Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Avaluació i tractament de les restriccions miofascials mes rellevants, causants de trastorns musculesquelètics. Aplicació de les tècniques bàsiques i especifiques de mobilització de les fàscies superficials i profundes en el tractament de les disfuncions miofascials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALFRED BRUGET RIERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALFRED BRUGET RIERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALFRED BRUGET RIERA
Idioma de les classes:

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
  • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. BLOC1. -INTRODUCCIÓ SISTEMA FASCIAL. -CONCEPTE DE FÀSCIA. BASES ANATÒMIQUES. -TIPUS DE FÀSCIES: SUPERFICIAL,PROFUNDA I CARACTERÍSTIQUES. -MIOFÀSCIA I LA SEVA RELACIÓ AMB LA CONTRACCIÓ MUSCULAR. -MICROESTRUCTURA FASCIAL I ELS MECANO-RECEPTORS. -FUNCIONS BÀSIQUES I ESPECÍFIQUES DEL SISTEMA FASCIAL. -HISTOLOGIA DEL TEIXIT CONECTIU. -COMPOSICIÓ DEL TEIXIT CONECTIU. -BIOMECÀNICA DEL SISTEMA FASCIAL. TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT, CONCEPTES DE BIOTENSEGRITAT, PIEZOELECTRICITAT, VISCOELASTICITAT, TIXOTROPIA. -RELACIÓ I CONDICIONANTS DEL SISTEMA FASCIAL AMB LA POSTURA -LESIONS DEL SISTEMA FASCIAL: BÀSIQUES I DISTORSIONS MIOFASCIALS.

2. BLOC2. -ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LES RESTRICCIONS FASCIALS I LES SEVES ALTERACIONS BIOMECÀNIQUES. -CONFIGURACIÓ DEL MAPA D'ATRAPAMENTS FASCIALS. -HISTÒRIA CLÍNICA. -PROPOSTA DE TÈCNIQUES DE TRACTAMENT I CONTRAINDICACIONS.

3. BLOC3. -APLICACIÓ PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES D'ALLIBERAMENT MIOFASCIAL: TÈCNIQUES GENERALS. TRACTAMENTS: LUMBAR-PELVIANA, EXTREMITATS INFERIORS, CERVICALS-CINTURA ESCAPULAR, EXTREMITATS SUPERIORS, TORÀCIQUES I CRANIALS.

4. BLOC4. -INTEGRACIÓ DE TÈCNIQUES. ANÀLISI. ELECCIÓ DE TÈCNIQUES PEL TRACTAMENT GLOBAL.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 17,00 60,00 2,00 79,00
Prova d'avaluació 1,00 0 0 1,00
Sessió pràctica 25,00 40,00 5,00 70,00
Total 43,00 100,00 7,00 150

Bibliografia

  • R.Tutusaus - J.M. Potau (2015). Anatomia, valoración y tratamiento (1ª Ed). Médica Panamericana.
  • Andrej pilat (2003). Terapias miofasciales: Inducción miofascial (1ª Ed). Mc Graw Hill .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen tipus test. 20 preguntes amb 5 respostes possibles de les que només 1 serà la correcta. Les respostes errònies resten un 0'25. Nota mínima per superar l'examen 5. 40
Classes teòric-pràctiques. Avaluació continuada de l'aplicació pràctica de la metodologia en quan al tractament manual d'alliberament miofascial per part de l'alumne. 30 No
Pràctica d'un cas clínic. Exploració, diagnòstic de les restriccions. Planificació de tècniques i aplicació del tractament. 30 No

Qualificació

-Prova d'avaluació continuada basada en la teoria i l'anàlisi teòric sobre la part pràctica. Constarà de 20 preguntes tipus test, amb 5 possibles respostes, una de les quals serà la correcta. Cada pregunta incorrecta restarà 0'25.
-Avaluació continuada de les classes teòric-pràctic durant el curs.
-Avaluació en la pràctica d'un cas clínic que es realitzarà en la darrera classe del curs.
-La nota final serà la mitjana de les tres notes (cada nota s'avaluarà del 1 al 10) a partir dels percentatges corresponents i serà imprescindible l'assistència d'un mínim del 80% de les classes, la pràctica del cas clínic i l'examen tipus test. La nota d'aprovat serà 5.
-Caldrà obtenir nota mínima de 5 en cada una de les tres activitats per poder fer la mitjana.
-El no assoliment de qualsevol dels 3 requisits descrits prèviament l'assignatura quedarà suspesa.
-Qui no hagi superat l'assignatura podrà fer un examen de recuperació dels conceptes teòric-pràctics que constarà de 20 preguntes tipus test amb 5 respostes possibles i una única resposta correcte en el que els errors restaran 0,25. La nota màxima serà de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Consistirà en un examen final de:
- 20 preguntes tipus test amb 5 respostes possibles on només una és correcte, els errors restaran 0,25 i caldrà un 5.0 per aprovar.
- Resolució d'un cas clínic exposant criteris d'avaluació, diagnòstic i exposició de les tècniques d'alliberament miofascial.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
S'incorporaran les tasques a realitzar sobre:
- Resolució de forma teòrica de les tècniques d'alliberament miofascial.
- Resolució de casos clínics.
- Resolució de qüestionaris sobre la part teòrica de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Classes teòric-pràctiques:
- Seguiment de les classes teòriques.
- Resolució de casos clínics i qüestionaris.
- Aquesta avaluació serà el 30% de la nota final.

Pràctica d'un cas clínic:
- Aquesta avaluació es basarà en la resolució d'un cas clínic final.
- Aquesta avaluació serà el 30% de la nota final

Examen tipus test a través de Moodle:
- Aquesta avaluació serà el 40% de la nota final.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.