Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
PATOLOGIA NEUROLÒGICA - INTRODUCCIÓ AL TRASTORN DEL MOVIMENT I MARXA PATOLÒGICA D'ORIGEN NEUROLÒGIC - Fisiologia del Sistema Nerviós Central i Perifèric. Exploracions complementàries en Neurologia. Sistemes. - Malalties neurològiques més rellevants infantils i de l'adult.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Joaquin Serena Leal
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Joaquin Serena Leal
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL TRASTORN DEL MOVIMENT I MARXA PATOLÒGICA D'ORIGEN NEUROLÒGIC

2. Presentació, Conceptes. Marxa no patològica. Rol del sistema motor, aprenentatge motor, receptors mecànics i resposta muscular.

3. Marxa Patològica: Marxa en la lesió medul·lar, en la paràlisi cerebral, atàxica i histèrica.

4. Marxa Patològica: Marxa parkinsoniana, hemiparètica, neuropàtica i coreiforme.

5. Educació de la marxa (recuperació funcional), ortesis. Anàlisi biomecànic de la marxa (casos clínics).

6. PATOLOGIA NEUROLÒGICA

7. Biologia de la neurona i de la glia. Mecanismes de neurotransmissió.

8. Organització anatòmica y funcional del sistema nerviós.

9. Exploracions complementàries en Neurologia.

10. Sistema motor.

11. Parells cranials.

12. Malalties de la medul•la espinal.

13. Malalties del múscul. Miopaties.

14. Malalties vasculars cerebrals.

15. Esclerosi Múltiple. Altres malalties neuroimmunològiques.

16. Esclerosi lateral amiotròfica. Altres malalties de la banya anterior.

17. Sistema sensitiu i sensorial.

18. Sistema autónomo. Extrapiramidal.

19. Demència. Malaltia d’Alzheimer. Altres demències.

20. Malalties del sistema nerviós perifèric.

21. Traumatisme cranioencefàlic

22. Tumors del sistema nerviós.

23. Malalties infeccioses del sistema nerviós.

24. Malaltia de Parkinson. Síndrome parkinsoniana. Altres malalties extrapiramidals.

25. Cefalees.

26. Epilèpsia.

27. Dolor neuropàtic

28. Historia de la neurociència

29. Exploració neurològica - clínica aplicada.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 10,00 0 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 20,00 0 25,00
Sessió participativa 45,00 15,00 0 60,00
Total 55,00 45,00 0 100

Bibliografia

 • Guies mèdiques oficials de diagnòstic i tractament de la SCN (2ª i 3ª Edició) (2016). Societat Catalana de Neurologia. Recuperat, a http://www.scn.cat/guies_protocols.php
 • Sancho Rieger J, Rodríguez-Antigüedad Zarranz A, Murie Fernández M, Ramírez JM (2012). Manual del Médico Residente de Neurología. . Sociedad Española de Neurología.
 • Juan J Zarranz (2013). Neurología (5ª edición). Elsevier Science Health Science Div.
 • Bradley (2011). Neurology in Clinical Practice (5th Edition). Elsevier Science.
 • Harrison (2009). Principios de Medicina Interna (17 Edición). The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Adams (2000). Principios de Neurología (7ª Edición). The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Perry, J, Burnfield, JM. (2010). Gait anlaysis: normal and pathological function (2ª). Thorofare: SLACK Incorporated.
 • Cano de la Cuerda, R, Collado, S (2012). Neurorrehabilitación: Métodos específicos de valoración y tratamiento. Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
CLASSES EXPOSITIVES (CE 2022)

L'element actiu serà el professor, encara que s'utilitzaran recursos com la interrelació d'idees o la interrogació entre altres.
Els docents, són experts en el camp en què impartiran les classes expositives.
La classe expositiva ressaltarà els aspectes més importants del tema i finalitzant amb aquelles idees més rellevants que l'alumne ha de conèixer i comprendre.
Examen de preguntes test (preferent) i/o preguntes curtes sobre continguts teòrics de l'assignatura, tant si es fa menció explícita en les classes presencials com si no es fa, incloent aspectes treballats pels alumnes en formació continuada.

Cada pregunta test es seguirà de 5 respostes possibles, només una serà correcta. La resposta correcta puntua 1, la incorrecta -0,20 i la no resposta 0.
L'examen tipus test s’ha d'aprovar de forma independent (5 en base 10) per aprovar l'assignatura.

L'assignatura s'aprovarà obtenint un 5 sobre 10 amb la suma de tots els apartats (avaluació continuada + examen tipus test).

60
EVALUACIÓ CONTINUADA (EC1 2022)

PREGUNTA SETMANAL/QUINZENAL SOBRE CONCEPTES BÀSICS O RELLEVANTS DEL TEMA A TRACTAR LA MATEIXA SETMANA.

Setmanalment/Quinzenalment es plantejaran 1 o més preguntes concretes sobre conceptes bàsics o que es considerin rellevants del tema que es tractarà en la següent classe. Es plantejaran i s'hauran de resoldre en la setmana prèvia a la classe que impartirà el professor.
Les preguntes plantejades seran tractades específicament en la classe corresponent o al llarg del curs.
El format habitual, però no necessàriament exclusiu, serà de pregunta curta amb resposta múltiple, sent correcta una sola d'elles (tipus test). No hi ha puntuació negativa en cas d'error.

S'inclouran vídeos i / o imatges per a la seva interpretació, que seran comentades posteriorment a classe.

Es realitzaran utilitzant Moodle.

Les respostes de les preguntes de cada setmana s'avaluaran i puntuaran cada setmana. La nota final d'aquest apartat serà la mitjana de les notes obtingudes cada setmana. Si una setmana no es responen les preguntes es valora com a "no presentat" i puntuarà "0". Farà mitjana amb el resultat de la resta de les setmanes.

Per aprovar l'assignatura, l'alumne ha de superar aquest apartat amb una puntuació mínima de 5 sobre 10.
25 No
AVALUACIÓ CONTINUADA (EC2 2022)

ANÀLISI DE PROBLEMES CONCRETS, CONCEPTES O CASOS CLÍNICS.

Pot presentar un format variat i tant per a la seva presentació com a avaluació s'utilitzarà essencialment Moodle.

Basant-se en un cas clínic específic, problema o concepte es realitzarà una pregunta molt concreta. Els alumnes prepararan una resposta de forma breu que doni resposta a la pregunta plantejada.

Es poden incloure casos clínics o conceptes generals per al seu diagnòstic, interpretació o per a la detecció d'errors introduïts expressament. En aquests cas, l'avaluació podrà ser en format test o com a resposta raonada de text breu.

També es podran plantejar situacions clíniques concretes, que l'alumne haurà d'analitzar de forma breu per escrit, en classe o a través de Moodle, incloent el plantejament del mateix, objectius de l'anàlisi, estudis a realitzar, resultats previsibles, tractament si és el cas, conclusions, etc... Pot comportar el treball en equip, en presència o no del professor.

La seva estructura serà similar a l'aprenentatge basat en problemes. Implica diferents coneixements i habilitats.

S’explicitarà clarament el tipus de cas o pregunta realitzat i el tipus de resposta que es requereix de l'alumne.
Es valoraran aspectes com el contingut de la resposta, comprensió dels continguts presentats, fonts utilitzades. Si es el cas i es sol·licita, es valorarà material complementari aportat per l’alumne que ajudi a la comprensió de conceptes analitzats (inclusió de gràfics, esquemes, imatges,…). S'avaluarà l'aspecte formal/presentació del treball (estructura, claredat, ordenació, etc.), així com la capacitat d'identificar i transmetre conceptes rellevants de forma clara, la capacitat de síntesi i d'extreure idees fonamentals.

Es podrà plantejar en diverses ocasions durant el curs, sense freqüència determinada i sense avís previ obligatori. Les preguntes/casos clínics es plantejaran al Moodle o en classe pel professor i s'hauran de respondre igualment a Moodle o a la mateixa classe en què es planteja (per escrit cada alumne).
S'especificarà clarament el mètode: presencial per escrit en classe, via Moodle o a través del correu electrònic que s'utilitzarà durant el curs.

La solució es comentarà i/o analitzarà a classe.
15 No

Qualificació

L'assignatura s'aprovarà obtenint un 5 sobre 10 amb la suma de tots els apartats (examen tipus test [CE] + avaluació continuada [EC1 i EC2]).
A més, tal com s'esmenta, tant l'examen tipus test (CE) com l’apartat d’avaluació continuada (EC1+EC2: Pregunta setmanal i resolució de conceptes/casos clínics) s’han d'aprovar independent (5 en base 10) per aprovar l'assignatura.

Si no s'aprova alguna de les parts (examen tipus test (CE) o formació continuada (EC1+EC2), es podrà compensar i aprovar l'assignatura si es va obtenir una nota de 4.0 o superior i la nota mitjana de les 2 parts principals de l'assignatura (examen tipus test [CE] i formació continuada [EC1+EC2]), arriba a la nota de 5.

En cas de no aprovar l'assignatura, es realitzarà un examen de suficiència (recuperació) tipus test en que la nota màxima serà 5.

