Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Assignatura altament especialitzada en el camp de les ortesis, pròtesis i ajudes tècniques, orientada per a que l'imminent fisioterapeuta adquireixi i treballi els principals coneixements teòric-pràctics d'aquests camps tant dinàmics i canviants.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Generalitats: presentació, definició i classificació de les ortesis, de les pròtesis i dels ajuts tècnics. Materials i sistemes de fabricació. El rol del fisioterapeuta en la indicació i en el disseny del material ortopèdic.

2. La columna vertebral i el tronc.

3. El membre superior.

4. El membre inferior.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 3,5 3,5
Classes expositives 26 34 60
Classes pràctiques 2,5 1 3,5
Exposició dels estudiants 0,5 5,5 6
Prova d'avaluació 0,5 5,5 6
Treball en equip 0,5 14,5 15
Tutories 3 3 6
Total 33 67 100

Bibliografia

 • Clavell S, Cohi O, Viladot R. (2005). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Extremidad Inferior. Masson.
 • Hsu JD, Michael JW, Fisk JR. AAOS. (2009). Atlas de ortesis y dispositivos de ayuda.. Elsevier-Mosby.
 • Clavell S, Cohi O, Viladot R. (2001). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Extremidad Superior. Masson.
 • Viladot R, Cohi O, Clavell S. (1986). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Columna vertebral.. Masson.
 • Zambudio R (2009). Prótesis, Ortesis y Ayudas Técnicas. Masson.
 • Carlos Alberto Natalio Firpo (2010). MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (Tercera). Buenos Aires: Dunken.
 • Mark Dutton (2014). ORTOPEDIA PARA EL FISIOTERAPEUTA. PAIDOTRIBO.
 • S.B. BROTZMAN (2012). REHABILITACION ORTOPEDICA CLINICA (Tercera). S.A. ELSEVIER ESPAÑA.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sortida de camp. Assistència a la visita guiada i pràctica de Handy free solutions de Fornells de la Selva i la Ortopèdia Bosch de Girona. 10
Treball en equip. El treball en equip es realitzarà amb el professor i consisteix en la fabricació d’una ortesis de guix i el lliurament posterior d’un document digital (power point, prezi, pdf) on s’explica el disseny, la funcionalitat i el procediment metodològic seguit.
El valor d’aquesta activitat (ortesi i document) és del 25% per a cada membre de l’equip de treball.
25
Exposició de treballs. L’exposició de treballs per part dels estudiants es realitzarà en la darrera UD i consisteix en la presentació clara i concisa de les principals característiques metodològiques, de disseny, funcionalitat i aplicació de les ortesis de guix realitzades en el treball en equip. 15
Prova d'avaluació final (tipus test) Consistirà en la resolució d'un examen tipus test del continguts donats a classe.

50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota total de curs d’un mínim de 5 punts, que es computarà a partir de suma de les notes obtingudes en les 4 àrees següents que tenen uns valors de percentatge diferent en la nota total del curs:
1. SORTIDA DE CAMP: valor 10%
2. PROVA D'AVALUACIÓ FINAL TIPUS TEST: valor 50%
3. TREBALL EN EQUIP: valor 25% (10%+15%)
4. EXPOSICIÓ DELS ESTUDIANTS: valor 15% (7.5%+7.5%)
El requisit per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre les 4 àrees, és obtenir una assistència mínima del 80% de les classes.
Per a poder superar l’avaluació continuada caldrà obtenir un mínim de 5 punts en la suma de la puntuació obtinguda de les 4 àrees.

1. SORTIDES DE CAMP
Es realitzarà una o dues sortides de camp en funció de la disponibilitat de la empressa colaboradora, que dispondrà de visita guiada i assistència formativa en format pràctic:

La primera sortida serà al taller de modelat de material ortopèdic Handy free solutions. C/ Ponent, 8. 17458 – Fornells de la selva-Girona.
La segona sortida serà a la botiga i estudi de biomecànica del peu Ortopèdia Bosch de Girona. C/Barcelona, 9 17002-Girona.

El valor percentual d’aquestes sortides serà del 10% (5%+5%) del total de l’assignatura.


2. PROVA D'AVALUACIÓ FINAL TIPUS TEST

La prova d'avaluació final es un examen tipus test que té un percentatge del 50%, contindrà només preguntes donades a classe i serà de caràcter individual. La prova es podrà realitzar amb els apunts de classe impresos. Es recorda que no es podran consultar els apunts des de l'ordinador, només en format paper.
No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.

