Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics referents a l’Aplicació d’Agents Físics dins el marc de la Fisioteràpia com a eina de tractament a traves de classes teorico-pràctiques. Per tal de portar a la pràctica els coneixements que van adquirint al llarg del curs (però també els adquirits al llarg del grau fins al moment), s’integren dins el període lectiu de l’assignatura les Sessions d’Actuació Clínica (SAC), on els estudiants tenen la oportunitat d’oferir un servei de fisioteràpia a pacients reals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS PLANELLA MORATO  / MIQUEL PUIG PARNAU  / NURIA PUIGTIO REBOLLO  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T6. Prendre decisions.
 • T15. Tenir motivació per la qualitat.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. BLOC FISIC.

          1.1. Ones electromagnètiques (I): Camps elèctrics i magnètics: 1.1.1. Conceptes bàsics i definicions. 1.1.2. Ones electromagnètiques. 1.1.3. Espectre electromagnètic. 1.2. Ones electromagnètiques: 1.2.1. Propietats generals de les ones electromagnètiques. 1.2.2. Interacció de la radiació electromagnètica amb el cos humà.

          1.2. Ones electromagnètiques (II): Microones. 2.1. Generació de microones. 2.2. Components i equip de microones. 2.3. Aplicacions de microones en fisioteràpia. 2.4. Tècnica d’aplicació de les microones.

          1.3. Ones electromagnètiques (III): Infrarojos. 3.1. Generació d’infrarojos. 3.2. Aparells d’infrarojos: Característiques. 3.3. Aplicació d’infrarojos en fisioteràpia. 3.4. Dosificació d’infrarojos: Estimacions.

          1.4. Ones sonores (I): Descripció i conceptes bàsics. 4.1. Què és una ona sonora? 4.2. Propietats de les ones sonores. 4.3. Interacció de les ones sonores amb el cos humà

          1.5. Ones sonores (II): Ultrasons. 5.1. Generació d’ultrasons. 5.2. Components i equips d’ultrasons. 5.3. Interacció dels ultrasons amb el cos humà. 5.4. Aplicació d’ultrasons a fisioteràpia.

2. BLOC CLÍNIC.

          2.1. Introducció als Agents Físics: 1.1. Concepte. 1.2.Classificacions i consideracions.

          2.2. Fisioteràpia basada en l’evidència: 2.1.Concepte. 2.2. Model tradicional. 2.3. Nivell d’evidència i grau de recomanació clínica

          2.3. El dolor: 3.1. Mecanismes fisiològics. 3.2.Tipus de dolor. 3.3.Fibres aferents. 3.4.Vies del dolor. 3.5.Mecanismes d’inhibició del dolor.

          2.4. Termoteràpia (I): 4.1.General. 4.1.1. Concepte. 4.1.2. Mode de transmissió del calor. 4.1.3. Efectes. 4.1.4. Efectes terapèutics. 4.1.5. Contraindicacions i precaucions. 4.2. Superficial. 4.2.1. Parafina: modalitat d’aplicació, indicacions, contraindicacions i precaucions. 4.2.2. Hotpack: modalitat d’aplicació, indicacions, contraindicacions i precaucions. 4.2.3. Infrarojos (IR): bases del IR., efectes, indicacions, aplicació clínica, contraindicacions i precaucions

          2.5. Termoteràpia (II): Profunda. 5.1. Microones (MO). 5.1.1. Concepte i bases. 5.1.2. Equipament. 5.1.3. Efectes. 5.1.4. Indicacions. 5.1.5. Aplicació clínica. 5.1.1. Contraindicacions i precaucions. 5.2. Ultrasò (US). 5.2.1. Concepte i bases. 5.2.2. Equipament. 5.2.3. Efectes. 5.2.3.1. Efectes tèrmics. 5.2.3.2. Efectes no tèrmics. 5.2.4.Indicacions clíniques. 5.2.5. Técnica d’aplicació clínica. 5.2.6. Contraindicacions i precaucions

          2.6. Crioteràpia. 6.1. Efectes. 6.2. Indicacions. 6.3.Tècniques i modalitats d’aplicació clíniques. 6.4. Contraindicacions i precaucions.

          2.7. Banys de contrast. 7.1. Efectes. 7.2.Indicacions.7.3.Tècnica d’aplicació clínica. 7.4. Contraindicacions i precaucions.

