Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. És necessari comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en Fisioteràpia i Rehabilitació Física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / RAFEL DONAT ROCA  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / MIQUEL PUIG PARNAU  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / RAFEL DONAT ROCA  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / MIQUEL PUIG PARNAU  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 6. Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Nomenclatura

2. Mètodes d'avaluació en fisioteràpia

3. Valoració de la cintura escapular i espatlla

          3.1. Palpació de la cintura escapular i l'espatlla

          3.2. Valoració Articular de la cintura escapular i l'espatlla

          3.3. Valoració Muscular de la cintura escapular i l'espatlla

          3.4. Proves Especials de la cintura escapular i l'espatlla

4. Valoració del colze i avantbraç

          4.1. Palpació de colze i avantbraç

          4.2. Valoració Articular de colze i avantbraç

          4.3. Valoració Muscular decolze i avantbraç

          4.4. Proves Especials de colze i avantbraç

5. Valoració del canell

          5.1. Palpació de canell

          5.2. Valoració Articular de canell

          5.3. Valoració Muscular de canell

          5.4. Proves Especials de canell

6. Valoració del polze i els 4 dits restants de la ma

          6.1. Palpació de polze i 4 últims dits

          6.2. Valoració Articular de polze i 4 últims dits

          6.3. Valoració Msucular de polze i 4 últims dits

7. Valoració de la cintura pèlvica i maluc

          7.1. Palpació cintura pèlvica i maluc

          7.2. Valoració Articular de cintura pèlvica i maluc

          7.3. Valoració Muscular de cintura pèlvica i maluc

          7.4. Proves Especials de cintura pèlvica i maluc

8. Valoració del genoll

          8.1. Palpació de genoll

          8.2. Valoració Articular de genoll

          8.3. Valoració Muscular de genoll

          8.4. Proves Especials de genoll

9. Valoració del turmell i peu

          9.1. Palpació de turmell i peu

          9.2. Valoració Articular de turmell i peu

          9.3. Valoració Muscular de turmell i peu

          9.4. Proves Especials de turmell i peu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 2 4 6
Classes pràctiques 48 60 108
Prova d'avaluació 10 26 36
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Kapandji AI (2012). Fisiología Articular (6ª). Editorial Médica Panamericana.
 • Hislop H, Avers D, Brown M (2014). Daniels y Worthingham: Técnicas de Balance Muscular (9ª). Elsevier.
 • Jurado-Bueno A, Medina-Proqueres I (2007). Manual de Pruebas Diagnósticas: Traumatología y Ortopedia. Paidotribo.
 • Loudon J, Bell SL, Johnston J (2001). Guía de Valoración Ortopédica Clínica. Paidotribo.
 • Hoppenfeld S (1979). Exploración Física de la Columna Vertebral y las Extremidades. Manual Moderno.
 • Tixa S (2014). Atlas de Anatomía Palpatoria (4ª). Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'Avaluació Continuada I -Prova escrita de resposta curta
-Prova pràctica
30
Examen d'Avaluació Continuada II -Prova escrita de resposta curta
-Prova pràctica
30
Examen Final d'Avaluació Continuada -Prova escrita Tipus Test de 40 preguntes 40

Qualificació

- ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les classes teoricopràctiques és obligatòria: es permet un absentisme de fins al 20% del total d'hores lectives (fins a un total de tres classes; la quarta absència suposarà el suspens de l'Avaluació Continuada).

- AVALUACIÓ:

[Avaluació Continuada] Constarà de 3 proves d'avaluació, que es realitzaran: 1 al final del contingut corresponent a l'Extermitat Superior, 1 al final del contingut d'Extremitat Inferior, i 1 última al finalitzar tot el temari. Per superar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una mitjana d'aprovat entre les tres proves d'avaluació corresponents (considerant l'aprovat a partir de 5,0- el 4,9 ÉS SUSPÈS-). Les proves d'avaluació continuada es fan durant el període lectiu, així doncs, l'assistència és també obligatòria. Les dues primeres proves correspondran a la seva part, la primera tot el contingut d'Extremitat Superior, i la segona tot el contingut d'Extremitat Inferior. Per a aquestes proves no hi ha nota mínima per tal de prosseguir amb l'avaluació continuada. La darrera prova es realitzarà al final de tot el contingut avaluant TOTA L'ASSIGNATURA, en aquesta prova serà necessaria una nota mínima de 4,00 per tal de poder fer mitja amb la resta de notes. La nota final per superar la assignatura ha de ser igual o superior a 5,00.

-Examen d'Avaluació Continuada I: Constarà d'una prova escrita amb 5 preguntes de resposta curta, més una prova pràctica on l'estudiant haurà de realitzar la palpació d'una estructura presentada en el contingut corresponent a l'Extremitat Superiror, la Valoració d'un Múscul o grup de músculs corresponents a l'Extremitat Superior i la Valoració Articular o una Prova Especial corresponents a l'Extremitat Superior.

