Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Tracta de les respostes biològiques a l’exercici. És una continuació de la Fisiologia de l’exercici I i es troba estretament relacionada amb les altres assignatures del mòdul 1 de Ciències Bàsiques. Es centra en les adaptacions dels diferents sistemes a l’entrenament; els aspectes evolutius i adaptacions fisiològiques en diferents tipus de condicions, i la fatiga en relació a l’exercici físic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGI GARCIA RETORTILLO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGI GARCIA RETORTILLO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. . Adaptacions funcionals a l’exercici i l’entrenament físic 1.1.Entrenament de la Força: Adaptacions neuromusculars i hormonals 1.2.Adaptacions a l’entrenament dels sistemes energètics aeròbic i anaeròbic 1.3.Adaptacions cardiovasculars i respiratòries a l’exercici i l’entrenament - Coordinació Cardiorespiratòria 1.4.Adaptacions endocrines a l’exercici i l’entrenament - Obesitat, hormones i exercici

2. . Factors que afecten a la funció fisiològica, a la transferència energètica i al rendiment de l’exercici 2.1.Ambient i exercici 2.2.Ajudes ergogèniques 2.3.Nutrició en l’exercici i l’esport 2.4.Composició corporal, exercici i rendiment

3. . Adaptacions fisiològiques a l’exercici en poblacions especifiques 3.1.Creixement, desenvolupament i esportista jove 3.2.Exercici i envelliment saludable 3.3.Qüestions relatives al sexe i la dona esportista

4. . Fatiga i exercici físic 4.1.Concepte de fatiga 4.2.Classificacions de la fatiga 4.3.Integració psicobiològica 4.4.Inflamació i exercici físic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 8,00 44,00 0 52,00
Seminaris 13,00 0 0 13,00
Sessió expositiva 12,00 0 12,00 24,00
Sessió pràctica 9,00 12,00 3,00 24,00
Treball en equip 3,00 19,00 0 22,00
Total 45,00 90,00 15,00 150

Bibliografia

 • Astrand, P.O.; Rodahl, K.; Dahl, H.A. i Strome, S.B. (2010). Manual de Fisiología del ejercicio (1ª ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Barbany, J.R. (2002). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Barcelona: Barcanova.
 • Billat, V. (2002). Fisiologia y metodologia del entrenamiento. De la teoria a la práctica.. Barcelona: Paidotribo.
 • Ehrman, J., Kerrigan, D., & Keteyian, S. (2017). Advanced Exercise Physiology .Essential Concepts and Applications. Champaign: Human Kinetics.
 • Guyton, Arthur C (cop. 2001 ). Tratado de fisiología médica (10ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Lopez Chicharro JL, Vicente-Campos D., Cancino López J (2013). Fisiología del Entrenamiento Aeróbico. . Madrid: Panamericana.
 • López Chicharro, José (2006 ). Fisiología del ejercicio (3ª ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • McArdle, W.; Katch, FI. i Katch, VL. (2014). Exercise physiology: energy, nutrition and human performance (8th ed.). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins.
 • McArdle, W.; Katch, FI. i Katch, VL. (2010). Principios de Fisiología del ejercicio (2ª ed.). Madrid: McGraw Hill/Interamericana.
 • Murray, B., & Kenney, W. L. (2016). Practical guide to exercise physiology.. Champaign: Human Kinetics.
 • Nacleiro, F. (2010). Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. Madrid: Panamericana.
 • Powers S, Edward H. (2012). Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. . New York: McGraw-Hill.
 • Thibodeau,G. i Patton, K.T. (2000). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.
 • Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ª ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Laursen, P. & Buchheit, M. (2019). Science and Application of High Intensity Interval Training.. Human Kinetics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Examen Parcial 1 Examen tipus test 30
AVC2: Examen Parcial 2 Examen tipus test 30
AVC3: Treball d'aprofundiment sobre un contingut del temari Treball d'aprofundiment sobre un contingut del temari. Exigeix una tutoria grupal cada mes 25 No
AVC4: Pràctiques relacionades amb el temari Realització de les pràctiques i anàlisi de les dades obtingudes de les sessions. Per a poder comptar amb aquest percentatge és obligatòria l'assistència a les sessions pràctiques. 15 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA:
OPCIÓ A: AVC1 (42,5%)+ AVC2 (42,5%) + AVC4 (15%)
OPCIÓ B: AVC1 (30%)+ AVC2 (30%) + AVC3 (25%) + AVC4 (15%)

- En cas de voler-se acollir a l'opció B de l'Avaluació Continuada, l'estudiant ho haurà de comunicar al professor via correu electrònic durant les 2 primeres setmanes del semestre.

- És necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el promig dels exàmens parcials (AVC1 - AVC2), per a poder fer promig amb AVC3 i AVC4. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig en funció de la participació activa i positiva a classe i analitzant cada cas de forma individual.

- Cal obtenir una nota igual o superior a 4 en cadascun dels exàmens parcials, per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens parcials. En el cas d'obtenir una nota inferior a 4 en algun examen parcial, s'haurà de recuperar únicament el parcial suspès a l'avaluació final.

- Les activitats pràctiques relacionades amb el temari (AVC4) i el treball (AVC3) no són recuperables.

- És necessari assistir a un mínim del 80% de les sessions pràctiques per poder aprovar l'avaluació continuada.


AVALUACIÓ FINAL:
Examen teòric-pràctic final 100% (inclou tot el temari impartit durant les sessions teòriques i pràctiques de l'assignatura). S'hauran de presentar a l'avaluació finals els estudiants que no hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:

- AVU1: Examen continguts teòrics-pràctics 1 (40%).
- AVU2: Examen continguts teòrics-pràctics 2 (40%).
- AVU3: Treball individual d'aprofundiment sobre un contingut del temari (20%).

- És necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el promig dels exàmens parcials (AVU1 - AVU2), per a poder fer promig amb AVU3.
- Cal obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascun dels exàmens parcials, per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens parcials. En el cas d'obtenir una nota inferior a 5 en algun examen parcial, s'haurà de recuperar únicament el parcial suspès a l'avaluació final.
- El treball d'aprofundiment AVU3 no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

- Cal obtenir una nota igual o superior a 4 en cadascun dels exàmens parcials i és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el promig dels exàmens parcials (AVC1 - AVC2).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
OA1.- Conèixer i explicar els canvis i adaptacions produïdes en els diferents sistemes del cos humà relacionats amb l’exercici i l’entrenament
OA2.- Identificar i discriminar les adaptacions fisiològiques en els diferents tipus de població
OA3.- Conèixer la resposta del cos humà davant de diferents condicions ambientals
OA4.- Conèixer la influència de diferents factors que afecten el rendiment físic: ergogènia, nutrició i composició corporal
OA5.- Explicar els límits del rendiment i la fatiga en base a les funcions sistèmiques i les seves interaccions

L'assignatura es desenvolupa principalment de manera teòrica, amb el suport d'exercisis de reforç teòric i alguna sessió pràctica.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- Els exàmens parcials AVC1 i AVC2 es realitzaran de forma de forma virtual.
- AVC3 Treball d'aprofundiment mantindrà el mateix format de treball.
- AVC4 Pràctiques relacionades amb el temari es desenvoluparan a través del Moodle.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens AVU1 i AVU2 es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.