3. TREBALL EN EQUIP
El treball en equip es realitzarà amb la guia del professor i consisteix en dues activitats:
a) La realització d'un estudi funcional de la morfologia anatòmica del tren inferior i de la trepitjada dinàmica en carrera amb calçat i sense calçat esportiu mitjançant l'ús de noves tecnologies i aplicacions de biomecànica.
b) La realització d’una ortesis de guix i el lliurament posterior d’un document digital (power point, pdf...) on s’explica el disseny, la funcionalitat i el procediment metodològic seguit.
El valor percentual d’aquests treballs serà del 25% del total de l’assignatura (10%+15%).
Les activitats o treballs no lliurats en el seu moment computaran amb un “0”.

4. EXPOSICIÓ DELS ESTUDIANTS
L’exposició dels estudiants es realitzarà en la darrera UD i consisteix en 2 presentacions:
a) Presentar de manera clara i concisa les principals característiques metodològiques, de disseny, funcionalitat i aplicació de les ortesis de guix realitzades en el treball en equip.
b) Presentar oralment un article vinculat amb els continguts de l’assignatura, que s'haurà de obtenir de les bases de dades PuBmedD, Web of Science, PeDro, Scielo, o d'altres bases de dades, i haurà de ser validat prèviament pel professor titular.
No és imprescindible que tots els membres de l’equip presentin oralment cadascuna de les 2 exposicions, però si cal que tots participin activament en alguna exposició (p.e. si un grup està compost per 5 alumnes, 2 poden participar en l’exposició de l’ortesi de guix i 3 en l’article).
El valor percentual de cadascuna d’aquestes 2 presentacions serà del 7.5% del total de l’assignatura, que sumades representen un 15% del total de l’assignatura.


AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumne que no hagi superat l’avaluació continuada plantejada anteriorment té la opció de superar els crèdits amb una prova final d’avaluació única (examen de suficiència) que consisteix en una prova escrita i presencial a EUSES. Estarà composta per 20 preguntes tipus test. El temps que es tindrà per a respondre és de 25’. Les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor (5 respostes errònies equivalen a restar-ne 1 de correcte).
Conseqüentment, les activitats avaluadores realitzades al llarg de l’assignatura quedaran anul·lades i no podran fer mitja amb la prova final d’avaluació única, fet que obliga a obtenir un mínim de 5 punts en aquesta prova per superar l’assignatura.
En el supòsit de que l’alumne superi la qualificació mínima (5), la qualificació acadèmica del total de l’assignatura serà de un màxim de 5 perquè consisteix en una prova de suficiència.

En aquesta prova l’alumne que ho desitgi podrà assistir amb una fulla de mida DIN-A4 que pot ser omplerta per les dues cares amb apunts o esquemes del temari de l’assignatura <>. Aquesta fulla l’haurà d’entregar juntament amb l’examen i ha de contenir el nom de l’alumne, número de UdG i DNI.

L’alumne que hagi obtingut una qualificació de “No Presentat” durant el procés d’avaluació continuada, podrà optar a una qualificació directe en aquesta prova escrita d’avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
CONSIDERACIÓ SOBRE “NO PRESENTAT”: Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.
Quan un alumne realitza una activitat avaluadora (per exemple: lliura un ABP), ja queda automàticament inclòs en el procés d'avaluació continuada i mai no serà considerat com a “No Presentat”.

L’alumne que no s’hagi presentat a cap activitat de l’avaluació continuada, també podrà examinar-se en la prova escrita d’avaluació única i optar a una avaluació directa.

Observacions

Aquesta assignatura està presentada per a que l'estudiant avançat en Fisioteràpia, imminent fisioterapeuta, adquireixi els màxims coneixements PRÀCTICS vinculats en el camp de les ortesis, pròtesis i ajuts tècnics.
Se suggereix que l'actitud de l'alumne sigui PARTICIPATIVA i es demana que l'alumne trenqui amb el clàssic rol de receptor passiu d'una formació teòrica.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, la prevenció i promoció de la salut, així com en els processos de creixement i desenvolupament.

OA 2 Identificar la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.

OA 3 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.

OA 4 Reconèixer diferents ortesis i pròtesis i identificar i prescriure quina és la millor opció per al pacient.

El camp de l'ortoprotèssica és ampli i altament canviant.
L'estudiant d'aquesta assignatura rebrà la formació d'un variat grup de professionals de prestigi, qui l'aproparan a un abordatge pràctic i actualitzat en aquest camp tant especialitzat i dinàmic.
Per a fomentar encara més l'interès per aquesta temàtica tant important per a qualsevol fisioterapeuta, s'ha volgut fomentar l'aprenentatge per sobre de tot.
Un grup de classe molt variades i amb la participació de personal extern altament especialitzat, permetran que l'alumne d'ortoprotèssica adquireixi i consolidi uns coneixements altament tècnics.