Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
'Llengua Moderna' o 'English for Physiotherapy' és un curs dissenyat per a estudiants de fisioteràpia. Se centra en el llenguatge de la fisioteràpia i de la salut, juntament amb elements més generals corresponents al nivell B2.1 (tal com descriu el Marc europeu comú de referència per a les llengües). El curs s’estructura en cinc dossiers: presentacions i reunions amb pacients, l'esquelet humà, els músculs, les articulacions i la fisioteràpia com a professió. Hi ha un dossier final de revisió i pràctica de l'examen. Cada dossier inclou diverses activitats dissenyades per desenvolupar competències en les quatre habilitats bàsiques del llenguatge: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. D’altra banda, també conté explicacions i exercicis de gramàtica i vocabulari. Els estudiants hauran de ser capaços de: • realitzar descripcions clares i detallades sobre temes relacionats amb els seus estudis, desenvolupant idees amb exemples adequats. • participar en converses socials i professionals amb parlants nadius sense excessiva dificultat. • comprendre textos (escrits i parlats) relativament complexos relacionats amb la fisioteràpia, així com amb temes més generals. • redactar diferents tipus de textos relacionats amb el camp d'estudi, corresponent al nivell.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DIANE FRANCES HARPER  / NATHALIE PREVOT  / GRAHAM MURRAY SINCLAIR
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • T1. Utilitzar la llengua anglesa.
 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T19. Mostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.

Continguts

1. 1. Consolidation and extension of knowledge and use of the following grammar areas appropriate to B2.1 level. 1.1 Pronouns and adjectival forms. 1.2 Present time. Possessives. 1.3 Past time. 1.4 Future time and conditionality. 1.5 The perfect aspect – past, present; simple, continuous. 1.6 Modality – obligation, necessity, prohibition, advice. 1.7 Verb patterns. 1.8 Passive forms. 1.9 Reported speech. 1.10 Auxiliary and main verbs.

2. 2. Consolidation and expansion of knowledge of general and health topic-based lexical areas appropriate to B2.1 level. 2.1 Free time and leisure activities 2.2 Key moments at different life stages 2.3 Health - global, local, personal 2.4 The worlds of study and work 2.5 The human body 2.6 Sports and entertainment 2.7 Health and fitness 2.8 Education and training

3. 3. Development of key communicative skills appropriate to B2.1 level. 3.1 Developing communication strategies within a group 3.2 Constructive problem solving 3.3 Group presentation techniques and strategies 3.4 Individual presentation techniques and strategies 3.5 Project development and justification as an interactive process 3.6 ‘The long turn’ – developing and consolidating confidence when speaking in front of an audience

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Classes expositives 10 0 10
Debat 5 5 10
Exposició dels estudiants 5 4 9
Lectura / comentari de textos 3 12 15
Prova d'avaluació 10 39 49
Resolució d'exercicis 2 30 32
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Stephen Bailey (2017). Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge.
 • Joana Ciererska (2011). English for Physiotherapy. PZWL.
 • Eric Glendinning (2006). Professional English in Use - Medicine. Cambridge.
 • Mª Isabel González Cruz , Sandra Marrero Morales , Mª Jesús Vera (2015). English for Physiotherapy: a coursebook for Spanish students. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC.
 • Marie McCullagh, Ros Wright (2008). Good Practice: Communication Skills in English for the Medical Practicioner. Cambridge University Press.
 • Michael Swan (2005). A Practical English Usage. OUP.
 • Check Your English Vocabulary for Medicine (2006). A&C Black.
 • Oxford University Press. Word Skills. Recuperat , a http://www.oup.com/elt/global/products/wordskills/
 • Oxford University Press. Natural English. Recuperat , a http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/
 • Non-Stop English. Non-Stop English. Recuperat , a http://www.nonstopenglish.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Writing - Expressió escrita Aquesta prova consta de 2 tasques d’expressió escrita i té una durada de 90 minuts.
Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Impressió global, registre i compliment de tasca 2. Repertori i control de vocabulari 3. Repertori i control gramatical 4.Cohesió, coherència, fluïdesa i organització
25
AVC2: Speaking - Expressió oral Aquesta prova consta de 4 tasques d’expressió oral, es fa en parelles i té una durada aproximada de 14 minuts.
Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Fluïdesa i cohesió, 2. Repertori i control lèxic 3. Repertori i control gramatical 4. Pronunciació, entonació i intel·ligibilitat
25
AVC3: Listening - Comprensió oral Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió oral i té una durada aproximada de 45 minuts.
Aquesta prova s’avalua partir d’una clau de respostes.
25
AVC4: Reading - Comprensió escrita Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió escrita i té una durada aproximada de 60 minuts.
Aquesta prova s’avalua partir d’una clau de respostes.
25

Qualificació

Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar amb un 5 com a mínim cadascuna de les activitats d’avaluació. També es farà mitjana en el cas que només una de les activitats d’avaluació s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada amb un 5 per superar l’assignatura).

Avaluació continua:
Per optar a aquesta avaluació continua cal assistir, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.
En el cas de suspendre algun dels següents elements (AVC1; AVC2; AVC3 i AVC4) es podrà recuperar a avaluació final.

Avaluació final:
Es pot optar a aquesta avaluació en les següents situacions:
- L'estudiant que no ha assistit al 80% de les sessions presencials i es presenta a les quatre competències avaluades (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4) en aquesta avaluació final.
- L'estudiant que recupera alguna de les competències avaluades i suspeses durant l'avaluació continua (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

Els alumnes realitzaran una prova de nivell d'anglès durant el primer semestre.

Cal que l’alumne tingui present que hi ha un programa de 95 hores de treball autònom fora de l’aula per tal d’aprofundir i consolidar les destreses i àrees lingüístiques que es presenten a les classes presencials.

Aquesta assignatura disposa d’un lloc Moodle on l’alumne trobarà tot el material de suport, descripció i models de tasques de cada una de les 4 àrees d’examen, programa del curs (detallat classe a classe), així com material de temàtica relacionada amb el grau que l’alumne estigui cursant.

Segons la memòria del Pla d'Estudis i la fitxa de l'assignatura, el fet d'haver superat l'assignatura implica que l'estudiant té coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell B2.1, i així apareixerà en les activitats acreditades del Certificat Acadèmic Personal.

Per obtenir un certificat de nivell d'anglès del Servei de Llengües Modernes (SLM) els estudiants es poden inscriure als exàmens lliures del SLM de la Universitat de Girona. Us informem que hi ha dos convocatòries (gener i maig).