Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Valoració i tractament de les diferents alteracions neurològiques degudes a lesions del Sistema Nerviós.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T8. Tenir capacitat d'organització i planificació.
 • T15. Tenir motivació per la qualitat.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. Principis de Neurorehabilitació. Definició de Deficiència, Nivell d'Activitat i Nivell de Participació.

2. Organització del Moviment normal.

3. Història Clínica de Fisioteràpia neurològica. Exploració i Planificació del tractament del pacient neurològic.

4. Patologies del sistema nerviós: dèficits i objectius de tractament. Lesió Medul.lar, ICTUS, Traumatismes craneoencefàlics, Esclerosi Múltiple i Esclerosi Lateral Amiotròfica, Atàxies, Parkinson, Lesions perifèriques d’EESS i EEII, Polineuropaties (Guillain-Barré) i Distròfies Musculars (Duchenne) i Dolor Neuropàtic

5. Anàlisi i Tractament de les funcions de: Tronc, Extremitats Superiors i Extremitats Inferiors.

6. Tractament de les patologies neurològiques.

7. Exercici Terapèutic Cognoscitiu. Mètode Perfetti.

8. Concepte Bobath

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 6 7
Cerca d'informació 2 10 12
Classes expositives 12 0 12
Classes pràctiques 17 0 17
Debat 2 0 2
Exposició dels estudiants 5 20 25
Prova d'avaluació 0 22 22
Tutories 1 2 3
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Kandel E (2001). Principios de neurociencia (4ª ed). McGraw-Hill.
 • Netter, FH (2002). Sistema nervioso: Anatomía y fisiología. Tomo 1. Parte 1. Masson.
 • Kahle W, Frotscher M (2008). Atlas de Anatomía. Tomo 3. Sistema nervioso y órganos de los sentidos con correl. Panamericana.
 • Netter, FH (2002). Sistema nervioso: Trastornos neurológicos y neuromusculares. Tomo 1. Parte 2. Masson.
 • Purves D (2007). Neurociencia (3). Panamericana.
 • Kolb, Whishaw (2006). Neuropsicología Humana (5º). Panamericana.
 • Redolar Ripoll Diego (2014). Neurociencia Cognitiva. Panamericana.
 • Serra Gabriel M.R, Díaz Petit J, de Sande Carril M.L. (2005). Fisioterapia en neurología, sistema respiratorio y aparato cardiovascular. Barcelona: Masson.
 • ROBERTO CANO DE LA CUERDA, SUSANA COLLADO VAZQUEZ (2012). NEURORREHABILITACION: METODOS ESPECIFICOS DE VALORACION Y TRATAMIENTO (1). Madrid: Panamericana.
 • Bisbe M, Santoyo C, Segarra VT (2012). Fisioterapia en Neurología: Procedimientos para restablecer la capacidad funcion. Panamericana.
 • Rizzolatti, G (2006). Las neuronas espejo: los mecanismos de la empatía emocional. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • Perfetti, C (1999). El ejercicio terapéutico cognoscitivo para la reeducación motora del hemiplejico. Barcelona: Edika-Med.
 • Sacks, O (2004). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Anagrama.
 • Elkhonon Goldberg (2002). El cerebro ejecutivo. Critica.
 • López Chicharro J, Fernández Vaquero A (2006). Fisiología del Ejercicio. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Cano de la Cuerda R, Martínez Piédrola RM, Miangolarra Page JC. (2017). Control y aprendizaje motor: Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimient. Madrid: Editorial médica panamericana.
 • PAETH, Bettina (2007). Experiencias con el Concepto Bobath: Fundamentos, tratamientos y casos (2). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Visualització d'un vídeo a classe. L’alumne haurà de respondre per escrit a unes preguntes.
L’alumne entregarà les respostes per escrit al professor al finalitzar la classe. El professor proposarà uns temes de discussió en relació al video visualitzat, on els alumnes hauran d’aportar la seva opinió.
Assistència, entrega preguntes escrites, participació en la discussió, capacitat d'extreure la informació més rellevant i capacitat de raonar. 5
Els alumnes per grups hauran de cercar informació sobre un tema en concret donat pel professor per després exposar-lo a classe. Assistència.
Presentació oral i escrita: capacitat de comunicació i d’adaptació al temps establert.
Contingut: capacitat de recerca d'informació rellevant segons el tema, Capacitat de síntesis i de raonament.
Capacitat de treball en grup.
5
Els alumnes, en parelles, aplicaran entre ells els diferents conceptes pràctics explicats prèviament per el professor. Assistència i puntualitat, participació i col.laboració a classe, comportament, respecte pels companys, capacitat de treballar en grup i en ordre, capacitat d'exposar els dubtes. Capacitat de resposta. Capacitat de resoldre problemes.Capacitat de transferir els coneixements teòrics a la pràctica.
Capacitat d’aplicar correctament els exercicis i tècniques ensenyades pel professor

20
Recerca i posterior exposició, en grups, d'una patologia del SN, els seus dèficits, objectius de tractament i tractament segons els continguts treballats a classe. Assistència. Claredat en la exposició. Capacitat de comunicar. Qualitat dels continguts exposats. Capacitat de relacionar els continguts treballats a classe amb la recerca efectuada. Capacitat de treballar en grup. 20
Es proporcionarà un cas clínic sobre el qual l'alumne haurà de establir objectus i el plà de tractament basant-se en el concepte Bobath. Els alumnes hauran de entregar per escrit les respostes que posteriorment es posaran en comú amb la resta del grup per debatre i donar altres possibles opcions de objectius i tractaments plantejats. Asistència, entrega de les respostes, capacitat de raonament, participació i opinió durant la posada en común final. 5
Prova d'avaluació continuada presencial on l'alumne individualment haurà de resoldre una sèrie de preguntes. S'avaluarà la capacitat de l'alumne per integrar els conceptes adquirits durant el curs. 40
Prova tipus test a través de la plataforma Moodel. Les preguntes faran referència a un llibre llegit prèviament per l’alumne i uns articles científics treballats a classe. Puntuen les respostes correctes. Les preguntes no contestades o respostes incorrectament descompten. 5

Qualificació

L’assistència és obligatòria, l’alumne que faci més de 3 faltes no podrà optar a l’avaluació continuada i anirà directament a l'examen final.
Per superar l’avaluació continuada l’alumne haurà d'obtenir com a mínim un 5 de la nota resultant de la mitja de les diferents activitats d'avaluació.
La mitja resulta de la nota de les classes pràctiques (nota mínima per fer mitja un 4), de la nota de les 4 activitats (nota mínima per fer mitja un 4) i de la nota de la prova d’avaluació continuada (nota mínima per fer mitja un 4).
PRÀCTIQUES: Les pràctiques valen un 20% de la nota final. Es necessari com a mínim un 4 per fer mitja.
ACTIVITATS: Les 5 activitats valen un 40% de la nota final. Es necessari com a mínim un 4 de mitja entre totes elles per fer mitja.
PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA: La prova d’avaluació continuada val un 40% de la nota final. Es realitzarà un examen tipus test de 30 preguntes amb 5 opcions de resposta, les respostes incorrectes descompten. El contingut de l’examen correspon a les classes teòrico-pràctiques. Es necessari com a mínim un 4 per fer mitja.
Els alumnes que no superin l’Avaluació Continuada podran optar a un Examen Final per tal d'assolir un aprovat. El contingut d’aquest examen serà dels continguts treballats a les classes teòrico-pràctiques realitzades durant el curs.
Els alumnes repetidors no tindran dret a conservar les notes de un curs pel següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no faci l'examen final, tindrà com a nota No Presentat.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es puguin produir com a conseqüència de l'aplicació de la fisioteràpia en neurologia.
OA 2 Coneix la fisioteràpia de malalties neurològiques, identificant les manifestacions que apareixen al llarg del procés.
OA 3 Promou la participació de l'usuari i la família en tot el seu procés de recuperació.
OA 4 Identifica el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, prevenció i promoció de la salut, així com els processos de creixement i desenvolupament.
OA 5 Identifica la ubicació de la pacient/usuari neurològica a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.
OA 5 Coneix i aplica les directrius de la bona pràctica clínica.

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • PATOLOGIA EN NEUROLOGIA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA