Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. És necessari comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en Fisioteràpia i Rehabilitació Física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AIDA CADELLANS ARRONIZ  / JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / RAFEL DONAT ROCA  / MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AIDA CADELLANS ARRONIZ  / JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / RAFEL DONAT ROCA  / MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 6. Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Continguts

1. Introducció

2. Mètodes d'avaluació en fisioteràpia

3. Valoració de la cintura escapular i espatlla

4. Valoració del colze i avantbraç

5. Valoració del canell

6. Valoració del polze i els 4 dits restants de la ma

7. Valoració de la cintura pèlvica i cadera

8. Valoració del genoll

9. Valoració del turmell i peu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 2 4 6
Classes pràctiques 48 60 108
Prova d'avaluació 12 24 36
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Kapandji AI (2012). Fisiología Articular (6ª). Editorial Médica Panamericana.
 • Hislop H, Avers D, Brown M (2014). Daniels y Worthingham: Técnicas de Balance Muscular (9ª). Elsevier.
 • Jurado-Bueno A, Medina-Proqueres I (2007). Manual de Pruebas Diagnósticas: Traumatología y Ortopedia. Paidotribo.
 • Loudon J, Bell SL, Johnston J (2001). Guía de Valoración Ortopédica Clínica. Paidotribo.
 • Hoppenfeld S (1979). Exploración Física de la Columna Vertebral y las Extremidades. Manual Moderno.
 • Tixa S (2014). Atlas de Anatomía Palpatoria (4ª). Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'Avaluació Continuada I -Prova escrita de resposta curta constarà de 5 preguntes on s’avaluarà el temari donat fins el moment. Aquesta prova tindrà un temps límit de 10 minuts.
-Prova pràctica on l'alumne serà avaluat a la pràctica de la seva capacitat de palpació, valoració muscular, articular i/o proves especials. No superar la prova de palpació és eliminatori per continuar amb l'examen i per tant la nota d'aquesta prova pràctica serà de 0.No saber tots els músculs a la prova de valoració muscular, suposarà un 0 de la mateixa.
-La nota final será la mitjana d’aquestes dues proves
15
Examen d'Avaluació Continuada II -Prova escrita de resposta curta que constarà de 5 preguntes on s’avaluarà el temari donat fins el moment. Aquesta prova tindrà un temps límit de 10 minuts.
-Prova pràctica on l'alumne serà avaluat a la pràctica de la seva capacitat de palpació, valoració muscular, articular i/o proves especials. No superar la prova de palpació és eliminatori per continuar amb l'examen i per tant la nota d'aquesta prova pràctica serà de 0. No saber tots els músculs a la prova de valoració muscular, suposarà un 0 de la mateixa.
-La nota final será la mitjana d’aquestes dues proves
35
Examen d'Avaluació Continuada III -Prova escrita de resposta curta constarà de 5 preguntes on s’avaluarà el temari donat fins el moment. Aquesta prova tindrà un temps límit de 10 minuts.
-Prova pràctica on l'alumne serà avaluat a la pràctica de la seva capacitat de palpació, valoració muscular, articular i/o proves especials. No superar la prova de palpació és eliminatori per continuar amb l'examen i per tant la nota d'aquesta prova pràctica serà de 0. No saber tots els músculs a la prova de valoració muscular, suposarà un 0 de la mateixa.
-La nota final será la mitjana d’aquestes dues proves.
50

Qualificació

- ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les classes teoricopràctiques és obligatòria: es permet un absentisme de fins al 20% del total d'hores lectives (fins a un total de tres classes; la quarta absència suposarà el suspens de l'avaluació ordinària).

- AVALUACIÓ:

[Avaluació Ordinària] L'avaluació ordinària constarà de 3 proves d'avaluació, que es realitzaran al final de cada bloc articular: per superar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una mitjana d'aprovat entre les tres proves d'avaluació corresponents (considerant l'aprovat a partir de 5.00- el 4'9 ÉS SUSPÈS-. Les proves d'avaluació continuada es fan durant el període lectiu, així doncs, l'assistència és també obligatòria. Les tres proves contindran tot el temari realitzat fins al moment, en virtud del caràcter d'avaluació continuada.

[Examen Final] Aquell alumne que no hagi aprovat (mitjana inferior a 5.00 - 4'9 és suspès-) en avaluació ordinària, haurà de presentar-se a l'examen final de l'assignatura, on serà avaluat de tota la matèria, de la següent manera: - Palpació òssia o de parts toves [1 punt]: Prova eliminatòria (la no identificació correcta de l'estructura demanada suposarà el suspens de l'examen final i comportarà la no continuació de l'examen per l'alumne); - Prova de Valoració Quantitativa Muscular [3 punts]: Dins d'aquesta prova, la no identificació de l'acció o dels músculs corresponents comportarà el suspens de l'examen final, i suposarà la no continuació de l'examen per l'alumne; - Prova de Valoració Quantitativa Articular [3 punts] - Prova Especial de Valoració [3 punts]. Aquestes 4 proves es faran en l'Extremitat inferior i en l'extremitat superior en un temps màxim de 20 minuts, 10 minuts per cada extremitat. En cas de no aprovar l'examen final, l'assignatura quedarà suspesa amb la nota obtinguda en aquest examen, amb independència de la qualificació obtinguda en l'avaluació continuada.

Durant els exàmens (proves d'avaluació ordinària -o continuada- i examen final), l'alumne que executi les tècniques demanades amb anells, polseres, rellotges o similars obtindrà la qualificació de 0.00, amb independència de las seves prestacions durant l'examen.

- NORMES DE CONDUCTA:

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat vestimentària podrà ser sancionat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
“Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final”

Observacions

Durant les pràctiques a classe i especialment durant les proves avaluatives els alumnes han de retirar tots els objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com anells, rellotges, braçalets, arrecades llargues, etc. Caldrà portar les ungles curtes i netes.

Donat el caràcter pràctic de les classes, els alumnes hauran de retirar part de la roba (no es pot palpar i encara menys observar a través d'ella).

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Té la capacitat d'avaluar des de la Perspectiva de fisioteràpia, l'estat funcional de la pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials de la mateixa.
OA 2 Pot entendre i aplicar mètodes i procediments manual i instrumental de valoració en Fisioteràpia i rehabilitació física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i eficàcia.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA