Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient afecte de lesions en l'aparell locomotor. Tractament específic de fisioteràpia en les lesions òssies, articulars i de parts toves. Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient amputat i en el pacient amb grans cremades.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO IGLESIAS CHAMORRO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO IGLESIAS CHAMORRO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. Generalitats de l'abordatge de fisioteràpia en les lesions traumatològiques i en les alteracions que afecten a l'aparell locomotor. 1.1 La història clínica en les lesions de l'aparell locomotor. L'anamnesi, l'exploració i la valoració dirigida.

2. Fisioteràpia en les lesions òssies.2.1 Tipus de fractures i generalitats de tractament. 2.2 Fases de la rehabilitació en les fractures. Objectius. Complicacions.2.3 Abordatge de fisioteràpia en les artroplàsties.

3. Fisioteràpia en les lesions lligamentoses. 3.1 Tipus de lesions lligamentoses i generalitats de tractament. Objectius. Complicacions. .3.2 Tractament de fisioteràpia de les lesions lligamentoses específiques. Protocol de tractament de la lligamentoplàstia del lligament encreuat anterior. 3.3 Abordatge de fisioteràpia en les lesions càpsulo-lligamentoses

4. Fisioteràpia en les lesions musculars. 4.1 tipus de lesions musculars. Factors de risc.4.2 Abordatge de fisioteràpia en les lesions musculars. 4.3 Complicacions

5. Fisioteràpia en les lesions tendinoses.5.1 Tipus de lesions tendinoses. 5.2 Abordatge general de les lesions tendinoses. 5.3 Tractament de fisioteràpia en les lesions tendinoses específiques.5.4 Lesions traumàtiques greus del tendó: secció i desinsercions tendinoses. Tractament rehabilitador post-quirúrgic.

6. Fisioteràpia en les lesions dels sistema nerviós perifèric per causa traumàtica. 6.1 Tipus de lesions del SNP. Neuropràxia, axonotmesi i neurotmesi.6.2 Abordatge general de fisioteràpia en les lesions del SNP. 6.3 Tractament de fisioteràpia en les lesions específiques del SNP.

7. Fisioteràpia en el pacient amb cremades. 7.1 Tipus de lesions per cremada. 7.2 Abordatge fisioterapèutic del pacient amb cremades. Consideracions generals. Cures posturals en el pacient cremat. 7.3 Tractament de fisioteràpia ambulatori en el pacient cremat.

8. Fisioteràpia en el pacient amputat.8.1 Característiques i generalitats del tractament de fisioteràpia al pacient amputat.8.2 tipus d'amputacions i consideracions específiques en el tractament de fisioteràpia. 8.3 Protocols de tractament de fisioteràpia en les amputacions de les EEII i de les EESS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 21,00 5,00 28,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 0 15,00
Lectura / comentari de textos 1,00 17,00 2,00 20,00
Prova d'avaluació 1,00 0 0 1,00
Resolució d'exercicis 1,00 15,00 1,00 17,00
Sessió expositiva 7,00 35,00 2,00 44,00
Total 12,00 103,00 10,00 125

Bibliografia

 • Atkinson, KCoutts, F. J.Hassenkamp, A. M (2006). Fisioterapia en ortopedia. Un enfoque basado en la resolución de problemas, . Elsevier. .
 • Bernhard Ehmer (2005). Fisioterapia en ortopedia y traumatología . Madrid: Mc Graw-Hill Interamericana. .
 • Perez-Caballer (2004). Patología del aparato locomotor en ciencias de la salud (1). PAnamericana.
 • Gerd-Wilhem Böger; Kerstin Hoppe;Friedrich-Wilhem Möller (2000). Fisioterapia para ortopedia y reumatologia. Barcelona: Paidotribo. .
 • Reichel, H (2007). Fisioterapia del aparato locomotor. Estructura, funciones, medidas de actua... (1). Paidotribo.
 • Jurado, A (2007). Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia (2). Paidotribo.
 • Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular (3). Masson.
 • Travell y Simons (2004). Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo (Vol. I). (2). Panamericana.
 • Travell y Simons (2002). Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo (Vol. II) (2). Panamericana.
 • Dommerholt, J. - Fernández de las Peñas, C (2013). Punción seca de los puntos gatillo. Una estrategia clínica basada en (1). Elsevier.
 • Mayoral, O. - Salvat, I. (2017). Fisioterapia Invasiva del Síndrome de Dolor Miofascial. Manual de Punción Seca d (1a). Editorial Médica Panamericana.
 • Jones, M. - Rivett, D (2019). Clinical Reasoning in Musculoskeletal Practice.. Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova avaluadora 1. Prova d'avaluació continuada en forma d'exercici tipus test. 30 No
Prova avaluadora 2. Prova d'avaluació final en format d'exercici tipus test. 60
Presentació d'un dossier. Recerca i lectura crítica de textos i articles científics, amb la presentació d'un treball. 10 No

Qualificació

Presentació d'un dossier (10%): presentació d'un dossier relacionat amb el treball i la lectura crítica d'articles científics sobre continguts de l'assignatura.

Prova avaluadora 1 (30%): exercici tipus test. Cada pregunta té 5 possibles respostes, entre les quals només una és correcta. Les respostes marcades correctament sumen un punt, les incorrectes resten 0.25 punts cada una i les no contestades no sumen ni resten.

Prova avaluadora 2 (60%): exercici tipus test. Cada pregunta té 5 possibles respostes, entre les quals només una és correcta. Les respostes marcades correctament sumen un punt, les incorrectes resten 0.25 punts cada una i les no contestades no sumen ni resten. Per poder contemplar la puntuació obtinguda en la prova d'avaluació parcial realitzada durant el transcurs de l'assignatura, cal que la nota mínima de la prova avaluadora final sigui d'un mínim de 4.

La nota final de l'assignatura és la suma dels percentatges de les activitats avaluadores. El total ha de ser d'un mínim de 5 i cal que la nota de la prova avaluadora 2 sigui d'un mínim de 4.

L'examen de recuperació es valora com a apte/no apte, suposant una qualificació màxima de 5. Tant si l'examen es qualifica com a apte o com a no apte, no dona dret a que es contempli cap altra puntuació obtinguda durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne "no presentat" a aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG- és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Les activitats d'avaluació única són:
1- Prova 1 d'avaluació única. Realització d'un exercici tipus test relacionat amb la lectura crítica de textos i articles científics sobre els continguts de l'assignatura (40%). Cada pregunta té 5 opcions de resposta possible, de les quals només una és vàlida. Les respostes contestades de manera correcta sumen un punt i les incorrectes resten 0,25. Les respostes no contestades, ni sumen ni resten.

2- Prova 2 d'avaluació única. Realització d'un exercici tipus test sobre els continguts de l'assignatura. Cada pregunta té 5 opcions de resposta possible, de les quals només una és vàlida. Les respostes contestades de manera correcta sumen un punt i les incorrectes resten 0,25. Les respostes no contestades, ni sumen ni resten.

Per superar l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0. La nota de l'assignatura es correspon a la suma dels percentatges de les diferents proves avaluadores. Per tal de poder fer mitja és imprescindible que la nota mínima de la "prova avaluadora 1" i de la "prova avaluadora 2" també siguin d'un mínim de 5, per separat.

Requisits mínims per aprovar:
Per superar l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0. La nota de l'assignatura es correspon a la suma dels percentatges de les diferents proves avaluadores. Per tal de poder fer mitja és imprescindible que la nota mínima de la "prova avaluadora 2" sigui d'un mínim de 4.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

No està permés fer fotografíes ni gravacions durant les clases, ni l'ús de telefòn mòbils. L'ús de tablets i ordinadors queda limitat exclusivament a les tasques relacionades amb el desenvolupament de l'assignatura.
L'assistència a classe NO és obligatòria.

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • ANATOMIA
 • APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS
 • CINESITERÀPIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA
 • TERÀPIA MANUAL
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I: les exposicions teòriques i les activitats proposades es realitzaran de manera presencial sempre que sigui possible.

Escenari IV: les exposicions teòriques i les activitats proposades es realitzaran de manera virtual, mitjançant classes a distància, presentació de vídeos, gravacions audiovisuals i exercicis complementaris adaptats.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I: no hi ha canvis respecte el disseny general presentat.

Escenari IV: les activitats d'avaluació es realizaran totes de manera no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.