Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Assignatura altament especialitzada en el camp de les ortesis, pròtesis i ajudes tècniques, orientada per a que l'imminent fisioterapeuta adquireixi i treballi els principals coneixements teòric-pràctics d'aquests camps tant dinàmics i canviants.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL MARCOS RUIZ
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (25%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL MARCOS RUIZ
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (25%), Anglès (10%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. GENERALITATS, INTRODUCCIÓ AL MON DE L'ORTOPÈDIA: 1.1- Presentació, definició i classificació de les ortesis. 1.2- Presentació, definició i classificació de les pròtesis i dels ajuts tècnics. 1.3- Materials i sistemes de fabricació de les ortesis i pròtesis. 1.4- El rol del fisioterapeuta en la indicació-prescripció i disseny del material ortopèdic. 1.5- Catàleg de prestacions d'ajuts ortoprotèsics (PAO) del CATSALUT 1.6- Sensibilitat perceptiva, alteracions/variacions de la percepció.

2. EL MEMBRE INFERIOR: 2.1-Taller pràctic: valoració dinàmica biomecànica en cinta de la marxa. 2.2-Importància de l'anàlisi biomecànic a l'esport (running). 2.3-Peu i l'arc plantar 2.4-Embenatge per a amputats. Pròtesis: sistemes, components, tipus de pròtesis. Encaix i col·locació 2.5-Embenatge per patologies del peu. Posicionament, control motor i fisioteràpia.2.6-El DAFO: indicació i efecte terapèutic-visionat de vídeos i casos clínics. Confecció d'un motlle de DAFO

3. LA COLUMNA VERTEBRAL I EL TRONC. 3.1-Taller pràctic; El CORE com a eina terapèutica vs ortesis. Abordatge amb les 3 fases del treball core. 3.2-La pelvis, element clau de posicionament. Valoració en la sedestació. El seient pèlvic modelat.3.3-Taller pràctic grupal per la confecció del seient pèlvic modelat amb guix.

4. EL MEMBRE SUPERIOR. 4.1-Taller pràctic: concepte de dismetria real i funcional I; Avaluació, diagnòstic diferencial. 4.2-Taller pràctic: concepte de dismetria real i funcional II; Tècniques de teràpia per a la correcció dismetries funcionals des de la fisioteràpia i teràpia manual

5. SORTIDES DE CAMP D'ÀMBIT CLÍNIC: 5.1-Presentació de divers material d'ajudes tècniques i regulació d'inflat i posicionament de coixins amb retroalimentació (feedback) informatitzat.5.2-Taller pràctic en sortida de camp a Handy free per disseny i fabricació de ortesis plantars i de seients personalitzats modelats mitjançant tecnologia CAD-CAM. 5.3-Visita a una ortopèdia en grups reduïts per veure in situ la implementació del tractament de fisioterapia i ortopèdic sobre casos clínics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 3,5 3,5
Classes expositives 26 34 60
Classes pràctiques 2,5 1 3,5
Exposició dels estudiants 0,5 5,5 6
Prova d'avaluació 0,5 5,5 6
Treball en equip 0,5 14,5 15
Tutories 3 3 6
Total 33 67 100

Bibliografia

 • Clavell S, Cohi O, Viladot R. (2005). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Extremidad Inferior. Masson.
 • Hsu JD, Michael JW, Fisk JR. AAOS. (2009). Atlas de ortesis y dispositivos de ayuda.. Elsevier-Mosby.
 • Clavell S, Cohi O, Viladot R. (2001). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Extremidad Superior. Masson.
 • Viladot R, Cohi O, Clavell S. (1986). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Columna vertebral.. Masson.
 • Zambudio R (2009). Prótesis, Ortesis y Ayudas Técnicas. Masson.
 • Carlos Alberto Natalio Firpo (2010). MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (Tercera). Buenos Aires: Dunken.
 • Mark Dutton (2014). ORTOPEDIA PARA EL FISIOTERAPEUTA. PAIDOTRIBO.
 • S.B. BROTZMAN (2012). REHABILITACION ORTOPEDICA CLINICA (Tercera). S.A. ELSEVIER ESPAÑA.
 • Castillo Montes, F. J. (2017). Fisioterapia y rehabilitación en el paciente amputado.. ALCALA: Formación Alcalá, S.L. .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sortida de camp. Assistència a la visita guiada i pràctica de Handy free solutions de Fornells de la Selva i la Ortopèdia Bosch de Girona. 10
Treball en equip. El treball en equip consisteix en l'analisis biomecànic estàtic i dinàmic del peu sobre tapís rodant, i la realització a classe de varies ortesis de tronc i fèrules del segment cama-peu. 25
Exposició de treballs. L’Exposició de treballs consistirà en una exposició de doble contingut: a) presentació de metodologia, disseny, funció d'una ortesis de guix aplicada per a una patologia com a cas clínic. b) Exposar un article científic vinculat amb els continguts de l’assignatura. 15
Prova d'avaluació final (tipus test) Consistirà en la resolució d'un examen tipus test del continguts donats a classe.

50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota TOTAL de curs d’un mínim de 5 punts, que es computarà a partir de suma de les notes obtingudes en les 4 àrees següents que tenen uns valors de percentatge diferent en la nota total del curs.
Tant mateix cal obtenir un mínim de 5 en la prova d'avaluació final tipus test, per poder fer mitja amb la resta d'activitats evaluadores:
1. SORTIDA DE CAMP: valor 10%
2. PROVA D'AVALUACIÓ FINAL TIPUS TEST: valor 50%
3. TREBALL EN EQUIP: valor 25% (8%+10%+7%)
4. EXPOSICIÓ DELS ESTUDIANTS: valor 15% (7.5%+7.5%)
El requisit per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre les 4 àrees, és obtenir una assistència mínima del 80% de les classes.
Per a poder superar l’evaluació continuada caldrà obtenir un mínim de 5 punts en la suma de la puntuació obtinguda de les 4 àrees.


1. SORTIDA DE CAMP
Es realitzarà una o dues sortides de camp en funció de la disponibilitat de la empressa col·laboradora, que dispondrà de visita guiada i assistència formativa en format pràctic:
La primera sortida serà al taller de modelat de material ortopèdic Handy free solutions. C/ Ponent, 8. 17458 – Fornells de la selva-Girona.
La segona sortida serà a la botiga i estudi de biomecànica del peu Ortopèdia Bosch de Girona. C/Barcelona, 9 17002-Girona.
El valor percentual d’aquestes sortides serà del 10% (5%+5%) del total de l’assignatura.


2. PROVA D'AVALUACIÓ FINAL TIPUS TEST
La prova d'avaluació final es un examen tipus test de 30 preguntes, que té un percentatge del 50% i serà de caràcter individual. Donada l'alta especificitat de la matèria, la prova es podrà realitzar amb els apunts de classe impresos. Es recorda que no es podran consultar els apunts des de l'ordinador, només en format paper.
Per a la realització de prova d'avaluació final és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o bé saber-se el codi UdG. En cas de no complir aquest requisit, podria ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.
Es recomana dur dispositiu d'oficina per corregir els errors tipogràfics de bolígraf que pugui fer l'alumne en la fulla de respostes i dur també un bolígraf de recanvi.
Per a superar/aprovar la prova final es requereix un mínim de 5
No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.3. TREBALL EN EQUIP
El treball en equip es realitzarà amb la guia del professor i consisteix en tres activitats:
a) La realització d'un estudi funcional de la morfologia anatòmica del tren inferior i de la trepitjada dinàmica en carrera amb calçat i sense calçat esportiu mitjançant l'ús de noves tecnologies i aplicacions de biomecànica.
b) La realització d’una ortesis de guix i el lliurament posterior d’un document digital (power point, pdf...) on s’explica el disseny, la funcionalitat i el procediment metodològic seguit.
c) L'execució d’un protocol per a patologies del peu; pressa de mesures, col·locació en posició neutre del segment cama-peu, realització d'un pre-motlle per el posterior escaneig 3D i fabricació d'una fèrula DAFO.
El valor percentual d’aquests tres treballs serà del 25% del total de l’assignatura i respectivament (8%+10%+7%).
Els treballs no lliurats en la data límit establerta computaran amb un “0”.
No es guarden les activitats realitzades d'un any per l'altre per a aquells alumnes repetidors.


4. EXPOSICIÓ DELS ESTUDIANTS
L’exposició dels estudiants es realitzarà en la darrera UD i consisteix en 1 presentació de doble contingut a on es valorarà la nota individual i de grup:
a) Exposar de manera clara i concisa les principals característiques metodològiques, de disseny, funcionalitat i aplicació de les ortesis de guix realitzades en el treball en equip, aplicada per a una patologia com a cas clínic.
b) Exposar un article científic vinculat amb els continguts de l’assignatura, que s'haurà de obtenir de les bases de dades de contingut mèdic: PuBmedD, Web of Science, PeDro, Scielo, o d'altres...
No és imprescindible que tots els membres de l’equip presentin oralment cadascuna de les dues exposicions, però si cal que tots participin activament en una exposició (p.e. si un grup està compost per 5 alumnes, 2 poden participar en l’exposició de l’ortesi i 3 en l’article científic).
El valor percentual grupal de cadascuna d’aquestes 2 presentacions serà del 7.5% del total de l’assignatura, que sumades representen un 15% del total de l’assignatura.


AVALUACIÓ ÚNICA
L’alumne que no hagi superat l’avaluació continuada té la opció de superar els crèdits amb una prova final d’avaluació única (examen de suficiència/recuperació) que consisteix en una prova escrita i presencial a EUSES. Estarà composta per 20 preguntes tipus test.
L'alumne que hagi de realitzar l'avaluació única no podrà fer mitja amb la resta d'activitats avaluadores realitzades al llarg de l’assignatura, fet que obliga a obtenir un mínim de 5 punts en aquesta prova per superar l’assignatura, per tant, en el supòsit de que l’alumne superi la qualificació mínima (5), la qualificació acadèmica del TOTAL de l’assignatura serà de un màxim de 5 perquè consisteix en una prova de suficiència/recuperació.
En aquesta prova l’alumne podrà assistir amb una fulla de mida DIN-A4 que pot ser omplerta per les dues cares amb apunts o esquemes del temari de l’assignatura. Aquesta fulla l’haurà d’entregar juntament amb l’examen i ha de contenir el nom de l’alumne, número de UdG i DNI.
L’alumne que hagi obtingut una qualificació de “No Presentat” (NP) durant el procés d’avaluació continuada, podrà optar a una qualificació directe en aquesta prova escrita d’avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
CONSIDERACIÓ SOBRE “NO PRESENTAT” (NP): Es consideraran no presentats aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada o la prova escrita final i si és el cas, la prova escrita d'avaluació única (examen de recuperació).
Quan un alumne realitza una activitat avaluadora (per exemple: lliura un treball en equip), ja queda automàticament inclòs en el procés d'avaluació continuada i mai no serà considerat com a “No Presentat” (NP).
L’alumne que no s’hagi presentat a cap activitat de l’avaluació continuada, també podrà examinar-se en la prova escrita d’avaluació única (examen de suficiència/recuperació) i optar a una avaluació directa.

Observacions

Aquesta assignatura està presentada per a que l'estudiant avançat en Fisioteràpia, imminent fisioterapeuta, adquireixi els màxims coneixements PRÀCTICS vinculats en el camp de les ortesis, pròtesis i ajuts tècnics.
Se suggereix que l'actitud de l'alumne sigui PARTICIPATIVA i es demana que l'alumne trenqui amb el clàssic rol de receptor passiu d'una formació teòrica.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, la prevenció i promoció de la salut, així com en els processos de creixement i desenvolupament.

OA 2 Identificar la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.

OA 3 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.

OA 4 Reconèixer diferents ortesis i pròtesis i identificar i prescriure quina és la millor opció per al pacient.

El camp de l'ortoprotèssica és ampli i altament canviant.
L'estudiant d'aquesta assignatura rebrà la formació d'un variat grup de professionals de prestigi, qui l'aproparan a un abordatge pràctic i actualitzat en aquest camp tant especialitzat i dinàmic.
Per a fomentar encara més l'interès per aquesta temàtica tant important per a qualsevol fisioterapeuta, s'ha volgut fomentar l'aprenentatge per sobre de tot.
Un grup de classe molt variades i amb la participació de personal extern altament especialitzat, permetran que l'alumne d'ortoprotèssica adquireixi i consolidi uns coneixements altament tècnics.