Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es donaran nocions d'anatomia i biomecànica de l'aparell toràcocopulmonar així com la fisiologia i fisiopatologia de les malalties cardíaques i respiratòries. Alhora es donaran a coneixer les propietats físiques de l'aparell locomotor, els mecanismes de defensa de la via aèria i s'obtindrà el coneixement de les principals malalties respiratories (obstructives i restrictives)així com les principals malalties cardíaques i la seva afectació a nivell fisioterapeutic. S'aprendran les principals exploracions respiratòries i es donaran les bases de les tècniques de fisioterapia respiratoria tant a nivell ventilatori con a nivell de drenatge de secrecions. És també objectiu de l'assignatura aprendre els principals mètodes de rehabilitació cardio-pulmonar.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERARD MUÑOZ CASTRO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERARD MUÑOZ CASTRO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

  • T7. Resoldre problemes.
  • T8. Tenir capacitat d'organització i planificació.
  • T15. Tenir motivació per la qualitat.
  • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
  • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
  • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. bases de l'auscultació pulmonar

          1.1. origen dels sons

          1.2. tipus de sons

          1.3. seqüència d'auscultació

2. fisioteràpia respiratòria: tècniques per millorar la ventilació

          2.1. principis fisiològics de les tècniques de ventilació

          2.2. ús correcte del diafragma

          2.3. ventilacions abdominodiafragmàtiques

          2.4. ventilacions dirigides costals

          2.5. EDIC

3. fisioteràpia respiratòria: tècniques d'aclariment mucociliar

          3.1. principis fisiològics de les tècniques d'aclariment mucociliar

          3.2. tècniques de baix fluxe

                    3.2.1. ELTGOL

                    3.2.2. drenatge autògen

          3.3. tècniques d'alt fluxe

                    3.3.1. TEF

                    3.3.2. Tos

4. tècniques instrumentals

          4.1. principis fisiològics de les tècniques instrumentals

          4.2. tècniques de pressió positiva

          4.3. tècniques de pressió positiva i oscilant

          4.4. percussió intrapulmonar

          4.5. oscil.lació externa

          4.6. assistent de la tos

5. fisioteràpia respiratòria en pediatria

6. fisioteràpia respiratòria en el pacient neuromuscular

7. fisioteràpia respiratòria en el pacient crític

8. re-entrenament a l'esforç en el pacient crònic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 8 11
Classes expositives 17 8 25
Classes pràctiques 15 12 27
Prova d'avaluació 2 10 12
Total 37 38 75

Bibliografia

  • Dr. Joan Daniel Marti i Dra. Montserrat Vendrell Relat (2013). TÉCNICAS MANUALES E INSTRUMENTALES PARA EL DRENAJE DE SECRECIONES BRONQUIALES (Primera). Barcelona: Respira. Recuperat , a http://issuu.com/separ/docs/manual_27
  • La Fisioterapia Respiratoria con la Ayuda de la Auscultación Pulmonar. Recuperat , a http://www.postiaux.com/es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes pràctiques sobre les tècniques tant d'exploració del pacient respiratori, de millora de la ventilació pulmonar com del drenatge de secrecions. l'alumne ha d'assistir al 80% de les classes pràctiques per poder realitzar l'examen. La nota de l'examen haurà de tenir una nota mínima de 5 35
Realització d'un examen final teòric, el qual tindrà un pes del 55% de la nota final de l'assignatura es imprescindible obtenir una nota mínima de 5 per poder fer mitja amb les altres avaluacions, en cas contrari la nota no farà mitja amb la resta i quedarà suspesa 55
Realització d'una prova d'avaluació continuada a la meitat del curs. el seu valor en la nota final serà del 10%(només en el cas que sigui aprovada amb una nota mínima de 4.5) caldrà treure una nota mínima de 4.5 per tal que conti un 10% de la nota final 10

Qualificació

Es realitzarà un examen teòric i un examen pràctic.
Es realitzarà també un examen d'avaluació continuada a la meitat del curs.

L'examen d'avaluació continuada farà mitja a partir del 4,5.

És imprescindible aprovar l'examen final teòric i l'examen final pràctic amb un nota mínima de 5 per tal de poder fer mitja.

El 55% de la nota final serà de l'examen teòric.
El 35% de la nota final serà de l'examen pràctic.
El 10% de la nota final serà de l'examen d'avaluació continuada.

Es podran realitzar els exàmens finals tant teòric com pràctic encara que l'examen d'avaluació continuada no s'hagi superat.

Qui no assoleix l'examen d'avaluació teòrica o pràctica tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

L'assignatura estarà aprovada amb una nota mitjana global mínima de 5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.