En l'examen tipus test, cada pregunta tindrà 5 respostes possibles, només una serà correcta. La resposta correcta puntua 1, incorrecta -0,20 i la no contestada 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera un alumne no presentat aquell que no realitzi l'avaluació continuada o no es presenti a l'avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES -centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura (jserena@euses.cat), a secretaria.graus@euses.cat i coordinació acadèmica.

En cas d'optar per avaluació única, haurà de superar l'examen tipus test (CE) amb una nota mínima de 5.0. Lògicament, no serà possible fer mitjana amb l'activitats d'avaluació continuada (EC1 i EC2) ni compensar cap de les parts a partir de 4.0.

En cas de no superar l'examen tipus test en primera convocatòria, es farà un examen de suficiència (recuperació), que s'aprovarà amb una nota mínima de 5.0. La nota màxima que constarà en les actes de l'assignatura a l'aprovar l'assignatura en l'examen de suficiència serà de 5.0

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els dubtes que puguin sorgir en l'assignatura (tutories) podran aclarir de forma contínua durant la durada de la mateixa, contactant amb el coordinador de l'assignatura (Dr. Joaquín Serena). Si es considera necessari, el coordinador gestionarà el contacte amb els diferents professors de l'assignatura.

El mètode genèric de comunicació serà a través de Moodle.

El mètode preferent per dubtes concrets serà mitjançant correu electrònic (jserena@euses.cat).

Els alumnes disposaran d'accés directe amb el coordinador (Dr. Serena) mitjançant correu electrònic i mòbil personal.

Si el dubte és especialment complexa, la resposta o aclariments es farà extensiva a la resta d'alumnes.

Si es considera necessari, podrà realitzar tutoria presencial o mitjançant videoconferència, individual o en grup, amb el coordinador (Dr. Serena), consensuant prèviament l'hora i especificant el tema a discutir.

Les classes presencials constituiran igualment un punt de trobada amb els diferents professors per aclarir dubtes dels temes impartits.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l'inici de l'assignatura, els alumnes disposaran del correu electrònic i telèfon del coordinador de l'assignatura (Dr. Serena).

Observacions

No está permés l'ús del material de l'assignatura més enllà de les tasques internes estrictament acadèmiques previstes en el dissent de l'assignatura. Queda totalment prohibida la difusió de cap dels continguts per qualsevol mitjà (internet, material formatiu o promocional i xarxes socials, a títol enunciatiu i no limitatiu); així com l'edició, impressió i publicación del contingut.

It is completely forbidden to use the course material beyond the internal academic tasks strictly indicated in the different Subject Outlines. It is totally forbidden to spread any content by any means (including- but not limited to - internet, educational or promotional material and social networks), as well as editing, printing and publishing the aforementioned content.


Objectius d'aprenentatge:

OA1 Conèixer les malalties identificant les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com els tractaments mèdico-quirúrgics fonamentals.
OA2 Conèixer el tipus de pacient que tracta i de quina manera pot modificar el curs natural de la malaltia.
OA3 Integrar els coneixements adquirits en biomecànica de la marxa per realitzar la seva anàlisi en alteracions neurològiques.
OA4 Treballar en equip en la rehabilitació neurològica.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
MODIFICACIONS EN CAS DE TANCAMENT DE UdG o situació epidèmica QUE IMPEDEIXI CLASSES PRESENCIALS:

- Es substituiran les classes presencials físiques per classes presencials utilitzant sistemes de videoconferència (p.e. Zoom).

- En cas de necessitat o dificultats d'accés telemàtic, es realitzarà enregistrament de la classe en vídeo amb la presentació i explicació de professor.

- Las activitat d’avaluació continuada (EC1, pregunta setmanal/quinzenal sobre conceptes bàsics o rellevants del tema a tractar la mateixa setmana y EC2, pregunta curta per anàlisi de problemes concrets, conceptes o casos clínics) no es modificarà i es farà via Moodle com en disseny original.

- Els dubtes i tutories es realitzaran tal com es recull en el disseny de la signatura:
* Moodle.
* Correu electrònic
* Mòbil personal de coordinador, utilitzant WhatsApp, contacte telefònic o vídeo conferència.


Aquest plantejament és aplicable igualment en cas d'estudiants concrets que per motius sanitaris estiguin obligats a estar confinats.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I (presencial): l'examen es manté com en el disseny principal.
Escenari IV (confinament): l'examen passa a ser virtual via Moodle.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicació seguirà el pla general recollit prèviament:

- Moodle per a comunicacions generals.

- Correu electrònic: es prioritza correu Moodle, seguint indicacions UdG. Es disposarà addicionalment de correu electrònic específic per a aquest mòdul, com a sistema de seguretat.

- Mòbil personal de coordinador, utilitzant WhatsApp preferentment, per aspectes urgents o que no s'hagin resolt pels mitjans descrits prèviament.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.