Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / EDUARDO DOMINGUEZ RUBIO  / RAFEL DONAT ROCA  / MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / EDUARDO DOMINGUEZ RUBIO  / RAFEL DONAT ROCA  / MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T11. Desenvolupar habilitats en les relacions personals.
 • T14. Mostrar reconeixement a la diversitat i a la multiculturalitat.
 • 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris a la presa de decisions.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Història de la Fisioteràpia

2. El fisioterapeuta: Marc conceptual. Discapacitat, salut i models d'intervenció en Fisioteràpia

3. Introducció a la Cinesiteràpia passiva: 1-Concepte. 2-Definicions prèvies. 3-Metodologia d'aplicació. 4-Objectius generals de la cinesiteràpia passiva. 5-Efectes de la cinesiteràpia passiva. 6-Indicacions i contraindicacions. 7-Classificació: Mobilitzacions passives simples (MPS), mobilitzacions passives específiques (MPE), traccions i posicions osteoarticulars.

4. Mobilitzacions Cintura Escapular: 1-MPSs esterno-costo-clavicular. 2-MPSs acromio-clavicular. 3-MPSs escàpulo-toràcica. 4- MPSs, MPEs, traccions de l'articulació escàpulo-humeral.

5. Mobilitzacions del colze i avantbraç: 1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació húmero-cubital. 2-MPSs radio-cubital superior. 3-MPS radio-cubital inferior. 4-MPSs radio-cubital superior i inferior simultàniament.

6. Mobilitzacions del canell:1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació radio-carpiana.

7. Mobilitzacions dels dits de la mà: 1-MPSs trapezi-metacarpiana. 2- MPSs, MPEs i traccions de les articulacions metacarpo-falàngiques i inter-falàngiques del polze i de la resta de dits. 3-MPSs inter-metacarpianes.

8. Mobilitzacions del maluc: 1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació coxo-femoral.

9. Mobilitzacions del genoll: 1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació femoro-tibial. 2-MPSs femoro-patelar

10. Mobilitzacions del turmell: 1-MPSs tibio-peroneal superior. 2-MPSs i tracció de l'articulació tibio-tarsiana. 3-MPSs i tracció de l'articulació subastragalina.

11. Mobilitzacions del peu: 1-MPSs i tracció de la interlinia articular de Chopart. 2-MPSs de la interlinia articular de Lisfranc. 3-MPSs de les articulacions inter-metatarsianes.

12. Mobilitzacions dels dits del peu: 1-MPSs, MPEs i traccions metatarso-falàngiques i inter-falàngiques de tots els dits.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 4 12
Classes pràctiques 36 15 51
Prova d'avaluació 14 65 79
Tutories 2 6 8
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Kapandji AI (2012). Fisiología Articular (6ª Ed). Médica Panamericana.
 • Tixa S (2014). Atlas de Anatomía Palpatoria (4ª Ed). Masson.
 • Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K (2010). Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía [Volúmenes I, II y III] (2ª Ed). Médica Panamericana.
 • Kaltenborn AI, Kaltenborn T, Vollowitz E (2009). Manipulación-Tracción de las Extremidades y Columna. OMT-España.
 • Génot C, Neiger H, Dufour M, Péninou G, Dupré JM (2005). Kinesioterapia [Volúmenes I y II]. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació Continuada I Consistirà en un examen PRÀCTIC on se sol·licitarà l'execució de dos tècniques, demanades directament per l'examinador i/o deduïdes a partir dels coneixements adquirits a Valoració mitjançant un cas clínic.
10
Prova d'avaluació Continuada II Consistirà en un examen PRÀCTIC on se sol·licitarà l'execució de dos tècniques, demanades directament per l'examinador o deduïdes a partir dels coneixements adquirits a Valoració mitjançant un cas clínic.
20
Prova d'avaluació Continuada III Consistirà en un examen PRÀCTIC on se sol·licitarà l'execució de dos tècniques, demanades directament per l'examinador o deduÏdes a partir dels coneixements adquirits a Valoració mitjançant un cas clínic.
30
Prova d'avaluació Teòrica. Els continguts teòrics s’avaluaran a final de curs mitjançant un examen tipus test de 25 preguntes amb una única possible resposta correcte. 40

Qualificació

- ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les classes teoricopràctiques és obligatòria: es permet un absentisme de fins al 20% del total d'hores lectives (es permetràn fins a 3 absències, una quarta suposarà el suspens de l'avaluació continuada).


