Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ésser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant de múltiples signes i símptomes.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Meritxell Deulofeu Figueras  / Maria Teresa Serrando Querol
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Binomi salut/malaltia. Enfocament biopsicosocial. Història natural de la malaltia.

2. Detecció, prevenció, guariment, rehabilitació. Estils de vida

3. Homeòstasi. Ritmes circadians. Els cos humà vulnerable. Febre. Dolor.

4. El/la fisioterapeuta com a “treballador/a de la salut” conjuntament amb metgesses i infermer@s.

5. Terminologia mèdica (sanitària).

6. Història Clínica i registre del fisioterapeuta. Informació i aspectes específics a tenir en compte en l'escriptura.

7. Proves diagnòstiques

8. Incursió estructurada a la patologia mèdico-quirúrgica per sistemes. Organitzat amb la següent estructura: 1-Semiologia clínica. 2-Patologies més importants. 3-Proves complementàries pel diagnòstic. 4-Farmacologia específica. 5- Possibles trataments 5-Patologies relacionades amb la fisioteràpia.

9. Fisiopatologia del sistema cardíac - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

10. Fisiopatologia del sistema respiratori - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

11. Fisiopatologia del sistema digestiu - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

12. Fisiopatologia del sistema renal-urològic - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

13. Fisiopatologia del sistema nerviós - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

14. Fisiopatologia del sistema endocrí. - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

15. Fisiopatologia del sistema hematològic. Immunologia.

16. Fisiopatologia dermatologia - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

17. Oncologia - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

18. Salut Mental - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

19. Farmacologia bàsica

20. Miscel•lània de temes mèdics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 35,00 18,00 0 53,00
Tasques i qüestionaris formatius 4,00 13,00 0 17,00
Tutories de grup 6,00 0 12,00 18,00
Total 47,00 41,00 12,00 100

Bibliografia

 • Juan Pastrana Delgado, Gonzalo García de Casasola Sánchez (2013). Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud. Ed. Elsevier.
 • Laso, F.J. (2020). ”Introducción a la medicina clínica. Fisiopatología y Semiología” (4ªed). Ed. Elsevier-Masson.
 • Pérez Arellano, J.L. (2019). “Sisinio de Castro. Manual de Patología general” ( 8ªed., ). Ed. Elsevier.
 • Carol Mattson Porth (2015). Fundamentos de fisiopatología : alteraciones de la salud, conceptos básicos (4ªed). Wolters Kluwer.
 • Guies de Pràctica Clínica. ICS (2010). MPOC. ICS.
 • Guies de Pràctica Clínica. ICS (2010). Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2. ICS.
 • Catherine Cavallaro Goodman; Teresa E. Kelly Snyder (2001). PATOLOGÍA MÉDICA PARA FISIOTERAPEUTAS (3ª edición (2001)). McGraw-Hill.
 • Prieto Valtueña, J.M. (2007). NOGUER-BALCELLS. EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA. (26 Edicion). Masson.
 • Sobotta (2006). ATLAS DE ANATOMIA HUMANA I i II (22ª Edición). PANAMERICANA.
 • GUYTON (2007). COMPENDIO DE FISIOLOGIA MEDICA. ELSEVIER.
 • Rey (1998). EL EXAMEN CLINICO. ELSEVIER.
 • HARRISON (2006). Principios de Medicina Interna (16 edición). MC GRAW HILL .
 • HARRISON (2005). MANUAL DE MEDICINA HARRISON (16 Edición). MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen final de l'assignatura Examen tipus test de 50 preguntes de resposta múltiple i resolució d'un cas clínic amb respostes breus

60
Treball de resolució d'un cas clínic Treball escrit en grups de fins a 4 alumnes que es realitza el desenvolupament i resolució d'un cas clínic aplicant i justificant els conceptes de fisiopatologia, signes i símptomes i proves diagnòstiques. Finalment s'exposa l'activitat del fisioterapeuta en el tipus de patologia plantejada. El treball es penjarà en una Tasca al Moodle.
20 No
Prova parcial Prova avaluativa de 25 preguntes de resposta múltiple a l'aula 20 No

Qualificació

AVALUACIÓ: PROVA FINAL 60% + AVALUACIÓ CONTINUADA 40%

PROVA FINAL (40%+20%):
- 50 preguntes tipus test (40%). A cada pregunta es plantejaran 5 respostes possibles i només 1 serà correcta. Les preguntes que l'estudiant marqui una resposta errònia, restaran 1/5 del valor de les preguntes. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o carnet d'identitat.
- 4 preguntes de resposta oberta breu (20%).

AVALUACIÓ CONTINUADA:

- Prova parcial 20% (meitat assignatura): Qüestionari de 25 preguntes amb resposta múltiple (iguals criteris de l'examen de prova final).
- Desenvolupament de la resolució d'un cas clínic en format de treball escrit amb grups de fins a 4 estudiants (20%).

IMPORTANT: no es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en data i hora establerta per coordinació. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen i per aprendre com poder millorar per a futures avauluacions. En el cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT DURANT UNA PROVA D'AVALUACIÓ:
- No es responen preguntes durant l'examen
- Cada alumne/a haurà de portar el seu propi corrector per poder contestar correctament l'examen (no es podrà demanar a cap company ni a la professora de l'assignatura). Així mateix només es podrà portar un bolígraf i el carnet de la UdG.
- És obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre de la UdG).
- No es pot parlar durant l'examen ni realitzar conductes que que puguin sospitar el copiar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne/a no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada, avaluació única i a la prova de suficiència

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre

Els criteris d'avaluació i les activitats que han de fer els estudiants,en situació d'avaluació única són els següents:

- Examen parcial (meitat assignatura aproximadament), de resposta múltiple (20%)
- Examen de resposta múltiple (50%) + 4 preguntes resposta oberta breu (30%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5/10 en la mitjana de totes les parts, tenint en compte els criteris descrits en cada part.

Per aprovar l'assignatura d'AMQ es requerirà una NOTA TOTAL FINAL de 5/10.

La nota de la prova final ha de ser >5/10 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats de l'avaluació continuada. Les activitats d’avaluació continuada no tenen nota mínima però s'han d'entregar TOTES per poder aprovar l'assignatura.

Els estudiants que no superin el 5/10 en l'examen final i tots aquells que amb l'avaluació continuada no arribin al 5/10 hauran d'anar a un examen de recuperació de l'assignatura. S'ha de superar el 5/10 per aprovar aquesta recuperació i per tant, l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual


Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Observacions

Hi ha un total de 14+1 setmanes lectives en torn de matí i de tarda.

El Moodle serà una eina de comunicació entre alumne/a i professor. És responsabilitat de l'alumne/a de mantenir-se informat en les activitats que es desenvolupin durant el curs.

L'assistència a classe és recomanada ja que tot el que s'estudia a classe és matèria d'examen.


Objectius d'aprenentatge:

OA1 Conèixer els tractaments mèdico-quirúrgics fonamentals en els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics.
OA2 Conèixer els diversos medicaments i comprendre la seva utilitat.
OA3 Tenir la capacitat d'interpretar patologies/lesions en base a diferents estudis i proves diagnòstiques.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA
 • BIOLOGIA
 • FISIOLOGIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les competències i continguts de l'assignatura d'AMQ no es modificaran en cap cas en tant que es modificarien el mètode de les activitats segons l'escenari que marqui la Universitat de Girona.

Escenari 1. Presencial:
L'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari 4: La totalitat de les classes seran telemàtiques tant de forma sincrònica com asincrònica

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial:
Avaluació continuada:
- Examen (60%), de resposta múltiple, en format presencial
-Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle, en format presencial.
- Treball escrit en grup i exposició oral gravada (20%), resolució d'un cas clínic.

Avaluació única:
-Examen final (80%)| Es desenvolupa en format presencial.
- Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle, en format presencial.

Per aprovar l'assignatura d'AMQ es requerirà una NOTA TOTAL FINAL de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Es consideraran com a no presentats (NP) aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada ni la prova escrita final i, si és el cas, l'examen de recuperació.


Escenari IV. Confinament:
La totalitat de l'activitat avaluativa es realitzarà de forma telemàtica amb el seguiment visual de l'estudiant amb el programa Zoom.
Avaluació continuada:
- Examen (60%), de resposta múltiple.
-Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle.
- Treball escrit en grup i exposició oral gravada (20%), resolució d'un cas clínic.

Avaluació única:
-Examen final (80%).
- Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle.Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.