Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts propis de fisiologia de l’exercici estan repartits en dues assignatures: fisiologia I i fisiologia II. En aquesta primera part, l’objectiu principal és establir les bases per poder entendre els processos fisiològics del cos humà durant l’exercici físic. L’assignatura també se planteja proporcionar a l’alumnat la formació necessària per a cercar, seleccionar i interpretar correctament documentació científica respecte la fisiologia de l’exercici.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Fonaments de la fisiologia humana i de l’exercici. Nivells d’organització del cos humà. Homeòstasi.

2. Funció neuromuscular en l’exercici físic. Estructura i funció del sistema nerviós. Estructura i funció del sistema muscular

3. Bioenergètica, metabolisme y exercici físic. Nutrició i transferència energètica. Regulació hormonal de l’exercici. Mesura del cost energètic i avaluació de les capacitats de generació d’energia durant l’exercici

4. Sistema cardiovascular i exercici. Estructura i funció del sistema cardiovascular. Dinàmica cardiovascular durant l’exercici

5. Sistema pulmonar i exercici. Estructura i funció del sistema pulmonar. Dinàmica del sistema pulmonar durant l'exercici

6. Sistema renal

7. Termoregulació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 6 12
Classes expositives 28 4 32
Prova d'avaluació 14 80 94
Seminaris 6 6 12
Total 54 96 150

Bibliografia

 • Astrand, P.O., Rodahl, K., Dahl, H.A., Strome, S.B. (2010). Manual de Fisiología del ejercicio (1ª edicio). Barcelona: Paidotribo.
 • Barbany, J.R. (2002). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Barcelona: Barcanova.
 • Guyton,A. y Hall (2016). Tratado de Fisiología Médica. (13ª ed). Elsevier.
 • Kenney, W.L., Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2014). Fisiología del deporte y el ejercicio. Barcelona: Panamericana.
 • Lopez Chicharro, J. Fernandez Vaquero, A. (2006). Fisiología del ejercicio (3ª ed). Madrid: Médica panamericana.
 • McArdle, W., Katch, F.I., Katch, VL (2015). Exercise physiology: nutrition, energy and human performance (8th ed). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins.
 • McArdle, W., Katch, F.I., Katch, VL (2010). Principios de Fisiología del ejercicio (2ª ed). Madrid: McGraw Hill/Interamericana .
 • Mora Rodríguez, R (2010). Fisiología del deporte y el ejercicio (1ª ed). Madrid: Médica panamericana.
 • Stanfield CL (2011). Principios de fisiología humana (4ª). Ed Pearson educació.
 • Thibodeau,G. Patton, K.T. (2007). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.
 • Tortora, G. J., Derrickson, B. (2013). Principios de anatomía y fisiología. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV1: 3 Exàmens de continguts (parcials. test) Cada any es faran els parcials que es considerin oportuns en relació a l'evolució del curs (cada parcial esdevé una prova tipus test de 4 opcions amb resposta única) 75
AV3: Activitats pràctiques i treballs que es realitzen per reforçar l'aprenentatge. La nota de les activitats pràctiques/treballs s’obté de l’entrega de les activitats proposades i de l’assistència i participació a les sessions i qualitat dels pràctiques/treballs entregats.Per optar a l’avaluació continuada s’han d’entregar el 50% de les activitats pràctiques/treballs. 25

Qualificació

Avaluació continuada (AV1+AV3)): Per optar a l'avaluació continuada, la mitjana dels tres parcials ha de ser de 4,5 o superior i haver entregat el 50% de les activitats pràctiques/treballs. Qualsevol contingut de les activitats pràctiques/treballs pot entrar en les preguntes de l’examen. L’assignatura s’aprova amb un 5. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig i analitzar cada cas de forma individual (sempre i quan la nota mitjana de tots els parcials tingui una nota mínima d’un 4,5).
Nota final: 25% de cada examen parcial (AV1), 25% activitats pràctiques de l’aula (AV3).L’assignatura s’aprova amb un 5.
Si s’aproven els parcials (AV1) i no s’han entregat les activitats pràctiques/treballs (AV3) o la nota de les mateixes no permet aprovar l’assignatura, la nota final de l’assignatura correspon exclusivament a la nota dels tres parcials (AV1) (33,3% cada parcial).L’assignatura s’aprova amb un 5.

Avaluació final (AV2 +AV3): L’examen final (AV2) constarà de tres blocs. Cada bloc correspon a cadascun dels parcials realitzats. Els alumnes només hauran de realitzar aquells blocs que no hagin obtingut la nota mínima de 4 o bé aquells blocs que l’alumne té aprovats però vol millorar la nota (no es guarda la nota de l’examen realitzat). En aquest cas si el promig de les notes del/s parcial/s superat/s i el/s parcials a recuperar i l'avaluació continuada és igual o superior a 5, l’assignatura està aprovada. Si no s'ha fet l'avaluació continuada, el promig de les notes del/s parcial/s superat/s i el/s parcials a recuperar ha de ser igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura. Qualsevol contingut de les activitats pràctiques/treballs pot entrar en les preguntes de l’examen. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig i analitzar cada cas de forma individual (sempre i quan la mitjana de tots els parcials sigui mínim d’un 4,5).
Si un alumne no s’ha presentat a cap parcial ni ha fet les activitats pràctiques, haurà de fer l’examen final (AV2) en el que entraran tots els continguts tractats (AV3).

Nota final: 25% de cada bloc corresponent als exàmens parcials, 25% activitats pràctiques (AV3). Per aquells alumnes que no opten a avaluació continuada, la nota s'obté de la nota de l'examen final (100%).

No és obligatori assistir a les classes magistrals. Per optar a l’avaluació continuada s’han d’entregar el 50% de les activitats pràctiques/treballs. Si s’aproven els parcials (AV1) i no s’han entregat les activitats pràctiques/treballs (AV3) la nota final de l’assignatura correspon exclusivament a la nota dels tres parcials (AV1) (33,3% cada parcial).

En cas de suspendre l'assignatura, la nota d'avaluació continuada es guarda per al següent curs acadèmic. Si es torna a suspendre l'assignatura, la nota d'avaluació continuada ja no serà vàlida i la nota de l’assignatura correspondrà exclusivament a la nota dels tres parcials (AV1) (33,3% cada parcial) o bé a la nota d'examen final dels tres parcials (AV2) (100% de la nota) en els quals pot entrar qualsevol contingut treballat a les classes i a les activitats pràctiques/treballs.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.Entendre el concepte d’equilibri de les funcions corporals i reconèixer les seves limitacions.
OA2.Comprendre i saber explicar les diferents funcions sistèmiques durant l’exercici i saber relacionar-les.
OA3.Conèixer i explicar les principals adaptacions en les funcions neuromusculars, metabòliques, cardíaques i respiratòries relacionades amb l’exercici i l’entrenament.
OA4.Adquirir els coneixements necessaris per poder interpretar els principals sistemes de valoració de la fisiologia de l’esforç.
OA5. Obtenir una formació científica bàsica aplicada a l’activitat física i l’esport .

L'assignatura es desenvolupa bàsicament a partir d'exposicions teòriques i exercisis de reforç teòric. També hi ha algunes sessions pràctiques que seran avisades amb antelació

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3