          2.8. Làser: 8.1. Bases i característiques del làser de baixa potencia. 8.2. Efectes. 8.3. Indicacions. 8.4. Tècnica d’aplicació clínica. 8.5. Contraindicacions i precaucions

          2.9. Introducció als corrents elèctrics (I). 9.1. Paràmetres dels corrents elèctrics. 9.1.1. Tipus d’ones dels corrents elèctrics. 9.1.1.1. Corrent continu o directe. 9.1.1.2. Corrent altern. 9.1.1.3. corrent polsat. 9.1.2. Paràmetres dependents dels temps: duració del pols, duració de la fase i duració del interval entre polsos. 9.1.3. Altres paràmetres importants dels corrents elèctrics: amplitud, freqüència, temps on/off, duració de la pendent del corrent. 9.1.4. Relació força y duració del corrent elèctric

          2.10. Corrents elèctrics (II): Electroteràpia aplicada al control del dolor. 10.1. TENS convencional. 10.2. TENS baixa freqüència. 10.3. TENS convencional Vs TENS baixa freqüència. 10.4. TENS modo ràfega. 10.5. Resum dels paràmetres del corrent elèctric analgèsic. 10.6. Col·locació del elèctrodes. 10.7. Contraindicacions i precaucions

          2.11. Corrents elèctrics (III): Electro-estimulació muscular (EMS). 11.1. Contracció muscular voluntària Vs contracció induïda elèctricament: ordre d’activació d’unitats motores, suavitat del inici de la contracció muscular, integració funcional del beneficis i repòs entre contraccions. 11.2. Aplicacions clíniques de l’EMS. 11.2.1. Traumatologia i ortopèdia. 11.2.2. Trastorns neurològics: concepte estimulació elèctrica funcional (EEF), Lesions medul·lars, Ictus, Esclerosis múltiple. 11.2.3. Cardiologia i pneumologia. 11.3. Paràmetres de l’EMS: ona, col·locació elèctrodes, posició pacient, duració del pols, amplitud, freqüència, temps on/off, duració de la pendent del corrent. 11.4. Contraindicacions i precaucions.

          2.12. Seminaris d’agents físics. 12.1. Tecarteràpia. 12.1.1. Bases i característiques de la Tecarteràpia. 12.1.2. Equipament. 12.1.3. Efectes. 12.1.4. Mode d’aplicació clínica. 12.1.5. Tractaments. 12.1.5. Contraindicacions i precaucions. 12.2. Ona de xoc. 12.2.1. Bases i característiques de l’ona de xoc. 12.2.2. Tipus d’ona de xoc. 12.2.3. Equipament. 12.2.4. Efectes. 12.2.5. Indicacions. 12.2.6. Mode d’aplicació clínica. 12.1.5. Tractaments. 12.1.5. Contraindicacions i precaucions. 12.3. Magnetoteràpia. 12.3.1. Bases i característiques de la magnetoteràpia. 12.3.2. Tipus de magnetoteràpia. 12.3.3. Equipament. 12.3.4. Efectes. 12.3.5. Indicacions. 12.2.6. Técnica d’aplicació clínica. 12.1.5. Tractaments. 12.1.5. Contraindicacions i precaucions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 3 3
Classes expositives 44 44 88
Classes pràctiques 10 17 27
Prova d'avaluació 1 28 29
Resolució d'exercicis 1 2 3
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Cameron Michelle, H (2018). Agentes físicos en rehabilitación. (5º ed). Elsevier.
 • Rodríguez Martin (2014). Electroterapia en Fisioterapia (3ª). Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A.
 • Cabello, M. A., & Gallut, A. J. M. (2012). Procedimientos generales de fisioterapia: Práctica basada en la evidencia. ((1 ed)). Barcelona: Elsevier Health Sciences.
 • Tim Watson (2009). Electroterapia. Pràctica Basada en la Evidencia (12). Barcelona: Elsevier.
 • Hüter-Becker, A et al (2005). Terapia Física (1). Barcelona: Editorial Paidotribo.
 • Plaja, J (2004). Analgesia por medios físicos. Mc Graw Hill.
 • M. Martinez, J.M. Pastor, F. Sendra (1998). Manual de Medicina Física. (1). Madrid: Harcourt Brace.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada I (càlcul) Mitjançant un examen de 5 preguntes sobre exercicis de càlcul derivats del bloc de física. 10
Prova d'avaluació continuada II (SAC)
Mitjançant una prova moodle tipus test de 10 preguntes sobre continguts derivats del SAC 20
Proba d’avaluació continuada III (seminaris) Mitjançant una prova moodle tipus test de 5 preguntes sobre continguts derivats del seminaris. 10
Prova d'avaluació escrita continguts teòrics
Examen de 40 preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics. Les respostes incorrectes resten -0.20.
60

Qualificació

ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les Sessions d'Actuació Clínica (SAC) és obligatòria per aquells alumnes que cursen l'assignatura per primera vegada. Es permet un absentisme de fins al 20% del total de les sessions sempre que sigui per una causa justificada.

En cas de preveure no poder assistir a les SAC s’haurà d’avisar amb antelació.


AVALUACIÓ:

Per tal d’aprovar l’assignatura s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mitjana de 5.00 entre totes les probes d’avaluació (4.9 és suspès).

AVALUACIÓ CONTINUADA.

L'avaluació continuada constarà de 3 proves al llarg del curs. No obstant el alumne repetidor te dret, si ho demana abans de la primera proba d’avaluació continuada, a una avaluació només de la prova final dels continguts teòrics. Les probes d'avaluació continuada son les següents:

- Proba d’avaluació continuada I:
Exercicis de càlcul del bloc de física aplicats a casos clínics. L’examen constarà de 5 preguntes. La qualificació d’aquest apartat correspon al 10% de la nota final de l’assignatura

- Proba d’avaluació continuada II:
Prova d’avaluació del SAC. Tindrà en compte l'assistència a classe, tenir complert el registre de dades clíniques d’un pacient assignat i la prova d'avaluació al moodle tipus test sobre continguts derivats del SAC.


Per tal de poder presentar-se a la prova d'avaluació sobre continguts derivats del SAC s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una assistència mínima del 80% a les sessions del SAC. A més a més L’alumne ha de completar el registre diari de les dades clíniques de les sessions del SAC d’un pacient assignat. En el cas que el alumne no tingui complert aquest registre només podrà presentar-se al examen de recuperació.

Les faltes d’assistència es descomptaran dins d’aquest apartat encara que estiguin justificades

La qualificació d’aquest apartat correspon al 20% de la nota final de l’assignatura.

Els alumnes repetidors poden triar l’oportunitat de fer aquesta proba malgrat que no poden participar al SAC. En cas contrari aquest alumnes repetidors podran triar realitzar nomes la prova d'avaluació final de continguts teòrics. En aquest últim cas el 100% de la seva nota serà el resultat de la prova d'avaluació final de continguts teòrics

- Proba d’avaluació continuada III:
Prova d’avaluació de 5 preguntes amb una prova moodle tipus test sobre continguts derivats del seminaris. La qualificació d’aquest apartat correspon al 10% de la nota final de l’assignatura.

PROVA TEÒRICA D’AVALUACIÓ FINAL:

Examen de 40 preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics.


Les respostes incorrectes resten -0.20.

La qualificació d’aquest apartat correspon al 60% de la nota final de l’assignatura.

La nota final de l'assignatura correspon a la suma dels percentatges de les diferents proves d'avaluació que haurà de resultar d'un mínim de 5.00 (4.9 és suspès). En cas de no arribar al 5.00 l'alumne s'haurà de presentar a l'examen de suficiència, que constarà de 40 preguntes tipus test amb uns sola resposta correcta. Es considerarà apte una nota igual a 5.00 per aquesta prova.

IMPORTANT:

Donat el caràcter integrador i transversal de les diferents assignatures del Grau en Fisioteràpia, s'aconsella repassar les "Assignatures recomanades" ja cursades (Valoració en Fisioteràpia, Anatomia i Física, Fisiología Fonaments en Fisioteràpia, Massoteràpia) i les que es poden estar cursant de forma paral·lela (Cinesiteràpia, Teràpia Manual, Atenció de Fisioteràpia en lesions de l'aparell locomotor, Cadenes musculars) contingut de les quals és necessari pel correcte desenvolupament de les Sessions d'Actuació Clínica.

Dins els criteris d'avaluació i qualificació es tindran en compte els continguts cursats en assignatures anteriors pel que podran ser re avaluats de forma intrínseca dins els marc d'Aplicació d'Agents Físics i les Sessions d'Actuació Clínica.

No està permés fer fotografíes ni gravacions durant les clases, així com fer ús de telefòn mòbil.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no faci l'examen final, tindrà com a nota No Presentat.

Observacions

És molt important repassar els continguts de les assignatures del curs anterior i en especial les que son qualificades com recomanables, donat que seran imprescindibles pel correcte desenvolupament de l'assignatura.

Per assolir els coneixements de forma fructífera es recomana l’estudi continu.

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • ANATOMIA
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOLOGIA
 • CADENES MUSCULARS
 • CINESITERÀPIA
 • FÍSICA
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • MASSOTERAPIA
 • TERÀPIA MANUAL
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA