Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Avaluació i tractament de les restriccions miofascials mes rellevants, causants de trastorns musculesquelètics. Aplicació de les tècniques bàsiques i especifiques de mobilització de les fàscies superficials i profundes en el tractament de les disfuncions miofascials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALFRED BRUGET RIERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALFRED BRUGET RIERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
  • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. BLOC1.INTRODUCCIÓ SISTEMA FASCIAL. CONCEPTES GENERALS TEIXIT CONJUNTIU. TENSEGRITAT. VISCOELASTICITAT. TIXOTROPIA. FACTORS FASCIALS CONDICIONANTS DE LA POSTURA.

2. BLOC2. AVALUACIÓ RESTRICCIONS FASCIALS I ALTERACIONS BIOMECÀNIQUES CONSEQÜENTS. MAPA D'ATRAPAMENTS FASCIALS. HISTÒRIA CLÍNICA. CONTRAINDICACIONS.

3. BLOC3. PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES D'ALLIBERAMENT MIOFASCIAL. TÈCNIQUES GENERALS. TRACTAMENTS: CERVICALS-CINTURA ESCAPULAR, EXTREMITATS SUPERIORS, TORÀCIQUES, LUMBO-PÈLVIQUES, EXTREMITATS INFERIORS I CRANEALS

4. BLOC4. INTEGRACIÓ DE TÈCNIQUES. ANÀLISI. ELECCIÓ DE TÈCNIQUES. TRACTAMENT GLOBAL.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 60 74
Classes pràctiques 35 40 75
Prova d'avaluació 1 0 1
Total 50 100 150

Bibliografia

  • R.Tutusaus - J.M. Potau (2015). Anatomia, valoración y tratamiento (1ª Ed). Médica Panamericana.
  • Andrej pilat (2003). Terapias miofasciales: Inducción miofascial (1ª Ed). Mc Graw Hill .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen tipus test de 20 preguntes amb 5 possibles respostes, de les quals, tan sols una és correcte. Les respostes errònies resten un 0'25. S'ha de treure una nota mínima de 5 per aprovar l'examen. 40
Classes pràctiques amb avaluació i tractament del teixit miofascial Dins la classe pràctica i en grup s'avaluarà la metodologia quan al tractament manual miofascial de l'alumne 30
Cas clínic. Exploració, diagnóstic de restriccions, Planificació tècniques i execució tractament. Es presentarà un cas clínic a cada alumne que haurà de resoldre, en el diagnòstic i tractament 30

Qualificació

-Classes pràctiques: cadascun dels criteris d'avaluació s'avaluaran del 1 al 10.
-Prova d'ávaluació continuada basada en la teoría i l'anàlisi teòric sobre la part pràctica. Constarà de 20 preguntes tipus test, amb 5 possibles respostes, una de les quals será la correcta. Cada pregunta incorrecta restarà 0'25.
-Presentació d'un cas clínic.
-La nota final será el promig de les tres notes a partir dels percentatges corresponents i essent imprescindible la presentació del cas clínic, de l'examen i l'assistència d'un mínim del 80% de les classes.
-L'aprovat estarà en el 5, sense que calgui obtenir nota mínima en cap dels apartats per fer promig.
-Si no s'acompleix qualsevol dels 3 requisits descrits prèviament l'assignatura estarà suspesa, amb la possibilitat d'anar a l'examen de suficiència.
-Qui hagi complert amb la presentació del cas clínic i hagi assistit un mínim del 80% de les classes; i no assoleix l'examen d'avaluació continuada tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
-El no assistir al 80% de les clases es considera un No Presentat, quedant l'assignatura suspesa, amb la possibilitat d'accedir a l'examen de suficiència on s'avaluarà tant la part pràctica com la teòrica en format escrit.
-El no presentar el cas clínic es considera un No Presentat, quedant l'assignatura suspesa, amb la possibilitat d'accedir a l'examen de suficiència on s'avaluarà tant la part pràctica com la teòrica en format escrit.