2 (Condicions de la pràctica i ajuda) 3’5% Professora
Filmació Tasca 3 (Condicions de la pràctica i ajuda) (3’5%) Professora
Qualitat del vídeo /estructura /comprensió,... (10%) Professora.
No recuperable
40
AVC4: Projecte 4: Construim coneixement Examen test de situacions pràctiques. L'alumnat es podrà presentar a l'examen amb el glossari de l'assignatura i un mapa conceptual per tema. Cal treure com a mínim un 5 per fer mitjana amb l'assignatura. Recuperable 50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

- Portafoli (conjunt dels 4 projectes) val 100% de la nota
- Tots els projectes fan mitjana independentment de la nota que es tregui. Excepte el projecte 4 que per fer mitjana cal treure com a mínim un 5.
- És imprescindible presentar, en data, tots els projectes per tal de fer mitjana a l’avaluació contínua.
- Només el projecte 4 és recuperable a l’avaluació final.
- Per presentar-ho en grup, i a l’avaluació contínua, l’assistència és obligatòria en un 80% a les sessions pràctiques.

AVALUACIÓ FINAL

Si no t'has presentat a l'avaluació contínua
- Portafoli (conjunt dels 4 projectes, cal presentar-los tots) val 100% de la nota
- Tots els projectes fan mitjana independentment de la nota que es tregui. Excepte el projecte 4 que per fer mitjana cal treure com a mínim un 5.
- És imprescindible presentar tots els projectes per tal de fer mitjana a l’avaluació final.
- No hi ha cap projecte recuperable.
- Cal presentar-ho de manera individual (amb presentació oral davant la professora).

Si has participat a l’avaluació contínua
- Opció A: Has participat a l’avaluació contínua però has suspès la mitjana
- Et pots presentar a la recuperació del Projecte 4
- Opció B: Has fet més del 80% de faltes
- Has de presentar de manera individual (i amb presentació oral davant la professora) els projectes en els que no has assistit com a mínim amb una falta.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació contínua o a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
1.- Conèixer els principals factors que intervenen en el desenvolupament motor humà així com la seva interdependència.
2.- Identificar els aspectes bàsics de l’evolució de les habilitats motrius i la seva relació amb l’evolució de les capacitats motrius.
3.- Reconèixer la influència de l’aprenentatge motor en les característiques individuals de desenvolupament motor.
4.- Conèixer els elements teòrics i pràctics més importants que faciliten el procés d’aprenentatge motor.
5.- Aplicar els coneixements de desenvolupament i d’aprenentatge motor en el disseny de situacions pràctiques per a diferents nivells evolutius.
6.- Assumir la iniciació als esports com un element facilitador del desenvolupament motor.
7.- Identificar i entendre els aspectes estructurals i funcionals bàsics dels esports per tal de poder dissenyar situacions d’ensenyament ajustades a les finalitats descrites.
8.- Conèixer els diferents tipus de comportaments motors esportius i les seves particularitats.
9.- Conèixer els diferents models actuals d’iniciació als esports i les seves característiques.
10.- Analitzar de forma reflexiva i crítica la documentació donada com a lectures.
11.- Redactar de forma argumentada i ajustada als coneixements donats, les activitats pràctiques que es donin.
12.- Mostrar una actitud responsable vers el treball en equip per a la resolució d’una tasca encomanada.

L'assignatura es desenvolupa bàsicament a partir d'exposicions teòriques i desenvolupament de casos pràctics.

Assignatures recomanades

 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu