Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els continguts propis de fisiologia de l’exercici estan repartits en dues assignatures: fisiologia I i fisiologia II. En aquesta primera part, l’objectiu principal és establir les bases per poder entendre els processos fisiològics del cos humà durant l’exercici físic. L’assignatura també se planteja proporcionar a l’alumnat la formació necessària per a cercar, seleccionar i interpretar correctament documentació científica respecte la fisiologia de l’exercici.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Fonaments de la fisiologia humana i de l’exercici. Nivells d’organització del cos humà. Homeòstasi.

2. Funció neuromuscular en l’exercici físic. Estructura i funció del sistema nerviós. Estructura i funció del sistema muscular

3. Bioenergètica, metabolisme y exercici físic. Nutrició i transferència energètica. Regulació hormonal de l’exercici. Mesura del cost energètic i avaluació de les capacitats de generació d’energia durant l’exercici

4. Sistema cardiovascular i exercici. Estructura i funció del sistema cardiovascular. Dinàmica cardiovascular durant l’exercici

5. Sistema pulmonar i exercici. Estructura i funció del sistema pulmonar. Dinàmica del sistema pulmonar durant l'exercici

6. Sistema renal

7. Termoregulació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 6,00 5,00 14,00
Prova d'avaluació 15,00 78,00 0 93,00
Sessió expositiva 9,00 6,00 9,00 24,00
Sessió pràctica 3,00 6,00 3,00 12,00
Tasques i qüestionaris formatius 4,00 0 3,00 7,00
Total 34,00 96,00 20,00 150

Bibliografia

 • Astrand, P.O., Rodahl, K., Dahl, H.A., Strome, S.B. (2010). Manual de Fisiología del ejercicio (1ª edicio). Barcelona: Paidotribo.
 • Barbany, J.R. (2002). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Barcelona: Barcanova.
 • Guyton,A. y Hall (2016). Tratado de Fisiología Médica. (13ª ed). Elsevier.
 • Kenney, W.L., Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2014). Fisiología del deporte y el ejercicio. Barcelona: Panamericana.
 • Lopez Chicharro, J. Fernandez Vaquero, A. (2006). Fisiología del ejercicio (3ª ed). Madrid: Médica panamericana.
 • McArdle, W., Katch, F.I., Katch, VL (2015). Exercise physiology: nutrition, energy and human performance (8th ed). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins.
 • McArdle, W., Katch, F.I., Katch, VL (2010). Principios de Fisiología del ejercicio (2ª ed). Madrid: McGraw Hill/Interamericana .
 • Mora Rodríguez, R (2010). Fisiología del deporte y el ejercicio (1ª ed). Madrid: Médica panamericana.
 • Stanfield CL (2011). Principios de fisiología humana (4ª). Ed Pearson educació.
 • Thibodeau,G. Patton, K.T. (2007). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.
 • Tortora, G. J., Derrickson, B. (2013). Principios de anatomía y fisiología. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Introducció a la recerca científica La nota del treball s’obté de la qualitat de cada un dels apartats proposats en el treball 12,5 No
AVC2: Treball pràctic al laboratori La nota del treball s’obté de la qualitat de cada un dels apartats proposats en el treball 6 No
AVC3. Avaluació de casos/noticies/articles i qüestionaris d'autoavaluació La nota de les activitats pràctiques/treballs s’obté de l’entrega de les activitats proposades i de la seva qualitat, així com de l’assistència i participació a les sessions. 12,5 No
AVC4: Examen de contingut teòric parcial 1 Per eliminar matèria i fer mitjana amb la resta de parcials cal obtenir una nota mínima de 4 23
AVC5: Examen de contingut teòric parcial 2 Per eliminar matèria i fer mitjana amb la resta de parcials cal obtenir una nota mínima de 4 23
AVC6: Examen de contingut teòric parcial 3 Per eliminar matèria i fer mitjana amb la resta de parcials cal obtenir una nota mínima de 4 23

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació continuada: Per optar a l'avaluació continuada cal haver entregat el 80% de les activitats pràctiques avaluatives.

AVC1. Introducció a la recerca científica (12,5%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
AVC2. Treball pràctic al laboratori (6%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable
AVC3. Avaluació de casos/notícies/articles i qüestionaris d'autoavaluació (12,5%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
AVC4, AVC5, AVC6. Exàmens de continguts teòrico/pràctics. (69%). Es realitzen 3 parcials i es pot fer la mitjana a partir de 4. La mitjana dels tres parcials ha de ser de 4,5 o superior per ponderar amb la resta de notes. És recuperable.

L’assignatura s’aprova amb un 5.

Avaluació final:

En el cas que es suspengui algún parcial (AVC4, AVC5, AVC6), s'haurà de recuperar únicament el/s parcial/s suspès/sos a l'examen final. S'haurà d'obtenir un 4 a cada un dels parcials per fer mitjana. La mitjana dels tres parcials ha de ser de 4,5 o superior per ponderar amb la resta de notes (AVC1, AVC2, AVC3).

Si no s'han entregat el 80% de les activitats de l'avaluació continuada, l'alumne haurà de fer un examen final (100%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de la següent activitat:

- Examen final (100% de la nota). S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 per aprovar l'assignatura. És recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

A les activitats AVC4, AVC5 i AVC6 s'haurà d'obtenir una nota mínima de 4 i la mitjana dels tres parcials ha de ser de 4,5 o superior per ponderar amb la resta de notes.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1. Entendre el concepte d’equilibri de les funcions corporals i reconèixer les seves limitacions.
OA2. Comprendre i saber explicar les diferents funcions sistèmiques durant l’exercici i saber relacionar-les.
OA3. Conèixer i explicar les principals adaptacions en les funcions neuromusculars, metabòliques, cardíaques i respiratòries relacionades amb l’exercici i l’entrenament.
OA4. Adquirir els coneixements necessaris per poder interpretar els principals sistemes de valoració de la fisiologia de l’esforç.
OA5. Obtenir una formació científica bàsica aplicada a l’activitat física i l’esport.

L'assignatura es desenvolupa bàsicament a partir d'exposicions teòriques i exercisis de reforç teòric. També hi ha algunes sessions pràctiques que seran avisades amb antelació.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i sessions teòriques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i sessions teòriques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1, AVC2, AVC3: Activitats pràctiques i treballs (31%) | Els treballs i activitats pràctiques es faran en format virtual.
AVC4, AVC5, AVC6: Exàmens (69%) | Els exàmens parcials programats es faran en format virtual.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen final es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen final es realitzarà de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.