- AVALUACIÓ:

Avaluació Continuada Pràctica

L'avaluació continuada Pràctica constarà de 3 proves al llarg del curs, que es realitzaran en horari lectiu: per superar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una mitjana d'aprovat entre les tres proves d'avaluació corresponents (considerant l'aprovat a partir de 5.00- el 4'9 ÉS SUSPÈS-).

Les tres proves contindran tot el temari realitzat fins al moment, en virtut del caràcter d'avaluació continuada.

Avaluació teòrica

Constarà del temari teòric que es dona les primeres setmanes i de preguntes relacionades directament amb la part pràctica de fonaments i indirectament amb Valoració de Fisioteràpia, amb deduccions de tractament de mobilitzacions segons diagnòstics que s'han donat a valoració.

Els continguts teòrics s’avaluaran a final de curs mitjançant un examen tipus test de 25 preguntes amb una única possible resposta correcte i 30 minuts per resoldre’l. Les respostes incorrectes resten -0.25.
Durant l'examen no es permetrà preguntar dubtes al professorat, donat que les preguntes reflexaran el contingut que serà objecte d'avaluació. Tampoc es permetrà demanar tipex durant la realització de l'examen, donat que és responsabilitat de l'alumne portar les eïnes de treball corresponents i no molestar, així, als companys ni al professorat.

Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la part pràctica, s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 5.00 a l'examen teòric (4.9 és suspès).

CRITERIS NO APROVAT PER AVALUACIÓ ORDINÀRIA

Ambdues parts (pràctica i teòrica) hauran de tenir una nota mínima de 5.00 per separat. En el cas de no arribar a la nota mínima, l’alumne s’haurà de presentar a l’examen de recuperació de la part que hagi suspès:

Examen de Recuperació PRÀCTIC

Aquell alumne que no hagi aprovat la part pràctica mitjançant l’avaluació continuada (mitjana inferior a 5.00 de les tres proves d’avaluació continuada) haurà de presentar-se a L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ PRÀCTIC de l'assignatura, on serà avaluat de tota la matèria, de la següent manera:

-Se sol·licitarà l’execució de 6 tècniques (3 d'extremitat superior i 3 d'extremitat inferior) i es disposarà de 15 minuts per executar-les. Caldrà obtenir una nota de 5 per fer mitjana amb la part teòrica,

Examen de Recuperació TEÒRIC

En el cas de que l’alumne no hagi aprovat els continguts teòrics mitjançant l’avaluació teòrica, s’haurà de presentar a l’EXAMEN DE RECUPERACIÓ TEÒRIC.

Serà un examen tipus test de 25 preguntes amb una única possible resposta correcte i 30 minuts per resoldre’l. Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la part pràctica, s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 5.00 a l'examen teòric (4.9 és suspès).

La nota final de recuperació, tant de les parts com del total serà de 5, independentment de quina sigui a partir d'aquest resultat.
Quan a l'examen de recuperació, l'alumne no ha assolit el 5, la nota final serà la nota del'examen suspès, independentment que donés aprovat amb la nota de l'altra part.

Durant els exàmens pràctics, l'alumne que executi les tècniques amb anells, polseres, rellotges o similars obtindrà la qualificació de 0.00, independentment de les seves prestacions durant l'examen.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació contínua.

Observacions

Per assolir els coneixements de forma fructífera es recomana l’estudi i la pràctica continua.

Donat el caràcter integrador i transversal de les diferents assignatures del Grau en Fisioteràpia, s'aconsella repassar les "Assignatures recomanades" (Valoració en Fisioteràpia, Anatomia i Física, Biología, Bioquímica i Fisiología) contingut de les quals és necessari pel correcte desenvolupament de l'assignatura de Fonaments.


És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar el concepte, evolució i fonaments de la fisioteràpia en els seus aspectes científics i professionals.
OA 2 Que coneix i aplica les bases teòriques i el desenvolupament de mètodes i procediments fisioterapèutics.
OA 3 Saber, dissenyar i s'aplicar regles diferents i procediments generals d'intervenció de fisioteràpia.
OA 4 Promoure la participació de l'usuari i família en el seu procés de recuperació.
OA 5 Saber englobar i fer referències a l’aparell locomotor i alteracions de l'estàtica i la dinàmica mitjançant tècniques i mètodes específics.
OA 6 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • Anatomia 2
 • BIOLOGIA
 • BIOQUÍMICA
 • FÍSICA
 • FISIOLOGIA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA