Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. És necessari comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en Fisioteràpia i Rehabilitació Física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jorge Juan Cazorla Gonzalez  / Jordi Joan Gomez Tomas  / Carlos Munné Rodríguez  / Albert Rodriguez Rodriguez  / Mercedes Sala Bassó
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (90%)

Competències

 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 6. Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Nomenclatura

2. Mètodes d'avaluació en fisioteràpia

3. Valoració de la cintura escapular i espatlla

          3.1. Palpació de la cintura escapular i l'espatlla

          3.2. Valoració Articular de la cintura escapular i l'espatlla

          3.3. Valoració Muscular de la cintura escapular i l'espatlla

          3.4. Proves Especials de la cintura escapular i l'espatlla

4. Valoració del colze i avantbraç

          4.1. Palpació de colze i avantbraç

          4.2. Valoració Articular de colze i avantbraç

          4.3. Valoració Muscular decolze i avantbraç

          4.4. Proves Especials de colze i avantbraç

5. Valoració del canell

          5.1. Palpació de canell

          5.2. Valoració Articular de canell

          5.3. Valoració Muscular de canell

          5.4. Proves Especials de canell

6. Valoració del polze i els 4 dits restants de la ma

          6.1. Palpació de polze i 4 últims dits

          6.2. Valoració Articular de polze i 4 últims dits

          6.3. Valoració Msucular de polze i 4 últims dits

7. Valoració de la cintura pèlvica i maluc

          7.1. Palpació cintura pèlvica i maluc

          7.2. Valoració Articular de cintura pèlvica i maluc

          7.3. Valoració Muscular de cintura pèlvica i maluc

          7.4. Proves Especials de cintura pèlvica i maluc

8. Valoració del genoll

          8.1. Palpació de genoll

          8.2. Valoració Articular de genoll

          8.3. Valoració Muscular de genoll

          8.4. Proves Especials de genoll

9. Valoració del turmell i peu

          9.1. Palpació de turmell i peu

          9.2. Valoració Articular de turmell i peu

          9.3. Valoració Muscular de turmell i peu

          9.4. Proves Especials de turmell i peu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 10,00 40,00 0 50,00
Sessió expositiva 2,00 4,00 0 6,00
Sessió pràctica 42,00 46,00 0 88,00
Tutories de grup 2,00 0 4,00 6,00
Total 56,00 90,00 4,00 150

Bibliografia

 • Kapandji AI (2012). Fisiología Articular (6ª). Editorial Médica Panamericana.
 • Hislop H, Avers D, Brown M (2014). Daniels y Worthingham: Técnicas de Balance Muscular (9ª). Elsevier.
 • Jurado-Bueno A, Medina-Proqueres I (2007). Manual de Pruebas Diagnósticas: Traumatología y Ortopedia. Paidotribo.
 • Loudon J, Bell SL, Johnston J (2001). Guía de Valoración Ortopédica Clínica. Paidotribo.
 • Hoppenfeld S (1979). Exploración Física de la Columna Vertebral y las Extremidades. Manual Moderno.
 • Tixa S (2014). Atlas de Anatomía Palpatoria (4ª). Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen d'Avaluació Continuada I -Prova escrita de resposta curta
-Prova pràctica
10 No
Examen d'Avaluació Continuada II -Prova escrita de resposta curta
-Prova pràctica
20 No
Examen d'Avaluació Continuada III -Prova escrita de resposta curta
-Prova pràctica
40
Examen Final d'Avaluació Continuada -Prova escrita Tipus Test 30

Qualificació

- ASSISTÈNCIA:

Per optar a l'avaluació contínua s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant llistat de classe gestionat per part del professorat.

- AVALUACIÓ:

[Avaluació Continuada] Constarà de 4 proves d'avaluació: 3 teoricopràctiques i 1 Teòrica. Per superar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una mitjana d'aprovat entre les quatre proves d'avaluació corresponents (considerant l'aprovat a partir de 5.00- el 4.99 ÉS SUSPÈS-). Les proves d'avaluació continuada es fan durant el període lectiu, així doncs, l'assistència és també obligatòria. Per a les proves teoricopràctiques no hi ha nota mínima per tal de prosseguir amb l'avaluació continuada, però si hauran de sumar 5,00 o més en la seva mitjana. La darrera prova, teòrica, es realitzarà al final de tot el contingut avaluant TOTA L'ASSIGNATURA, en aquesta prova serà necessària una nota mínima de 5,00 per tal de poder fer mitja amb la resta de notes. La nota final per superar l'assignatura ha de ser igual o superior a 5,00.

-Examen d'Avaluació Continuada I: Constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta curta i una avaluació pràctica on es sol·licitarà a l’alumne: una palpació, una valoració muscular i una valoració articular o prova especial de les articulacions donades fins al moment de la prova.

-Examen d'Avaluació Continuada II: Constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta curta i una avaluació pràctica on es sol·licitarà a l’alumne: una palpació, una valoració muscular i una valoració articular o prova especial de les articulacions donades fins al moment de la prova.

-Examen d'Avaluació Continuada III: Constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta curta i una avaluació pràctica on es sol·licitarà a l’alumne: una palpació, una valoració muscular i una valoració articular o prova especial de tot el contingut de l’assignatura.
LA SUMA DE LES 3 AVALUACIONS HAURÀ DE TENIR UNA NOTA MITJANA MÍNIMA DE 5.00 PER FER MITJANA AMB L’EXAMNE FINAL TEÒRIC D’AVALUACIÓN CONTINUADA.

-Examen Final d'Avaluació Coninuada: El contingut d'aquesta prova serà TOT EL TEMARI donat a l'assignatura. Constarà d'una prova tipus test de preguntes amb fins a 5 respostes possibles i només 1 de verdadera. Cada resposta encertada sumuarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25. SERÀ NECESSARI OBTENIR UNA NOTA DE 5,00 EN AQUESTA PROVA PER FER MITJANA AMB LES TRES ANTERIORS.

CRITERIS NO APROVAT PER AVALUACIÓ ORDINÀRIA

Ambdues parts (teoricopràctica i teòrica) hauran de tenir una nota mínima de 5.00 per separat. En el cas de no arribar a la nota mínima, l’alumne s’haurà de presentar a l’examen de recuperació de la part que hagi suspès:

[Examen Recuperació] Aquell alumne que no hagi aprovat (mitjana inferior a 5.00 – 4.99 és suspès-) en avaluació continuada, haurà de presentar-se a l'examen final de l'assignatura, on serà avaluat de tota la matèria, de la següent manera:

Examen de Recuperació PRÀCTIC

Aquell alumne que no hagi aprovat la part pràctica mitjançant l’avaluació continuada (mitjana inferior a 5.00 de les tres proves d’avaluació continuada) haurà de presentar-se a L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ PRÀCTIC de l'assignatura, on serà avaluat de tota la matèria, de la següent manera:
-Prova de preguntes de resposta curta [2 punts]
-Palpació òssia o de parts toves [1 punt]: Prova eliminatòria (la no identificació correcta de l'estructura demanada suposarà el suspens de l'examen final i comportarà la no continuació de l'examen per l'alumne); - Prova de Valoració Quantitativa Muscular [3 punts]: Dins d'aquesta prova, la no identificació de l'acció o dels músculs corresponents comportarà el suspens de l'examen final, i suposarà la no continuació de l'examen per l'alumne; - Prova de Valoració Quantitativa Articular [2 punts] - Prova Especial de Valoració [2 punts]. Aquestes 4 proves es faran de forma aleatòria de l'Extremitat Inferior i de l'Extremitat Superior en un temps màxim de 15 minuts.

Examen de Recuperació TEÒRIC

En el cas de que l’alumne no hagi aprovat els continguts teòrics mitjançant l’avaluació teòrica, s’haurà de presentar a l’EXAMEN DE RECUPERACIÓ TEÒRIC.