-Examen d'Avaluació Continuada II: Constarà d'una prova escrita amb 5 preguntes de resposta curta, més una prova pràctica on l'estudiant haurà de realitzar la palpació d'una estructura presentada en el contingut corresponent a l'Extremitat Inferior, la Valoració d'un Múscul o grup de músculs corresponents a l'Extremitat Inferior i la Valoració Articular o una Prova Especial corresponents a l'Extremitat Inferior.

-Examen Final d'Avaluació Coninuada: El contingut d'aquesta prova serà TOT EL TEMARI donat a l'assignatura. Constarà d'una prova tipus test de 40 preguntes amb fins a 5 respostes possibles i només 1 de verdadera. Cada resposta encertada sumuarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25. SERÀ NECESSARI OBTENIR UNA NOTA DE 4,00 EN AQUESTA PROVA PER FER MITJANA AMB LES DUES ANTERIORS.

[Examen Recuperació] Aquell alumne que no hagi aprovat (mitjana inferior a 5.00 - 4'9 és suspès-) en avaluació continuada, haurà de presentar-se a l'examen final de l'assignatura, on serà avaluat de tota la matèria, de la següent manera: - Palpació òssia o de parts toves [1 punt]: Prova eliminatòria (la no identificació correcta de l'estructura demanada suposarà el suspens de l'examen final i comportarà la no continuació de l'examen per l'alumne); - Prova de Valoració Quantitativa Muscular [3 punts]: Dins d'aquesta prova, la no identificació de l'acció o dels músculs corresponents comportarà el suspens de l'examen final, i suposarà la no continuació de l'examen per l'alumne; - Prova de Valoració Quantitativa Articular [3 punts] - Prova Especial de Valoració [3 punts]. Aquestes 4 proves es faran en l'Extremitat Inferior i en l'Extremitat Superior en un temps màxim de 20 minuts, 10 minuts per cada extremitat. La nota que es podrà obtenir en aquesta prova serà d'un valor màxim de 5,00. En cap cas la nota d'aquesta prova podrà fer mitja amb les obtingudes durant l'avaluació continuada. En cas de no aprovar l'examen recuperació, l'assignatura quedarà suspesa amb la nota obtinguda en aquest examen, amb independència de la qualificació obtinguda en l'avaluació continuada.

NORMES EXÀMEN PRÀCTIC:

-EN EL CAS DE REALITZAR LA PALPACIÓ DE FORMA ERRÒNEA L'ALUMNE NO PODRÀ PROSSEGUIR LA PROVA D'AVALUACIÓ PRÀCTICA, OBTINGUENT UN 0 DE TOTA LA PROVA PRÀCTICA.

-EN L'APARTAT DE VALORACIÓ MUSCULAR, LA INCORRECTE IDENTIFICACIÓ DE LA MUSCULATURA IMPLICADA EN EL MOVIMENT O LA SEVA PALPACIÓ CORRESPONDRÀ A UN 0 D'AQUEST APARTAT.

-Durant els exàmens (proves d'avaluació ordinària -o continuada- i examen final), L'ALUMNE QUE EXECUTI LES TÈCNIQUES DEMANDADES AMB ANELLS, POLSERES, RELLOTGES O SIMILARS, AIXÍ COM L'ABSÈNCIA D'HIGIENE, UNIFORMITAT O DE LA TALLA CORRESPONENT SOBRE LA LLITERA OBTINDRÀ LA QUALIFICACIÓ DE 0,00, amb independència de las seves prestacions durant l'examen.

REVISIONS:

Les revisions d'examen formen part del procés educatiu de l'alumne, i com a tal no es tolerarà que puguin ser utilitzades com a espai de negociació o discusió sobre el contingut de l'examen que s'estigui revisant o sobre la seva correcció per part del docent. Aquest espai ha de servir per resoldre possibles dubtes individuals o grupals cap a les diferents qüestions examinades.
En cas de ser detectada alguna errada o ambigüitat dins de l'avaluació s'ha de comunicar al personal docent mitjançant els delegats per tal que l'equip de l'assignatura pugui prendre consciència de la situació i prendre una decisió adequada sobre la mateixa.

- NORMES DE CONDUCTA:

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat vestimentària podrà ser sancionada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
“Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a cap prova de l’avaluació continuada o a l’avaluació final”

Observacions

Durant les pràctiques a classe i especialment durant les proves avaluatives els alumnes han de retirar tots els objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com anells, rellotges, braçalets, arrecades llargues, etc. Caldrà portar les ungles curtes i netes.

Donat el caràcter pràctic de les classes, els alumnes hauran de retirar part de la roba (no es pot palpar i encara menys observar a través d'ella).

És molt recomanable que l'alumne porti al dia el contingut anatòmic de la zona a treballar en cada sessió per facilitar la comprensió del contigut.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Té la capacitat d'avaluar des de la Perspectiva de fisioteràpia, l'estat funcional de la pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials de la mateixa.
OA 2 Pot entendre i aplicar mètodes i procediments manual i instrumental de valoració en Fisioteràpia i rehabilitació física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i eficàcia.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • BIOLOGIA
 • FÍSICA