Es realitzarà un prova teòrica de preguntes tipus test amb 5 respostes possibles on només una serà verdadera. Cada resposta correcta valdrà 1 punt, cada incorrecte restarà 0,25 punts.

CADA PROVA S'AVALUARÀ INDIVIDUALMENT I S'HAURÀ D'OBTENIR UN MÍNIM DE 5,00 PER SUPERAR-LA
La nota que es podrà obtenir en aquesta prova serà d'un valor màxim de 5,00. En cap cas la nota d'aquesta prova podrà fer mitja amb les obtingudes durant l'avaluació continuada.
En cas de no aprovar l'examen de recuperació, l'assignatura quedarà suspesa amb la nota obtinguda en aquest examen, amb independència de la qualificació obtinguda en l'avaluació continuada.

NORMES EXÀMEN PRÀCTIC:

-EN EL CAS DE REALITZAR LA PALPACIÓ DE FORMA ERRÒNEA L'ALUMNE NO PODRÀ PROSSEGUIR LA PROVA D'AVALUACIÓ PRÀCTICA, OBTINGUENT UN 0 DE TOTA LA PROVA PRÀCTICA.

-EN L'APARTAT DE VALORACIÓ MUSCULAR, LA INCORRECTE IDENTIFICACIÓ DE LA MUSCULATURA IMPLICADA EN EL MOVIMENT O LA SEVA PALPACIÓ CORRESPONDRÀ A UN 0 D'AQUEST APARTAT.

-Durant els exàmens (proves d'avaluació ordinària -o continuada- i examen final), L'ALUMNE QUE EXECUTI LES TÈCNIQUES DEMANDADES AMB ANELLS, POLSERES, RELLOTGES O SIMILARS, AIXÍ COM L'ABSÈNCIA D'HIGIENE, UNIFORMITAT O DE LA TALLA CORRESPONENT SOBRE LA LLITERA OBTINDRÀ LA QUALIFICACIÓ DE 0,00, amb independència de las seves prestacions durant l'examen.

REVISIONS:

Les revisions d'examen formen part del procés educatiu de l'alumne, i com a tal no es tolerarà que puguin ser utilitzades com a espai de negociació o discusió sobre el contingut de l'examen que s'estigui revisant o sobre la seva correcció per part del docent. Aquest espai ha de servir per resoldre possibles dubtes individuals o grupals cap a les diferents qüestions examinades.
En cas de ser detectada alguna errada o ambigüitat dins de l'avaluació s'ha de comunicar al personal docent mitjançant els delegats per tal que l'equip de l'assignatura pugui prendre consciència de la situació i prendre una decisió adequada sobre la mateixa.

- NORMES DE CONDUCTA:

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat vestimentària podrà ser sancionada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau al correu secretaria.graus@euses.cat durant les dues primeres setmanes del semestre.

En l'avaluació única l'alumne haurà de realitzar l'Examen d'Avaluació continuada I, II i III, i l'Examen Final d'Avaluació continuada (serà necessari treure una nota mínima de 5,00 per fer mitjana amb les altres proves) dins de les dates establertes per a cada activitat.

En cas de no superar l'assignatura, nota de 5 o superior (4,9 és suspès) haurà de realitzar l'examen de recuperació com la resta de participants.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una
qualificació mínima de 5.0.

Avaluació continuada:
L'avaluació continuada Pràctica constarà de 3 proves al llarg del curs (I +II+ III) (70%), que es realitzaran en horari lectiu.

Prova d’avaluació teòrica (30%) La nota obtinguda es sumarà a la resta de proves per obtenir la mitjana de totes.


Avaluació única:
Avaluació prat pràctica (70%): Examen pràctic presencial, l’alumne s’examinarà de tot el contingut pràctic de l’assignatura seguint el format d’examen de l’avaluació continuada.
Prova d’avaluació teòrica (30%)
Ambdues parts faran mitja.

L'assignatura estarà suspesa si una de les dos parts o les dues no han superat la nota de 5.

Tutoria

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades en horari lectiu. S’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle per les qüestions que s'hagin de resoldre grupalment i per a la convocació d'alguna tutoria extraordinària si cal.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

“La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.”

Observacions

Durant les pràctiques a classe i especialment durant les proves avaluatives els alumnes han de retirar tots els objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com anells, rellotges, braçalets, arrecades llargues, etc. Caldrà portar les ungles curtes i netes.

Donat el caràcter pràctic de les classes, els alumnes hauran de retirar part de la roba (no es pot palpar i encara menys observar a través d'ella).

És molt recomanable que l'alumne porti al dia el contingut anatòmic de la zona a treballar en cada sessió per facilitar la comprensió del contigut.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Tenir la capacitat d'avaluar des de la Perspectiva de fisioteràpia, l'estat funcional de la pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials de la mateixa.
OA 2 Entendre i aplicar mètodes i procediments manual i instrumental de valoració en Fisioteràpia i rehabilitació física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i eficàcia.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • BIOLOGIA
 • FÍSICA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En Escenari I l'assignatura de Valoració en Fisioterapia es desenvoluparà per complert de forma presencial amb sessions teòrico-pràctiques a l'aula, on el docent impartirà part teòrica i mostrarà la seva realització de forma pràctica, i posteriorment, els alumnes realitzaran les diferents tècniques entre si.

En Escenari IV l'assignatura de Valoració en Fisioterapia es desenvoluparà completament de forma virtual. Mitjançant la facilitació de material audiovisual de l'assignatura es proporcionarà tot el temari a l'alumnat per tal que el visualitzi i el practiqui de la millor forma possible, habilitant espais virtuals per tal de la realització de Tutories per resoldre dubtes dels alumnes.

Modificació de l'avaluació:
En l'Escenari I es realitzarà l'avaluació de la forma descrita dins del disseny de l'assignatura.

En Escenari IV els exàmens no podrán ser presencials.
Els Examens d'Avaluació Continuada I, II i III es realitzaran en dues parts:

-Una primera part es realitzarà la prova escrita a través del Moddle on es preguntarà sobre el temari donat fins a la data de realització del mateix.

-En una segona part es realitzarà una gravació en vídeo per part de l'alumne sobre les técniques que indiqui el professor corresponent a cada alumne per avaluar la destresa d'aquest a l'hora de realitzar-les. L'alumne que no tingui accés a poder filmar-se en la realització de les tècniques, tindrà la possibilitat de ser avaluat directa i personalment amb el professor corresponent mitjançant videotrucada i responent a les qüestions que se li plantegin.


L'Examen Final d'Avaluació Continuada es desenvoluparà igualment vía moddle amb el mateix format que el presencial, amb preguntes tipus test amb 5 respostes possibles i només una verdadera, on cada resposta correcta sumarà 1 punt i cada resposta incorrecta restarà 0,25 punts, les respostes en blanc no sumaran ni restaran punts.

CALDRÀ UNA NOTA MÍNIMA DE 5 DELS DOS APARTATS PER FER MITJANA (MITJANA DE 5 O MÉS ENTRE ELS 3 EXAMENS D'AVALUACIÓ CONTINUADA I 5 O MÉS EN L'EXAMEN FINAL D'AVALUACIÓ CONTINUADA).

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades (prèvia reserva). Els estudiants han de sol·licitar prèviament tutoria amb el professorat corresponent via correu electrònic La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment. S’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle (clicant sempre la “envia notificacions dels missatges al fòrum sense període de retard per editar) i correu electrònic.


Fisioteràpia no inclou a l’horari ni a l’aulari les tutories, aquestes es programen en funció de la demanda dels estudiants, i en grups reduïts principalment. El professor, si el calendari acadèmic li permet organitza classes de repàs dins de l’horari lectiu.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle (clicant sempre la “envia notificacions dels missatges al fòrum sense període de retard per editar), videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.